EN

Projekty zrealizowane na WNP
(do roku akademickiego 2015/16)

Finansowanie ze środków pozauczelnianych:

Lp.

Kierownik projektu

Tytuł projektu
[numer projektu]

Czas realizacji projektu

Instytucja finansująca

Nazwa programu

 1.

 dr hab. Józefa BAŁACHOWICZ

 Edukacja środowiskowa dla zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli
[  ]

 

2015-01-01 2016-05-31

 

EEA Grants
Norway Grants

 

2.

mgr Aleksandra Barbara
GAJDA

Kreatywność a osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych
[2011/03/N/HS6/05073]

2012-08-07 2015-08-06

NCN

PRELUDIUM

3.

mgr Dorota
JANKOWSKA
(Dziedziewicz)

Rozwój wyobraźni twórczej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej- badanie podłużne
[2011/03/N/HS6/05153]

2012-08-07 2015-08-06

NCN

PRELUDIUM

4.

dr Izabela
LEBUDA

Mobilność Plus
[1151/1/MOB/2014/0]

2014-09-01 2015-02-28

NCN

Mobilność Plus

5.

dr Izabela
LEBUDA

Rola doświadczeń edukacyjnych i osób znaczących na drodze ku twórczości wybitnej w wybranych dziedzinach - analizy biograficzne na podstawie wywiadów ze współczesnymi twórcami polskimi
[2011/03/N/HS6/05137]

2012-08-07 2015-02-06

NCN

PRELUDIUM

6.

Dr Wojciech
GASIK

Dobre praktyki- dobrzy nauczyciele- skuteczna szkoła
[UDA-POKL.03.03.02-00-270/10-00]

2010-08-01 2014-10-31

ORE

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

7.

dr hab. Maciej
TANAŚ

A comparative study of leadership excellence and ethics in Central Europe (V4 LEAD)
[21220297]

2013-01-01 2013-11-30

Visegard
Fund

Visegard
Fund

8.

prof. dr hab. Joanna
GŁODKOWSKA

Pedagogika specjalna- nowa specjalność
[UDA – POKL.04.01.01-00-207/09-00]

2009-08-01 2013-07-31

NCBiR

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

9.

dr Joanna Maria
SMOGORZEWSKA

Rozwijanie twórczości językowej dzieci przedszkolnych za pomocą metody "Storyline" i "Piramida Skojarzeń"
[UMO-2011/03/N/HS6/01747]

2012-08-02 2013-02-01

NCN

PRELUDIUM

10.

dr hab. Jan
ŁASZCZYK

Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
[UDA-POKL.04.01.01-00-319/08-00]

2009-01-05 2012-12-31

NCBiR

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

11.

prof. dr hab. Joanna
GŁODKOWSKA

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
[MEN/2010/D2SE/622]

2010-04-01 2011-12-31

MEN

Program Operacyjny Kapitał Ludzki-projekt systemowy

12.

dr Radosław Jacek
PIOTROWICZ

Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów
[UDA-POKL.03.03.04-00-046/09-00]

2009-11-01 2011-09-30

MEN

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

13.

prof. dr hab. Joanna
GŁODKOWSKA

Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej i włączającej - studia podyplomowe
[FSS/2009/II/D5/W/]

2009-08-01 2011-06-30

FRSE

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Projekty finansowane z dotacji Wydziału Nauk Pedagogicznych na utrzymanie potencjału badawczego w 2014 roku

Lp

Autor projektu

Tytuł projektu badawczego

Instytut Pedagogiki

1.

dr hab. prof. APS Andrzej Ciążela

Biblioteka Polskiej Pedagogiki Kultury - trzy tomy: 1) Józef Kretz-Mirski "Pedagogia kulturalna", "U progu nowej ery". Rozprawy i artykuły, 2) B. Suchodolski Juwenalia (1919-1926), 3) Zygmunt Mysłakowski, Kultura i pedagogika. (1918-1939)

2.

dr hab. prof. APS Jarosław Gara

Epistemologiczno-metodologiczne zastosowania filozoficznej kategorii "świata życia codziennego" w podstawowych badaniach pedagogicznych

3.

dr hab. prof. APS Andrzej Góralski

wydanie monografii - Andrzej Grzegorczyk - Człowiek i dzieło. Księga pamiątkowa poświęcona wybitnemu filozofowi, logikowi, etykowi, wychowawcy i działaczowi społecznemu, wychowankowi i współtwórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

4.

dr hab. prof. APS Andrzej Góralski

wydanie monografii - Avenir Ujomov - Człowiek i dzieło. Księga pamiatkowa poświęcona twórcy parametrycznej teorii systemów

5.

dr hab. prof. APS Jan Łaszczyk

wydanie monografii - Intelektualiści i młoda inteligencja budowniczymi społeczeństw obywatelskich

6.

dr Jacek Gralewski

Rozwój kreatywności uczniów w warunkach szkolnych: rola nauczycielskich koncepcji twórczości w definiowaniu operacyjnych celów rozwoju kreatywności uczniów

7.

dr Joanna Łukasiewicz - Wieleba

Systemowe wsparcie uczniów uzdolnionych

8.

dr Urszula Markowska - Manista

Edukacja i tradycja w życiu codziennym mniejszości w Gruzji w oparciu o kategorię miejsca. Część II badań

9.

dr Elżbieta Strutyńska

Organizacyjne uwarunkowania doświadczenia bycia ofiarą mobbingu w zawodzie nauczyciela szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej

10.

dr Maria Trzcińska - Król

Nowe media w komunikacji szkoła - rodzice

11.

dr Marta Wiatr

Rodzicielstwo jako proces uczenia się

12.

dr Agnieszka Zamarian

Zakres uobecniania się wzorca śmierci odwróconej w świadomości studentów oraz wybrane czynniki różnicujące

13.

mgr Dorota Jankowska (Dziedziewicz)

Związek między nasileniem autystycznej charakterystyki zachowania a kreatywnością osób dorosłych

Instytut Pedagogiki Specjalnej

14.

dr hab. prof. APS Wanda Hajnicz

wydanie monografii - Proces wsparcia edukacyjnego - aspekty diagnostyczne i metodyczne

15.

dr hab. prof. APS Agnieszka Konieczna

wydanie monografii - Integracja społeczna w klasie - rozumienie zjawiska odrzucenia rówieśniczego przez uczniów

16.

dr hab. prof. APS Grzegorz Szumski

Adaptacja narzędzi służących ocenie umiejętności społecznych dzieci z i bez niepełnosprawności oraz ocenie klimatu klasy integracyjnej i włączającej

17.

dr Agnieszka Dłużniewska

Samoregulacja i motywacja a wyznaczanie celów i strategii uczenia się u uczniów szkół gimnazjalnych z i bez specyficznych trudności w uczeniu się

18.

dr Joanna Smogorzewska

Adaptacja narzędzi do badania poziomu rozumienia fałszywych przekonań przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym

19.

dr Małgorzata Walkiewicz - Krutak

Profil funkcjonowania dzieci z mózgowym uszkodzeniem widzenia

20.

dr Agnieszka Wołowicz - Ruszkowska

Respektowanie autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach stałego pobytu

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

21.

dr Jan Amos Jelinek

Jak dzieci uczą się czytać korzystając z komputerowego programu multimedialnego

22.

dr Marta Krasuska - Betiuk

Praktyki studenckie w kształceniu nauczycielskiego profesjonalizmu

 

Projekty finansowane z dotacji Wydziału Nauk Pedagogicznych na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2014

Lp

Autor projektu

Jednostka organizacyjna

Tytuł projektu badawczego

1.

dr Aleksandra Tłuściak - Deliowska

Instytut Pedagogiki

Doświadczenia studentów kierunków pedagogicznych związane z przemocą rówieśniczą w szkole a aktualne postawy wobec zjawiska dręczenia szkolnego

2.

mgr Diana Aksamit  - Staszkiewicz

Instytut Pedagogiki Specjalnej

Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością intelektualną

3.

mgr Karolina Skarbek

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jak kształtują się losy matematyczne uzdolnionych dzieci po trzech latach nauki szkolnej? Kontynuacja badań podłuznych zrealizowanych w ramach rozprawy doktorskiej

Aktualności

12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…