EN

Procedura postępowań habilitacyjnych 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

 1. Stopień doktora habilitowanego jest nadawany w drodze postępowania habilitacyjnego, wszczętego na wniosek osoby, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, jak również wykazuje się istotną aktywnością naukową, zwanej dalej „Habilitantem”.

          Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić:

  • dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo cykl publikacji powiązanych tematycznie;
  • zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;

  • część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (zwanej dalej Centralną Komisją) wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (wzór stanowi załącznik nr 1) wskazując w nim wybraną do przeprowadzenia postępowania jednostkę organizacyjną (np. Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej). Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1)  kopią dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora;

2) autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy – w sposób jednoznacznie wyróżniony w autoreferacie, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i w języku angielskim  (wzór stanowi załącznik nr 2);

3)  wykaz opublikowanych prac naukowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezen­tacji, sporządzone w sposób uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w przepisach wydanych na podsta­wie art. 16 ust. 4 ustawy – z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) w formie papierowej i elektronicznej (wzór stanowi załącznik Nr 3);

              4) informacje o:

a)    osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich;

b)   współpracy z instytucjami lub organizacjami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju lub za granicą;

c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub  akademickich;

d)    działalności popularyzującej naukę lub sztukę.

5)  informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się   uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego. (Przedmiotowe oświadczenie powinno zawierać informację o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat ubiegał się o habilitację oraz o wyniku tego postępowania/przewodu  (rodzaj uchwały, w tym umorzenie); (wzór stanowi załącznik nr 4) 

6)  kwestionariusz osobowy  (1 egz.); (wzór stanowi załącznik nr 5).

7)  poświadczenie jednostki macierzystej lub oświadczeniem habilitanta o pokryciu kosztów postępowania habilitacyjnego  (dotyczy pracowników spoza Wydziału Nauk Pedagogicznych APS).  Pracownicy APS składają podanie do Rektora o pokrycie przez APS przedmiotowych kosztów (wzór stanowi załącznik nr 6)

8)  oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej jednostki wybranej do przeprowadzenia postępowania  habilitacyjnego (Uczelni) i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a  przyszłe recenzje  na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów zgodnie z obowiązującymi przepisami (wzór stanowi załącznik nr 7)

3. Habilitant we wniosku wskazuje tę część jego dorobku naukowego (powstałą po uzyskaniu stopnia doktora), która jako osiągnięcie naukowe  odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy i stanowi podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Jeżeli osiągnięciem jest „cykl publikacji powiązanych tematycznie” powinien być on opatrzony tytułem.

4. W przypadku gdy osiągnięciem naukowym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów (wzór stanowi załącznik nr 8).  Habilitant jest zwolniony z obowiązku załączenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia (§ 5 ust.2).

5. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i papierowej. Załączniki, wymagają podpisu Habilitanta.

6. Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

7. Załączniki do wniosku, o  których mowa w ust. 2 pkt 6-9 składa się w Dziekanacie studiów doktoranckich APS.

8. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Centralnej Komisji.

9. Habilitant może zostać zobowiązany jest do złożenia komisji habilitacyjnej 8 kopii prac i dokumentacji.

 DYPLOM DOKTORA HABILITOWANEGO

 Osobie, której nadano stopień doktora habilitowanego, wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek – także odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo język łaciński (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).

Dyplom doktora habilitowanego wręczany jest podczas obchodów Święta Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (w miesiącu maju).

W celu  otrzymania odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy należy w ciągu 14 dni od dnia nadania stopnia  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo łaciński (wzór w załączeniu).   
 • dowód wpłaty za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na ww. język obcy na kwotę 80 zł
 • wpłaty dokonuje się  na konto Alior Bank 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606

 

Załączniki:

1) Zasady przeprowadzania postępowań habilitacyjnych na Wydziale Nauk Pedagogicznych  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (załącznik do Uchwały Nr 49/2016 RWNP z dnia 21 grudnia 2016 r.) > (podgląd)

2)  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 1 września 2011 r.  w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego > (podgląd)

 3)  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 19 stycznia 2018 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora > (podgląd)

 

Aktualności

19-07-2019

Z przykrością informujemy

Z przykrością informujemy o śmierci studentki I roku pedagogiki specjalnej specjalność WWR Gosi Bilińskiej. Pogrzeb odbędzie się w najbliższy poniedziałek.
11-07-2019

Logopedia warszawska

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który dotyczy historii logopedii warszawskiej autorstwa Józefa Porayskiego-Pomsty i Danuty Emiluty-Rozya
27-06-2019

Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk uhonorowana prestiżowym medalem ,,Pro Patria"

Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk z okazji 60-lecia ,,Tygodnia Polskiego", została uhonorowana prestiżowym medalem ,,Pro Patria".