EN

Procedura postępowań o nadanie tytułu profesora

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

1. Postępowanie o nadanie tytułu profesora rozpoczyna się na wniosek osoby, która posiada stopień doktora habilitowanego lub osoby, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (zwanej dalej „ustawą”), oraz

1)   posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;

2)   posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub  zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub  prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;

3)   posiada osiągnięcia w opiece naukowej - uczestniczyła co najmniej:

a)   raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia oraz

b) raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz

c)  dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym – z zastrzeżeniem ust. 2

2. Centralna Komisja może, w szczególnych przypadkach, na wniosek Rady WNP, dopuścić do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora osobie, która uzyskała stopień doktora i posiada wybitne osiągnięcia naukowe.

3. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora składa do Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora (w 2 egzemplarzach).

4. Do wniosku o nadanie tytułu profesora dołącza się następujące dokumenty:

1)   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art. 21a ustawy;

2) autoreferat w języku polskim i w języku  angielskim, przedstawiający:

a) osiągnięcia naukowe lub artystyczne,

b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:

  • zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,

  • otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora,

  • sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habi­litacyjnych,

c) działalność popularyzującą naukę lub sztukę;

3) ankietę oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 ustawy — po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w języku polskim; (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1)

4) oświadczenie, zawierające informację o przebiegu postępowania o nadanie tytułu  naukowego, jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie takiego tytułu niezależnie od dziedziny nauki,

5) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (2 egz.); (wzór stanowi załącznik nr 2).

6) informację o przewodzie doktorskim (jednostka nadająca stopień doktora, tytuł rozprawy,  promotor, recenzenci) i przewodzie habilitacyjnym (jednostka nadająca stopień doktora habilitowanego, recenzenci) lub postępowaniu habilitacyjnym kandydata (jednostka nadająca stopień doktora habilitowanego, skład komisji habilitacyjnej ze wskazaniem recenzentów).

7) poświadczenie jednostki macierzystej o pokryciu kosztów postępowania profesorskiego (dotyczy pracowników spoza Wydziału Nauk Pedagogicznych APS) Pracownicy APS składają podanie do Rektora o pokrycie przez APS przedmiotowych kosztów (wzór stanowi załącznik nr 3);

8) oświadczenie o  przyjęciu do wiadomości, że przyszłe recenzje sporządzone w tym postępowaniu zostaną opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami (wzór stanowi załącznik nr 4).

5. Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej. Załączniki, o których mowa w ust.4 pkt 2-5, wymagają podpisu kandydata.

6. Forma elektroniczna dokumentów musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

7. Dokumentację w formie papierowej przekłada się w 7 egzemplarzach (za wyjątkiem wniosku i kwestionariusza osobowego).

 

 

 

 Załączniki:

1) Zasady przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (załącznik do Uchwały (załącznik do Uchwały Nr 48/2016 RWNP z dnia 21 grudnia 2016 r.) > (podgląd)

2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia   19 stycznia 2018 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  > (podgląd)

3) Komunikat Centralnej Komisji dotyczący postępowań o nadanie tytułu profesora > (podgląd)

 

Aktualności

12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…