EN

Cichocka- Segiet Katarzyna

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Terapeutycznej

E-mail: kcichocka@aps.edu.pl

Kariera naukowa

2003 – 2008 Studia magisterskie na  Wydziale  Pedagogiki  Specjalnej  Akademii Pedagogiki  Specjalnej  im.  Marii  Grzegorzewskiej  w  Warszawie, specjalność:  pedagogika  terapeutyczna  i  wczesnoszkolna;

2009-2010 Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki  Niepełnosprawnych Intelektualnie – Oligofrenopedagogiki w Akademii Pedagogiki  Specjalnej  im.  Marii  Grzegorzewskiej  w Warszawie;

od 10. 2011 asystent Zakładzie Pedagogiki Terapeutycznej Instytutu Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie;

Zainteresowania naukowe

Kompetencje nauczycieli. Praca nauczyciela w klasie zróżnicowanej. Możliwości i sposoby realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego
z uczniami o SPE. Działania pedagoga wspomagającego. Dziecko chore i niepełnosprawne
w klasie.

Najważniejsze publikacje

1. „Program Przyjaciele Zippiego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.” wskazówki do realizacji programu „Przyjaciele Zippiego” w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współautorstwo: Ewa Antoszkiewicz, Jolanta Sztencel, wyd. Centrum Pozytywnej Edukacji za zgodą Partnership for Children, 2012.

2. „Nauczanie Kierowane, jako metoda łącząca pedagogikę i fizjoterapię w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 109  w Warszawie.” Współautorstwo: Aleksandra Sadowska; Szkoła Specjalna, nr 3 (264) 2012, tom LXXIII;

3. “The limits of language and communicative skills of non – speaking persons using augmentative and alternative communication methods (AAC) in the context of polish educational system.” – Special Pedagogy Conceptions and Reality, Special Pedagogy towards new challenges, Szarkowicz D., Żółkowska T., wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011;

4. „Dziecko niemówiące na ścieżce edukacyjnej – konieczność bieżącej diagnozy oraz (ciągłej) weryfikacji metod.” – Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dziecka, Konieczna A., (red.), wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010;

5. „Diagnoza kompetencji szkolnych oraz indywidualne programy nauczania w pracy
z uczniem nie posługującym się mową werbalną.” – Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dziecka, Konieczna A., (red.), wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010;

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Zainteresowania pozanaukowe

Terapia komunikacji. Praca dydaktyczna z dziećmi z niepełnosprawnościami (szczególnie
z mózgowym porażeniem dziecięcym, zanikami mięśni, uszkodzeniami neurologicznymi, zaburzeniami komunikacji, z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną) oraz praca
z rodziną tej grupy dzieci. Zastosowanie wysokich technologii w terapii i edukacji osób
z niepełnosprawnością ruchową, sprzężoną, zaburzeniami komunikacji werbalnej. Poszukiwanie rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami, jak najbardziej niezależne funkcjonowanie, umożliwiających doświadczenie sprawstwa w codziennym życiu.

Budowanie świadomości społecznej.

Hobby: Literatura, teatr, podróże.

mgr Katarzyna Cichocka- Segiet
04-10-2017

UTW

Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością i serdecznością zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
04-10-2017

STUDIA PODYPLOMOWE

Terapia pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Celem studiów jest nabycie kompetencji w zakresie profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacy…
03-10-2017

95 lat APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej kończy w tym roku 95 lat. Rok Jubileuszowy to dobry czas do refleksji nad przeszłością i do wskazania możliwych kierunków rozwoju.