EN

Pospiszyl Irena

Stanowisko: Kierownik Zakładu Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki Specjalnej

e-mail: ipospiszyl@aps.edu.pl

 

Kariera zawodowa

2004 – stopień doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki społecznej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

1992 – stopień doktora w zakresie pedagogiki społecznej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego

1983 – magisterium w zakresie pedagogiki specjalnej ze specjalnością resocjalizacja społecznie niedostosowanych w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

 

Zainteresowania naukowe

Głównym obszarem zainteresowań są ofiary agresji interpersonalnej, ale także szeroko rozumiane problemy patologii społecznych oraz współczesne trendy w resocjalizacji Szczególnie zaś:

- Uwarunkowania podatności wiktymologicznej ofiar agresji

- Wyznaczniki adaptacji jednostki do sytuacji trudnych i traumatycznych

- Psychospołeczne korelaty zachowań naruszających normy społeczne

- Diagnoza środowisk wysokiego ryzyka przestępczości

- Współczesne trendy w zakresie pracy korekcyjnej z osobami nieprzystosowanymi

 

Praktyka zawodowa

1983-1986 -  wychowawca w Sanatorium Neuropsychiatrycznym dla dzieci w Józefowie k/ Otwocka

Od roku 1986  nauczyciel akademicki

1997 –  staż naukowy w Instytucie Psychiatrii Uniwersytetu Londyńskiego

1998-1999 – doradca Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny

Od 1996 – 2007 organizacja i kierowanie Podyplomowym Studium Pedagogiki Resocjalizacyjnej w APS.

Od 2003 – 2005 kierowanie Nauczycielskim Kolegium Pedagogiki Terapeutycznej i Integracyjnej w Warszawie.

Członkowstwo w radzie Fundacji wspierania Rehabilitacji i Integracji Osób Niepełnosprawnych im. Aleksandra Hulka

 

Ważniejsze publikacje

(1994,1998, 2000) Przemoc w rodzinie. Warszawa, WSiP

1997) – Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych (red.), Warszawa, Katedra Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej WSPS i IBE.

(1998) The Victimization Susceptibility of Prisoners, Euro Criminology, vol.12, s. 117-129

(1998) Marginalizacja społeczna jako wybór jednostki. W: Urban B. „Przestępczość młodzieży u schyłku XX w. Kraków Wyd. UJ.

( 2000) Nieprzystosowanie społeczne . W: B. Woynarowska  (red.) Zdrowie i szkoła. Warszawa , PZWL, 203-209.

(2003)  Ofiary chroniczne – przypadek czy konieczność. Warszawa, APS.

(2004) Kobiety –sprawczynie seksualnego wykorzystywania dzieci „ Dziecko krzywdzone” nr 7.

(2005) Kozioł ofiarny jako stabilizator procesu marginalizacji społecznej. W: Marzec –Holka K. „ Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej. Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

(2007) – Zachowania o wysokim potencjale kryminogennym. W: I. Pospiszyl (red.) „Resocjalizacja  - w stronę środowiska otwartego”. Warszawa, Wyd. Pedagogium

 (2007) (red.) Resocjalizacja  - w stronę środowiska otwartego (red.) Warszawa, Wyd. Pedagogium”

(2008) Patologie społeczne.  Warszawa, PWN

(2009) (red.) Sukcesy i porażki poprawiania niepoprawnych. Kielce, Wyd. Wszechnicy Świętokrzyskiej.

(2009) The Victims Syndrom- The universal and permanent nature of status of a victims. W: Lipiński W., “Aggression and Psychical Health. Nitra 2009

(2010) The Life Activity of Women-Victims of Domestic Violence as a Determinant of Victimisation Susceptibility. W: Barbara Wysoczańska -Widera, "Interpersonal trauma and its consequences in adulthood" (2010), London, Cambridge Scholar Pub.

(2010) Zastosowanie teorii gier w resocjalizacji W: B. Urban (red.),Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna, Kraków 2010 wyd. UJ.

(2011) Artyści i dewianci- wspólne korzenie zachowań kreatywnych. W; Anna Kieszkowska  „Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna.” Kraków wyd. Impuls.

(2012) Syndrom Atlasa, czyli pułapki dynamicznych strategii obronnych. W B. Urban., M.

Rozwój praw dziecka .  W: J. Bałachowicz  „Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka”, Warszawa, wyd. APS

(2012) Identyfikacja z grupą jako sposób rozwiązywania problemów własnej tożsamości. W: Wiesław Ambrozik, Anna Kieszkowska „Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna”. Kraków, wyd. Impuls. Konopczyński „Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym”. Kraków, Wyd. UJ

(2014) Przemoc w obliczu współczesnych zmian obyczajowych. W; Urban B., Barczyk P.,(red.) „ Agresja i przemoc w środowiskach i instytucjach”. Mysłowice, wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

(2016) Pułapki ksenofobii. W: Samsonowicz H.( red.) „Polska otwarta , czy zamknięta?, Łomża, wyd. STOPKA

(2016) Barbarzyństwo potrzebuje społecznej legitymacji. W; „Actual question and problems of the development of social sciences”. Wyd. Kherson State University Ukraine , Holy Cross University, Kielce- Poland.

dr hab. prof. APS Irena Pospiszyl
19-07-2019

Z przykrością informujemy

Z przykrością informujemy o śmierci studentki I roku pedagogiki specjalnej specjalność WWR Gosi Bilińskiej. Pogrzeb odbędzie się w najbliższy poniedziałek.
11-07-2019

Logopedia warszawska

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który dotyczy historii logopedii warszawskiej autorstwa Józefa Porayskiego-Pomsty i Danuty Emiluty-Rozya
27-06-2019

Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk uhonorowana prestiżowym medalem ,,Pro Patria"

Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk z okazji 60-lecia ,,Tygodnia Polskiego", została uhonorowana prestiżowym medalem ,,Pro Patria".