EN

Andrzejewska Anna

Stanowisko:     starszy wykładowca

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Medialnej

E-mail:             an.andrzejewska@o2.pl

Kariera naukowa

 • 2011: doktor nauk humanistycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Zainteresowania naukowe

 • Szanse i zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego.
 • Patologie społeczne w przestrzeni cyfrowej.
 • Cybeprzestępstwa.
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu i wspomaganiu rozwoju uczniów.
 • Rola  najnowszych technologii w doskonaleniu kwalifikacji pedagogów.
 • Media cyfrowe w kształceniu osób niepełnosprawnych.

Najważniejsze publikacje

Książki autorskie:

 • Edukacja medialna dla współczesnej młodzieży, Tarnopol: Aston, Ukraina 2015.
 • Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Wyd. Difin 2014.
 • Patologie moralne w sieci, Wyd. ASPRA, Warszawa 2009.
 • Gry komputerowe i sieciowe. Nasze dziecko w wielkiej sieci, Wyd. ASPRA, Warszawa 2009.
 • Cyberbullying – zjawisko, zagrożenia, profilaktyka,Wyd. ASPRA, Warszawa 2009.
 • (Nie)Bezpieczny komputer – od euforii do uzależnień, Wyd. APS, Warszawa 2008.
 • Dziecko w cyberprzestrzeni, Wyd. Fundacja Pedagogium, Warszawa 2007.
 • Magia szklanego ekranu – zagrożenia płynące z telewizji, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.

Książki pod redakcją:

 • Cyberprzestrzeń Człowiek Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. APS, NASK, Impuls. Kraków 2015.
 • Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
 • Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym, Wyd. WSGE, Józefów 2013.
 • Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni, Wyd. WSGE, Józefów 2013.
 • Cyberprzestrzeń jako źródło uzależnienia. Materiały szkoleniowe, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 2011.
 • Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe, Wyd. APS, Warszawa 2010.
 • Cyberświat - możliwości i ograniczenia, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2009.

Ponadto autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych  i popularnonaukowych.

Projekty badawcze

Inicjatorka i twórca założeń oraz programów międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, realizowanych w Polsce i za granicą. Aktywny udział w realizacji projektów w innych środowiskach:

 • Udział w  zespole projektowym nt. „Nowe media dla nowej edukacji" - Akademia Jana Długosza Częstochowa, (2015 r.);
 • Współpraca w ramach kampanii społecznej nt. „Cyberprzestrzeń jako źródło uzależnienia”- organizacja kampanii społecznej i szkoleń z zakresu cyberprzemocy, uzależnienia od Internetu oraz gier komputerowych w Dzielnicy Białołęka (2011 r.);
 • Współautorka ekspertyzy nt. „Rola i miejsce szkoły cyfrowej w społeczeństwie wiedzy”. Komponent badawczy rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”, realizowanego przez Millward Brown S.A., na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Warszawa (2013 r.);
 • Współautorka rekomendacji nt. „Rola i miejsce szkoły cyfrowej w społeczeństwie wiedzy. Komponent badawczy rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”, realizowanego przez Millward Brown S.A., na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Warszawa (2013 r.);
 • Współpraca w projekcie nt. „Zagrożenia cyberprzestrzeni -Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”, Warszawa (2013 r.);
 • Threats of Cyberspaces Comprehensive Program for the Employeesof Social Service Institutions (2014r.);
 • Współpraca w projekcie nt.„Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy”, realizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem w Warszawie w (lata 2008 - 2010);
 • Współautorka i kierownik naukowy projektu finansowanego z Ministerstwa Zdrowia nt. „Zagrożenia cyberprzestrzeni – mit czy rzeczywistość”. Realizacja 24 jednostek wykładowych obudowanych aplikacjami multimedialnymi i etiudami filmowymi, które były zamieszczone w Internecie, kierowanych do środowiska oświatowo-wychowawczego (2008 r.).

Współpraca międzynarodowa

 • Udział w przygotowaniu i realizacji zagranicznych konferencji naukowych związanych z zagadnieniami cyberprzestrzeni: w środowiskach uczelnianych Ukrainy (Uniwersytety zwłaszcza w Kijowie i innych miastach Ukrainy); w środowiskach uczelnianych Słowacji (Uniwersytet w Trnawie).
 • Ekspert merytoryczny w międzynarodowym projekcie badawczym z Łotewską Uczelnią Rezekne Higher Education Institution, nt. „Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”. W ramach projektu wydane zostały teksty z zagrożeń z cyberprzestrzeni w języku angielskim (lata  2013-2014).
 • Udział w międzynarodowym projekcie naukowo-badawczym nt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej w teorii i praktyce” - Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, (maj – grudzień 2015).

Udział w organach eksperckich

 • Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni przy Rzeczniku Praw Dziecka RP.
 • Członek Rady Programowej w charakterze eksperta w projekcie „PI – CZAS NA ZMIANĘ –e-platforma jako narzędzie pozwalające na dostosowanie wyższym uczelniom swojej oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy”, realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem w partnerstwie z Millward Brown S.A., na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2015 r.
 • Ekspert merytoryczny w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Przygotowanie opinii kierunków studiów, programu i efektów kształcenia, 2015 rok.
 • Ekspert w Komisji ds. wyboru uczestników projektu „Rozwój nauki- rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów”. Lata 2012-2013.
 • Członek Zespołu Ekspertów  w projekcie „E-warsztat - doskonalenie nauczycieli zawodu kierunków IT” realizowanym przez Fundację Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” XI. 2011 – III. 2012.
 • Ekspert merytoryczny w Zespole Międzynarodowym (Polska Włochy Łotwa) w badaniach na temat „Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”. Warszawa 2012-2014.
 • Ekspert w Fundacji Taurus z siedzibą w Poznaniu do spraw technologii komunikacyjnej i zagrożeń internetowych na rzecz pełnoprawnego funkcjonowania współczesnego człowieka w społeczeństwie Informacyjnym. XII 2011 – III.2013 r. –  specjalistyczne usługi eksperckie o charakterze doradczo-konsultacyjnym w zakresie potrzeb i rozwiązań systemowych oraz technologicznych,  dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom płynącym z sieci – wolontariat.

Pełnione ważne funkcje

 • Koordynatorka działań w ramach jakości kształcenia: prace merytoryczne i redakcyjne nad sylwetką absolwenta, opisem modułu specjalnościowego, efektami i jakością kształcenia na czterech specjalnościach przygotowanych i realizowanych przez Zakład Edukacji Medialnej: Edukacja medialna, Edukacja zdalna i grafika komputerowa, Pedagogika kultury z reżyserią teatrów szkolnych, Edukacja muzealna.
 • Koordynatorka dorobku naukowego pracowników Zakładu Edukacja Medialna.

Inna działalność naukowa i popularyzatorska

 • Współtwórca charakterystyk nowych zawodów, które zostały wprowadzone z dniem 1 lipca 2010 roku do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności: metodyk multimedialny (235104); pedagog medialny (235107); metodyk edukacji na odległość (235103); specjalista ds. uzależnień od mediów cyfrowych (263305); (w nawiasach podano numer zawodów i specjalności zamieszczonych w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności).
 • Współautorka założeń  i treści specjalności: Edukacja zdalna i grafika komputerowa;   Pedagogika kultury z reżyserią teatrów szkolnych; Edukacja muzealna.
 • Realizatorka kilkudziesięciu etiud filmowych obejmujących zagadnienia związane z patologiami społecznymi i zagrożeniami wirtualnego świata, których doświadczają dzieci i młodzież od 2008 roku.
 • Promotor pomocniczy w pracach doktorskich.
 • Recenzent grantów, książek, publikacji.

Staże naukowe

 • Staż naukowy w przedsiębiorstwie „Buzzair” s. c.  12.11.2012 – 28.02.2013 r. zorganizowany przez „Euro-Konsult” w ramach projektu „Z duchem czasu – transfer innowacji na Mazowszu” realizowanym w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach stażu opracowałam innowacyjne rozwiązanie usprawniające pracę przedsiębiorstwa – Analiza pozycji konkurencyjne „Buzzair” s.c. w zakresie pozyskiwania nowych klientów i wprowadzenia nowego produktu w postaci szkoleń e-learningowych w obszarze e-marketingu.
 • Staż naukowy w przedsiębiorstwie Core PR.  07.05.2014 – 06.08.2014 r.  w ramach projektu „Nauka – Biznes - Kooperacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki  i przedsiębiorstw”. W ramach stażu opracowałam  innowację marketingową związaną  z „Opracowaniem nowej kampanii społecznej dotyczącej zagrożeń w sieci”.

Nagrody i wyróżnienia

 • „Medal Edukacji Narodowej” przyznany przez ministra Edukacji Narodowej w 2015r.
 • Nagroda Rektora II stopnia za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w roku akademickim 2014/2015.
 • Promotor pracy licencjackiej, która zdobyła nagrodę I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez ZHP na najlepszą pracę licencjacką w roku akademickim 2014/2015.
 • Promotor pracy magisterskiej, która zdobyła II miejsce  w konkursie na najlepszą pracę ogłoszonym przez  JM Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w roku akademickim 2014/2015.
 • Wyróżnienie przez Rzecznika Praw Dziecka RP pracy doktorskiej w konkursie na najlepszą pracę doktorską - 2012r.
 • Liczne certyfikaty i podziękowania ze środowisk lokalnych za prace na rzecz upowszechniania wiedzy o zagrożeniach cyberprzestrzeni w środowiskach społeczno-wychowawczych.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Turystyka i podróże.
dr Anna ANDRZEJEWSKA
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…