EN

Bednarek Józef

Stanowisko:    profesor APS

Funkcja:          kierownik Pracowni Metod Multimedialnych w Edukacji

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Medialnej

E-mail:            jozefbednarek@o2.pl

Kariera naukowa

 • doktor habilitowany nauk wojskowych w specjalności dydaktyka wojskowa, Akademia Obrony Narodowej (1999r.);   
 • doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiczny, Akademia Wojskowa (1989 r.);

Dorobek w 2015 r. uznany został przez Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów za reprezentatywny w pokrewnej dziedzinie i dyscyplinie w stosunku do nauk społecznych, w tym dyscypliny pedagogika, o których mowa w art. 6 ust. 1-3  art. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Dz. U. nr 65. poz. 695 z późn. zm.­


Zainteresowania naukowe

 • dydaktyka ogólna, pedagogika medialna;
 • edukacja cyfrowa i edukacja dla bezpieczeństwa w świecie realnym i wirtualnym;
 • społeczno-edukacyjne szanse, wyzwania, dylematy i zagrożenia  cyberprzestrzeni i światów wirtualnych.

 

Najważniejsze publikacje

A. Książki autorskie (monografie, podręczniki i inne opracowania):

 1. Multimedia w kształceniu, Wyd. Nauk PWN, Warszawa 2006, (dodruk 2008, 2012).
 2. Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010. 
 3. Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. APS, Warszawa 2005.
 4. Media w nauczaniu. Szkoła, dydaktyka, zadania, MIKOM, Warszawa 2002.
 5. Multimedia w działalności szkoleniowo-wychowawczej, DS-W MON, Warszawa 2000.

B. Książki pod redakcją (monografie, podręczniki i inne opracowania­):

 1. Cyberprzestrzeń Człowiek Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. APS, NASK, Impuls. Kraków 2015.
 2. Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
 3. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
 4. Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym, Wyd. WSGE, Józefów 2013.
 5. Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni, Wyd. WSGE, Józefów 2013.
 6. Komunikacja w cyberprzestrzeni, Wyd. WSH, Radom 2012. 
 7. Patologie w cyberprzestrzeni, Wyd. WSH, Radom 2012. 
 8. Cyberprzestrzeń jako źródło uzależnienia. Materiały szkoleniowe, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 2011.
 9. Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe, Wyd. APS, Warszawa 2010.
 10. Cyberświat - możliwości i ograniczenia, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2009.
 11. Cyberbullying - zjawisko, zagrozenia, profilaktyka, Fundacja Pedagogium. ASPRA-JR,  Warszawa 2009.
 12. Edukacja na odległość. Podstawy dydaktyki, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008.

Ponadto ok. 180 artykułów naukowych  i popularnonaukowych.

Projekty badawcze

 • Inicjator i twórca założeń oraz programów międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, realizowanych w Polsce i za granicą;
 • Kierownik naukowy projektu badawczego realizowanego w ramach badań statutowych uczelni – APS  nt. „Pedagogiczne skutki uzależnień młodzieży od komputera i Internetu” (lata 2008-2010).

Aktywny udział w realizacji projektów w innych środowiskach:

 • Członek  zespołu projektowego nt. „Nowe media dla nowej edukacji",  Akademia Jana Długosza Częstochowa, (2015 r.);
 • Współtwórca projektu i tekstów na temat zagrożeń cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych, Warszawa (2013 r.);
 • Threats of Cyberspacea Comprehensive Programmefor the Employees of Social Service Institutions (2014 r.);
 • Współtwórca i realizator kampanii społecznej pt. „Cyberprzestrzeń jako źródło uzależnienia”, organizacja kampanii społecznej i szkoleń z zakresu cyberprzemocy, uzależnienia od Internetu oraz gier komputerowych w Dzielnicy Białołęka (2011 r.);
 • Współautor ekspertyzy nt. „Rola i miejsce szkoły cyfrowej w społeczeństwie wiedzy”. Komponent badawczy rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”, realizowanego przez Millward Brown S.A., na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Warszawa (2013 r.);
 • Współautor rekomendacji nt. „Rola i miejsce szkoły cyfrowej w społeczeństwie wiedzy. Komponent badawczy rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”, realizowanego przez Millward Brown S.A., na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Warszawa (2013 r.);
 • Współudział w projekcie nt.„Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy”, realizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem w Warszawie w (lata 2008 - 2010 );
 • Współautor i kierownik naukowy projektu finansowanego z Ministerstwa Zdrowia nt. „Zagrożenia cyberprzestrzeni – mit czy rzeczywistość”. Realizacja 24 jednostek wykładowych obudowanych aplikacjami multimedialnymi i etiudami filmowymi, które były zamieszczone w Internecie, kierowanych do środowiska oświatowo-wychowawczego (2008 r.).

Współpraca międzynarodowa

 • Udział w przygotowaniu i realizacji zagranicznych konferencji naukowych związanych głównie z szansami i zagrożeniami cyberprzestrzeni:
  • w środowiskach uczelnianych Ukrainy (Uniwersytety zwłaszcza w Kijowie i innych miastach Ukrainy),
  • w środowiskach uczelnianych Słowacji (Uniwersytet w Trnawie).
 • Ekspert merytoryczny w międzynarodowym projekcie badawczym z Łotewską Uczelnią Rezekne Higher Education Institution, PI-PWP nt. „Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”. W ramach projektu wydane zostały teksty z zagrożeń z cyberprzestrzeni w języku angielskim (lata  2013-2014).
 • Udział w międzynarodowym projekcie naukowo-badawczym nt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej w teorii i praktyce” - Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, (maj – grudzień 2015).

Pełnione ważne funkcje

W Akademii Pedagogiki Specjalnej:

 • członek Komisji ds. Rozwoju i Oceny Kadry Akademickiej;
 • członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju APS;
 • członek komisji ds. oceny procedury postępowania w sprawie nadania tytułów i stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego i nostryfikacji;
 • recenzent prac doktorskich;
 • konsultant naukowy w procesie przygotowania i realizacji etiud filmowych nt. zagrożeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;
 • współtwórca charakterystyk nowych zawodów, które zostały wprowadzone z dniem 1 lipca 2010 roku do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności: metodyk multimedialny (235104); pedagog medialny (235107); metodyk edukacji na odległość (235103); specjalista ds. uzależnień od mediów cyfrowych (263305); (w nawiasach podano numer zawodów i specjalności zamieszczonych w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności);
 • Konsultant naukowy kilkudziesięciu etiud filmowych o niebezpieczeństwach cyberprzestrzeni i świata wirtualnego o skali, zasięgu, przebiegu i skutkach patologii zdrowotnych i społeczno-wychowawczych wzbogacających treści zajęć dydaktycznych i wystąpień na konferencjach oraz seminariach naukowych, także dla nauczycieli i pedagogów. Etiudy realizowane są ze studentami specjalności Edukacja medialna od 2008 r.

Poza Akademią Pedagogiki Specjalnej:

 • z-ca przewodniczącego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w cyberprzestrzeni oraz w jego ramach prowadzenie konferencji i szkoleń pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka RP (lata 2012 – 2016);
 • członek Rady Merytoryczno-Konsultacyjnej Ośrodka Rozwoju Edukacji MEN;
 • członek rad programowych międzynarodowych i krajowych konferencji;
 • członek w komitetach naukowych czasopism pedagogicznych m.in. na Ukrainie (Ministerstwo Oświaty i Nauki, Akademia Chmielnickiego) oraz w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – wydawca czasopisma „Nowe Media”;
 • Członek Rady Programowej i ekspert w projekcie nt.„PI – CZAS NA ZMIANĘ – e-platforma jako narzędzie pozwalające na dostosowanie wyższym uczelniom swojej oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy”, realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem w partnerstwie z Millward Brown S.A (lata 2014-2015);
 • Ekspert merytoryczny w międzynarodowym projekcie badawczym z Łotewską Uczelnią Rezekne Higher Education Institution, PI-PWP nt.„Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”,(lata  2013-2014);
  • Konsultant naukowy i wykładowca w projekcie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie nt.. „Działania profilaktyczno-wychowawcze w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży. Zapobieganie agresji, przemocy oraz sytuacjom konfliktowym w szkole”. Realizacja zajęć nt. „Pedagogiczne aspekty zagrożeń cyberprzestrzeni”, Warszawa (2008 r);
  • Ekspert merytoryczny w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” – Fundacja Rozwoju i Edukacji Szkolnictwa Wyższego. Przygotowanie opinii kierunków studiów, programów i efektów kształcenia;
  • Recenzent i konsultant wniosków i projektów badawczych, m.in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Recenzent wielu książek naukowych i popularnonaukowych.
  • Staż w Stowarzyszeniu – Instytucie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „Nauka – Biznes – Kooperacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Autor „Opracowania innowacji produktowej - oferta szkoleń z zakresu zagrożeń w sieci”.

Staże naukowe

 • Staż naukowy w Firme Buzzair s.c. realizowany we współpracy z Instytutem Rozwoju i Innowacji „Euro-Konsult” sp. z o.o., w ramach POKL nt. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Wypracowano strategię „Opracowanie innowacji produktowej polegającej na opracowaniu oferty szkoleń z zakresu zagrożeń w sieci.  (2014);

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • turystyka
 • podróże
dr hab., prof. APS Józef BEDNAREK
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…