EN

Ciążela Andrzej

Stanowisko:    profesor nadzwyczajny

Funkcja:          Kierownik Zakładu Pedagogiki Kultury w Katedrze Podstaw Pedagogiki

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Kultury

Email:            andrzejciazela@gmail.com

 

Kariera naukowa

 • 2012: doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • 2002: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • 1981: magister nauk politycznych, specjalność nauczycielska, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych , Uniwersytet Warszawski

 

Zainteresowania naukowe

 • pedagogika ogólna, pedagogika jako nauka humanistyczna, relacja między pedagogiką jako nauką humanistyczną i jako nauką społeczną, Koncepcja trzech pedagogik Bogdana Suchodolskiego
 • pedagogika kultury, polska pedagogika kultury
 • opozycja pedagogiki kultury i pedagogiki multikulturalizmu, pedagogiki międzykulturowej itp,
 • dynamika rozwoju kultury współczesnej,
 • prognozowanie przyszłości
 • nowe technologie i ich wpływ na przyszłość gatunku ludzkiego,
 • problemy globalne, edukacja globalna,
 • nowe technologie w edukacji
 • kształcenie w perspektywie ewolucji współczesnej cywilizacji
 • historia polskiej pedagogiki w kontekście historii polskiej filozofii,
 • humanizm - historia i współczesność pojęcia- antyhumanizm, transhumanizm,
 • filozofia współczesna - kształt teoretyczny i patologie towarzyszące jej uprawianiu,
 • filozofia najnowsza - realistyczny zwrot w filozofii współczesnej.

 

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 1. Filozofia kultury i wychowania Bogdana Suchodolskiego w latach Drugiej Rzeczypospolitej, ITE – PIB, Radom 2005, ss.191 (ISBN 83-7204-448-1).
 2. Polska pedagogika kultury w pierwszej połowie XX wieku. Zarys problematyki, zagadnienia, wybrani przedstawiciele, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010, ss. 399 (ISBN 978-83-89600-71-4).

Artykuły w czasopismach i rocznikach naukowych:

 1. Pedagogika Bogdana Suchodolskiego w dwudziestoleciu międzywojennym – próba periodyzacji, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2004, nr 3, s. 145- 162.
 2. Humanizm i metafizyka. U źródeł pedagogiki humanizmu tragicznego Bogdana Suchodolskiego, „Pedagogika Kultury”, Tom I, 2005, s.145 – 155.
 3. Pedagogika kultury a geisteswissenschaftliche Pädagogik. Próba analizy hermeneutycznej źródeł pedagogiki niehermeneutycznej, „Pedagogika Kultury”, T. II, 2006, s. 53 - 72.
 4. Humanizm - historyczna zaszłość czy integralna wizja (paradygmat)?,  "Pedagogika Kultury", T. IV, 2008, s. 33 – 45.
 5. Jan Amos Komeński i Bogdan Suchodolski. Kontynuacja antyscholastycznej tradycji humanizmu „Lumen Poloniae. Studia z filozofii polskiej” Nr 2/2010, s. 103-114.
 6. List otwarty do Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie sprawie recenzji dorobku i rozprawy habilitacyjnej dra Andrzeja Ciążeli pióra prof. zw. dra. hab. Lecha Witkowskiego i dalszych jego wypowiedzi w trakcie przewodu habilitacyjnego, „Kwartalnik Pedagogiczny” w nr 1/2012 s. 127-150 (faktycznie ukazało się w  lutym 2014). (PL ISSN 0023-5938).
 7. Alternatywna cywilizacja humanistyczna i rzeczywistość – globalny kontekst wychowania, /w:/ Alternatywy i zobowiązania, Zbiór studiów pod redakcją Ireny Wojnar, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2012, s. 116-127.
 8. O edukacji z perspektywy teorii i praktyki akademickiej i oświatowej, /w:/ Edukacja w Polsce: diagnoza, modele, prognozy /w:/ „Przyszłość: Świat – Europa – Polska. Future: World, Europe, Poland.” Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 1 /27/ 2013, s. 85 – 90.
 9. Obszary pedagogicznego zaniepokojenia i przyszłość kultury, „Przyszłość: Świat – Europa – Polska. Future: World, Europe, Poland.” Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 1 2014, s. 56 – 65. (ISSN 1895-0849).
 10. Andrzej Ciążela, Bronisław Treger,: Polska pedagogika kultury - ocalenie dziedzictwa i próba jego restytucji jako zadanie biblioteki pedagogiki kultury, Almamer. Szkoła Wyższa. Zeszyty Naukowe, 1(70) 2014, Warszawa, ISSN 2299-5722 s.359- 380.
 11. Jakość człowieka jako przesłanka pedagogiki Bogdana Suchodolskiego, /w:/ „Przyszłość: Świat – Europa – Polska. Future: World, Europe, Poland.” Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 1 2015, s. 77 – 89. (ISSN 1895-0949; e-ISSN 2391-5307).
 12. U źródeł myślenia alternatywnego. Krytyczna analiza studium Bogdana Suchodolskiego o Stanisławie Brzozowskim, "Studies in Global Ethics and Global Education", Nr 4/2015, s. 68-82. (ISSN; 2392-0890;  ICID: 1187960)
 13. Pedagogiczna problematyka jakości człowieka, red. I. Wojnar, numer monograficzny „Przyszłość: Świat – Europa – Polska. Future: World, Europe, Poland.” Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 1 2015, t. II, "Rocznik Pedagogiczny" t.38 (2015), red. M. Dudzikowa, s. 385-388, (ISSN 0137-9585).
 14. Polska pedagogika wychowania dla alternatywnej cywilizacji humanistycznej w latach 1947-2017 /w:/ "Zeszyty Naukowe. Politechnika Śląska. Seria: Organizacja i Zarządzanie", Zeszyt nr 112 rok 2017. s. 85-94. (ISSN 1641-3466).

Wybrane artykuły w pracach pod redakcją:

 1. Bogdana Suchodolskiego propozycja uspołecznienia kultury i jej inspiracje, /w:/ Bogdan Suchodolski w stulecie urodzin – trwałość inspiracji, Zbiór studiów pod red. I. Wojnar i J. Kubina, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004, s. 187 – 209.
 2. Zagadnienie antropologicznego i humanistycznego rozumienia kultury w pedagogice współczesnej. Niejednoznaczność opozycji, /w:/ Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji, Zbiór studiów pod redakcją Ireny Wojnar, Polska Akademia Nauk, Kancelaria PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2006,  44 – 59.
 3. Klasyczna koncepcja prawdy jako przesłanka powojennej filozofii i pedagogiki kultury Bogdana Suchodolskiego, /w:/ Kultura współczesna a wychowanie człowieka, pod red. D. Kubinowskiego, VERBA, Lublin 2006.
 4. Kultura, wychowanie i przyszłość w socjologizującym nurcie polskiej pedagogiki kultury, /w:/ Edukacja i jej historiografia. W poszukiwaniu twórczego dialogu, pod red. naukową S. Sztobryna i J. Semkowa, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2006, s. 99 -114.
 5. Pedagogika filozoficzna - pedagogika humanistyczna. Współczesne konsekwencje opozycji i napięć w strukturze wiedzy, /w:/ Tradycja i współczesność filozofii wychowania, red. naukowa, S. Sztobryn i M. Miksza, ”Pedagogika Filozoficzna”, T. II, IMPULS, Kraków 2007, s. 187 – 204.
 6. Stanisław Radwan i Bogdan Suchodolski a krytyczny nurt recepcji myśli Stanisława Brzozowskiego w polskiej humanistyce dwudziestego wieku, /w:/ Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. naukowa, W. Słomski, Wyd. Katedra Filozofii WSFiZ, Warszawa 2008, s. 191 – 206.
 7. Humanistyczne i antropologiczne rozumienie kultury a pedagogika kultury. Perspektywa integracji czy konieczność wyboru? /w:/ Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury. Konsekwencje dla teorii i praktyki, pod red. J. Gajdy, IMPULS, Kraków 2009, s. 51 – 65.
 8. Twórcza autonomia kultury, /w:/ Człowiek europejski – korzenie i droga, Zbiór studiów pod redakcją: Ireny Wojnar, Mikołaja Ł. Lipowskiego, Polska Akademia Nauk, Kancelaria PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2010, s. 93-113.
 9. Humanistyczna krytyka filozofii jako zjawiska kultury w teoretycznej refleksji Bogdana Suchodolskiego, /w:/ Filozofia wychowania w XX wieku, „Pedagogika Filozoficzna” Tom III, Wydanie okolicznościowe pod mecenatem Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego, pod red. S. Sztobryna, E. Łatacz, J. Bochmulskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s.407 - 426.
 10. Zawłaszczanie świata fikcyjnego w wychowaniu pozaszkolnym i samowychowaniu jako problem współczesnej pedagogiki. /w:/ Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego, Pod redakcją E. Rodziewicz i M. Cackowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 103-120.
 11. Poza opozycją „postmodernizm - tradycja” - od „wychowania dla przyszłości” Bogdana Suchodolskiego ku humanistycznej pedagogice alterglobalizmu, /w:/ „Po życie sięgać nowe ...” Teoria a praktyka edukacyjna, Red. Naukowa: M. M. Orlińska, A. Uniewska, J. Horowski, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2012, s. 262-273.
 12. Idea postępu we współczesnej Europie, /w:/ Europejczyk twórcą cywilizacji rozwoju i postępu. Materiały XIV Międzynarodowej Konferencji PTU. Warszawa, 24 -26 września 2012 roku, Red. A. Góralski Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu Warszawa 2013 rok, s. 46 – 51. (ISBN - brak)
 13. Wobec "Wychowania dla przyszłości" - twórczość Bogdana Suchodolskiego jako wyzwanie intelektualne, /w:/ Bogdan Suchodolski - osoba i myśl, Zbiór studiów pod red. I. Wojnar, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2014, s. 177-188. (ISBN- 978-83-61236-50-4).
 14. Bogdan Suchodolski - od pedagogiki humanistycznej krytyki kultury do humanistycznej pedagogiki alterglobalizmu, /w:/ O pedagogice profesora Bogdana Suchodolskiego. W 110 rocznicę urodzin, red. C. Kupisiewicz, B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2014, s 76 - 86. (ISBN 978-83-61991-63-2).
 15. Miejsce "nowego humanizmu" Bogdana Suchodolskiego w panoramie polskiej i europejskiej myśli filozoficznej XX i XXI wieku, /w:/ Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku, red. M. Woźniczka, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014, s. 113-126. (ISBN 978-83-7455-404-6)
 16. Jan Władyslaw Dawid a polska pedagogika kultury. Inspiracja czy uczestnictwo, /w:/ Wokół historii wychowania. W stulecie śmierci Jana Władysława Dawida, pod redakcją Hanny Markiewiczowej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2014 98-109 (ISBN 978-83-62828-98-2)
 17. Szermierz i apostoł. Idealistyczna pedagogika Ludwika Chmaja w latach trzydziestych, /w:/ Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych, "Pedagogika Filozoficzna" Tom VI, red. S.Sztobryn, K. Kamiński, M.Wasilewski, Naukowe "Chowanna, Łódź 2015, s. 447 -462. (ISBN 987-83-939175-2-5) 
 18. Karla Jaspersa sytuacje graniczne a humanizm tragiczny Bogdana Suchodolskigo - zbliżenia i opozycje pedagogicznych implikacji, /w:/Człowiek w sytuacji granicznej i jej implikacje pedagogiczne, Red. S. Jaronowska, APS- Wyd. Naukowe ITE-PiB, Warszawa-Radom 2015, s. 15-26. (ISBN 978-83-7789-380-7)
 19. Transgresja - pole konfrontacji antyhumanizmu z humanizmem /w:/ Transgresja jako zjawisko w kulturze . W kręgu szans i zagrożeń. red. A. Ciążela, S. Jaronowska, Wyd. APS, Warszawa 2017, s.15-35. (ISBN 978-83-6495371-2)
 20. Czy tylko demagogia? Intelektualne i edukacyjne konteksty sukcesów prawicowego populizmu w Europie i USA, /w:/ Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, F. Pierzchalski, B. Rydliński, Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, Warszawa 2017, s. 33-47. (ISBN 978-83-64062-21-6)

 

Pełnione funkcje, aktywności naukowe oraz przynależność do stowarzyszeń naukowych

Aktualne funkcje:

 • Kierownik Zakładu Pedagogiki Kultury (WNP APS).

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne (PTF).
 • Polskie towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im . B. Trentowskiego

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • historia sztuki,
 • historia sztuki filmowej,
 • muzyka klasyczna,
 • historia kultury popularnej,
 • historia powieści grozy, science fiction i fantasy,
 • semiotyka + nauki pomocnicze historii: archeologia,
 • numizmatyka,
 • sfragistyka,
 • falerystyka,
 • weksylologia, 
 • heraldyka,
 • historia gier,
 • felinologia.
dr hab., prof. APS Andrzej CIĄŻELA
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…