EN

Dernowska Urszula

Stanowisko:    asystent

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Katedra Dydaktyki

E-mail:            udernowska@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2005 doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: pedagogika, specjalność: dydaktyka, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Praca doktorska nt. Interakcyjne warunki kształtowania struktury pojęć w trakcie lekcji. Promotor: prof. dr hab. Stefan Mieszalski
 • 1999-2004 studia doktoranckie – Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

 

Zainteresowania naukowe

 • interakcyjne uwarunkowania procesu kształcenia
 • scaffolding w procesie dydaktycznym
 • kultura i klimat szkoły
 • misja szkoły

 

Najważniejsze publikacje

Monografie i rozdziały w pracach zbiorowych

 • Dernowska U. (2017), Misja szkoły jako przedmiot refleksji nauczycieli, [w:] I. Paszenda (red.), Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, tom 2. Refleksyjność w codzienności edukacyjnej. Wrocław: Wydawnictwo Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 203-217.
 • Dernowska U. (2016), „Who we are and what we stand for?” – principal and teacher perceptions of school mission, In: European Pedagogy Forum. “Reflection of pedagogy and psychology”, vol. VI, Hradec Kralove, The Czech Republic, p. 248-257.
 • Dernowska U., Tłuściak-Deliowska A. (2015), Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss. 154.
 • Dernowska U., (2014), Janusz Korczak i Guided Instruction – o kierowaniu uczniem i jego samodzielności w procesie kształcenia, [w:] D. Jankowska (red.), Pedagogika dialogu. Wokół pedagogiki Janusza Korczaka. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 150-158.
 • Dernowska U. (2008), Działania nauczyciela a wiedza pojęciowa uczniów. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ss. 216.

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Dernowska U. (2017), Teacher and Student Perceptions of School Climate. Some Conclusions from School Culture and Climate Research. Journal of Modern Science, 1 (32), 63-82.
 • Tłuściak-Deliowska A., Dernowska U., Gruenert S. (2017), A comparative study of two middle schools: How school achievements interplay with school culture and principal behaviors. International Journal of Psych-Educational Sciences, 6 (1), 10-22.
 • Dernowska U. (2016), Klimat szkoły a osiągnięcia uczniów: od badań w działaniu do poprawy jakości środowiska nauczania-uczenia się. Nauczyciel i Szkoła, 2, 75-94.
 • Tłuściak-Deliowska A., Dernowska U. (2015), Principal’s Behaviors and Job Satisfaction among Middle Schools Teachers. The New Educational Review, 39 (1), 215-225.
 • Dernowska U. (2014), Global Education at School – from Cultural to Global Competence. Teacher’s Role and Tasks. Studies in Global Ethics and Global Education, 2, 28-42.
 • Dernowska U. (2014), Konstruowanie kultury osiągnięć w szkole. Problemy Wczesnej Edukacji, 3, 121-136.
 • Dernowska U. (2014), Kultura szkoły – pojęcie, wymiary, modele. Ruch Pedagogiczny, 4, 13-24.
 • Dernowska U. (2014), Inni jako czynnik rozwoju ludzkich potencjalności – interakcje nauczycieli a rozwój wiedzy i profesjonalnych umiejętności. Chowanna, 1, 285-304.
 • Tłuściak-Deliowska A., Dernowska U., Strutyńska E. (2014), Szkoła w perspektywie organizacyjnej. Przegląd wybranych typologii kultur organizacyjnych. Zarządzanie i Edukacja, 94, 63-85.
 • Dernowska U. (2013), Kompetencja globalna w szkole. Przegląd Pedagogiczny, 2, 17-32.

 

Projekty badawcze

 • Kierownik projektu nr BSTP 21/15-I WNP APS „Kultura szkoły a osiągnięcia dydaktyczne uczniów. Studium porównawcze dwóch szkół gimnazjalnych” (2015-2016)
 • Kierownik projektu nr BSTP 16A/13-I WNP APS „Adaptacja i weryfikacja narzędzi do badań wybranych elementów kultury szkoły” (2013-2014)
 • Kierownik projektu nr BW  02/08-I WNP APS „Badanie procesu kształcenia ze względu na rodzaje scaffoldingu

 

Współpraca międzynarodowa

 • 2014 Erasmus Staff Exchange Programme – Katholieke Hogeschool Limburg, Hasselt, Belgia
 • współpraca recenzyjna z International Journal of Psycho-Educational Sciences
 • współpraca z Prof. Stevem Gruenertem (Indiana State University, USA) związana z badaniem kultury szkoły

 

Pełnione funkcje

 • Członkini Komisji Rekrutacyjnej (2016-2017 WNP APS)
 • Doradca studentów WNP APS

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP), Oddział Warszawski,
 • Członkini Komisji Rewizyjnej PTP, Oddział Warszawski (kadencja 2014-2017)

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 2016nagroda zespołowa III stopnia Rektora APS za osiągnięcia naukowe w 2015 roku
 • 2015nagroda zespołowa II stopnia Rektora APS za aktywność badawczą i publikacyjną

 

dr Urszula DERNOWSKA
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…