EN

Góralski Andrzej

Andrzej Tadeusz GÓRALSKI

 

Stanowisko:      profesor

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

E-mail:              goral@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2017: profesor zwyczajny w zakresie nauk społecznych, w tym pedagogiki;
  promotorzy: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006) oraz Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (2015)
 • 1979: habilitacja – z zakresu filozofii (w szczególności: prakseologii, metodologii zastosowań matematyki, heurystyki oraz teorii i filozofii twórczości), Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1966: doktorat - fizyka, Wydział ISiW  Politechniki Warszawskiej

 

Matematykę studiował u Jana Oderfelda, prakseologię u Tadeusza Kotarbińskiego i Klemensa Szaniawskiego, heurystykę u George’a Pólya, pedagogikę u Bogdana Suchodolskiego.

Po okresie pracy na Politechnice Warszawskiej, gdzie był zatrudniony jako asystent i adiunkt, w roku 1968 podejmuje organizację przedsiębiorstwa o nazwie KDG, które to zadanie kończy z powodzeniem w roku 1972. Jednocześnie jest wykładowcą na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 1974 przenosi się do Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, pracując początkowo na stanowisku docenta, a od roku 1991 – profesora. W szkole tej – obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej – zorganizował i prowadził Zakład Metodologii, Studium Pedagogiki Twórczości oraz specjalność Pedagog Zdolności i Informatyk.

Wykształcił wielu – niekiedy wybitnych – teoretyków i pedagogów twórczości, a w tym gronie dwunastu profesorów, mianowicie: w Polsce – pedagog mistrzostwa, filozof, pedagog twórczości, dwoje w Ukrainie: teoretyk systemów, pedagog zdolności, w USA – heurysta, informatyk, po jednym w Białorusi –  pedagog społeczny, w Australii – inwentyk, w Tunezji – prakseolog, w Wielkiej Brytanii –  matematyk i w Belgii – metodolog.

 

Zainteresowania naukowe

Główne dziedziny jego zainteresowań i aktualnych badań naukowych:

 • pedagogika twórczości
 • metodologia i teoria twórczości,
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka kwalitatywna,  
 • prakseologia informatyki. 

 

Najważniejsze publikacje

Autor wielu setek artykułów i raportów z badań naukowych oraz ponad czterdziestu monografii, a także współautor (niekiedy również redaktor) kilkudziesięciu dzieł lub dokonań wspólnych.

Ogół dokonań pedagogicznych jest scharakteryzowany w książce:

 • Ścieżki twórczości: próby, dokonania, syntezy (2014), Wyd. APS, Warszawa.

 

Jako metodolog – prof. zw. dr hab. Andrzej Góralski rozwinął heurystykę i pedagogikę twórczości:

 • seria wydawnicza Zadanie, metoda, rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia (1977, 1978, 1980, 1982) oraz książka Twórcze rozwiązywanie zadań (1980, 1989) skutecznie upowszechniły osiągnięcia współczesnej heurystyki, zarówno rodzimej, w tym osiągnięcia Sekcji Heurystyki PTC i Międzyuczelnianego Zespołu Heurystyki, jak i światowej;
 • prace Reguły treningu twórczości oraz Szkice do pedagogiki zdolności (1996, 2010) [Wyd. APS, Warszawa, stron 64] dały wykładnię urzeczywistnionej pedagogiki twórczości;
 • monografia George’a Pólya pedagogika mistrzostwa, czyli o relacji „uczeń-mistrz” i jej regułach (2013) [Wyd. APS, Warszawa, stron 335] otwiera nowy obszar badań i działań.

Jako pedagog i metodolog badań naukowych dał studiującym humanistom kilka dobrze przyjętych dzieł:

 • podręcznik Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice (1987);
 • monografia Statystyka kwalitatywna – wskaźniki i testy (2007);
 • poradnik humanisty: Wiarygodne wnioskowanie z danych (2016) [Universitas Rediviva, Warszawa, stron 458]

Jako filozof – wytrwale tworzy teorię twórczości oraz rozwija prakseologię informatyki:

 • monografia Twórcze rozwiązywanie zadań (1980, 1989);
 • monografia Wzorce twórczości (1998);
 • monografia Teoria twórczości (2003), wydana także w dwu językach obcych;
 • seria wydawnicza Laboratorium informatyczne pedagoga zdolności oraz monografie składowe:
  • Programowanie w PASCAL’u (2009), Wyd. APS, Warszawa, stron 244,
  • Programowanie w LOGO (2010), Wyd. APS, Warszawa, stron 270,
  • Modelowanie informatyczne (2011), Wyd. APS, Warszawa, stron 285,
  • Podejmowanie i rozwiązywanie zadań programistycznych (2012), Wyd. APS, Warszawa, stron 357.

Jego prace ukazały się w siedmiu językach.

Dane liczbowe opisujące dynamikę i rezultaty twórczości naukowej:

 

ogółem

przed habilitacją

po habilitacji

autorskie publikacje naukowe

210

56

154

współautorskie publikacje naukowe

29

2

27

monografie i książki

44

4

40

tłumaczenia monografii naukowych

5

2

3

redakcja materiałów konferencyjnych

31

8

23

redakcja pisma naukowego

9

 

9

przedmowy, komentarze, posłowia

9

 

9

razem

337

72

265

 

Rekomendacje:

[fragment oceny dokonań prof. zw. dr hab. A. Góralskiego - autorstwa Profesora Kazimierza Denka (UAM)]

„Niezwykle bogaty – w treści i formie – dorobek naukowy Andrzeja Góralskiego: liczne monografie, podręczniki, tłumaczenia książek, studia, artykuły naukowe, granty; niekiedy pośrednio powiązany z edukacją i naukami o niej. […]
Okrętami flagowymi bogatej twórczości ocenianego są obszerne monografie George’a Pόlya pedagogika mistrzostwa, czyli o relacji <uczeń – mistrz> i jej regułach, Warszawa 2013, Reguły treningu twórczości, Warszawa 2010, Programowanie w Pascalu, Warszawa 2009, Teoria twórczości (w języku ukraińskim), Lwów-Warszawa 2002.
Jak unikając szczegółów można scharakteryzować zawartość tych pozycji? Tytuły książek dobrze odzwierciadlają ich przedmiot i strukturę. Są to monografie wysokiej próby, o dużym ładunku innowacyjnym i oryginalnych treści. Wychodzą poza wąskie specjalizacje i przekraczają granice dyscyplin. Przemawiają erudycją, silną logiką i dają pełną czytelniczą satysfakcję. Dowodzą, że ich Autor w wysokim stopniu posiadł doskonałość naukową, nie boi się podejmowania ambitnych, interdyscyplinarnych badań. Obok znakomitego doboru treści uznanie budzi także sposób ich zaprezentowania, klarowny, kompetentny, ciekawy, doprawdy znakomity z dydaktycznego punktu widzenia. Utrzymują najwyższe standardy jasności, precyzji i przystępności. Są pozycjami, które warte są lektury i namysłu.”

 

Projekty badawcze

Kierownictwo grantami:

 • Teoria twórczości (od 2001)
 • Informatyka i pedagogika (1997-1999)
 • Zasadnicze przesłanki skuteczności wychowania zdolnych (1989-1991)
 • Metody heurezy (1974-1978)
 • System dyspozytorski Krajowej Dyspozycji Gazu (1969-1972)

 

Współpraca międzynarodowa

Prof. zw. dr hab. Andrzej Góralski wykładał i prowadził badania naukowe w 15 zagranicznych uniwersytetach i szkołach wyższych.

 • Wyjazdy naukowe – staże i praca w charakterze profesora wizytującego (Paryż, Clinton, Moskwa, Odessa, Koblencja, Lwów)
 • Międzynarodowe projekty badawcze: Pedagogika i Informatyka (Koblencja), Synergia zniewolenia (Mińsk), Reguły twórczości (Lwów)
 • Organizacja międzynarodowych sympozjów naukowych i konferencji

 

Pełnione ważne funkcje

 • Członek Rady Redakcyjnej pisma Dialogue and Universalism,
 • Redaktor Naczelny pisma Wspólnotowość i postawa uniwersalistyczna
 • Przewodniczący kapituły Liścia wawrzynu Niezależnej Akademii Twórczości

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • poezja,
 • sztuka,
 • dobre obyczaje…
dr hab., prof. APS Andrzej GÓRALSKI
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…