EN

Gęsicki Janusz

Stanowisko:    Profesor nadzwyczajny APS

Funkcja:          kierownik Katedry Polityki Edukacyjnej

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Katedra Polityki Edukacyjnej

E-mail:           gesiccy@poczta.onet.pl

Kariera naukowa

 • 1993 rok habilitacja z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 1983 rok doktorat z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.
 • 1974 rok magisterium z socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania naukowe

 • Socjologia edukacji,
 • zarządzanie w oświacie,
 • polityka edukacyjna (uwarunkowania, procesy decyzyjne, diagnozy i prognozy).

Najważniejsze publikacje

 1. Gęsicki J. Gra o nową szkołę. Warszawa 1993.
 2. Gęsicki J. Typy ładu społecznego i odpowiadające im pedagogie oraz typy polityki edukacyjnej. W: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zeszyt 285 – 1994.
 3. Gęsicki J., Wiatr J.J. Problemy edukacji. Koszalin 2001.
 4. Gęsicki J. Przemiany w edukacji. W: Wymiary życia społecznego. Pod red M.Marody. Warszawa 2002.
 5. Gęsicki J. Granice decentralizacji zarządzania w oświacie. W: Zarządzanie edukacją a kreowanie społeczeństwa wiedzy. Pod red. E. Walkiewicz, Gdańsk 2002.
 6. Gęsicki J. Koncepcje uwarunkowań polityki edukacyjnej. W: Edukacja, moralność, sfera publiczna. Pod red. J.Rutkowiak, D.Kubinowskiego i M.Nowaka, Lublin 2007.
 7. Gęsicki J. Kultura organizacyjna szkoły a przywództwo nauczycieli. W: Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce. Pod red. S.M.Kwiatkowskiego i J.M.Michalak. Warszawa 2010.
 8. Gęsicki J. Zmiany prawa oświatowego a reforma edukacyjna. W: Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych. Pod red. J.Bieleckiego i A.Jacewicz. Białystok 2010.
 9. Gęsicki J. Kultura organizacyjna uczelni a jakość kształcenia. W: Jakość kształcenia akademickiego w świecie mobilności i ryzyka. Pod red. H.Kwiatkowskiej i R.Stępnia. Pułtusk 2011.
 10. Gęsicki J. Uwarunkowania przywództwa edukacyjnego we współczesnych społecznościach lokalnych. W: Rocznik Pedagogiczny 2012 T. 35.

Projekty badawcze

 • W latach 1983-1986 kierowanie zespołem, który przygotowywał syntetyczne raporty o sytuacji młodego pokolenia Polska młodzież 1984 i Polska młodzież 1985;
 • udział w zespole przygotowującym badania i raport Diagnoza społeczna 2000.
 • udział w zespole, który przygotował metodologię opracowywania podstawy programowej kształcenia zawodowego (2009);
 • udział w zespole realizującym badania na temat:  Kobieta aktywna. Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących kobiet Województwa Lubuskiego – matek niepełnosprawnych dzieci i matek wielodzietnych (2010);
 • kierowanie zespołem realizującym projekt badawczy: Karta nauczyciela jako przedmiot debaty publicznej (APS – realizowany obecnie).
 • W ramach działalności popularyzatorskiej publikacja ponad stu artykułów prasowych oraz dwóch książek – Jak nie zwariować w szkole (1999) i Dlaczego i po co zdawać egzamin? (2005).
 • W 2008 roku,  opieka merytoryczna i autorstwo krótkich wstępów do wydanej przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne i  wydawnictwo Fraszka Edukacyjna w bibliotece klubu Ergo serii ośmiu książek, tłumaczonych z angielskiego adresowanych do dyrektorów szkół i nauczycieli.

Współpraca międzynarodowa

 • W latach 2002-2003 – brałem udział w międzynarodowym zespole ekspertów przygotowującym dla Banku Światowego raport na temat sytuacji edukacji dorosłych w Polsce.

Pełnione ważne funkcje

 • przez dwie kadencje byłem dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych APS,
 • jestem drugą kadencję członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
 • w latach 1994-1998 byłem dyrektorem departamentu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 • w latach 2002-2003 byłem Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • zbieram laski i stare zegarki
dr hab., prof. APS Janusz GĘSICKI
18-04-2019

II BIEG Marii Grzegorzewskiej

Zapraszamy serdecznie do udziału w drugiej edycji BIEGU Marii Grzegorzewskiej w dniu 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w Parku Szczęśliwickim.
17-04-2019

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Radosnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy życzy Rektor wraz z całą społecznością akademicką
08-04-2019

APS na kozetce

Jak to jest być obywatelem/-obywatelem APS? Często mówimy o problemach w komunikacji pomiędzy różnymi jednostkami APS, może czas zmian jest okazją, aby o tym porozmawiać? O tym co nam przeszkadza, co…