EN

Galanciak Sylwia

Stanowisko:   adiunkt

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Medialnej

E-mail:          sgalanciak@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2009: doktor nauk humanistycznych, specjalność: kulturoznawstwo, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 • 2004: magister polonistyki, specjalność: pedagogiczna, animacja kultury, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

W czasie studiów doktoranckich odbywała staże w polskich i zagranicznych ośrodkach kuturalnych, w tym w Odin Teatret Eugenia Barby w Holstebro, Dania, czy Ośrodku Pogranicze Sztuk - Kultur - Narodów w Sejnach. Wieloletnia współpracowniczka Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (prelegentka „lekcji w kinie”, autorka materiałów dydaktycznych dla nauczycieli z zakresu edukacji filmowej, autorka warsztatów dla nauczycieli w ramach festiwalu „Nowe Horyzonty”).

Przez wiele lat związana z Instytutem Kultury Polskiej UW (Zakład Filmu i Audiowizualności), współpracowała także z Warszawską Szkołą Filmową (wykładowca, autorka materiałów dydaktycznych dla nauczycieli).

Obecnie adiunkt w Zakładzie Edukacji Medialnej APS.

Zainteresowania naukowe

 • edukacja medialna
 • nowe technologie w edukacji (szczególnie technologie mobilne)
 • dydaktyka cyfrowa
 • edukacja w dyskursie medialnym
 • manipulacja w mediach (słowo, obraz)
 • komunikacja społeczna
 • antropologia mediów
 • teatr w przestrzeni społecznej i medialnej

Najważniejsze publikacje

Publikacje zwarte:

 • Sylwia Galanciak, Maciej Tanaś (red.) Cyfrowa przestrzeń kształcenia, seria: Cyberprzestrzeń, człowiek, edukacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
 • Marta Krasuska-Betiuk, Małgorzata Jabłonowska, Sylwia Galanciak (red.), O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Prespektywa teoretyczna i empiryczna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016.
 • Sylwia Galanciak, Marek Siwicki, Jakub Czarkowski (red.), Na krawędzi. Szkoła przed ekranem, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach:

 • Obecność komputera w filmie [w:] Communicare. Almanach Antropologiczny. Internet, Warszawa 2004;
 • Komputer vs. rzeczywistość. Efekty cyfrowe a filmowa ontologia, „Kwartalnik Filmowy”, nr 54-55 2006;
 • Talk show a kondycja telewizyjnej wspólnoty, „Media, Kultura, Społeczeństwo”, nr 3/2008;
 • Telewizyjna kreacja wspólnoty wyobrażonej [w:]  Ideologie w słowach i obrazach, pod red. Ireny Kamińskiej-Szmaj, Tomasza Piekota i Marcina Poprawy, Wrocław 2009;
 • Wydarzenie medialne jako źródło społecznej tożsamości, [w:] Media, biznes, kultura, pod red. Jana Krefta i Józefa Majewskiego, Gdańsk 2009;
 • Widz zannagażowany - uczestnik teleturnieju, „Panoptikum” 2012;
 • Maciej Tanaś, Sylwia Galanciak, Metody badań jakościowych twórców i użytkowników przestrzeni medialnej, w: Badanie - dojrzewanie - rozwój. Tradycja i nowe rozumienie badań jakościowych, pod red. F. Szloska, Wydawnictwo Naukowe ITE-PIB, Radom 2014;
 • Sylwia Galanciak, CAQDAS - droga na manowce czy sojusznik pedagogiki (medialnej)?, w: Oblicza Internetu. Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata, pod red. M. Sokołowskiego, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2014;
 • Sylwia Galanciak, Marek Siwicki, Medialny nokaut, czyli o brutalnej walce dzieci na dorosłej gali sportu, „Szkice Humanistyczne”, Tom 14, nr 1 (vol. 36) 2014.
 • Sylwia Galanciak, Humanistyczne przesłanki pedagogiki medialnej, w: Cyfrowa przestrzeń kształcenia, pod red. M. Tanasia i S. Galanciak, Tom: 1 Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2015;
 • Sylwia Galanciak, Świat w sytuacji granicznej? Media w służbie społecznej na przykładzie działalności Yes Menów, w: S. Jaronowska (red.), Człowiek w sytuacji granicznej, Wydawnictwo ITE-PIB, Radom 2015;
 • Sylwia Galanciak, Marek Siwicki, Mundial jako święto. Wychowawcze i integracyjne aspekty wydarzenia medialnego, „Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej”, tom 3, 2015;
 • Marek Siwicki, Sylwia Galanciak, Sport i film, z festiwalem telewizyjnych filmów sportowych w tle, „Szkice Humanistyczne”, Tom 15, nr 1-2 (vol. 37) 2015;
 • Sylwia Galanciak, Media as a tool of social and cultural integration [in:] K. Bocheńska-Włostowska, A. Janus (red.), Man, Media, Communication, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego i Rużomberok Verbum, Warszawa - Rużomberok 2016;
 • Maciej Tanaś, Sylwia Galanciak, Mała szkoła – współczesne wyzwanie kulturowe i społeczne, [w:] R. Pęczkowski (red.), Mała szkoła w przestrzeni kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016;
 • Sylwia Galanciak, Anna Weiss, Nowe technologie w edukacji - pomiędzy teorią a praktyką pedagogiczną [w:] M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu, NASK, Warszawa 2016;
 • Sylwia Galanciak, Arsenał jakościowych narzędzi informatycznych z obszaru nauk społecznych w badaniach z zakresu pedagogiki medialnej [w:] F. Szosek [red.] Badanie, dojrzewanie, rozwój. Odrębność metodologiczna a dyscyplinarność danej dziedziny wiedzy, Wydawnictwo Naukowe ITE-PIB, Warszawa-Radom, 2016;
 • Sylwia Galanciak, Pedagogika medialna - między transdyscyplinarnością a swoistością metodologiczną [w:] F. Szosek [red.] Badanie, dojrzewanie, rozwój. Odrębność metodologiczna a dyscyplinarność danej dziedziny wiedzy, Wydawnictwo Naukowe ITE-PIB, Warszawa-Radom, 2016;
 • Sylwia Galanciak, Transgresywny wymiar relacji mistrz - uczeń w teatrze Jerzego Grotowskiego, [w:] A. Ciążela, S. Jaronowska, Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017;
 • Sylwia Galanciak, Media w roli narzędzia integracji kulturowej i społecznej, [w:] S. Galanciak, M. Siwicki, J. Czarkowski (red.), Na krawędzi. Szkoła przed ekranem, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017;
 • Sylwia Galanciak, Marek Siwicki, Cyberwypalenie. Syreni śpiew wśród cyfrowych pokus, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2018, nr 1;

 

Projekty badawcze

 

 • Mobile Intercultural Cooperative Learning - projekt Erasmus+, nr projektu 2015-1-IE01-KA201-008669, (01.10.2015-31.10.2017), uczestnik projektu, koordynator części badawczej APS. Projekt we współpracy z Dublin City University (Irlandia), Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos (Portugalia), Pädagogische Hochschule FHNW (Szwajcaria), Staatliches Schulamt Lörrach (Niemcy), Osnovna Skola Marsal Tito (Czarnogóra) oraz Infocus Training Ltd. (Irlandia);
 • Kapitał naukowy polskich uczniów – identyfikacja i uwarunkowania. Projekt badawczy realizowany w APS nr BSTP 7/17-1, kierownik projektu

 

Pełnione ważne funkcje

 • Prodziekan ds kształcenia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych WNP APS;
 • Członkini Zespołu Ekspertów Sieci Edukacji Cyfrowej "Komet@";
 • Członkini Rady Naukowej Fundacji A.R.T.;
 • Członkini Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa KNP PAN;
 • Członkini redakcji „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”;
 • Sekretarz Ogólnopolskiej Konferencji „Cyberprzestrzeń i światy wirtualne”

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • książki w każdym gatunku i każdej ilości;
 • kino - jak wyżej;
 • muzyka alternatywna;
 • wędrówki po górach;
 • jazda konna, w której jest kiepska, ale kiedy będzie mieć czas, to się porządnie nauczy.
dr Sylwia Galanciak
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…