EN

Gara Jarosław

Stanowisko:    profesor nadzwyczajny APS

Funkcja:         Kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania

E-mail:            jgara@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2011 r. – doktor habilitowany  nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Akademia Pedagogiki Specjalnej).
 • 2005 r. - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Akademia Pedagogiki Specjalnej).
 • 2001 r. - magister politologii w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji (Uniwersytet Warszawski; wyróżnienie: DIPLOMA HONORIFICUM UNIVERSITAS STUDIORUM VARSOVIENSIS).

Zainteresowania naukowe

 • Pedagogika filozoficzna i filozofia wychowania – filozoficzne podstawy teorii i praktyki pedagogicznej; filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne podstawy idei pedagogicznych.
 • Fenomenologiczne, egzystencjalne i hermeneutyczne przesłanki analizy procesów wychowawczych i edukacyjnych.
 • Antropologia filozoficzna; filozofia kultury; filozofia nauki; filozofia i psychologia osobowości.

Wyróżnienia/nagrody

 • Indywidualna nagroda rektorska II stopnia (Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2008, 2009, 2010).  
 • Indywidualna nagroda rektorska I stopnia (Uniwersytet Warszawski, 2011).
 • Wyróżnienie Labores Pariunt Honores (Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława Ferdynanda Trentowskiego, 2012).
 • Nagroda dla najlepszego DYDAKTYKA Akademii Pedagogiki Specjalnej w roku akademickim 2013/2014.
 • Indywidualna nagroda rektorska III stopnia za organizacyjne wspieranie prac wydziałowego zespołu ds. Promocji Naukowych (Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2016).
 • Nagroda Samorządu Studentów APS dla najlepszego DYDAKTYKA Akademii Pedagogiki Specjalnej w roku akademickim 2015/2016.
 • BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI. MONITOR POLSKI. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, 07.11.2016. 1060.

 

Najważniejsze publikacje

Autor ponad 90 opracowań i publikacji naukowych:

Monografie:

 1. J. Gara, Człowiek i wychowanie. Implikacje pedagogiczne antropologii filozoficznej Maxa Schelera oraz analogie z wybranymi koncepcjami psychologicznymi, APS, Warszawa 2007, ss. 136.
 2. J. Gara, Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, Współczesne Polskie Dyskursy: Myśl Pedagogiczna, WAM, Kraków 2008, ss. 265.
 3. J. Gara, Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania, Wydaw. APS Warszawa 2009, ss. 384.

Artykuły w czasopismach i rocznikach naukowych:

 1. Gara, Granice dyskursywności światopoglądowej współczesnej myśli pedagogicznej, „Forum Pedagogiczne” 2018, s. 119-134.
 2. Gara, Zmiana w edukacji jako wartość instrumentalna, „Horyzonty Wychowania". Współczesne dyskursy edukacyjne, 2018 tom 17, nr. 41, s. 75-96.
 3. Gara, Egzystencjalna problematyzacja poszukiwania, poznawania i tworzenia samego siebie, „Przegląd Pedagogiczny” 2017 nr. 2, s. ISSN 897-6557, s. 9-33.
 4. Gara, Fenomenologia jako metoda myślenia - u podstaw warsztatu badań ejdetycznych, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2017 nr.1, s. 9-24.
 5. Gara, Kultura wychowania jako fenomen drogi okrężnej, „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” 2017, nr. 1 (7), s. 12-31.
 6. Gara, Fenomenologiczna kategoria świata życia codziennego jako przesłanka eksplikacji sensów edukacji, „Forum Pedagogiczne” 2017 nr. 2, s. 145-167.
 7. Gara, Refleksyjna problematyzacja tego, co filozoficzne w tym, co pedagogiczne oraz o tego, co pedagogiczne w tym, co filozoficzne, „Kwartalnik Pedagogiczny”. Filozofia a pedagogika. Polisemiczność źródeł, kontekstów i granic, 2017 nr. 1, s. 61-78.
 8. Gara, Husserlowski świat życia codziennego i jego znaczenie pedagogiczne, „Studia Edukacyjne” 2016 nr. 42, s. 131-153.
 9. Gara, Fenomen epizodów codzienności jako źródło antycypacji przyszłości, „Studia z Teorii Wychowania”, t. VI, 2015 nr. 3 (12), s. 29-48.
 10. Gara, Fenomenologiczne inspiracje hermeneutycznego rozjaśniania fenomenu edukacji, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2015 nr. 2-3, s. 114-144.
 11. Gara, Idea interdyscyplinarności i interdyscyplinarna natura wiedzy pedagogicznej, w: Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny, „Forum Pedagogiczne” 2014 nr 1, s. 35-54 (przedruk).
 12. Gara, (Dia)logiczne miary rzeczy i o rzeczy na miarę (dia)logiki, „Edukacja Etyczna” 2014 nr 8, s. 26-39 (przedruk).
 13. Gara, Fenomen wolności i pedagogiczne implikacje nieredukowalności wolnościowych dążeń człowieka, „Kultura i Wychowanie” 2014 nr 7, s. 22-41.
 14. Gara, Specyfika polskiej recepcji twórczości Johanna Friedricha Herbarta, „Przegląd Pedagogiczny” 2012, nr 2, s. 22-32.
 15. Gara, Kategoria pseudopedagogiczności oraz jej znaczenie dla analizy etiologii nieprzystosowania społecznego, w: Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, red. J. Kwaśniewski, IPSiR UW, Warszawa 2011, s. 83-106.
 16. Gara, Emmanuela Lévinasa (dia)logika Innego, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2010 nr. 2, s. 7-16.
 17. Gara, Filozofia dialogu i jej implikacje pedagogiczne, „Pedagogia Christiana” 1/25 (2010), s. 137-148.
 18. Gara, Teoriopoznawcze przesłanki fenomenologicznych nastawień badawczych w Badaniach logicznych Edmunda Husserla, w: Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, tom 14. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, red. J. Kwaśniewski, IPSiR UW, Warszawa 2009, s. 139-158.
 19. Gara, „Świat życia codziennego” jako źródło wiedzy pedagogicznej, „Przegląd Pedagogiczny” 2009, nr 2, s. 5-18.
 20. Gara, To, co idealne i to, co faktyczne - analiza zmiennych hipotetycznych i faktycznych aktów wychowania, „Pedagogia Christiana” 2/24 (2009), s. 125-137.
 21. Gara, Filozoficzna kategoria totalności jako heurystyka pseudopedagogiczności, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009 nr. 1, s. 31-58.
 22. Gara, Filozoficzne przesłanki intersubiektywności dialogiki aktów wychowania, „Horyzonty Wychowania” 7/2007 (12), s. 162-174.
 23. Gara, O pojęciu normy i patologii w kontekście społecznym i humanistycznym, „Pedagogika Społeczna” 2007 nr. 3, s. 7-12.
 24. Gara, Pedagogiczny model dialogicznych aktów wychowania, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2007 nr. 1, s. 53-82.
 25. Gara, Pedagogiczne konteksty tez filozofii dialogu, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2006 nr 1 (3), s. 11-31.
 26. Gara, Filozoficzne konteksty teorii i praktyki pedagogicznej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2005 nr.2, s. 7-24.

 Wybrane artykuły w pracach pod redakcją:

 1. Gara, Fenomen samoobiektywizacji jako egzystencjalne konstytuowanie nieujmowalnego w ujmowlanym, w: Między wyzwaniami a wartościami. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Potockiemu, red. H. Markiewicz, P. Boryszewski, Wydawnictwo APS, Warszawa 2018, s. 79-99.
 2. Gara, Dialogiczny logos intersubiektywnego doświadczenia tego, co Pomiędzy, w: Pedagogika dialogu. Emancypacyjny potencjał dialogu, red. D. Jankowska, APS, Warszawa 2017, s. 42-58.
 3. Gara, Aporetyczna natura doświadczenia egzystencjalnego jako przesłanka konstruowania/dekonstruowania myślenia utopijnego, Utopia a edukacja, tom III. Nadzieje i rozczarowania wyobrażeniami świata możliwego, red. K. Rejman, R. Włodarczyk, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 49-63.
 4. Gara, Fenomen nieredukowalności teorii i praktyki pedagogicznej, w: Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją. Jak sobie z nimi radzić. Wykłady Profesorów wygłoszone na XXX Letniej Szkole Młodych Pedagogów przy KNP PAN (Wisła 2016), red. M. Dudzikowa, S. Juszczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017, s. 148-166.
 5. Gara, Sfinks i Feniks – modele/wzorce uobecnienia się w doświadczeniu Innego, w: Pedagogika dialogu. Wokół pedagogii Janusza Korczaka, red. D. Jankowska, Wydaw. APS, Warszawa 2014, s. 34-45. 
 6. Gara, O pojęciu łączności/rozłączności praktyki i teorii pedagogicznej, w: Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej - możliwości, wyzwania, inspiracje, red. M. Kowalczuk-Walędziak i in., Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Impuls, Kraków 2014, s. 19-30.
 7. Gara, Socjopatologia wychowania - upozorowanie i fikcyjność, w: Resocjalizacja Polska, tom 3, red. B. M. Nowak, Wydaw. PWN, Warszawa 2012, s. 213-226.
 8. Gara, Metafora „drogi” i heurystyka „bycia w drodze” jako sposób ujmowania antropologicznych pryncypiów, w: Antropologia i antropologiczne podstawy w pedagogice, red. M. Nowak, KUL, Lublin 2010, s. 105-119.
 9. Gara, Antropologia i etyka - wzajemne relacje, w: Etyka służb społecznych, red. W. Kaczyńska, Wyd. 2, UW, Warszawa 2010, s. 326-341.

 

Projekty badawcze

 • Fenomen człowieka i fenomenologia aktów wychowania (2005-2007, APS).
 • Fenomenologiczne ustrukturyzowanie problemów filozofii wychowania (2007-2008, APS).
 • Źródła i postacie recepcji fenomenologii na gruncie pedagogiki – próba wyodrębnienia podstawowych problemów z perspektywy filozofii wychowania (2009-2011, APS).
 • Wybrane problemy współczesnej filozofii wychowania (2009, UW).
 • Przesłanki i konteksty badań współczesnej antropologii pedagogicznej (2010, UW).
 • Przedmiot zainteresowania i specyfika badań pedagogicznych o profilu hermeneutyczno-fenomenologicznym. Wybrane problemy i idee  (2011-2012, APS).
 • Pedagogiczne problemy implikowane fenomenologiczną kategorią „świata życia codziennego” (2013, UW).
 • Epistemologiczno-metodologiczne zastosowania filozoficznej kategorii „świata życia codziennego” w podstawowych badaniach pedagogicznych, (2014-2015, APS).
 • Pedagogiczne implementacje wybranych problemów myśli egzystencjalnej (2017-2018, APS).

 

Doświadczenia międzynarodowe

Zagraniczne kwerendy biblioteczne:

 • Humboldt-Universität, Freie Universität, Universität Stuttgart (2006),
 • University of Cambridge, University of Edinburgh, The National Library of Scotland (2007),
 • Ludwig-Maximilians-Universität München (2009),
 • Oxford University, University of London, British Library (2010),
 • Columbia University, Boston University, Harvard University (2010),
 • Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht (2012),
 • Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen, Rijksuniversiteit Groningen,  Universiteit Gent (2013).

Współpraca międzynarodowa

 • Współpraca w ramach seminarium Gemeindepëdagogik (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, 2009) oraz przygotowanie opracowań:
  • Polish Reception of Johann Friedrich Herbart’s Writings;
  • Polish pedagogical thought in the phenomenological orientation.

 

 

Pełnione funkcje, aktywności naukowe oraz przynależność do stowarzyszeń naukowych

Pełnione funkcje:

 • Członek Zespołu ds. przygotowania wniosków dotyczących czynności w przewodzie habilitacyjnym (2012-2013, WNP APS).

Aktualne funkcje:

 • Kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania (WNP APS).
 • Wiceprzewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich (WNP APS);
 • Członek Komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny podstawowej (pedagogiki) (WNP APS);
 • Przewodniczący Komisji przeprowadzająca egzaminy doktorskie w zakresie filozofii (WNP APS);
 • Przewodniczący Senackiej Komisji Dyscyplinarnej Odwoławczej ds. Studentów (APS).

Współpraca recenzyjna z periodykami naukowymi:

 • Przegląd Pedagogiczny (UKW).
 • Forum Pedagogiczne (UKSW).
 • Kwartalnik Pedagogiczny (UW).
 • Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja (UW).
 • Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów (UKW)
 • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (UwB).
 • Studia z Teorii Wychowania (CHAT).
 • Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne (UŁ).
 • Horyzonty Wychowania (Akademia Ignatianum w Krakowie).

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne (PTF).
 • Zespół Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (ZTW KNP PAN).
 • Zespół Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (ZPO KNP PAN).

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • aktywne uprawianie sportów;
 • cywilizacje starożytne i kultura hebrajska;
 • podróże;
 • powieści Fiodora Dostojewskiego;
 • poezja, poezja śpiewana, muzyka klasyczna;
 • subkultura i muzyka punk rockowa.
dr hab., prof. APS Jarosław GARA
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…