EN

Januszewska Edyta

Stanowisko:   adiunkt

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

E-mail:           erydl@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2008, doktorat w zakresie nauk humanistycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • 1999, magisterium ukończone na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • dzieci wojny, dzieci żołnierze, dzieci uchodźcy;
 • proces akulturacji imigrantów przebywających w Polsce;
 • socjalizacja dzieci uchodźców w polskich warunkach;
 • dziecko w rodzinie czeczeńskiej;
 • dzieci uchodźcy w polskiej szkole;
 • polska i zagraniczna pedagogika społeczna i praca socjalna

 

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 • Januszewska E., Markowska-Manista U. (2017), Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną, Wyd. APS, Warszawa, ss. 435.
 • Pilch T., Surzykiewicz J., Lalak D., Kulesza M., Rychlicka-Maraszek K., Kuleta-Hulboj M., Januszewska E., Pierzchała M., Talewicz-Kwiatkowska J., Pilchowska I., Kołodziej E. (2014) , Employment of immigrants/ethnic minorities in Poland in 2011-2013 and the influence of emigration and immigration on the labour market, Report, M. Pierzchała (ed.), CRZL, Warsaw, s. 250.
 • Januszewska E. (2010), Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 390.
 • Januszewska E. (2002), Dojrzewanie do wolności w wychowaniu. Rzecz o A. S. Neillu, Wyd. APS, Warszawa 2002, s. 142.

Artykuły w czasopismach punktowanych:

 • Januszewska E. (2017), Uchodźcy/ imigranci we Francji – wyzwania, szanse, zagrożenia, „Praca Socjalna”, nr 1, s. 177-197.
 • Januszewska E. (2015), Integracja imigrantów w Szwecji – wyzwania, szanse, zagrożenia, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”, nr 25, s. 95-107.
 • Januszewska E. (2015), Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole. Założenia teoretyczno-badawcze, „Journal of Modern Science”, T. 4, nr 27, s. 11-31.
 • Januszewska E. (2014), Losy polskich imigrantów w Winnipeg – przyczynek (do) uczenia się z własnej biografii, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 67(3), s. 111-126.
 • Januszewska E. (2014), Autorska metoda pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z ADHD z Czeczenii. Studium przypadku, „Studia z Teorii Wychowania”, T. V, nr 2(9), s. 175-189.
 • Januszewska E. (2013), Imigranci i uchodźcy w Danii – perspektywa badacza, „Pedagogika Społeczna”, nr 2(48), s. 137-154.

Rozdziały w książkach:

 • Januszewska E. (2015), Janusz Korczak and childrens’ rights – yesterday, today and tomorrow. An unaccompanied minor asylum-seeker in Poland, (W:) U. Bartosch, A. Maluga, C. Bartosch, M. Schieder (red.), Konstitutionelle Pädagogik als Grundlage demokratischer Entwicklung. Annäherungen an ein Gespräch mit Janusz Korczak,Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, s. 243-253.
 • Januszewska E. (2013), Child refugees and immigrants in Denmark: A researcher's reflections, (In:) E. Januszewska, S. Rullac (eds.), Social problems in Europe: dilemmas and possible solutions, L’Harmattan, Collection Les Ecrits de BUC Ressources, Paris, France, s. 49-70.

 

Wybrane projekty badawcze

 • Ekspert i członek zespołu badawczego w projekcie „Zatrudnienie w Polsce imigrantów/mniejszości etnicznych 2011-2013 oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i imigracyjnych na rynek pracy” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy udziale IBC GROUP Central Europe Holding S.A. (nr ogłoszenia o przetargu nieograniczonym: ZPC/45/1.13/2013), 2013 – 2014 r.
 • Ekspert w ramach projektu „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” nr POKL.09.02.00-14-055/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 2012 r.
 • Współautorstwo i współrealizacja w projekcie „Dziecko Inne kulturowo w Polsce. Pedagogiczne studium zakorzeniania”, 2010-2013 - BST 3/10/I.

 

Współpraca międzynarodowa

 • Visiting Research Fellow w Refugee Studies Centre, Oxford Department of International Development, University of Oxford, Hilary Term 2014

Wizyty w ramach Erasmus Staff Exchange Programme:

 • BUC Ressources Centre de Formation & Education Specialisee, Paryż, Francja, (cykl wykładów pt.: Janusz Korczak – writer, doctor, teacher), 25.09-02.10.2011
 • Via University College, Viborg, Dania, (cykl wykładów pt.: Children-refugees in Poland-the challenges, problems and specifics), 20-24.09.2010

Uczestnictwo w innych programach europejskich

 • CEDEFOP Study Visit: Integration of Ethnic Minorities into Gateshead Schools, zorganizowane przez Gateshead Council, EMTAS (Ethnic Minority and Traveller Achievement Service), Newcastle Upon-Tyne UK, 16-21.06.2013
 • Training (making contact seminar) funded by the EU ‘Youth in Action’ Programme: What Role Can Youth Work Play Tackling Racial Discrimination, Hässelby, Sztokholm, Szwecja, 11-15.12.2012
 • A seminar for youth workers and actors in formal education: The role of youth work in combating segregation in school environments, zorganizowane przez European Youth Centre, Council of Europe, Strasbourg, Francja, 21-24.11.2012
 • Warsztaty w ramach programu Grundtvig: Be part of World’s Future (edukacja globalna) zorganizowane przez SALTO-YOUTH Resource Centres, British Council, A.R.T. Fusion Association, Busteni, Rumunia, 07.10-15.10.2011

 

Pełnione ważne funkcje

 • Członek Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, od 2016 r.
 • Członek Zespołu Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, od 2016 r.
 • Ekspert w Ministerstwie Spraw Zagranicznych promujących postać Janusza Korczaka w ramach działalności polskich placówek dyplomatycznych, 2012 r.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, od 2009 r.

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Podróże zagraniczne
dr Edyta JANUSZEWSKA
18-10-2018

Zakładanie konta ORCID. Jak otrzymać swój unikalny numer?

ORCID to unikalny numer identyfikacyjny naukowca, który pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożs…
20-09-2018

Wykład otwarty - profesor wizytująca z Università di Torino

Zapraszamy na wykład otwarty profesor wizytującej Dr Maddaleny Cannito z Universita di Torino, 8 listopada, Sala Senatu APS
17-10-2018

Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori

Zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii peda…