EN

Jeruszka Urszula

Stanowisko:   profesor nadzwyczajny APS

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

E-mail:          ujeruszka@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2009: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
 • 1996: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • 1977: magister inżynier mechanik w zakresie technologii maszyn -  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

Zainteresowania naukowe

 • tematyka przygotowywania ludzi do zdobywania i utrzymywania pracy poprzez optymalne wykorzystywanie posiadanych kompetencji,
 • zagadnienia dotyczące relacji między kształceniem zawodowym a rynkiem pracy,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

 

Najważniejsze publikacje

Monografie i książki pod redakcją

 • (2016) Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa, ss. 232.
 • (2012) Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian, red., IPiSS, Warszawa, ss. 428.
 • (2010) Człowiek i zawód, Wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy, IPiSS, Warszawa, ss. 183.
 • (2006) Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywistość, IPiSS, Warszawa, ss. 433.

Najważniejsze ostatnie publikacje w czasopismach punktowanych

 • (2016) Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach – realia czy iluzje? „Polityka Społeczna” nr 9, s. 16-24.
 • (2016) Niedopasowania kompetencyjne i kwalifikacyjne absolwentów studiów doktoranckich, „Marketing i Rynek”, nr 3, s. 289-304.
 • (2015) Kształtowanie i rozwijanie kompetencji przez pracę i praktykę zawodową, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 3, s. 142-157.
 • (2014) Kształcenie w miejscu pracy. Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się, „Polityka Społeczna” nr 3, s. 12-17.
 • (2012) Szkolna edukacja zawodowa w aspekcie zatrudnienia, „Studia Pedagogiczne”, LXV, s. 217-233.
 • (2011) Efektywność kształcenia w szkołach wyższych, „Polityka Społeczna” nr 1, s. 1-7.  

 

Projekty badawcze

Projekty badawcze NCN:

 • „Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy” – kierownik projektu i główny wykonawca
 • „Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego z punktu widzenia zwiększania zatrudnialności i zmniejszania bezrobocia absolwentów szkół zawodowych” – kierownik projektu i główny wykonawca

Projekty badawcze finansowane ze środków unii europejskiej:

 • „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców” – kierownik i współwykonawca zadań: „Analiza porównawcza modeli standardów kompetencji zawodowych stosowanych w kraju oraz w wybranych krajach UE”  oraz „Analiza potrzeb oraz ustalenie listy 300 zawodów dla których zostaną opracowane standardy kompetencji zawodowych” 
 • „Szkolnictwo zawodowe a lokalny i regionalny rynek pracy branży mechatronicznej w województwie łódzkim. Diagnoza potrzeb edukacyjnych” – kierownik zespołu badaczy i współwykonawca  

 

Współpraca międzynarodowa

 • Członek Towarzystwa Naukowego Polska-Ukraina  

 

Pełnione ważne funkcje

 • Członek  Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Oddział Warszawski
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
 • Członek Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 • Recenzent czasopisma „Polityka Społeczna”

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Film i teatr o tematyce społeczno-historycznej
dr hab., prof. APS Urszula JERUSZKA
17-12-2018

Wyrazy współczucia

Profesorowi Czesławowi Czabale przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Córki Marty. Jesteśmy blisko z Panem
06-11-2018

POKÓJ BADAŃ NAUKOWYCH

POKÓJ BADAŃ NAUKOWYCH APS - pomieszczenie przeznaczone do pracy indywidualnej lub zespołowej związanej z badaniami naukowymi realizowanymi na rzecz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzews…
07-12-2018

Spotkanie Wigilijne

REKTOR oraz SAMORZĄD STUDENTÓW APS serdecznie zapraszają pracowników APS wraz z rodzinami oraz studentów Uczelni na Spotkanie Wigilijne 19.12.2018, godz. 11.30 w Audytorium im. Janusza Korczaka.