EN

Jurkiewicz Patrycja

Stanowisko:      adiunkt

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Zakład Pedeutologii

E-mail:              kiwunia@op.pl

 

 

Kariera naukowa

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (2010).

Zainteresowania naukowe

 • Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie;
 • Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Edukacja integracyjna i włączająca;
 • Metody aktywizujące proces dydaktyczno- wychowawczy w pracy z uczniami niepełnosprawnymi;
 • Metodyka pracy dydaktyczno- wychowawczej w placówkach integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych;
 • Pedagogika pracy;
 • Pedeutologia.

Najważniejsze publikacje

Monografie i publikacje pod redakcją naukową:

 • Jurkiewicz P. (2018). Rodzeństwo osób niepełnosprawnych intelektualnie… o sobie. (monografia)- oddano do druku, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 • Jurkiewicz P., Wiśniewska J. (red.), (2016). Wokół pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, (stron 277) ISBN 978-83-64953-4
 • Jurkiewicz P., Wiśniewska J., (red.) (2016). Poradnik metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016, (260 stron) ISBN 978-83-64953-48

Artykuły:

 • Jurkiewicz P., Kowalska G. (2018). O dwóch inicjatywach z Tarnowskich Gór słów kilka… Czyli: działania organizacji pozarządowych w celu poprawy warunków społecznych dzieci z niepełnosprawnością- oddano do druku
 • Jurkiewicz P., Kowalska G. (2017), Na drodze do przyjaźni osób z niepełnosprawnością intelektualną… HUMANUM 25 (2)/2017, 135-145
 • Jurkiewicz P., Wiśniewska J. (2016). Na przekór specjalistycznym diagnozom… Dam radę! (w:) Jurkiewicz P., Wiśniewska J. (red.). Wokół pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, s. 103-115.
 • Jurkiewicz P., Wiśniewska J. (2016) Wstęp (w:) P. Jurkiewicz, J. Wiśniewska (red.), Wokół pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, (stron 277) ISBN 978-83-64953-4, s. 9- 11
 • Jurkiewicz P., Bełza M., Wiśniewska J. (2016). Sposoby doskonalenia procesu komunikacji, W: Wiśniewska J., Jurkiewicz P. (red.). Poradnik metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016, s. 99-109
 • Jurkiewicz P. (2016). Szkolenia dotyczące poszczególnych etapów pracy zawodowej (w:) J. Wiśniewska, P. Jurkiewicz (red.) Poradnik metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, ISBN 978-83-64953-48, s. 160- 175
 • Jurkiewicz P. (2016). Szkolenia z wykorzystaniem aktywności fizycznej (w:) J. Wiśniewska, P. Jurkiewicz (red.) Poradnik metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, ISBN 978-83-64953-48, s.153- 160
 • Jurkiewicz P. (2016). Szkolenia doskonalące funkcjonowanie procesów poznawczych (w:) J. Wiśniewska, P. Jurkiewicz (red.) Poradnik metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, ISBN 978-83-64953-48, s. 145- 153
 • Jurkiewicz P. (2016). Propozycje szkoleń dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Szkolenia w zakresie kompetencji społecznych (w:) J. Wiśniewska, P. Jurkiewicz (red.) Poradnik metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, ISBN 978-83-64953-48, s. 125- 144
 • Jurkiewicz P. (2016). Jakie są osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną? (w:) J. Wiśniewska, P. Jurkiewicz (red.) Poradnik metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, ISBN 978-83-64953-48, s. 21- 30
 • Jurkiewicz P. (2016). Kto to jest osoba niepełnosprawna intelektualnie? Jakie są osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną? (w:) J. Wiśniewska, P. Jurkiewicz (red.) Poradnik metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, ISBN 978-83-64953-48, s. 11- 20
 • Jurkiewicz P., Wiśniewska J. (2016). Wstęp (w:) J. Wiśniewska, P. Jurkiewicz (red.) Poradnik metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa (260 stron) ISBN 978-83-64953-48, s. 9- 11
 • Jurkiewicz P., Wiśniewska , P. Jurkiewicz (2016). Oczekiwania zawodowe młodego nauczyciela a rzeczywistość szkolna, (w:) I. Nowosad, K. Pietrań, M. J. Szymański (red.) Szkoła Konflikt podmiotów? Adam Marszałek, Toruń 2016, s.128-139 ISBN 978-83-8019-415-1
 • Jurkiewicz P., Wiśniewska J. (2016). Elektroniczny dziennik w polskiej szkole- możliwości i ograniczenia, (w:) Modern informational technologies and innovative methods in professional training: methodology, theory, experience, problems, issue 44, Vinnytsia 2016, ISSN 2412 - 1142, s.139 - 145
 • Jurkiewicz P., Trochimiak B., Wiśniewska J. (2015). Badania kompetencji komunikacyjnych pracowników z niepełnosprawnością intelektualną, W: Wiśniewska J. (red.) Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom
 • Jurkiewicz P., (2015). System wartości pedagogów specjalnych (w:) Освіта для сyчаcноcті, 2. Kijów: Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu im. Dragomanowa,  s. 166- 176; ISBN 978-966-931-022-4
 • Jurkiewicz P. (2014), Identyfikacja zawodowa nauczycieli przez pryzmat wartości. Studium teoretyczno- empiryczne, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji- PIB, Radom
 • Jurkiewicz P. (2013), Normalizacja po polsku, czyli historia Kuby- niepełnosprawnego pracownika przedszkola, o którym pisano w gazetach, (w:) Z. Gajdzica: Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Impuls, Kraków
 • Jurkiewicz P. (2013), Czy nauczyciele szkół specjalnych i ogólnodostępnych identyfikują się z wykonywanym zawodem? (w:) J. Baran, T. Cierpiałowska, D. Kornaś, Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno- wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Impuls, Kraków
 • Jurkiewicz P., Biernat R., Starzomska M. (2013), Style radzenia sobie ze stresem studentów niepełnosprawnych, (w:) B. Tylewska- Nowak, Wł. Dykcik: Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań
 • Jurkiewicz P. (2013), Rodzice wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, (w:) R. J. Kijak: Seksualność- Niepełnosprawność- Rzeczywistość- współczesne konteksty badawcze w problematyce seksualności człowieka z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa
 • Jurkiewicz P. (2012), Nauczyciel szkoły specjalnej i ogólnodostępnej- motywy zaangażowania i satysfakcja z pracy, (w:) J. Głodkowska (red.), Roczniki Pedagogiki Specjalnej. Pedagogika Specjalna w rozpoznawaniu znaczeń, diagnozowaniu potrzeb i wyzwalaniu nadziei, t. 14, Warszawa
 • Jurkiewicz P. (2011), Czynniki determinujące zadowolenie i niezadowolenie z pracy w opinii nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych, (w:) J. Baran, T. Cierpiałowska, A. Mikrut (red.), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno- wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków
 • Jurkiewicz P. (2011), „Nadzieja umiera ostatnia” Cienie i blaski życia rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, (w:) M. Jankowska, M. Starzomska (red.), Kryzys: Pułapka czy szansa?, Kraków
 • Jurkiewicz P., Starzomska M. (2011), Nieprzystosowanie rówieśnicze wśród uczniów upośledzonych w stopniu lekkim a piętnowanie „odmieńców” (w:) S. Ćmiel (red.) Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży: teoria i praktyka, Wydawnictwo WSGE im. Alcide De Gasperi, Józefów
 • Jurkiewicz P.(2010), Kryzys w wartościowaniu u nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych, (w:) T. Żółkowska T., L. Konopska (red.). W kręgu niepełnosprawności - teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, Wydawnictwo Print Group, Szczecin
 • Jurkiewicz P. Rola B. (2010), Model pracy z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim (w:) Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, MEN, Warszawa
 • Jurkiewicz P., Starzomska (2009), M., Hampering the access to the „ sensitivity land”, found at school by a teacher- practitioner (w:) T. Żółkowska, I. Ramik- Mażewska Special Pedagogy- conceptions and the reality IV. Special pedagogy in researches and scientific analysis, Szczecin
 • Jurkiewicz P. (2009), Edukacja i zatrudnienie osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i w Niemczech, (w:) Pedagogika Specjalna. Różne poszukiwania- wspólna misja. Pamięci Profesora Jana Pańczyka, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, Warszawa,
 • Jurkiewicz P. (2009), Kryzys w wartościowaniu u nauczycieli szkół specjalnych i nauczycieli szkół ogólnodostępnych (w:) T. Żółkowska, L. Konopska Dylematy Pedagogiki Specjalnej Pedagogika specjalna- koncepcje i rzeczywistość V,  W kręgu niepełnosprawności- teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, Szczecin

Projekty badawcze

 • Jurkiewicz P. Identyfikacja zawodowa a system wartości nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych - BW01/08- kierownik projektu
 • Jurkiewicz P., Proces identyfikacji zawodowej nauczycieli przez pryzmat wartości. Studium teoretyczno- empiryczne BSTP 10/11-III - kierownik projektu;
 • Jurkiewicz P., Poczucie samotności a poczucie koherencji rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną BSTP 5/12- I- kierownik projektu.
 • Projekt realizowany przez APS wspólnie z MEN, pt.: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (współautorstwo podstaw teoretycznych i metodycznych projektu, monografii, materiałów poglądowych, szkolenie liderów zmian, kadry kierowniczej z ramienia Kuratoriów Oświaty i Biur Edukacji);
 • Projekt EFS Dobre Praktyki- Dobrzy Nauczyciele- Skuteczna Szkoła (pełnienie funkcji opiekuna merytorycznego specjalności: Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie);
 • Program ERASMUS+ Projekt Laboratoria innowacji w rozwoju kompetencji nauczycieli pedagogiki specjalnej i osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (i-Lab3) Innovation Laboratories in the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs (i-Lab3)
  Numer projektu: 2014-1-PL01-KA202-003428
  (wspólnie z dr Sergo Kruszwili przygotowanie wniosku o dotację na wykonanie projektu, członek zespołu konstruującego narzędzie badawcze i realizującego zadania projektowe);
 • Projekt nr I.P.20, pt. Dostępność środowiska pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykonywanego w ramach wieloletniego programu Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, przedsięwzięcie: Kształtowanie kultury bezpieczeństwa, którego koordynatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy –PIB w Warszawie (opracowanie podstawy teoretycznej badań, autorstwo narzędzia badawczego- wspólnie z dr Jolantą Wiśniewską, przeprowadzenie badań, analiza wyników, członek zespołu, który przygotował wniosek o dotację i realizację badań).

Współpraca międzynarodowa

 • Seminarium naukowe organizowane przez Uniwersytet w Oxfordzie
 • Staż naukowy w University of Ostrava

 

Pełnione ważne funkcje

 • Opiekun merytoryczny praktyk specjalności Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie, w ramach projektu EFS: Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła,
 • Doradca studentów niestacjonarnych;
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej, powołanej na kadencję: 2008- 2012;
 • Członek Zespołu ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia WNP;
 • Protokolant Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych;
 • Protokolant obron doktorskich;
 • Koordynator ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla specjalności: Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie;
 • Członek Stowarzyszenie na Rzecz Wspomaganie Rozwoju Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi;
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej, powołanej na kadencję: 2012- 2016
 • Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Teraz Wy”
 • Dyrektor artystyczny Festiwalu Kultury Studenckiej;
 • Współorganizator (z ramienia APS) Festiwalu Nauki w Jabłonnie;
 • Recenzent wydawniczy  4 monografii;
 • Recenzent w projekcie badawczym: Edukacja globalna w nauczaniu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Członek Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych (2012- 2016);
 • Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej (2016- 2020);
 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim;

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Literatura: pedagogiczna, psychologiczna, kryminalna, sądowa, biograficzna
 • Kinematografia XX- lecia międzywojennego, „Kino moralnego niepokoju”
 • Fitness, sporty siłowe;
 • Organizowanie imprez o charakterze społecznym;
 • Podróże (kraje afrykańskie, arabskie)

 

dr Patrycja Jurkiewicz
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…