EN

Kulbaka Jacek

Stanowisko:      profesor nadzwyczajny APS

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Katedra Historii Wychowania

Email:               akabluk@wp.pl


Kariera naukowa

 • doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki (2014), Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2004), Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • (tytuł rozprawy doktorskiej: Szkolnictwo specjalne w polityce społeczno-oświatowej państwa w latach 1944-1961)
 • magister historii (1996), Instytut Historii UMCS

Zainteresowania naukowe

 • historia szkolnictwa specjalnego na ziemiach polskich (XIX – XX wiek); wątki biograficzne, instytucjonalne, prawo oświatowe, współpraca międzynarodowa i inne
 • historia Lubelszczyzny (XIX- XX wiek)

Najważniejsze publikacje

Publikacje zwarte:

 • Współpraca w przygotowaniu i posłowie w książce: Z dziejów oświaty na Targówku, Warszawa 2016, ss. 315.
  /Książka jubileuszowa wydana przez Urząd Dzielnicy Targówek z okazji setnej rocznicy rozszerzenia granic Warszawy w 1916r./
 • autorstwo książki: Szlakiem myśli pedagogicznych Jana Jakuba Rousseau, Jana Henryka Pestalozziego i Janusza Korczaka. Wybór, Krasnystaw, Wyd. Polianna 2013, ss. 144
 • autorstwo książki: Niepełnosprawni. Z dziejów kształcenia specjalnego,Wyd.APS, Warszawa, 2012, ss. 244.
 • współautorstwo książki: Sami tworzyliśmy tę historię. Księga Pamiątkowa z okazji 90. rocznicy powstania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (1922-2012), Wyd. APS, Warszawa 2012, ss. 428.

Artykuły naukowe /wybrane/:

 • Tradycje kształcenia specjalnego w Królestwie Polskim w: Szkolnictwo, opieka i wychowanie w Królestwie Polskim. Od jego ustanowienia do odzyskania przez Polskę niepodległości 1815-1918. W kręgu historii wychowania (red. H. Markiewiczowa, I. Czarnecka ), Warszawa 2016, s. 198-215. (praca zbiorowa)
 • Korczakian Dilemmas in the pedagogical theory and practice (Korczakowskie dylematy. W kregu teorii i praktyki pedagogicznej), w: Roczniki Komisji Nauk Pedagogicznych PAN, LXVIII, 2015, s. 111-127.
 • Zespół Downa – znamy się nie od dziś. Odkrycie i opisanie ZespołuDowna, w: Zespół Downa w XXI wieku (praca zespołowa realizowana wg projektu badawczego i koordynowana przez Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Dzieci z Zespołem Downa), Warszawa 2013, s. 218-255.
 • Realizacja uchwały Sejmu PRL z dnia 16 IX 1982 r. w sprawie inwalidów i osób niepełnosprawnych, w: H. Markiewiczowa (red.), w: Kręgu historii wychowania, APS, 2013, s. 161-181.
 • Krasnystaw i powiat w pięćdziesięciolecie po powstaniu styczniowym, w: Zapiski Krasnostawskie, t. IV, Krasnystaw 2013, s. 59-80,
 • Istota samokształcenia w zawodzie nauczycielskim w poglądach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej, w: „Szkoła Specjalna”, nr 5, 2012, s. 333-342,
 • Dziecko niepełnosprawne w świetle prawa oświatowego w Polsce XX wieku, w: E. Kula, M. Pękowska (red), Z dziejów wychowania i opieki w Polsce w XVIII-XX wieku, Kielce 2012, s. 217-232.
 • Dziecko niepełnosprawne w pracach Sejmu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w: M. Dudek, M. Murat, A. Slodička, Niepełnosprawność w rodzinie - wybrane problemy, Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2012, s. 233-254.
 • Dialog w życiu Sokratesa, w: D. Jankowska (red.), Pedagogika dialogu. Nauczyciele dialogu, Warszawa 2011, Wyd. APS, s. 69-76.
 • Główne kierunki opieki, kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych w Polsce w XX wieku, w: Zeszyty Naukowe. Społeczeństwo polskie wczoraj i dziś, zeszyt nr 32, s. 161-175., Wydawnictwo Uczelni Warszawskie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2011.


Pełnione ważne funkcje

 • Członkowstwo: Towarzystwo Historii Edukacji

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • turystyka,
 • sport,
 • muzyka jazzowa,
 • motoryzacja
dr hab., prof. APS Jacek Kulbaka
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…