EN

Kuruliszwili Sergo

Stanowisko:     starszy wykładowca,

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Email:               sergo@aps.edu.pl

strona www:    https://sergo.pl

 

Kariera naukowa

 • doktor nauk humanistycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (2003)
 • magisterium pedagogika, Wydział Nauk Pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (1995)

Zainteresowania naukowe

 • edukacja informatyczna i medialna,
 • e-learning w kształceniu dorosłych,
 • środki informatyczne w pedagogice zdolności,
 • technologia informatyczna w życiu człowieka.

Najważniejsze publikacje

Pozycje zwarte (recenzowane)

 • Technologie informacyjne a andragogika – edukacyjne wyzwania współczesności.  Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Słuzb Społecznych, Warszawa 2016
 • E-learning w kształceniu służb społecznych – wydanie drugie uzupełnione, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Słuzb Społecznych, Warszawa 2015
 • (redakcja naukowa) Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji – refleksje. IMPULS, Kraków 2014
 • Badanie zasobów i potencjału  pracowników  socjalnych do podjęcia kształcenia  metodą e-learningu – raport z badań, Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa,  2014
 • (współautorstwo z Martą Mikołajczyk), Analiza zakresu współpracy instytucji pomocy społecznej  na przykładzie realizowanych projektów,  Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa,  2013
 • (współautorstwo z Martą Mikołajczyk), Realizacja programów unijnych a sposób pracy i rodzaj umiejętności służb społecznych w Polsce.  Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa,  2013
 • E-learning w kształceniu służb społecznych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • Sergo Kuruliszwili The Change of Perception, Reception and the Source of Information Among Generations Born in 1990s Through the Prism of Foreign Scholars’ Views  Comparative Professional Pedagogy - Published Online: 04/24/2018
 • Sergo Kuruliszwili, E-learning incydentalny a samokształcenie, uczenie incydentalne i konektywne – charakterystyka zjawiska
  [w:] EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH
  Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2017
 • Internet – wielość narzędzi, bogactwo danych, siła przekazu [w:] Cyberprzestrzeń – Człowiek- – Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia. red. Tanaś M.;  Galanciak S, IMPULS, Kraków 2015
 • E-learning readiness of organization and employees, International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol 61, No 3 (2015)
 • Potrzeby dorosłych osób z autyzmem – percepcja problemu przez samorządy stopnia gminnego i pracowników ośrodków pomocy społecznej. Niepełnosprawnośc i Rehabilitacja 3/2104,  Warszawa, 2014    – 6 pkt.
 • Koncepcja szkoleń uwzględniających specyfikę funkcjonowania osób z autyzmem, prowadzonych przez IRSS dla pracowników służb społecznych. [w]: Autyzm w Polsce SYNAPSIS, Warszawa 2014
 • (współautorstwo z Marią Jankowską,  Anną Kuczyńską, Agnieszką Rymszą, Eweliną Wildner, Marią Wroniszewską) Autyzm Sytuacja Dorosłych  RAPORT 2013  Warszawa 2014
 • (redakcja naukowa) Drelich A., Struktura zatrudnienia i organizacji pracy w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa,  2013
 • Recenzja Raportu z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła  autorstwa Agnieszki Białek.
 • Zmieniająca się przestrzeń internetu – nowe możliwości i nowe konieczności. Niepełnosprawnośc i Rehabilitacja 1/2103,  Warszawa, 2013  – 6 pkt.
 • (współautorstwo z Agnieszką Rymszą, Marią Jankowską, Heleną Dorociak, Anną Kuczyńską) RAPORT 2013  Dorośli z autyzmem — obywatele Mazowsza.  Fundacja Synapsis, Warszawa 2013
 • Edukacja kadr medycznych w zakresie ekonomizacji ochrony zdrowia [w:] Innowacje w praktyce nauk o zdrowiu red. I.Bojar,  A.Owoc Zielona Góra 2012
 • Narzędzie wspomagające przygotowanie Oceny zasobów pomocy społecznej   Praca Socjalna  nr  1,   Warszawa 2012

   

 • Od e-learningu 1.0 do e-learningu 2.0  [w:] Filozofia i pedagogika twórczości – główne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia, red: Jan Łaszczyk,  Wydawnictwo Universitas Rediviva,   Warszawa, 2011
 • Cyfrowi uczniowie, analogowe nauczanie,  [w:] Problemy Opiekuńczo wychowawcze,   2011
 • Komputer w edukacji gimnazjalno-licealnej (red),   2011
 • Narzędzia informatyczne w kształceniu zdolnych i zarządzaniu wiedzą,  [w:] Praca Socjalna 2, 2009
 • E-learning potencjał możliwości , [w:] Praca Socjalna 2 , 2008
 • Środki informatyczne w rozwijaniu zdolności  [w:]  Pedagogika twórczości i dialogu,  red. Jan Łaszczyk,  2004
 • E-learning jako narzędzie współczesnej edukacji specjalnej, Informatyczne środki w edukacji specjalnej,  red. Jan Łaszczyk, 2003,
 • E-learning jako narzędzie współczesnej edukacji ustawicznej, [w:] Edukacja Ustawiczna Dorosłych,  4(39) 2002,  
 • Internet jako środek do pedagogiki twórczości. [w:]   Pedagogika przemian cywilizacyjnych   red. Jan Łaszczyk.  1999.
 • Proposal of Improvement of the Education at the College of Special Education In Warsaw.  1997 (maszynopis powielony)

Projekty badawcze

 • Koordynator projektu:  „PROFESJONALNY PRACOWNIK SOCJALNY – PROFESJONALNE DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH”  2010-2011  Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Warszawa w ramach  POKL: Priorytet: VII Działanie: 7.2
 • Koordynator projektu: KOORDYNACJA NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI  2010 – 2013
  Projekt realizowany w ramach POKL Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”.
  Współtworzenie i wdrażanie ogólnopolskiego narzędzia Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. Narzędzie zrealizowane w technologii intranetowej na serwerach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 • Koordynator po stronie partnera - Integracja społeczna osób z autyzmem – od norm prawa międzynarodowego do budowania solidarnej społeczności lokalnej  2013
 • Koordynator po stronie partnera  - Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem - projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 2013-2014
 • Realizator - badanie własne  Stosowany, nieznany e-learning – popularność szkoleń elektronicznych wśród studentów APS. 2010
 • Realizator - badanie własne - Analiza recepcji i efektywności informatycznych szkoleń e-learningowych realizowanych w szkołach wyższych i instytucjach państwowych. 2007


Współpraca międzynarodowa

 • Absolwent stypendium  Eastern Central Europe Scholarship Program (USAID)
  George Washington University, - Washington DC, USA
  Georgetown University  - Washington DC, USA
  Program: Educational Leadership  and  Distance Learning    1997/1998
 • Kirikkale University – przeprowadzony  Cykl  wykładów E-learning as a tool for developing the abilities. – 2011
 • Współpraca Departamentem kształcenia nauczycieli  -  Katholieke Hogeschool Limburg
            

Pełnione ważne funkcje

 • Członek Eurpean Social Network
  Sieć europejskich organizacji socjalnych - finansowane przez Wspólnotę  Europejską w ramach programu Zatrudnienie i Solidarność Społeczna (Programme for Employment and Social Solidarity)
 • Członek Rady Dyrektorów
  European Centre for Social Welfare Policy and Research
  Międzynarodowa organizacja badawcza afiliowana przy Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Członek Zarządu Fundacji PEDAGOGIKI ZDOLNOŚCI UNIVERSITAS REDIVIVA
 • Członek Krajowej Sieci Tematycznej (działającej w ramach KIW PO KL)
  Obszar: Zatrudnienie i integracja społeczna,

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • rozwój technologii informatycznych i ich wpływ na zmiany społeczno-ekonomiczne, 
 • czynne uprawianie sportu (narciarstwo, żeglarstwo, tenis) 
 • muzyka,
 • kinematografia,
 • fotografia
dr Sergo Kuruliszwili
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…