EN

Kwiatkowski Stefan Michał

Stanowisko:   profesor zwyczajny APS

Funkcja:         Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

                     Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

E-mail:          skwiatkowski@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010);
 • profesor nauk humanistycznych (1994);
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Uniwersytet im. Humboldta w Berlinie, Wydział Nauk Społecznych (1989);
 • doktor nauk technicznych, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny (1975).

Zainteresowania naukowe

 • pedagogika pracy, andragogika;
 • standardy kompetencji zawodowych;
 • przywództwo edukacyjne.

Kształcenie kadr

 • promotor 43 prac doktorskich;
 • recenzent  95 prac doktorskich; 
 • recenzent 26 prac habilitacyjnych;
 • recenzent w 12 postępowaniach o nadanie tytułu profesora;
 • recenzent w 2 postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa.

Najważniejsze publikacje

Autor ponad 500 artykułów, autor, współautor, redaktor i współredaktor 82 książek, w tym:

 1. Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy (2006, 2008);
 2. Szkoła a rynek pracy (2006);
 3. National Vocational Qualification Standards. The European Context (2007);
 4. Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników (2007);
 5. Pedagogika pracy (2007);
 6. Prevention of social exclusion of the youth (2008);
 7. Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny (2008);
 8. Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce (2010);
 9. Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu (2011);
 10. Przywództwo edukacyjne – współczesne wyzwania (2013).

Projekty badawcze

 • „Zawodowe drogowskazy – wsparcie dla modernizacji oferty szkół o   profilu zawodowym” (2006) – przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego;
 • „Badanie wpływu nowych systemów informowania i doradztwa zawodowego w szkołach wyższych na aktywność studentów i absolwentów na rynku pracy” (2006-2008) – kierownik projektu;
 • „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych” (2006-2007) – ekspert;
 • „Zarządzanie zasobami pracy w wybranych obszarach gospodarki na terenie Euroregionu Niemen” (2007) – konsultant ds. zarządzania;
 • „Zewnętrzny egzamin zawodowy. Analiza, diagnoza oraz perspektywy zmian” (2008) – ekspert;
 • „Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji” (2008-2009) – ekspert;
 • „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” (2009) – ekspert;
 • „Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego z punktu widzenia zwiększania zatrudnialności i zmniejszania bezrobocia absolwentów szkół zawodowych” (2010-2012) – wykonawca;
 • „Gotowi do zmian – młodzież szkolna na lokalnym rynku pracy” (2010-2012) – wykonawca;
 • „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców” (2012-2013) – koordynator ds. metodologii.

Współpraca międzynarodowa

 • ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy (1993);
 • członek Management Committee Phare Regional Distance Education Project (1994-1997);   
 • członek Komitetu Wykonawczego European Educational Research Association (1995-1997);
 • członek Zarządu Konsorcjum Phare SMART Programme (1997-1999);
 • członek Zespołu Doradców European Training Foundation (1997-2006).

Pełnione ważne funkcje

 • v-ce dyrektor Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej (1987-1991);
 • v-ce dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1991-1993);
 • dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993-2007);
 • prorektor ds. nauki Akademii Pedagogiki Specjalnej (2012-);
 • członek zagraniczny Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (2003-);
 • członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2011-2012);
 • przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007-2011);
 • v-ce przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-);
 • członek Komitetu Prognoz „Polska 2000plus” przy Prezydium PAN (2007-2011);
 • sekretarz naukowy Komitetu Prognoz „Polska 2000plus” przy Prezydium PAN (2007);
 • v-ce przewodniczący Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN (2012-);
 • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2009-);
 • ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2005-2011);
 • przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego programu wieloletniego „poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013-);
 • przewodniczący Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB (2005-);
 • przewodniczący Komitetu Programowego ds. Certyfikacji Osób w Instytucie Transportu Samochodowego (2005-);
 • przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego (2005-);
 • ekspert Komitetu ds. Oświaty i Szkolnictwa Zawodowego Krajowej Izby Gospodarczej (2013-);
 • członek Narodowego Komitetu Ewaluacyjnego Programu Comenius (2011-);
 • członek Komitetu Ewaluacyjnego projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” (2013-);
 • członek komitetów redakcyjnych i rad naukowych czasopism:
  • członek międzynarodowej rady wydawniczej The New Educational Review (2003-);
  • przewodniczący Rady Redakcyjnej czasopisma Pedagogika pracy (1991-);
  • członek Rady Naukowej czasopisma Kogniwistyka i media w edukacji (1998-);
  • członek Rady Naukowej czasopisma Chowanna (2002-);
  • członek Naukowego Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku (2003-);
  • członek Rady Redakcyjnej czasopisma Problemy profesjologii (2005-);
  • członek Rady Wydawniczej czasopisma Auxilium Sociale Novum (2007-);
  • członek Rady Naukowej czasopisma Edukacja (2012-);
  • członek Rady Naukowej czasopisma Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne (2010-);
  • członek Komitetu Naukowego czasopisma Edukacja Ustawiczna Dorosłych (2012-).

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • literatura faktu
prof. dr hab. Stefan Michał KWIATKOWSKI
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…