EN

Markowska - Manista Urszula

Stanowisko:   adiunkt w Katedrze Podstaw Pedagogiki,

                     sekretarz naukowy Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów
                     nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka
                     http://www.aps.edu.pl/media/13246/urszula_markowska_manista_en.pdf

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki
                     Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem
                     i Dobrostanem Dziecka

E-mail:          umarkowska@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 • Doktor nauk humanistycznych, specjalność: pedagogika, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (VI.2010)

Zainteresowania naukowe

 • badanie życia codziennego i edukacji dzieci i młodzieży z grup mniejszościowych w Afryce Środkowej, w Rogu Afryki, na Kaukazie Południowym,
 • badanie kulturowych uwarunkowań rozwoju dziecka odmiennego kulturowo na rozdrożu tradycji i nowoczesności oraz edukacji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo,
 • edukacja o ludobójstwach, oświata mniejszości narodowych i etnicznych, edukacja migrantów, edukacja  ludów rdzennych,
 • etnopedagogika, problematyka rozwoju i przemian w tradycji mniejszości i migrantów w Europie, Afryce Środkowej i na Kaukazie Południowym.

Wybrane publikacje

 • Januszewska E., Markowska-Manista U. (2017), Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną, Wyd. APS, Warszawa, ss. 435.
 • Górak-Sosnowska K., Markowska-Manista U. (red.), Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Płd. - Materiały dydaktyczne dla nauczycieli z edukacji globalnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011.
 • Machul-Telus B., Markowska-Manista U., Nijakowski M.L. (red.), Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, ze Wstępem prof. Ph. G. Zimbardo, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2011.
 • Górak-Sosnowska K., Grącik-Zajączkowska M., Kobyłka A., Markowska-Manista U., Rybaczyk A. (red.), W stronę rozwoju. Drogi Azji i Afryki, Łódź, Ibidem, 2009.
 • Dąbrowa E., Markowska-Manista U. (red.), Między kulturami. Edukacja w wielokulturowej rzeczywistości, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej/Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji, Radom 2009.
 • Dąbrowa E., Markowska-Manista U., On the lack of understanding of the idea of intercultural education, [w:] P. Mata, L.A. Lobo de Rezende (Ed.), Celebrating the European Year of Intercultural Dialogue. Theorie and Practice in Intercultural Education, Brussel 2009.
 • Markowska-Manista U., Dzieci uchodźcy ‘nieobywatele’ jako kategoria społecznie niewygodna. Wykluczone pokolenie w Dadaab, [w:] Kłonkowska A, Szulc M. (red.), Społecznie wykluczeni - niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Markowska-Manista U., „Observe, Reflect and Act” – dziecięcym oknem na świat? Wokół dylematów nauczania dzieci łowców-zbieraczy w Afryce Środkowej, Problemy Wczesnej Edukacji/ Issues in Early Education,  Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Gdańsk, 2013.
 • Markowska-Manista U., Nienormatywność epizodyczna i normatywność tradycyjna w relacjach rodzinnych Ba’Aka w obliczu przemian, Czasopismo Naukowe InterAlia 2013, nr 8.
 • Markowska-Manista U., Szkolnictwo łemkowskie i edukacja o Łemkach w warunkach wielokulturowości, [w:] Machul-Telus B. (red.), Łemkowie, Monografie Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, T. 5, 2013.
 • Markowska-Manista U., et all, Poland education, [w:] C.L. Glenn & J. De Groof (Ed.), Balancing Freedom, Autonomy and Accountability in Education, Volume 2, Wolf Legal of Nijmegen, 2012.
 • Markowska-Manista U., Apetyt na  naukę. Edukacja dzieci w obozie dla uchodźców w Dadaab,  Problemy Wczesnej Edukacji/ Issues in Early Education, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Gdańsk, VIII 2012, Numer 2(17).
 • Markowska-Manista U., Ofiary, sprawcy, świadkowie. Socjalizacja dziecka doświadczonego piętnem konfliktu, wojny i ludobójstwa w zróżnicowanych etnicznie regionach Afryki Subsaharyjskiej, [w:] H. Klarkowska–Grzegołowska (red.),  Agresja, socjalizacja, edukacja. Refleksje i inspiracje, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012.
 • Markowska-Manista U., Świat życia codziennego dziecka Ba’Aka w Republice Środkowoafrykańskiej, Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Eksploracje - analizy – interpretacje, A. Korzeniecka - Bondar, B. Tołwińska, U. Wróblewska (red.), XVII Zeszyt Naukowy Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Wyd. Trans Humana, Białystok 2012.
 • Markowska-Manista U., Górak-Sosnowska K., Swój, Inny, Obcy. Wizerunek Arabów i Afrykanów w Polsce, [w:] D.Pietrzyk-Reeves, M.Kułakowska (red.), Studia nad wielokulturowością, Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.

Wybrane projekty badawcze

 • 2002-2012 – realizacja badań terenowych dot. życia codziennego Pigmejów, edukacji rdzennej i oddolnej populacji leśnych i społeczności wieloetnicznych w wioskach Ba’Aka, Mbororo, Mbimou, Gbaya w Afryce Środkowej.
 • 2007 – 2009 - BST 04/07 „Edukacja międzykulturowa dla nauczycieli i animatorów społeczno-kulturowych” – Pakiet edukacyjny (współautorstwo i współrealizacja).
 • 2008 – 2009 - „Uczę się ciebie - materiały dydaktyczne dla nauczycieli i animatorów społeczno-kulturowych do edukacji międzykulturowej” grant British Council w ramach III edycji programu „Wielokulturowa Europa” (współautorstwo i współrealizacja).
 • 2010-2013 - BST 3/10/I „Dziecko Inne kulturowo w Polsce. Pedagogiczne studium zakorzeniania”(współautorstwo i współrealizacja).
 • 2010– BST 2010/II – „Kompetencje nauczycieli w zakresie edukacji wielo- i międzykulturowej” (współautorstwo i współrealizacja).
 • 2009-2010 - uczestnictwo i współrealizacja międzynarodowych badań (część dot. polskich adolescentów) „Analysis of relationships between aggression and ethnic stereotypes”(projekt badawczy prof. Borisza A. Szegàla; Węgry; polski zespół badawczy: prof. dr hab. A.Frączek, dr U.Markowska-Manista, mgr M.Rutkowska).
 • 2010-2012  - „Wiedza studentów uczelni humanistycznych na temat ludobójstw. Obecność problematyki ludobójczej w przekazie edukacyjnym” (badania Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PROHUMANUM, Warszawa - współautorstwo i współrealizacja).
 • 2011- 2012 - badania własne: „Prawo dziecka do edukacji jako warunek i szansa jego emancypacji społecznej. Diagnoza stanu edukacji metodą ORA wśród Bantu, Baka i Mbororo w regionie niejednorodnym kulturowo i etnicznie, w Monasao i Belemboke w Republice Środkowoafrykańskiej”, Republika Środkowoafrykańska.
 • 2012 - przygotowanie narzędzi (w j.angielskim) do badań terenowych w międzynarodowym projekcie: „Sustainable development of fodder in the region of Togdheer in Somaliland”, projekt nr 141/2012/PPR2012, MSZ Polska Pomoc Rozwojowa 2012, Fundacji dla Somalii, PENHA, Togdheer, Somaliland.
 • 2013/14 – „Recepcja teorii kontaktu w nauczaniu międzykulturowym” (współautorstwo i współrealizacja badań z dr Ewą Dąbrową), APS.
 • 2013-2014 - międzynarodowy projekt badawczy: „Zapomniane mniejszości Gruzji - tradycja, edukacja, życie codzienne w obliczu przemian/Forgotten minorities in Georgia: tradition, education and everyday life in the face of transformations”, (Gruzja).
 • 2013 - współpraca badawczo-naukowa z dr Agnieszką Wilczyńską (Uniwersytet Śląski) w ramach grantu NCN (2011/01/B/HS6/00455) oraz nad polską adaptacją Heroic Imagination Project pod kierunkiem prof. Ph. Zimbardo.

Współpraca międzynarodowa

 • Współkoordynacja międzynarodowego projektu: Children’s Rights Erasmus Academic Network (CREAN) International European Union Projekt, 2012-2015 realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej LIFELONG LEARNING. Projekt realizowany jest przez 37 partnerskich uczelni i instytucji naukowych w 30 krajach UE i krajach partnerskich, Lifelong Learning Programme, „Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) of the European Commission”.
 • Koordynatorka polskiej grupy i działań studyjnych w ramach współpracy międzynarodowej platformy państw EU i Kaukazu Południowego: Euroforum East/West Platform, La Pèch', Solidarité Internationale, programy SALTO, Youth, Youth in Action European Union, 2005-2012.
 • Współpraca międzynarodowa z ramienia Katedry UNESCO z Międzynarodowym Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka (International Janusz Korczak Association) od 2008 oraz z Fundacją Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) w ramach międzynarodowego projektu „Teachers: Agents of change. A strategic approach to anchoring development education in Czech and in Polish formal education systemsEuropeAid Program 2013-2015.
 • Współpraca z prof. Philipem G. Zimbardo - praca badawczo-naukowa w zespole badawczym nad polską adaptacją Heroic Imagination Project według koncepcji prof. Ph. Zimbardo.

Pełnione funkcje

 • Koordynatorka projektu „Uczelnia wyższa wobec problematyki edukacji globalnej i rozwojowej. Teoretyczne i praktyczne perspektywy wdrażania edukacji rozwojowej w Akademii Pedagogiki Specjalnej – szansą dla rozwoju Afryki w XXI wieku” finansowanego z programu grantodawczego Ministerstwa Spraw Zagranicznych MSZ „Polska Pomoc” 2009 dla instytucji badawczych i jednostek naukowych: grant nr 1233/ER/2009.
 • Członkini Rady Młodych Naukowców w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kadencja II, 31.III.2011-31.III.2012 (Zarządzenie nr 30/2011 MNiSW)
 • Członkini Rady Komitetu ds. Obchodów Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego przy PK ONZ w Polsce w 2011r.
 • Opiekun Naukowa Koła Edukacji Międzykulturowej, APS 2008-2012.
 • Kierownik specjalności” animacja środowiska lokalnego na kierunku pedagogika, APS 2010 -2012.
 • Członkini Zadaniowego Zespołu Samokształceniowego Doktorów przy KNP PAN.
 • Członkini Rady Naukowej czasopisma naukowego: „Parezja” Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.
 • Członkini Międzynarodowego Jury VII Festiwalu Filmów Afrykańskich AFRYKAMERA, Warszawa IV.2013.
 • Członkini międzynarodowego zespołu Northern Network funkcjonującego w ramach CREAN - Children's Rights Erasmus Academic Network, European Commission, Lifelong Learning Programme (Award 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUSENW).

Hobby i zainteresowania

 • Książki,
 • stare motocykle,
 • kultura Niemiec,
 • las jako miejsce i przestrzeń odpoczynku
dr Urszula MARKOWSKA - MANISTA
18-10-2018

Zakładanie konta ORCID. Jak otrzymać swój unikalny numer?

ORCID to unikalny numer identyfikacyjny naukowca, który pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożs…
20-09-2018

Wykład otwarty - profesor wizytująca z Università di Torino

Zapraszamy na wykład otwarty profesor wizytującej Dr Maddaleny Cannito z Universita di Torino, 8 listopada, Sala Senatu APS
17-10-2018

Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori

Zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii peda…