EN

Michalski Jarosław

Stanowisko:     profesor nadzwyczajny APS

Funkcja:           Kierownik Zakładu Pedeutologii

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Zakład Pedeutologii

E-mail:             jarecki@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2015, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 1996, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 1990, magisterium - Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Zainteresowania naukowe

 • Pedeutologia jako nauka, wiedza o nauczycielu i refleksja filozoficzna
 • Takt i nietakt pedagogiczny
 • Kultura zawodowa nauczyciela
 • Alternatywne koncepcje szkoły i doskonalenia lekcji

 

Najważniejsze publikacje

Monografe:

 • (2013) Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela.
 • (2010) Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania;
 • (red., 2002) Nauczyciel szkoły specjalnej – szanse i bariery działalności zawodowej;
 • (2000) Z notatnika metodyka;

Artykuły:

 • (2018) Takt pedagogiczny w odniesieniu do metafory szkoły jako orkiestry
 • (2017) Takt pedagogiczny we współpracy nauczycieli klas integracyjnych
 • (2017) „O kapitanie mój kapitanie!” Lekcja krytycznego myślenia w stylu Johna Keatinga
 • (2017) Nauczyciel mistrz contra nauczyciel maszyna
 • (2017) Kilka uwag na temat profesjonalizmu nauczyciela
 • (2017) Kultura organizacyjna szkoły – perspektywa pedeutologiczna
 • (2017) Samowychowanie i takt pedagogiczny nauczyciela
 • (2016) Internet i zaproszenie do księgarni. Konteksty edukacyjne;
 • (2016) Kategoria oporności wobec wskaźników i parametrów liczbowych w pedeutologii;
 • (2016) Relacyjność jako kategoria pedeutologiczna;
 • (2016) Takt w sztuce pedagogicznego obcowania;
 • (2016) Kategoria potencjalności w pedeutologii;
 • (2016) Wokół myśli o nauczycielu Feliksa Jezierskiego;
 • (2016) Nietakt pedagogiczny w odniesieniu do możliwego konfliktu nauczyciela z uczniami;
 • (2015) Pedeutologiczny kontekst pogadanek obyczajowych Władysława Witwickiego;
 • (2015) Improwizacja i takt w zawodowym funkcjonowaniu nauczycieli;
 • (2015) Rozum i rozumienie (kilka przemyśleń niedokończonych);
 • (2015) Nietakt pedagogiczny;
 • (2014) Myśl pedeutologiczna Jana Władysława Dawida w kontekściewspółczesności;
 • (2014) Model świadomości refleksyjnej w rozwoju zawodowymnauczyciela;
 • (2013) Sztuka z tezą, czyli doktorat Jacguesa Rancière’a;
 • (2012) Poety i pedagoga dialog o pracy. Cyprian Norwid i Tadeusz Nowacki;
 • (2012) Współczesne dylematy bycia nauczycielem;
 • (2011) Squat – miejsce kultury alternatywnej;
 • (2010) Wybrane obszary kryzysu szkoły;
 • (2009) Nauczyciele wobec nowych technologii informatycznych;
 • (2008) Rodzice w szkole – niepożądani goście;
 • (2008) O potrzebie pedeutologii twórczości;
 • (2004) Relacja nauczyciel – uczeń w nauczaniuintegracyjnym;
 • (2002) Takt pedagogiczny wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
 • (2000) Progi zawodowe nauczycieli;
 • (1998) Autonomiczność nauczyciela;

 

Projekty badawcze

 • Projekt MSZ w ramach edukacji globalnej (przygotowywanie założeń metodycznych zajęć do książki w zakresie edukacji globalnej) - realizacja w 2015 roku;
 • Ewaluacja programu EFS realizowanego w latach 2010 – 2014 w Akademii Pedagogiki Specjalnej: Dobre Praktyki – Dobrzy Nauczyciele – Skuteczna Szkoła;
 • Projekt MSZ (931/2013) w ramach edukacji globalnej – konsultacja dydaktyczna książki pod tytułem: Edukacja globalna w nauczaniu uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, U. Markowska – Manista, A. Niedźwiecka – Wardak (red), Studio Mak, Spółka z o.o, Warszawa 2013. (stron 268);
 • Recenzowanie projektów badawczych realizowanych w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

Współpraca międzynarodowa

 • Uczestnik Forum Naukowego Polska - Ukraina
 • (2017) Medal Wasyla Zenkowskiego – Uniwersytet Chmielnicki Ukraina

 

Pełnione ważne funkcje

 • W latach 1996 – 2008 prodziekan do spraw dydaktyki; kierownik studiów zaocznych; prodziekan do spraw studenckich;
 • 2017 koordynator UTW w Akademii Pedagogiki Specjalnej;
 • 2017 kierownik Zakładu Pedeutologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej;
 • członek Zespołu Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Motoryzacja,
 • Polinezja,
 • Muzyka rockowa.
dr hab., prof. APS Jarosław MICHALSKI
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…