EN

Odrowąż - Coates Anna

Stanowisko:    profesor nadzwyczajny w Katedrze Pedagogiki Społecznej

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

E-mail:            acoates@aps.edu.pl

www:              http://independent.academia.edu/AnnaCoates

                      http://pl.linkedin.com/pub/anna-odrow%C4%85%C5%BC-coates-phd/59/89a/155

for English:      http://annaodrowaz-coates.weebly.com/about-me.html

 

Kariera naukowa

 • doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki (2016), Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • doktor nauk politycznych, Wydział Politologii, Uniwersytet Gdański (2005)
 • magister socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański (2002)
 • specjalista ds. Public Relations, dwuletnie studia podyplomowe, Politechnika Gdańska (2002)

Zainteresowania naukowe

 • prawa człowieka w perspektywie porównawczej i krytycznej
 • reprodukcja systemu społecznego w procesach edukacji  i socjalizacji
 • nierówności społeczne
 • marginalizacja i wykluczenie
 • zagadnienia dotyczące wczesnej interwencji społecznej  
 • wielokulturowość
 • migracje

 

Najważniejsze publikacje

 • A. Odrowąż-Coates, A. Perkowska-Klejman, Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Siłach Powietrznych Polski i Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
 • A. Odrowąż-Coates, Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015.
 • A. Odrowąż-Coates, Sytuacja Kobiet Aktywnych Zawodowo w Polsce i we Włoszech, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Wybrane recenzowane publikacje naukowe: ·        

Journal articles in English:

 • Odrowąż-Coates, A., Vucic, B. (2017). The Infant, Early Childhood Development and Child Rights: Re-awakening Opportunities for Social Pedagogy, Pedagogika Społeczna 2(64),  ss. 35-58.
 • Odrowąż-Coates, A. (2017). Leadership, culture, and ethics in the Polish context, The Polish Review, 62 (2): 87-104. [lista C] DOI: 10.5406/polishreview.62.2.0087 http://www.jstor.org/stable/10.5406/polishreview.62.2.0087
 • Odrowąż-Coates, A. (2016). Lessons on social justice: a pedagogical reflection on the educational message of The Boxtrolls, Education as Change, vol. 20 (2) pp. 67- 85.
 • Odrowąż-Coates A. (2015), A gated community as a 'soft' and gendered total institution, International Sociology, 30(3), pp. 233-249, Sage. doi:10.1177/0268580915578759.
 • Odrowąż-Coates, A. The cultural conditioning of labour market in Saudi Arabia. (Uwarunkowania kulturowe rynku pracy w Arabii Saudyjskiej), Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 31/2 2015, pp. 185-198.
 • Odrowąż-Coates, Autobiographical experience as a tool of ethnographic study into the hidden world of Saudi women, kwartalnik Pedagogika Społeczna 2014, 1(51), pp. 45-56.
 • Odrowąż-Coates, A. (2014), Why is tertiary education more important for women in the twenty first century? Journal of Modern Science, 3 (22), pp.53-73.
 • Odrowąż-Coates, A. Kwiatkowski M., Korczyński M. (2014), The advantages and drawbacks of Polish migration post EU accession. Diversity, social trust and the learning curve. Zeszyty Naukowe Kultura i Polityka (15) 2014, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków, pp. 32-47.
 • Odrowąż-Coates, Bookreview: Włodzimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczyński and Joshua Kjerulf Dubrow (eds.) National and European? Polish Political Elite in Comparative Perspective, International Sociology 2014 (29), p. 161-164 (available online at: http://iss.sagepub.com/content/29/2/161.

 

Artykuły w języku polskim:

 • Odrowąż-Coates, A. Neutralność płci w szwedzkiej polityce edukacyjnej. Studia Edukacyjne 38 (2016), UAM, pp. 227-251.
 • Odrowąż-Coates, A. Mechanizmy kontroli społecznej w dominującym modelu socjalizacji w Arabii Saudyjskiej. Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna 2014, 15: pp. 42-67.
 • Heland, K., Odrowąż-Coates, A. Obraz Boga u dzieci w wieku przedszkolnym - temat stale aktualny pedagogicznie i społecznie, Studia z Teorii Wychowania, Tom V: 2014, 1(8), p. 235-256.

 

Książki pod redakcją

 • Odrowąż-Coates, A., Goswami, S. (2017). Symbolic violence in socio-educational contexts. A post-colonial critique. Warsaw: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 • Kwiatkowski, M., Odrowąż-Coates, A. (2017). Raporty z badań pedagogicznych 2 Tom Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 • Odrowąż-Coates, A., Kwiatkowski, M. (eds.) (2014). Przyszłość edukacji i społeczeństwa oczami badaczy społecznych. The future of education and society through the eyes of social researchers. Warszawa, Wydawnictwo Akademii PedagogikiSpecjalnej im. M. Grzegorzewskiej, ss. 240.

 • Kwiatkowski, M., Odrowąż-Coates, A. (2014), Raporty z badań pedagogicznych, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 2014, ss. 253.

 

Projekty badawcze

 • NCN Miniatura 1 (01.10.2017-01.10.2018) Tytuł projektu: „Język angielski w przestrzeni publicznej - między inkluzją a ekskluzją społeczną. Badania pilotażowe w Polsce i w Portugalii” - https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-08-03-miniatura1 (pozycja 43, lista nr 4)
 • Badania ilościowe i jakościowe sytuacji kobiet aktywnych zawodowo w polskich mediach lokalnych 2000-2002
 • Badania ilościowe i jakościowe sytuacji kobiet aktywnych zawodowo we Włoszech na podstawie badań lokalnych stacji telewizyjnych
 • Ilościowe badania zaufania Polaków do Policji hrabstwa Lincolnshire 2005-2007.
 • Badania 'Oral History' sytuacji kobiet pilotów, kontrolerów lotów i nawigatorów w Wojsku Brytyjskim i w Wojsku Polskim 2005-2007.
 • Etnograficzne badania sytuacji kobiet i mniejszości narodowych w Arabii Saudyjskiej 2010-2012.
 • Ilościowe badania etyki w biznesie 2013.

Współpraca międzynarodowa

Członkowstwo w:  

 • International Sociological Association (ISA)
  • Research Committee 25: 'Language and Society'
 • European Sociological Association (ESA) - Research Networks:
  • RN10 'Sociology of Education'
  • RN33 'Women’s and Gender Studies'
 • The British Sociological Association - Sociology of Religion Study Group (SocRel)
 • The International Social Pedagogy Association (USA)
  • CREAN - Children's Rights European Academic Network
 • Współredaktor pisma International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies www.ijpint.com
 • Zastępca redaktora naczelnego Society Register www.societyregister.eu
 • Koordynator projektu V4LEAD z ramienia APS

Pełnione funkcje

 • Rzecznik Dyscyplinarna ds Nauczycieli Akademickich APS
 • Redaktor języka angielskiego w kwartaliku "Pedagogika Społeczna"
 • Z-ca Przewodniczacej ZPS KNP PAN
 • Sekretarz Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN
 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym PTP
 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Socjologicznym PTS
 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Pedagogiki Porównawczej PTPP

 

 • Rzecznik Prasowy i kierownik ds. kontaktów publicznych dla Rady Wymiaru Sprawiedliwości Hrabstwa Lincolnshire, Wielka Brytania (2006-2008)
 • Oficer ds. wielokulturowości w policji hrabstwa Lincolnshire, Wielka Brytania (2005-2006)
 • Oficer policji hrabstwa Lincolnshire, Wielka Brytania (2004-2005)
 • Asystent ds. kontaktów międzynarodowych, Wydział Fizyki Nuklearnej, Uniwersytet w Bari, Włochy południowe (2002-2004)
 • Asystent ds. public relations dla British Aerospace (1997-2001)

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Tworzenie muzyki popularnej
 • Podróże
dr hab., prof. APS Anna Odrowąż - Coates
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…