EN

Perkowska – Klejman Anna

Stanowisko:   adiunkt

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

E-mail:          aperkowska@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski (2009)
 • magisterium, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku (2004)

Studia podyplomowe

 • Podyplomowe Studia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego, WSAP (2004)

Zainteresowania naukowe

 • refleksyjność w edukacji, refleksyjna praktyka, myślenie refleksyjne, osądzanie refleksyjne, metodyka edukacji refleksyjnej;
 • szkoła jako instytucja edukacyjna, wychowawcza, opiekuńcza i socjalna: relacje interpersonalne w szkole, kultura szkoły, klimat szkoły, pedagog szkolny, diagnoza rozwoju szkoły

Najważniejsze publikacje

 • Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Siłach Powietrznych Polski i Wielkiej Brytanii, Difin 2016, (współautorstwo z Anną Odrowąż-Coates)
 • Refleksyjność studentów pedagogiki, Studia Edukacyjne, nr 39, 2016
 • Szkoła jako instytucja, system społeczny i organizacja, [w:] Szkoła Wspólnota dążeń? (red.) Minczanowska, Szafrańska-Gajdzica, Szymański, (współautorstwo: Anna Górka-Strzałkowska), 2016
 • Oblicza kultury szkoły, [w:] Różne oblicza edukacji; (red.) Korczak, Przyborowski, 2016
 • Twórcze i refleksyjne kształcenie pedagogów, Przegląd Pedagogiczny, 2015, nr 1
 • Osądzanie refleksyjne – ocena intelektualnego rozwoju uczniów, studentów i absolwentów, Ruch Pedagogiczny, 2014, nr 4
 • Zastosowanie modelu osądzania refleksyjnego do oceny rozwoju intelektualnego dorosłych, Journal of Modern Science, 2014 nr 3
 • Refleksyjny nauczyciel – nauczyciel w lustrze, Edukacja ustawiczna dorosłych, 2014, nr 4
 • Cztery poziomy refleksyjności studentów, Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 2014, nr 2
 • Opieka i wychowanie w szkole zintegrowanej ze środowiskiem – między starą a nową perspektywą, Pedagogika Społeczna, 2014, nr 1 (współautorstwo: Anna Górka-Strzałkowska)
 • Modele refleksyjnego uczenia się, Teraźniejszość -Człowiek- Edukacja, 2013 nr 1
 • Refleksyjność w praktyce edukacyjnej [w:] Współczesna przestrzeń edukacyjna Geneza, przemiany, nowe znaczenia; (red.) Wiktor Żłobicki, 2013
 • Uczenie się i edukacja refleksyjna dorosłych, Edukacja ustawiczna dorosłych, 2013 nr 3
 • Refleksyjna praktyka w pracy pedagoga szkolnego, Ruch Pedagogiczny, 2012, nr 3
 • Czy twoi studenci są refleksyjni? Studia Edukacyjne, 2012, nr 21
 • Refleksyjna praktyka jako kategoria edukacyjna, Pedagogika Społeczna, 2011, nr 2
 • Staż pracy nauczycieli a ich relacje z uczniami (w:) Pedagogika dialogu. Nauczyciele dialogu – kim są, kim być powinni, kim być mogą, (red.) Jankowska D., APS, Warszawa 2011
 • Pomiar relacji interpersonalnych nauczyciel – uczeń, Ruch Pedagogiczny, 2009, nr 5-6
 • Identyfikacja nauczycieli z płcią a ich relacje z uczniami, Ruch Pedagogiczny, 2009, nr 3-4

Projekty badawcze

 • Myślenie refleksyjne studentów na różnych poziomach i kierunkach edukacji, kierownik, APS
 • Refleksyjność studentów pedagogiki; kierownik, APS
 • Osądzanie refleksyjne – pomiar intelektualnego rozwoju dorosłych; kierownik, APS
 • Auto-Unia – ku nowoczesnym szkołom zawodowym; członek zespołu badawczego kierowanego przez prof. Barbarę Smolińską-Theiss (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, WNP-POKL.09.02.00-1-011/12

Współpraca międzynarodowa

 • Stypendium Erasmus/Sokrates, Fontys Hoge Schoolen, Social Work, Eindhoven, Holandia (2003)

Pełnione ważne funkcje

 • Sekretarz naukowy czasopisma PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
 • Pedagog szkolny (w latach: 2004 – 2012)

Prywatnie

 • Mama kilkuletniej świetnej dziewczynki.
dr Anna Perkowska – Klejman
14-02-2019

Wyrazy współczucia

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doktor Ewy Żabczyńskiej byłego pracownika naukowo-dydaktycznego naszej Uczelni, niezwykle ceniona przez studentów i nauczycieli akademickich pozosta…
28-01-2019

WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS O FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań.
08-01-2019

Miniatura 2

DECYZJĄ DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI zostały przyznane środki finansowe na realizację działań naukowych w ramach konkursu Miniatura 2