EN

Sikora Jan

Stanowisko:      starszy wykładowca

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Email:               jsikora@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2009, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; Wydział Pedagogiki i Psychologii; Uniwersytet im Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy
 • 1978, magister inżynier; Politechnika Warszawska

 

Zainteresowania naukowe

 • edukacja ekonomiczna,
 • rozwój zawodowy pracownika w organizacji opartej na wiedzy,
 • podstawy metodologiczne nauk społecznych

 

Najważniejsze publikacje

 1. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskim systemie edukacyjnym. Edukacja Zawodowa i Ustawiczna. Polsko-Ukraiński Rocznik Naukowy, 1/2016, s.427-436
 2. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i przystosowanie ciągów komunikacyjnych i stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Warszawa 2016.
 3. Cywilizacyjne konteksty edukacji. W: Oswita dla suczainosti. Kijów 2015,
 4. Perspektywy teoretyczne i procedury badawcze w badaniach jakościowych. W: Badanie-dojrzewanie –rozwój. ITE. Radom 2014,
 5. Changes  and threats to the employe development under social and economic conditions within global labour market. W: Poriwnialnaprofiesijna pedagogika/Comparativeprofessionalpedagogy. Volume 4. Issua 4. Kijów- Chmielnicki 2014,
 6. Edukacja ekonomiczna jako niezbędny składnik wykształcenia ogólnego. WSP TWP, Warszawa 2011
 7. Wybrane aspekty aplikacji paradygmatu konstruktywistycznego w pedagogice. W: Rozwitok pedagogicznych nauk w Ukrainie i Polsce na początku XXI stolitia, Czerkasy-Kijów 2011,
 8. Determinants of pedagogicalmastery in contemporary. W: Teoreticzni ta metodicznizasadi rozkwitu pedagogicznoioswiti … , Charków 2007,
 9. Filozoficzne aspekty nauk społecznych. W: Badanie-dojrzewanie-rozwój, Radom 2002, 
 10. Edukacja ekonomiczna nauczycieli akademickich – wyzwanie na początku XXI wieku. W: Kompetencje nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom 2001,

 

Projekty badawcze

 1. Udział w opracowaniu i uczestnictwo w realizacji projektu: Dostępność środowiska pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. CIOP, APS.
 2. Udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

 

Współpraca międzynarodowa

 •  Członek towarzystwa Naukowego Polska-Ukraina

 

Pełnione funkcje

 • Członek Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

 

 

dr inż. Jan SIKORA
14-02-2019

Wyrazy współczucia

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doktor Ewy Żabczyńskiej byłego pracownika naukowo-dydaktycznego naszej Uczelni, niezwykle ceniona przez studentów i nauczycieli akademickich pozosta…
28-01-2019

WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS O FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań.
08-01-2019

Miniatura 2

DECYZJĄ DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI zostały przyznane środki finansowe na realizację działań naukowych w ramach konkursu Miniatura 2