EN

Stadnicki Andrzej

Stanowisko:     profesor nadzwyczajny APS

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Zakład Wychowania Muzycznego i Literackiego

E-mail:             a.stadnicki1@wp.pl


Kariera naukowa

 • doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (2015), Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • doktorat;  wychowanie muzyczno – ruchowe, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,
 • magisterium;  wychowanie muzyczne, Wydział Pedagogiczny,  Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (obecnie Uniwersytet Muzyczny) w Warszawie,
 • kształcenie muzyczno – ruchowe, Orff Institut - Akademie für Musik und darstellende Kunst Mozarteum in Salzburg

Zainteresowania naukowe

 • badania z zakresu:
  • realizacji ruchu z muzyką w szkołach ogólnokształcących i specjalnych,
  • znaczenia ruchu z muzyką dla rewalidacji i resocjalizacji oraz terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  • stopnia komunikatywności partyturowej notacji ruchu z muzyką,
 • zainteresowania artystyczne - aranżacje choreograficzne i   muzyczne tańców polskich i innych narodów,

Najważniejsze publikacje 

Autorstwo  i współautorstwo około  50 publikacji w tym 19 książek, m.in.:

 • Tańce polskie w zapisie partyturowym. Wyd. APS, Warszawa 2017 (w druku)
 • Logorytmika i choreorytmika w surdopedagogice, logopedii i glottodydaktyce [W:] Terapia słowem (red. Ewa Lewandowska-Tarasiuk). Wyd. Pani Twardowska, Warszawa 2017
 • Muzyka i tańce z różnych stron świata. Wyd. APS, Warszawa 2014
 • Autorskie nagrania do książki Muzyka i tańce z różnych stron świata. APS, Warszawa 2013
 • Edukacja muzyczno – ruchowa studentów w latach 1967 – 2012; PIPS – WSPS – APS. [W:] H. Markiewiczowa, K. Poznański, J. Kulbaka (red.). APS,Warszawa 2012,
 • Autorskie nagrania do książki Tańce integracyjne. APS, Warszawa 2012,
 • Tańce integracyjne. APS, Warszawa 2011,
 • Kształcenie muzyczno- ruchowe. APS, Warszawa 2009,
 • Acoustik vibratory therapy in interaction with musicallyinfluenced movement. [W:] Book of abstract I World congress of Vibroacoustic Therapy. Vrbowec, Croatia 2008,
 • Tańce dla dzieci. Książka i autorskie nagrania. WSiP, Warszawa, 1994,
 • Analyse von Tanzbewegungen. Eine Analyse im Hinblick auf die Notation ihrer Zeit – und Raumelemente mit Hilfe von Zeichen der Musikschrift. Praxis der Psychomotorik. Heft 2. Dortmund 1987,
 • Logorytmika i choreorytmika, WSiP Warszawa, 1987,
 • Bewegung mit Musik in Partiturnotensetzung. Praxis der Psychomotorik. Heft1, Dortmund, 1983,

Projekty badawcze

 • Badania ewaluacyjne słuchaczy Podyplomowych Studiów Kształcenie Muzyczno – Ruchowe edycji nr 14 i 15 – kierownik.

Współpraca międzynarodowa

 • Uniwersytet Humbolddta, Niemcy, Berlin – prof. dr Krista Mertens – Snoezelen,
 • Academia Musica – Medica, Szwajcaria, Mammern – prof. dr Yair Schiftan – efektywność terapii akustyczno – wibracyjnej w obszarze medycyny i pedagogiki.
 • Udział w sesjach, konferencjach i kongresach międzynarodowych – wygłaszanie referatów  i  prowadzenie warsztatów artystycznych; Polska, Austria, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria, Litwa, Włochy i Chorwacja.

Pełnione ważne funkcje

W czasie 47 – letniej pracy w APS pełniłem różne funkcje, m.in.:

 • przewodniczącego Rady ds. Młodzieży,
 • kierownika Zakładu Wychowania Artystycznego i Technicznego,
 • przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Finansów,
 • prezesa Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej,
 • przewodniczącego Odwoławczej Senackiej Komisji Dyscyplinarnej,
 • kierownika - założyciela i wykładowcy – od piętnastu lat wznawianych edycji Podyplomowych Studiów Kształcenie Muzyczno – Ruchowe.                 

Poza APS:

 • członek - założyciel International Snoezelen Association,
 • członek honorowy Grupy Roboczej Muzykoterapia – Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • przewodniczący jury oceniającego poziom zespołów artystycznych  szkół specjalnych i integracyjnych podczas corocznych przeglądów w Warszawie.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Literatura,
 • sport rekreacyjny,
 • przyroda.
dr hab., prof. APS Andrzej STADNICKI
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…