EN

Szymański Mirosław Józef

Stanowisko:    profesor zwyczajny

Funkcja:         Kierownik Katedry Socjologii Edukacji

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Katedra Socjologii Edukacji

E-mail:           miroslaw.szymanski@wp.pl

 

Kariera naukowa

 • 1989: tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych
 • 1979: stopień doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
 • 1971: stopień doktora n. hum. w zakresie pedagogiki, Instytut Pedagogiki w Warszawie (książka oparta na rozprawie doktorskiej została włączona w 1973 roku do katalogu najważniej­szych  prac socjologicznych opublikowanych w tym roku)
 • 1966: magisterium w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

 

Zainteresowana naukowe

 • Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty.
 • Egalitaryzm w oświacie.
 • Społeczne podłoże selekcji szkolnej.
 • Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcącym.
 • Problemy szkolnictwa na obszarach wiejskich.
 • Przemiany edukacyjne w Polsce w okresie transformacji ustrojowej.
 • Tendencje przemian oświatowych w Polsce i na świecie.
 • Socjologia edukacji – teorie, metody, wynik badań.
 • Konstruowanie tożsamości młodzieży i dorosłych.
 • Wartości młodzieży.
 • Zmiana społeczna i jej oddziaływanie na zmiany w oświacie.
 • Człowiek w zmie­niającym się społeczeństwie.

 

Najważniejsze publikacje

 • Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcącym. Warszawa 1988, PWN, ss.308, ISBN 83-01-08442-1.
 • Społeczne uwarunkowania przemian edukacyjnych. Warszawa 1988, WSiP, ss. 264, ISBN 83-02-03467-3.
 • Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy. Warszawa 1998, IBE, ss.160, ISBN 83-87715-75-1, II wyd. 2000, ss. 160, III wyd. 2006, ss.160.
 • Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dzie­więć­dziesiątych. Kraków 2001, II wyd. 2002, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, ss. 216, ISSN 0239-6025, ISBN 83-7271-069-4.
 • W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce. Wyd. II poszerzone. Kraków 2008, Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, ss. 280, ISBN 978-83-7271-479-4.
 • Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków 2013, Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-83-7587-907-0.
 • Edukacyjne problemy współczesności. Kraków 2014, Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-83-7850-612-6, ss. 226.
 • Studia i szkice z socjologii edukacji. Wyd. siódme uzupełnione i poprawione. Warszawa 2015, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-83-64953-15-6.
 • Educational Trends in Central and Eastern Europe. „Bulletin of the International Bureau of Education" 1993, No 289, s. 5-108.
 • Edukacja. Jakość czy równość? Red. Ewa Kobyłecka, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. Toruń 2010, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss.365, ISBN 978-83-7611-845-1.
 • Edukacja. Równość czy jakość? Red. Joanna. Łukasik Inetta Nowosad, Mirosław J. Szyma­ński. Toruń 2010, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss.360, ISBN 978-83-7611-915-1.
 • Szkoła wyższa w toku zmian. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011 roku. Kraków 2011, Red. J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M. J. Szymański. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 236, ISBN 978-83-7587-855-4.
 • Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje. Red. J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M. J. Szymański. Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 315, , ISBN 978-83-7587-856-1.
 • Edukacja i nierówność. Trajektorie sukcesu i marginalizacji. Red. A. Gromkowska-Melosik, M,J. Szymański. Poznań 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ss.323, ISBN 978-83-232-2870-7. Tekst własny: Nierówności edukacyjne w zmieniającym się społeczeństwie (s. 19-34).
 •  W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych. Red. M. J. Szymański, B. Przybylski. Warszawa 2015, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-83-64953-27-9. Tekst własny: O specyfice i znaczeniu współczesnych problemów edukacyjnych (s. 14-23).
 • Szkoła. Konflikt podmiotów? Red. I. Nowosad, K. Pietrań, M. J. Szymański. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8019-415-1.
 • Szkoła. Wspólnota dążeń? Red. A. Minczanowska, A. Szafrańska-Gajdzica, M. Szymański. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8019-416-8. Współautorstwo Wprowadzenia (s. 9-17) oraz tekst własny: Wspólnota dążeń czy konflikt podmiotów? (s. 21-34).
 • Tożsamość w warunkach zmiany społecznej. Red. M.J. Szymański, Z. Melosik. Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-83-64953-43-9, ss. 246. Tekst własny: Konstruowanie tożsamości w warunkach zmiany społecznej.
 • Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany. Red. M. J. Szymański, B. Walasek-Jarosz, Z. Zbróg. Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-83-64953-53-8, ss. 326, Tekst własny: Szkoła – miedzy tradycją, dążeniem do nowoczesności i chaosem (s. 25-35).

 

Projekty badawcze

 • Standardy kształcenia w szkolnictwie holenderskim – travel grant rządu holender­ski­e­go – kierownik i wykonawca grantu
 • Wolność edukacyjna a standardy kształcenia w demokratycznym szkolnictwie (doświadczenia holenderskie). HO1F-03711 – kierownik i wykonawca

Granty promotorskie:

 • Odpowiedzialność nauczyciela za kształtowanie się autonomii moralnej ucznia (1 H01F 001 160)
 • Wartości i perspektywy życiowe młodzieży polskiej i włoskiej. Studium porównawcze (1H01 031 19)
 • Społeczno-pedagogiczne konteksty bezrobocia  w środowisku małego miasta – możliwości pozytywnych oddziaływań lokalnej polityki edukacyjnej  (2 H01F 061 24)
 • Przejawy i uwarunkowania  negatywnych postaw wychowanków domów dziecka wobec norm społecznych (2 H01F 066 24)
 • Uwarunkowania i efekty samowychowania młodzieży podczas wyjazdów organizowanych samodzielnie (1 H01F 039 26)
 • Tożsamość młodzieży wobec zmian pokoleniowych, społecznych i kulturowych (H01F 072 29)
 • Funkcjonowanie niepublicznych szkół podstawowych w kontekście potrzeb społecznych (1H01F 081 30)
 • Młode kobiety na podkarpackim rynku pracy (2451/B /H03/2009/37)

 

Współpraca międzynarodowa

 • Współpraca z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Karola w Pradze,  Katedrą Pedagogiki Uniwersytetu I. Franko we Lwowie
 • Współpraca z Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Dragomanowa w Kijowie.

Pełnione ważne funkcje

 • Członek Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (z wyboru) w kolejnych kadencjach od 1990 roku do chwili obecnej.

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • turystyka,
 • sport,
 • teatr,
 • uprawa roślin działkowych.

 

prof. dr hab. Mirosław Józef SZYMAŃSKI
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…