EN

Szymański Mirosław Stanisław

Stanowisko:    profesor zwyczajny

Funkcja:          Kierownik Katedry Dydaktyki Instytutu Pedagogiki

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Katedra Dydaktyki

E-mail:            mszymanski@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2002: profesor zwyczajny, nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski;
 • 1992: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski;
 • 1984: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski;
 • 1978: magister pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski.

 

Zainteresowania naukowe

 • Dydaktyka ogólna wraz z psychologią kognitywną
 • Polityka oświatowa i badania oświatowe w Polsce i w krajach zachodnich
 • Historia myśli pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Niemiec
 • Pedagogika między/wielokulturowa
 • Pedagogika szkolna

 

Najważniejsze publikacje

Bibliografia moich prac (złożona w kadrach APS) liczy blisko 50 stron. Nie mnie oceniać, które z tych prac są „najważniejsze”. Składają się na nie:

 • 6 autorskich prac zwartych;
 • kilkanaście prac pod moją redakcją/współredakcją naukową;
 • ponad 40 rozpraw naukowych – wszystko to przeważnie w językach polskim i/lub niemieckim (ale także są wśród nich prace przetłumaczone na język angielski czy węgierski)  – co wydaje się oczywiste w świetle mojej biografii naukowej;
 • ponad 20 recenzji książek (w różnych językach) autorów polskich i zagranicznych – za dwie z nich otrzymam u progu swojej „kariery naukowej” nagrody Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN;
 • kilkanaście sprawozdań z licznych konferencji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, w których zdarzało mi się czynnie uczestniczyć;
 • i wreszcie tłumaczenia z języka niemieckiego i angielskiego – jest ich w sumie ponad 120, w tym trzy książki, które w swoim czasie odbiły się dość dużym echem w polskim środowisku pedagogicznym (jak choćby: M. Kayser, A. Wagemann, Uczyliśmy w szkole waldorfskiej. O Historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii. Warszawa 1998.).

Co się tyczy prac „najważniejszych”, to ośmielę się wymienić tu tylko i wyłącznie autorskie prace zwarte, abstrahując od artykułów rozsianych po różnych czasopismach i rozdziałów w książkach zbiorowych.

 • Myślenie i działanie pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej. Esej polityczno-oświatowy. Warszawa 2016.
 • Paedagogische Reformbewegungen in Polen 1918-1939. Urspruenge – Verlauf – Nachwirkungen. Koeln – Weimar – Wien 2002.
 • O metodzie projektów.  Warszawa  2000 (wydanie drugie poprawione 2010).
 • Die Kinderfreunderbewegung in Polen.  Oldenburg 1995.
 • Niemiecka pedagogika reformy 1890-1933. Warszawa 1992.
 • Twórczość i style poznawcze uczniów. Warszaw 1987.

 

Projekty badawcze

Zawsze pracowałem na własną rękę i żadnymi projektami badawczymi poszczyć się nie mogę. Jakkolwiek mogę tu tylko wspomnieć o funduszach przyznawanych mi od czasu do czasu przez władze Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach tzw. badań własnych i badań statutowych.

 

Współpraca międzynarodowa

 • Organizacja/współorganizacja kilkudziesięciu polskich, ale przede wszystkim polsko-niemieckich konferencji naukowych, i seminariów studenckich oraz doktoranckich (już to w Polsce, już to w Niemczech). Swoistym podsumowaniem mojej współpracy polsko-niemieckiej w zakresie nauk o wychowaniu jest praca: A. Sander, M.S. Szymański Pedagogika społeczna – nowe wyzwania w Polsce i Niemczech. Szczecin 2015.   
 • Dziesiątki wykładów i seminariów autorskich w Niemczech, poświęconych polskiej pedagogice głównie – m.in. w Bonn, Berlinie (Humboldt Univeisitaet, Freie Univeristaet, Technische Univeristaet), Münster, Hamburgu, Brunszwiku, Bochum, Oldenburgu, Magdeburgu, Erfurcie, Lipsku, Dreźnie.
 • 2003-2006 – współpracownik naukowy Deusches Institut fuer Internationale Forschung (DIPF), czyli Niemieckiego Instytutu Międzynarodowych Badań Pedagogicznych we Frankfurcie nad Menem i w Berlinie.
 • 1989-1991 – stypendysta (jako pierwszy polski pedagog) prestiżowej Fundacji Alexander von Humboldt na Uniwersytecie w Bonn
 • 1984 – stypendysta na Uniwersytecie w Saarbrueken w ramach programu Sokrates.

 

Pełnione ważne funkcje

 • w latach 90-tych XX wieku i/lub w pierwszym dziesięcioleciu XXI: prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (dwie kadencje), a następnie dziekan tego Wydziału (też dwie kadencje);
 • długoletni członek redakcji „Kwartalnika Pedagogicznego”, a następnie (prze dwa lata) redaktor naczelny tegoż czołowego niegdyś czasopisma pedagogicznego;
 • członek Zespołu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (dwie kadencje); 
 • członek Komitetu Nauk Pedagogicznych (dwie kadencje)
 • kierownik Katedry Dydaktyki (przez dwa lata) na Wydziale Pedagogicznym UW;
 • członek różnych komisji wydziałowych i senackich na Uniwersytecie Warszawskim;
 • aktywny członek liczącego się w świecie czasopisma komparatystycznego „Tertium Comparations” (od kilkunastu lat).
 • członek kilku europejskich stowarzyszeń  naukowych, w tym wiceprezydent jednego z nich (sic!) (w pierwszej dekadzie XXI wieku)
prof. dr hab. Mirosław Stanisław SZYMAŃSKI
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…