EN

Tłuściak - Deliowska Aleksandra

Stanowisko:       adiunkt

Jednostka:         Instytut Pedagogiki, Katedra Dydaktyki

E-mail:              adeliowska@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2018: doktor habilitowany nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie 
 • 2012: doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: pedagogika, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 2009: magister pedagogiki specjalnej, dyscyplina: pedagogika resocjalizacyjna i wspomaganie rodziny, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Zainteresowania naukowe

 • zjawisko dręczenia rówieśniczego i jego szkolny kontekst,
 • klimat i kultura szkoły

 

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 • Tłuściak-Deliowska A. (2017). Dręczenie szkolne. Społeczno-pedagogiczna analiza zjawiska. Warszawa: Wydawnictwo APS, pp. 208.
 • Dernowska U., Tłuściak-Deliowska A. (2015). Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, pp. 154. 

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Tłuściak-Deliowska, A. (2017). Two sides of the coin: a person- and process-centered analytical approach to school bullying phenomenon. Society Register, 1(1), s. 75-87.
 • Tłuściak-Deliowska, A., Dernowska U., Gruenert S. (2017). How School Achievements Interplay with School Culture and Principal Behaviors: A comparative Study of Two Middle Schools. International Journal of Psycho-Educational Sciences, 6, 1, p. 10-22.
 • Tłuściak-Deliowska A. (2017). Unity of purpose is not enough? The importance of teachers collaboration in school: Some reflections based on a case study. Journal of Modern Science, 1(32), s. 45-62.
 • Tłuściak-Deliowska A. (2017). Dręczenie rówieśników jako strategia osiągania własnych celów w świetle badań nad społeczną dominacją i działaniami przymuszającymi. Rozprawy Społeczne, 11(2), s. 7-13.
 • Tłuściak-Deliowska A. (2016), Retrospektywne spojrzenie na przemoc rówieśniczą w szkole, Kultura i Edukacja, nr 3, s. 11-32
 • Tłuściak-Deliowska A. (2016), School Experiences Retrospectively: Relationship between Recall of Bullying Experiences and Perception of Schools by Pedagogy Students, The New Educational Review, vol. 43, no.1, 167-178.
 • Tłuściak-Deliowska A., Dernowska U., (2016), Kultura współpracy w szkole w percepcji nauczycieli szkół gimnazjalnych. Studia Edukacyjne, nr 40, s. 127-148.
 • Tłuściak-Deliowska A., (2015), Nauczyciel a przemoc rówieśnicza wśród uczniów, Ruch Pedagogiczny, 3, 155-171.
 • Dernowska U., Tłuściak-Deliowska A., (2015), Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, pp. 154.
 • Tłuściak-Deliowska A., Dernowska U., (2015), Principal’s behaviors and job satisfaction among middle school teachers, The New Educational Review, vol. 39, no. 1, 215-225.
 • Tłuściak-Deliowska A., (2014), Interwencja rówieśników w sytuacji dręczenia szkolnego. Rola czynników kontekstowych. Implikacje praktyczne. Studia Edukacyjne, nr 32, s. 303-320.
 • Tłuściak-Deliowska A. (2014), O wykorzystaniu i użyteczności analizy sieci społecznych w badaniu przemocy rówieśniczej w szkole. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 3(67), 147-159.
 • Tłuściak-Deliowska A. (2014), Klimat szkoły jako przedmiot badań. Wątpliwości i wyzwania. Ruch Pedagogiczny, 4, 141-152.
 • Tłuściak-Deliowska, A. (2013). Deklaracje postaw wobec przemocy rówieśniczej wśród gimnazjalistów. Psychologia Rozwojowa, 18/3.

 

Projekty badawcze

 • „Dręczenie szkolne z perspektywy uczniów” (2017-2018) – Kierownik projektu
 • „Ocenianie kształtujące a relacje interpersonalne w szkole” (2017-2018) – Główny wykonawca
 • „Kapitał naukowy polskich uczniów – identyfikacja i uwarunkowania (badania pilotażowe)” (2017-2018) - Wykonawca
 • „Kultura szkoły a osiągnięcia dydaktyczne uczniów – studium porównawcze dwóch szkół gimnazjalnych” (2015-2016) – Główny wykonawca
 • „Doświadczenia studentów kierunków pedagogicznych związane z przemocą rówieśniczą w szkole a aktualne postawy wobec zjawiska dręczenia szkolnego” (2014-2015) – Kierownik projektu
 • Adaptacja i weryfikacja narzędzi do badań wybranych elementów kultury szkoły” (2013-2014) – Główny wykonawca
 • Przekonania normatywne grupy rówieśniczej a deklarowane zachowanie uczniów w sytuacjach znęcania się (bullyingu) w szkole” (2012) – Kierownik projektu

 

Współpraca międzynarodowa

 • Od 2016: współpraca z Prof. Dr Mourad Ali Eissa (The AREES University, USA). Efektem współpracy jest redagowanie czasopisma naukowego The International Journal of Psycho-Educational Sciences.
 • 2014: Erasmus Staff Exchange Programme – Katholieke Hogeschool Limburg, Hasselt, Belgia.
 • Od 2013: współpraca z Prof. Stevem Gruenertem (Indiana State University, USA) w zakresie badań dotyczących kultury szkoły.

 

Pełnione funkcje

 • Od 2017: Członek International Bullying Prevention Association
 • Od 2017: Członek Zespołu Pedagogiki Młodzieży KNP PAN
 • Od 2017: Członek Zespołu Koordynującego prace Koła Młodych Naukowców PTP
 • Od 2013: Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP). W latach 2014 - 2017 członek Komisji Rewizyjnej PTP (Oddział Warszawski).
 • Od 2016: Członek redakcji The International Journal of Psycho-Educational Sciences
 • Od 2016: Członek Zarządu Fundacji EDUSA
 • Od 2015: Członek redakcji Journal of Psychological Sciences
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej WNP APS (2014-2015, 2015-2016)
 • Doradca studentów WNP APS (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017)

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • podróże małe i duże
 • literatura kryminalna i sensacyjna
dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…