EN

Trzcińska-Król Maria

Stanowisko:      adiunkt

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości,
                        Pracownia Informatyzacji Kształcenia

Email:               maria@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2008 - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; praca doktorska nt. „Technologia informacji i komunikacji jako narzędzie urzeczywistnienia twórczości gimnazjalistów”
 • 1999 - magister pedagogiki, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, praca magisterska nt. „Nauczanie DTP. Projekt podręcznika i próba jego zastosowania.”


Zainteresowania naukowe

 • edukacja medialna,
 • kompetencje cyfrowe,
 • współpraca nauczycieli i rodziców,
 • uczeń zdolny i twórczy,
 • rodzicielskie sposoby rozpoznawania i rozwijania zdolności

 

Najważniejsze publikacje

Współautorstwo książek:

 1. Trzcińska-Król, M., Pilipczuk, B. (2015). Media w komunikacji nauczycieli i rodziców. APS, Warszawa.
 2. J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, J. Łukasiewicz-Wieleba, A. R. Makaruk, M. Trzcińska-Król (2012), Trening twórczości z komputerem, APS, Warszawa.
 3. M. Trzcińska-Król, J. Wiśniewska (2011), Jak tworzyć materiały dydaktyczne. Grafika komputerowa w pracy nauczyciela, APS, Warszawa.

 Artykuły/rozdziały w monografiach:

 1. Trzcińska-Król M., Łukasiewicz-Wieleba J. (2016). Komunikacja, relacje i współpraca nauczycieli i rodziców. Koherencja ocen jako element dialogu pomiędzy nauczycielami a rodzicami. [W:] Pedagogika dialogu: dialog jako droga rozumienia i samorozumienia. red. Jankowska Dorota, Grzelak-Klus Marlena. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej. S. 233-242.
 2. Trzcińska-Król M., Pilipczuk B. (2016). Nowe media w komunikacji szkoła–dom. Doniesienia z badań. [W:] Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo. Vol. 1. Nr 31/2016. S. 85-112.
 3. Trzcińska-Król, M. (2015). Zagrożenia wynikające z użytkowania technologii informacyjnych. [W:] Cyberprzestrzeń, człowiek, edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej. red. J. Bednarek, A. Andrzejewska. t.2. Karków: Impuls. S. 209-224.
 4. Trzcińska-Król, M., Pilipczuk, B., Gosk, U. (2015). Kompetencje informatyczno-medialne nauczycieli - doniesienia z badań. [W:] Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarządzania i edukacji. red. M. Sitek, T. Graca. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. S. 401-426.
 5. Trzcińska-Król, M. (2014). Media i cyberprzestrzeń. [w:] Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji. red. S. Kuruliszwili. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS. S. 23-60.
 6. Trzcińska-Król, M. (2014). Współpraca ze szkołą jako prawo i obowiązek rodzica. [W:] Nauczyciele i rodzice. Komunikacja. Relacje. Współpraca. red. J. Łukasiewicz-Wieleba. Warszawa: Wydawnictwo APS. S. 39-46,
 7. Trzcińska-Król, M. (2014). Warunki pozytywnych relacji i współpracy nauczycieli i rodziców. [W:] Nauczyciele i rodzice. Komunikacja. Relacje. Współpraca. red. J. Łukasiewicz-Wieleba. Warszawa: Wydawnictwo APS. S. 47-58.
 8. Trzcińska-Król, M. (2014). Nauczyciele o komunikacji i relacjach z rodzicami swoich uczniów. [W:] Nauczyciele i rodzice. Komunikacja. Relacje. Współpraca. red. J. Łukasiewicz-Wieleba. Warszawa: Wydawnictwo APS. S. 78-91.
 9. Trzcińska-Król, M. (2014). Wymiana informacji między nauczycielem a rodzicem dziecka. [W:] Nauczyciele i rodzice. Komunikacja. Relacje. Współpraca. red. J. Łukasiewicz-Wieleba. Warszawa: Wydawnictwo APS. S. 92-102.
 10. Trzcińska-Król, M. (2013), Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców, [w:] M. Jabłonowska (red.), Środowisko edukacyjne uczniów zdolnych, Wyd. Universitas Rediviva, Warszawa.
 11. Trzcińska-Król, M.(2011), Czynniki warunkujące samouctwo i samokształcenie gimanzjalistów oraz dążenie do mistrzostwa – doniesienie z badań, [w:] S. Kuruliszwili (red.), Komputer w edukacji gimnazjalno-licealnej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 12. Trzcińska-Król, M. (2008), Komputerowa twórczość gimnazjalistów, [w:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.), Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, APS, Warszawa.
 13. Trzcińska M. (2008), Mas media jako sposób i miejsce realizacji twórczości, [w:] B. Siemieniecki, T. Lewowicki (red.), Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 14. Łukasiewicz-Wieleba, J., Trzcińska M. (2008), Trening twórczości z komputerem - założenia teoretyczne [w:] W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer, Zdolności, talent, twórczość, tom I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Recenzje:

 1. B. Łazęcka (2002), Technologia informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy., część 1, MAC Edukacja, Kielce.

 

Projekty badawcze

 • 2014 - 2015         Nowe media w komunikacji szkoły z rodzicami – kierownik
 • 2011 - 2012         Rodzicielskie sposoby rozpoznawania zainteresowań i zdolności – wykonawca
 • 2007 - 2008         Trening twórczości z komputerem w gimnazjum – wykonawca
 • 2005 - 2006         Trening twórczości z komputerem – wykonawca

 

Pełnione ważne funkcje

 • członek Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu (od 1999)

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • grafika komputerowa,
 • pre-press,
 • poligrafia

 

dr Maria TRZCIŃSKA-KRÓL
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…