EN

Wiśniewska Ewa

Stanowisko:     wykładowca

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Pracownia Psychopedagogiki Kreatywności

e-mail:             ewa.wisniewska@interia.eu   lub  ewawisniewska@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (2018), Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Rozprawa doktorska zatytułowana „Efektywność treningu twórczości wśród uczniów na różnych etapach kształcenia", napisana pod kierunkiem dr. hab., prof. APS Macieja Karwowskiego.
 • Magister psychologii (2007), Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalność: psychologia edukacji.
 • Magister pedagogiki (2002), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: psychopedagogika kreatywności.

 

Zainteresowania naukowe

 • Zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki twórczości
 • Badanie efektywności różnych form stymulowania twórczości
 • Identyfikacja twórczego potencjału dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Społeczne i osobowościowe uwarunkowania twórczości
 • Procesy grupowe a twórcze rozwiązywanie problemów

 

Najważniejsze publikacje

Artykuły naukowe:

 • Karwowski, M., Jankowska, D. M., Gralewski, J., Gajda, A., Wiśniewska, E., Lebuda, I. (2016). Greater male variability in creativity: A latent variables approach. Thinking Skills and Creativity, 22, 159–166.
 • Gralewski, J., Lebuda, I., Gajda, A., Jankowska, D. M., Wiśniewska, E. (2016). Slumps and Jumps: Another Look at Developmental Changes in Creative Abilities. Theories – Research - Applications, 3(1), 152–177.
 • Karwowski, M., Lebuda, I., Wiśniewska, E., Gralewski, J. (2013). Big Five Personality Factors as the Predictors of Creative Self-Efficacy and Creative Personal Identity: Does Gender Matter? The Journal of Creative Behavior, 47(3), 215–232.
 • Lebuda, I., Wiśniewska, E., Galewska-Kustra, M. (2013). Educator of Creativity on Polish Job Market – The Analysis of Professional Experiences of Psychopedagogy of Creativity Graduates. The International Journal of Creativity & Problem Solving, 23(1), 87-101.
 • Karwowski, M., Lebuda, I., Wiśniewska, E. (w druku). Measurement of Creative Self-Efficacy and Creative Role-Identity, High Ability Studies.
 • Strzałecki, A., Wiśniewska, E. (2010). Style myślenia R. J. Sternberga. Uwarunkowania psychologiczne. Przegląd Psychologiczny, 53(1), 31-59.
 • Karwowski, M., Lebuda, I., Wiśniewska, E. (2008). Creative abilities and styles as predictors of school successes. Gifted and Talented International, 23, 2. http://dx.doi.org/10.1080/15332276.2009.11674866
 • Lebuda, I., Wiśniewska, E., Karwowski, M. (2008). Międzynarodowa konferencja the International Center for Innovation in Education ICIE “Excellence in education 2008: Future minds & creativity”. Człowiek, Niepełnosprawność, Spoleczeństwo, 2(8), 118-123.
 • Karwowski, M., Lebuda, I., Wiśniewska, E. (2008). Education for giftedness and creativity in international perspective: an overview of International conference of The International Center For Innovation In Education “Exellence In Education 2008: Future Minds & Creativity” and 11th International Conference of European Council for High Ability. The New Educational Review, 16(3-4), 277-285.
 • Wiśniewska, E., Karwowski, M. (2007) Efektywność treningów twórczości – podejście metaanalityczne. Ruch Pedagogiczny, 3-4, 31-50.
 • Karwowski, M., Gralewski, J., Lebuda, I., Wiśniewska, E. (2007). Creative teaching of creativity teachers: polish perspective. Thinking skills and creativity, 1(2), 57-61.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Lebuda, I., Wiśniewska, E. (2010). „Stwarzanie samego siebie” – jakościowe studium sukcesów i planów życiowych młodych pedagogów. W: M. Karwowski, A, Gajda (red.), Kreatywność w klasie szkolnej (s. 296-311). Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Wiśniewska, E., Lebuda, I. (2009). Psychologiczne predyktory postrzegania własnej kreatywności przez nauczycieli. W: S. Popek, R. E. Bernacka, C. W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A. M. Zawadzka (red.), Psychologia twórczości – nowe horyzonty (s. 276-285). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Wiśniewska, E., Lebuda, I. (2009). Obserwacja w diagnozowaniu kreatywności. W: M. Karwowski (red.), Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.
 • Lebuda, I., Wiśniewska, E. (2009). Wywiad i jego zastosowanie w badaniach twórczości. W: M. Karwowski (red.), Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Karwowski, M., Lebuda, I., Wiśniewska, E. (2009). Creativity and effectiveness of functioning in Polish school: The role of the level and style of creativity. Proceedings of ICIE conference: Excellence in Education: Future Minds and Creativity.
 • Wiśniewska, E. (2008). Style myślenia jako pośrednik między zdolnościami a ich urzeczywistnieniem. W: W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.), Zdolności. Talent. Twórczość (s. 191-206). Toruń: Wydawnictwo UMK.

 

Publikacje popularnonaukowe i opracowania metodyczne:

 • Wiśniewska, E. (2017). Manuskrypt programu treningu twórczości realizowanego w ramach badań do pracy doktorskiej. Warszawa: APS.
 • Wiśniewska, E. (2013). Uzdolnienia i zdolności twórcze dziecka w wieku przedszkolnym. MERITUM, 3(30), 41-43.
 • Wiśniewska, E, Gralewski, J., Lebuda, I. (2013). Wspieranie zdolności twórczych. [W:] Zajęcia wspierające rozwój dziecka w wieku 3-6 lat – materiały edukacyjne dla nauczycieli i rodziców (s. 12-23). Warszawa: MSCDiN.
 • Wiśniewska, E. (2012). Edukacja przez sztukę – wiele dróg i możliwości. ZDOLNOŚCI – magazyn aktywnych rodziców, 2(3), 50-56.
 • Wiśniewska, E. (2008). Trening twórczości w szkole, czyli o przygodzie z projektem. MERITUM, 10(3), 44 - 48.

 

Projekty badawcze

 • 2015 - 2016  Grant w ramach badań statutowych „Adaptacja baterii testów do ewaluacji twórczego potencjału Évaluation du Potentiel Créatif (EPoC) Todda Lubarta, Maud Besançon, Baptista Barbota". Charakter udziału w realizacji projektu: kierownik projektu.
 • 2014 – 2016  Projekt badawczy w programie „IUVENTUS PLUS” „Wybitni twórcy: uznani i sławni versus wspomniani i zapomniani. Poszukiwanie podmiotowych, społecznych i kulturowych uwarunkowań sukcesów w nauce, sztuce i działalności społecznej na podstawie historiometrycznych analiz porównawczych pomiędzy laureatami i nominowanymi do Nagrody Nobla” - Kierownik projektu: dr Izabela Lebuda. Charakter udziału w realizacji projektu: wykonawca.
 • 2014 – 2015  Grant w ramach badań statutowych „Rozwijanie kreatywności uczniów w warunkach szkolnych: rola nauczycielskich koncepcji twórczości w definiowaniu operacyjnych celów rozwijania kreatywności uczniów"  – Kierownik projektu: dr Jacek Gralewski. Charakter udziału w realizacji projektu: wykonawca.
 • 2007 - 2010  Grant w ramach badań statutowych APS BST 06/07-II „Szanse i bariery na drodze ku autokreacji – podłużne badania absolwentów psychopedagogiki kreatywności” – Kierownik projektu: dr hab. prof. APS M. Karwowski. Charakter udziału w realizacji projektu: wykonawca.
 • 2007 - 2009  Grant APS BW 07/-I „Uwarunkowania efektywności treningów twórczości”. Charakter udziału w realizacji projektu: kierownik projektu.
 • 2005 - 2006  Grant APS BW 05/05-II „Uwarunkowania ewaluacji twórczości (wytworów kreatywnych)”. Kierownik projektu: dr hab. prof. APS M. Karwowski. Charakter udziału w realizacji projektu: wykonawca.

 

Wybrane projekty edukacyjne

Współpraca z instytucjami edukacyjnymi w ramach wielu projektów, m.in.:

 • „Świat sztuki a twórcze działania dziecka. Wiem jak – alternatywne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym”. Grant Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych organizowany przez MSCDN (2017).
 • „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” – projekt organizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (2013 – 2015).
 • Współpraca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach międzynarodowego programu Unii Europejskiej „eTwinning” (praca w komisji konkursowej, ocena merytoryczna projektów) (2008 – 2014).
 • Projekt „Otwarte przedszkola” organizowany przez MSCDN (2011 – 2013).
 • „Projekt sTYmulus” - współorganizowany przez Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej (w ramach Kręgu Korczakowskiego Ziemi Łódzkiej), Pracownię Psychopedagogiki Kreatywności APS w Warszawie oraz Urząd Miasta Skierniewice (2007 – 2009).
 • Projekt skierowany do uzdolnionych uczniów „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery” (2011 – 2012) oraz projekt „Mazowieckie Talenty” (2008 – 2010) organizowany przez MSCDN.
 • Uczestnictwo w jury ogólnopolskich finałów konkursu „Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination” (2006 – 2008) w Otwocku a także „Ogólnopolskiego Konkursu międzynarodowego programu twórczego rozwiązywanie problemów Odyseja Umysłu” (Oddysey of the Mind) w Gdańsku (2002-2005).
 • Międzynarodowy Projekt Animacji Kulturalnej „Zug der KARAWANE” w Skierniewicach i Wildhaus (Szwajcaria) zorganizowany przez Karawane Schweiz oparty na działaniach twórczych skierowanych do osób niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie z Rosji, Szwajcarii i Polski (2004).
 • Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Kreatywności.

 

Zainteresowania pozanaukowe

 • Historia kina
 • Sztuka współczesna dla dzieci
 • Edukacja muzealna
 • Nieustanne odkrywanie Europy
 • Świat widziany oczami dwulatki

 

dr Ewa WIŚNIEWSKA
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…