EN

Wiśniewska Jolanta

Stanowisko:      adiunkt

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Email:               jwisniewska@aps.edu.pl, izanwi@o2.pl

 

Kariera naukowa

 • 2010: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

Zainteresowania naukowe

 • andragogika
 • gerontologia
 • organizacja i dydaktyka szkoły wyższej

 

Najważniejsze publikacje

Książki pod redakcją:

 • (2016) J. I. Wiśniewska, P. Jurkiewicz (red), Poradnik metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących zniepełnosprawnymi intelektualnie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016.
 • (2016) P. Jurkiewicz i J. I. Wiśniewska (red.), Wokół pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016.
 • (2016) Jolanta Wiśniewska (red.) Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2015.

Wybrane artykuły w książkach i czasopismach:

 •  (2016) Jolanta Izabela Wiśniewska, (rozdział w książce), Wybrane prawne aspekty zatrudnienia wspomaganego, W: Poradnik metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie, (red.) J. I. Wiśniewska, P. Jurkiewicz, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • (2016) Jolanta Izabela Wiśniewska, Magdalena Bełza, Patrycja Jurkiewicz, Sposoby doskonalenia procesu komunikacji, W: Poradnik metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie, (red.) J. I. Wiśniewska, P. Jurkiewicz, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • (2016) Jolanta Izabela Wiśniewska, Metody szkoleń przydatne we współpracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, W: Poradnik metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie, (red.) J. I. Wiśniewska, P. Jurkiewicz, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • (2016) J. Wiśniewska, P. Jurkiewicz, Elektroniczny dziennik w polskiej szkole- możliwości i ograniczenia, W: Modern informational technologies and innovative methods in professional training: methodology, theory, experience, problems, issue 44, Vinnytsia.
 • (2015) J. Wiśniewska, Teoria i praktyka edukacji dorosłych-dysonans czy konsonans? W: W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych (red.) M. Szymańskiego i B. Przybylskiego, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • (2015) J. Wiśniewska, P. Jurkiewicz, B. Trochimiak, Badania kompetencji komunikacyjnych pracowników z niepełnosprawnością intelektualną, W: Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia, (red.) J. Wiśniewska, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.
 • (2015) Jolanta Wiśniewska Oblicza starości uwikłanej w sytuacje graniczne, W: J. Wiśniewska (red.) Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.
 • (2015) Jolanta Wiśniewska, O perspektywie kształcenia elit intelektualnych na poziomie szkolnictwa wyższego, W: Освіта для сyчаcноcті, T. 2. Kijów: Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu im. Dragomanowa. 
 • (2014) Jolanta Wiśniewska, Metoda biograficzna w andragogice, Badanie Dojrzewanie Rozwój, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, Warszawa-Radom.
 • (2014) Jolanta Wiśniewska, S. Jaronowska, Relacje nauczyciel-uczeń a jakość kształcenia adeptów studiów pedagogicznych, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4,.
 • (2013) Jolanta Wiśniewska, Rozwój zawodowy a działania edukacyjne w refleksji andragogicznej, W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Nr2.
 • (2013) J. Wiśniewska, Przemiany w edukacji akademickiej-rozwój rzeczywisty czy pozorowany?, [w:] Innowacyjność w nauce i oświacie, Kijów- Warszawa-Chmielnicki,.
 • (2013) J. Wiśniewska, P. Jukiewicz, Andragogika-przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Refleksje andragogiczne, (red.) Z. Szarota, F. Szlosek, Wydawnictwo Naukowe ITE-PIB,.
 • (2013) J. Wiśniewska, Współczesna organizacja szkolnictwa wyższego a kształcenie przyszłych nauczycieli, [w:] Rodzice Nauczyciele Media Kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci?, (red.) A. Jegier, Difin, Warszawa.
 • (2011) J. Wiśniewska, Rozwój andragogiki jako dyscypliny naukowej [w:] Rozwój nauk  pedagogicznych w Ukrainie i Polsce na początku XXI wieku, Czerkasy-Kijów.
 • (2011) J. Wiśniewska, Dylematy adepta nauki-refleksje, [w:] Nauka Wychowanie Edukacja, (red.) T. Zacharuk, N. Nyczkało, J. Kunikowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,.
 • (2011) J. Wiśniewska, Proces boloński w polskich uczelniach pedagogicznych-wyniki badań, [w:] Badanie- Dojrzewanie- Rozwój, (red.) F. Szlosek, Warszawa- Radom.

 

Projekty badawcze

 • Projekt nr I.P.20, pt. Dostępność środowiska pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną, koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy –PIB w Warszawie., rola w projekcie: wykonawca

 

Współpraca międzynarodowa

 • Uczestnictwo w konferencjach naukowych Forum Polsko- Ukraińskiego.

Pełnione ważne funkcje

 • członek Zespołu ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Pedagogicznych;
 • członek Rady Wydziału
 • koordynator systemu USOS w Instytucie pedagogiki APS;
 • członek uczelnianej komisji wyborczej w roku 2008 i 2011;
 • członek komitetu organizacyjnego III Forum Polsko-Ukraińskiego, Warszawa-Zamość 2009;
 • opiekun specjalności Edukacja dorosłych i BHP

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • teatr
 • turystyka rowerowa
 • gry edukacyjne (literaki)
dr Jolanta WIŚNIEWSKA
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…