EN

Zawadzka Edyta

Stanowisko:   adiunkt

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki,
                     Zakład Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania

E-mail:           ezawadzka@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2016: doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, temat rozprawy doktorskiej: Cele wychowania w rodzinach o zróżnicowanym poziomie wykształcenie rodziców
 • 2010: magister pedagogiki (specjalność: pedagogika rewalidacyjna), Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, temat pracy magisterskiej: Analiza nieśmiałości współczesnych nastolatków na podstawie badań przeprowadzonych wśród łódzkich adolescentów
 • 2011: magister pedagogiki (specjalność: pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej), Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, tytuł pracy magisterskiej: Losy życiowe podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łodzi

Studia podyplomowe:

 • 2014, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • 2015, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Coaching i Mentoring Organizacyjny

 

Zainteresowania naukowe

 • teoria wychowania, pedagogika ogólna, pedagogika rodziny
 • dyskurs społeczny na temat wychowania
 • wychowanie rodzinne, zwłaszcza jego teleologiczne aspekty
 • wychowanie w perspektywie biograficznej
 • metodologia badań jakościowych

 

Najważniejsze publikacje

 • Zawadzka E. (2017). Implementacja metody jakościowego studium indywidualnych przypadków w badaniach nad rodziną. W: K. Kołaczyńska, M. Szostakowski, E. Zawadzka (red.). Warsztaty badawcze doktorantów między uwiedzeniem metodologicznym a krytyką. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 96-110;
 • Zawadzka E. (2017). Współczesne uzasadnienia celów wychowania rodzinnego w świetle badań nad celami wychowania w rodzinach o zróżnicowanym poziomie wykształcenia rodziców. W: D. Opozda, M. Leśniak (red.). Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych. Lublin: Episteme.
 • Zawadzka E. (2017). Zakładany i realny potencjał dialogu a teleologiczne aspekty funkcji wychowawczej rodziny. W: D. Jankowska (red.). Pedagogika dialogu: Emancypacyjny potencjał dialogu. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Zawadzka E. (2017). Recenzja książki Bogusława Milerskiego i Macieja Karwowskiego Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1.
 • Zawadzka E. (2016). Wychowanie w dyskursie naukowym i potocznych teoriach wychowania rodziców legitymujących się różnym poziomem wykształcenia. Studium teoretyczno-empiryczne. W: S. Sztobryn, K. Kamiński (red.). Centralne kategorie współczesnej i historycznej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Naukowe TPF „Chowanna”
 • Zawadzka E. (2014). Antypedagogika jako afirmacja „wolności do” i „wolności od” a podmiotowość jednostki. W: S. Sztobryn, K. Kamiński (red.). Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje, tom 2. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.
 • Zawadzka E. (2014). Wybrane aspekty wychowania w rodzinach tworzonych przez pary funkcjonujące w związku kohabitanckim – studium empiryczne oparte na badaniach jakościowych. W: K. Heland-Kurzak (red.). Poszukiwania badawcze doktorantów. Konceptualizacja. Problematyzacja. Operacjonalizacja, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Zawadzka E. (2013). Podmiotowość w interakcjach wychowawczych. Próba odnalezienia istoty pojęcia wśród sloganów pluralistycznej rzeczywistości XX wieku. Kultura i wychowanie, nr 5.
 • Zawadzka Edyta (2013), Recenzja książki Joanny Nawrockiej Społeczne doświadczanie starości: stereotypy, postawy, wybory. Pedagogika Społeczna, nr 3.
 • Zawadzka E. (2012). Funkcje rodziny dawniej i współcześnie. Podobieństwa i różnice – studium teoretyczne, w: K.M. Stępkowska, J.K. Stępkowska (red.) Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna, tom 1. Lublin: Politechnika Lubelska.
 • Zawadzka E. (2012), Shyness in case of Contemporary teenagers - specificity of phemomenon and ways of supporting shy adolescents. W: A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (ed.), Development and Supporting the Development from the Perspective of the Human Science – Opportunities and Threats, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zawadzka Edyta (2012). Recenzja książki Máire Messenger Davies Children, Media and Culture. Szkoła  Specjalna nr 1
 • Zawadzka Edyta (2012), Recenzja książki Joanny Ostrouch-Kamińskiej Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Pedagogika Społeczna, nr 3.

 

Pełnione funkcje, aktywności naukowe oraz przynależność do stowarzyszeń naukowych

Pełnione ważne funkcje:

 • Członek Rady Doktorantów APS (2011-2014)
 • Przewodnicząca Komisji Stypendialnej ds. doktorantów (2010-2014)

Przynależność do zespołów i stowarzyszeń naukowych:

 • Zespół Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (ZTW KNP PAN).
 • Zespół Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (ZPO KNP PAN).

 

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • film
 • literatura
 • podróże
 • rozwój osobisty
dr Edyta ZAWADZKA
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…