EN

Śniatkowski Sławomir

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

 Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

 Kierownik Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej

 

Kariera naukowa

habilitacja: nauki humanistyczne, językoznawstwo, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Katowice 2014;

doktorat: nauki humanistyczne, językoznawstwo, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Kraków 1994;

magisterium: filologia polska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 1987.

 

Zainteresowania naukowe

Działalność naukowo-badawcza dotyczy zagadnień z zakresu lingwistyki edukacyjnej oraz logopedii i obejmuje metody diagnozowania rozwoju języka, analizę dyskursu szkolnego, ocenę rezultatów procesu nabywania i kształcenia umiejętności komunikacyjnych, a także różnorodne uwarunkowania prawidłowego rozwoju i zaburzeń mowy.

 

Najważniejsze publikacje

 Monografie

 1. Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy. Ujęcie lingwoedukacyjne, Kraków 2002
 1. Lingwoedukacyjne diagnozowanie metajęzyka lingwistyki, Kielce 2013 

 Prace współredagowane

 1. Wartościowanie w dyskursie edukacyjnym, Kraków 1999
 2. Argumentacja w dyskursie edukacyjnym, Kraków 2011

Studia, rozprawy, artykuły

 1. Pauza jako wyznacznik nabywania kompetencji komunikacyjnej przez uczniów (na przykładzie percepcji tekstu mówionego), [w:] Językowy obraz świata dzieci i młodzieży (Studia Logopedyczne 2), pod red. J. Ożdżyńskiego, Kraków 1995, s.377-384
 2. Dyskurs edukacyjny w literaturze anglojęzycznej : przegląd problematyki, [w:] Dyskurs edukacyjny (Studia Logopedyczne 3), pod red. T. Rittel i J. Ożdżyńskiego, Kraków 1997 (wyd.2 popr. i poszerz.), s.63-69
 3. Sprawność językowa (próba uporządkowania pojęć), [w:] Sprawności językowe (Studia Logopedyczne 4), pod red. J. Ożdżyńskiego i T. Rittel, Kraków 1997, s.75-82
 4. Wartościowanie przez nadawcę i odbiorcę w dyskursie szkolnym, [w:] Wartościowanie   w dyskursie edukacyjnym (Studia Logopedyczne 5), pod red. J. Ożdżyńskiego  i S. Śniatkowskiego, Kraków 1999, s.291-296
 5. Nabywanie języka wartości w szkolnym dyskursie aksjologicznym, [w:] Język w przestrzeni edukacyjnej, pod red. R. Mrózka, Katowice 2000, s.43-50
 6. Definicje językowo-kulturowe w ujęciu lingwoedukacyjnym, [w:] Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym (Studia Logopedyczne 6), pod red. J. Ożdżyńskiego i T. Rittel, Kraków 2002, s.377-396
 7. Metafory w dyskursie edukacyjnym (na marginesie książki Lynne Cameron), [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, t.31, Studia Logopaedica I,pod red. T. Rittel i J. Ożdżyńskiego, Kraków 2006, s.234-239
 8. Relewancja i redundancja w nabywaniu kategorii semantycznych z zakresu nauki  o języku, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, t.56,  Studia Logopaedica II,  pod red. J. Ożdżyńskiego i T. Rittel, Kraków 2008, s.173-190
 9. Argumentacja i błędne rozumowanie w perspektywie pragmatycznej (w opracowaniu Luise Cummings), [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, t.92,  Studia Logopaedica III, pod red. J. Ożdżyńskiego, S. Śniatkowskiego i M. Michalika, Kraków 2011, s.37-43
 10. Świadomość językowa i metajęzykowa a kompetencja lingwodydaktyczna, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, t.96,  Studia Logopaedica IV, pod red. L. Bednarczuka, S. Koziary, H. Pawłowskiej-Jaroń i E. Stachurskiego, Kraków 2011, s.493-504
 11. Nabywanie wiedzy o języku w świetle współczesnych teorii funkcjonowania umysłu, [w:] Nowa Logopedia, t.2: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy,     pod red. M. Michalika, Kraków 2011, s.47-55
 12. Diagnozowanie wiedzy o języku w dyskursie edukacyjnym, [w:] Wiedza o języku  i kompetencje językowe uczniów, pod red. B. Niesporek-Szamburskiej, Katowice 2012, s.175-188
 13. Psycholingwistyczne i kognitywne podstawy modelu słownika umysłowego, [w:] Nowa Logopedia, t.3: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej,  pod red. M. Michalika, A. Siudak i Z. Orłowskiej-Popek, Kraków 2012, s.33-40
 14. Pojęcie interakcji  w różnych aspektach komunikacji językowej, [w:] Nowa Logopedia, t.4: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, pod red. M. Michalika, A. Siudak i H. Pawłowskiej-Jaroń, Kraków 2013, s.33-42
 15. Przetwarzanie semantyczne a zaburzenia komunikacji językowej u osób starszych, [w:] Nowa Logopedia, t.5: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych, pod red. M. Michalika, Kraków 2014, s.67-75
 16. Usprawnianie komunikacji językowej w terapii logopedycznej i w ujęciu lingwistyki edukacyjnej, [w:] Synergia, t.2: Mowa – Edukacja – Terapia, Jastrzębie-Zdrój – Kraków 2014, s.31-39

 Recenzje publikacji anglojęzycznych 

 1. Deborah Tannen, Talking voices : repetition, dialogue and imagery in conversational discourse, Cambridge 1989, [w:] Dyskurs edukacyjny (Studia Logopedyczne 3), pod red. T. Rittel, Kraków 1996, s.347-350
 2. Concise Encyclopedia of Educational Linguistics, ed. by Bernard Spolsky, Cambridge 1999, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis,t.31, Studia Logopaedica I, pod red. T. Rittel i J. Ożdżyńskiego, Kraków 2006, s.581-584
 3. Diane Blakemore, Understanding Utterances (an introduction to pragmatics),Oxford 1992, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, t.31, Studia Logopaedica I, pod red. T. Rittel i J. Ożdżyńskiego, Kraków 2006, s.589-592
 4. Ray Cattell, An Introduction to Mind, Consciousness and Language.London – New York 2006, [w:] Studia z neurologopedii, pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej                         i D. Pluty-Wojciechowskiej, Kraków 2010, s.239-246

 Teksty tłumaczone z j. angielskiego 

 1. Elżbieta Tabakowska, Nowe myślenie paradygmatyczne w językoznawstwie: znaczenie jest kontekstem, [w:] Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym (Studia Logopedyczne 6), pod red. J. Ożdżyńskiego i T. Rittel, Kraków 2002, s.37-48
 2. Bernard Spolsky, Wprowadzenie do lingwistyki edukacyjnej, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, t.31, Studia Logopaedica I, pod red. T. Rittel  i J. Ożdżyńskiego, Kraków 2006, s.11-22
 3. Dan Sperber, Deirdre Wilson, Relewancja. Komunikacja i poznanie, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, t.56, Studia Logopaedica II, pod red. J. Ożdżyńskiego i T. Rittel, Kraków 2008, s.20-71

Działalność organizacyjna w nauce i instytucjach akademickich 

 • Członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN
 • Udział w Radzie Naukowej Serii Wydawniczej „Nowa Logopedia”
 • Udział w Radzie Naukowej Serii Wydawniczej „Neurolingwistyka Praktyczna”
 • Udział w Radzie Naukowej Serii Wydawniczej „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis – Studia Logopaedica”
 • Udział w Radzie Recenzenckiej Serii Wydawniczej „Synergia”
Dr hab. prof. APS Sławomir Śniatkowski
07-12-2017

NAGRODZONE DYPLOMY 2016 - IEA

INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza do obejrzenia wystawy laureatek nagrody JM Rektora APS za najlepsze dyplom…
20-11-2017

Jubileusz Prof. Cz. Czabały

W piątek 24 listopada świętowaliśmy uroczyście 50-lecie pracy naukowej Profesora Czesława Czabały
29-11-2017

APS na Madagaskarze

Studenci III roku Psychologii Społeczności zorganizowali na terenie uczelni akcję APS na Madagaskarze. Projekt, koordynowany przez dr Annę Zajenkowską, miał na celu zapoznanie społeczeństwa akademicki…