EN

Bałachowicz Józefa

Stanowisko: profesor zwyczajny

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju i Edukacji, Zakład Wczesnej Edukacji

Kierownik Zakładu Wczesnej Edukacji

Przewodnicząca Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

E-mail:  baljola@aps.edu.pl

 

 

Kariera naukowa

 • profesor zwyczajny: nauki społeczne, pedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Warszawa 2018
 • habilitacja: nauki humanistyczne, pedagogika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Lublin 1994
 • doktorat: nauki humanistyczne, pedagogika, Instytut Badań Pedagogicznych w Warszawie, 1982;
 • magisterium:  pedagogika, Uniwersytet Warszawski,  1974

Zainteresowania naukowe

 • Główne nurty moich zainteresowań badawczych mieszczą się w obszarze pedagogiki; pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki korekcyjnej, przedszkolnej i pedeutologii. Obejmują one zagadnienia związane z jakością procesu edukacji w klasach niższych, kierunkiem przemian edukacji, kulturą dydaktyczną nauczycieli klas początkowych, diagnozą trudności szkolnych i wspieraniem rozwoju językowego dzieci oraz problematyką kształcenia nauczycieli szczebla początkowego.

Najważniejsze publikacje

 • Bałachowicz J, Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumienie, WSiP, Warszawa 1989.
 • Bałachowicz J., Umiejętność czytania uczniów szkół podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, Wyd. WSPS, Warszawa 1992.
 • Bałachowicz J., Paluszewski J. (red.), Sprawności językowe dzieci upośledzonych    umysłowo w stopniu lekkim,  Wyd. WSPS, Warszawa 1995.
 • Bałachowicz J. (red.), Edukacja w toku przemian, Wyd. WSP TWP, Warszawa 1996.
 • Bałachowicz J., Frycie S. (red.), Język, literatura, wychowanie, Wyd. WSP TWP,  Warszawa 2006.
 • Bałachowicz J., Kowalska A. (red.), Wczesna edukacja dziecka. Stan obecny – perspektywy – potrzeby, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2006.
 • Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2009.
 • Bałachowicz J., Falińska B. (red.), Kultura regionalna w kształceniu nauczycieli klas początkowych, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.
 • Bałachowicz J., Zbróg Z. (red.), Edukacja (dla) dziecka – od trzylatka do sześciolatka. Uniwersytet Pedagogiczny, Wyd. „Libron”, Kraków 2011.
 • Bałachowicz J., Szkolak A. (red.), Z zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian, Uniwersytet Pedagogiczny, Wyd. „Libron”, Kraków 2012.
 • Bałachowicz J. (red.), Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka. Wydawnictwo APS, Warszawa 2012.
 • Adamek I., Bałachowicz J. (red.), Kompetencje kreatywne nauczycieli wczesnej edukacji dziecka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 • Bałachowicz J., Rowicka A. (red.), Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach, Wyd. WSP im. Janusza Korczaka, Warszawa 2013.
 • Bałachowicz J., Halvorsen K. V.,  Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna. Wydawnictwo APS, Warszawa 2015.

Artykuły w czasopismach naukowych, rozdziały w książkach

 • Praca z tekstem, (W), M. Lelonek, T. Wróbel (red), Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1-3,  WSiP, Warszawa 1990.
 • Interactions of children of an integration-oriented school-class at pley, “Res Humanae”,1997,5.
 • Changes in the Polish Education System as exemplified by elementary and special education, (W) Wiercińska A. (red.), Man as a subject and object of culture, Warszawa 1999,Wyd.WSP TWP.
 • Kształcenie dla rozwoju jako podstawowy paradygmat przemian edukacji początkowej (w), Miłkowska-Olejniczak G., Uździcki K. (red.), Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych,  Zielona Góra 2000,Wyd.WSP.
 • Model akademicki kształcenia nauczycieli szczebla początkowego, (w) Bogaj A. (red.) Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze, Warszawa-Kielce 2001, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej.
 • Napriami zmin u polskij oswiti w sferi pidnisienija jakosti nawczanija ta spiecializowanoj dopomogi ditini, ( W) „Problimi gumanitarnych nauk. Naukowi zapiski DDPU”. Drohobycz 2002.
 • Początkowe kształcenie zintegrowane - problemy teoretyczne i praktyczne, (W) Klus-Stańska D., M.J. Szamański, M.S. Szamański, Renesans (?) nauczania całościowego. Współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego,  Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003,
 • Konstruktywizm w teorii i praktyce edukacji, „ Edukacja”, 3, 2003.
 • Pedagogika wczesnoszkolna - współczesne problemy i zadania, (W) Lewowicki T., Szamański M.J. (red), Nauki pedagogiczne w Polsce, Wyd. Naukowe Akademia Pedagogiczna, Kraków 2004.
 • Kulturowe i poznawcze inspiracje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej, (W): Kozak-Czyżewska E., Zdybel D., Kępa B. (red.), Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej, MAC Edukacja S.A., Kielce 2005.
 • Podmiotowość dziecka w procesie edukacji początkowej – problemy teoretyczne i praktyczne, (W): Siwek H. (red.), Efektywność kształcenia zintegrowanego. Implikacje dla teorii i praktyki, Wyd. WSP TWP, Katowice 2007.
 • Edukacja wobec współczesnych potrzeb rozwoju podmiotowości człowieka, (W) „ Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”, 2008, nr 1 (7).
 • Edukacja początkowa wobec współczesnych potrzeb rozwoju podmiotowości człowieka, (W): „Priprava ucitel’ov v procese skolskych reforiem”, Uniwersytet w Presov, ISBN 978-80-555-0024-9, EAN 9788055500249.
 • Education versus the needs of today’s education of the individual, (W)  Naukowij Czasopis Nacjonalnogo Pedagogicznogo  Uniwersitety imeni M. P. Dragomanowa, seria 5, Wyd. NPU imeni M. P. Dragomanowa, Kijów 2011 (IF 10).
 • Pedagogika wczesnoszkolna – bariery i kierunki rozwoju, (W) Klus-Stańska D., Bronk D., Malenda A. (red.),  Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia. Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2011.
 • Indywidualizacja w edukacji początkowej – banał,  pozór,  wartość, (W) Kowalik-Olubińska (red.), Dzieciństwo i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Obraz kreatywnego i idealnego ucznia w poglądach nauczycieli. (W) Adamek I., Bałachowicz J., Kompetencje kreatywne nauczycieli wczesnej edukacji dziecka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 • Obraz ucznia idealnego w opinii nauczycieli klas początkowych – homo faber czy homo creator? „Ruch Pedagogiczny” 2013, nr 3.
 • Edukacja w klasach niższych – dyskursy, palące problemy i potrzeba zmiany. W: M. Magda-Adamowicz, I. Kopaczyńska, Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • Edukacja dziecka w okresie przemian kulturowych, [w:] J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz, Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015.

Wykaz współautorskich monografii

 • Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Studium teoretyczno-empiryczne. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015.
 • Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A.,  Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A., Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesna edukację. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017.

Wykaz współredagowanych monografii

 • Bałachowicz J., Adamek I (red.), Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki specjalnej, Warszawa 2017.
 • Bałachowicz J., Nowak-Fabrykowski K, Zbróg Z. (red.), International trends in preperation of early childhood teachers in a changing world, wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017.

Rozdział w monografii wieloautorskiej

 • Bałachowicz, Idea zrównoważonego rozwoju w teorii pedagogicznej, [w] L. Tuszyńska (red.), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych, Warszawa 2016, Wyd. APS, ss. 11-42.

Projekty badawcze   

 • Środowisko edukacyjne uczniów klas początkowych – struktura cechy, uwarunkowania, (2008 – 2011) kierownik i współwykonawca.
 • Kompetencje kreatywne nauczycieli klas początkowych – wspólny projekt z dr hab. Irena Adamek prof. UP w Krakowie (2007- 2010).
 • Udział w projekcie EFS „Ocena jakości kształcenia w APS” 2009r. Przewodnicząca i współwykonawca zadania 4.1.1.  Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni – Ocena planów i programów nauczania na poszczególnych kierunkach studiów – postulaty i projekty zmian”.
 • Udział w projekcie w 2010 roku – autor - Projekt oferty edukacyjnej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku: Pedagogika.
 • Kultura dydaktyczna w podręcznikach szkolnych klas początkowych – oczekiwania a rzeczywistość (2010 – 2012) – koordynator naukowy.
 • Rytuały w edukacji wczesnoszkolnej a podmiotowość ucznia – 2013 – 2014 - kierownik i współwykonawca projektu.
 • Kierownik projektu Edukacja Środowiskowa dla Zrównoważonego Rozwoju w Kształceniu Nauczycieli realizowanego przez zespół projektowy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytetu Agder w Kristiansand, Norwegia.

Współpraca międzynarodowa

 • Pobyt studyjny w Państwowym Pedagogicznym Uniwersytecie im. M. P. Dragomanowa  w Kijowie, 2004 roku, Ukraina, połączony z udziałem w konferencji na temat „Przygotowanie nauczycieli początkowej szkoły w kontekście nowego paradygmatu oświaty”, wygłoszenie referatu pt. „Model kształcenia nauczycieli edukacji początkowej w Polsce”.
 • Udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Presovski Uniwersytet w Presovie (Słowacja) – 16-17 września 2009 roku, nt „Priprava ucitel’ov v procese skolskych reforiem”, wygłoszony referat: Edukacja początkowa wobec współczesnych potrzeb rozwoju podmiotowości człowieka.
 • Staż naukowy – ERASMUS  -  2010 w Presovskim Uniwersytecie  w Presove, Wydział Pedagogiczny.  Wygłoszenie wykładów  – Reformy systemu edukacji dziecka w Polsce – założenia i ich realizacja. Praktyka edukacji w klasach niższych – nowe rozwiązania. System kształcenia nauczycieli w Polsce.

Udział w kształceniu i promowaniu kadr naukowych

 • Wypromowałam 4 doktorów w zakresie pedagogiki, pod moją opieką naukową jest obecnie 5 osób;
 • Wykonałam  16 recenzji prac doktorskich dla różnych ośrodków w kraju;
 • Opracowałam 12 recenzji dorobku naukowego w przewodach habilitacyjnych.
 • Działalność organizacyjna w nauce i instytucjach akademickich
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego;
 • Członek Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN;
 • Członek Rady Naukowej „Rocznika Komisji Nauk Pedagogicznych” PAN – Oddział w Krakowie;
 • Członek   Komitetu Redakcyjnego „ Życia Szkoły”;
 • Redaktor tematyczny czasopisma „Człowiek – Niepełnosprawność - Społeczeństwo”,
 • Przewodnicząca Komisji ds. Przewodów Doktorskich Wydziału Nauk Pedagogicznych APS w latach 2008-2014.
 • Udział w pracach na rzecz doskonalenia metodycznego nauczycieli
 • Przewodnicząca Zespołu Egzaminacyjnego na III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego przy Głównej Komisji ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli w latach 1996-2000;
 • Członek Rady ds. Kształcenia Nauczycieli przy MEN w latach 1996-2000,
 • Kierownik studiów podyplomowych;
 • Udział w kursach organizowanych przez różne instytucje (w tym MEN).
prof. zw. dr hab. Józefa Bałachowicz
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…