EN

dr Agnieszka Olechowska

Stanowisko: starszy wykładowca

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Zakład Wczesnej Edukacji

E-mail: aolech@aps.edu.pl


Kariera naukowa

 • doktorat nt. Możliwość prognozowania rozwoju umiejętności czytania i pisania uczniów niższych klas szkoły podstawowej, napisana pod  kierunkiem dr hab. prof. APS Józefy Bałachowicz,  w dyscyplinie pedagogika, Wydział Nauk Pedagogicznych APS

 • magisterium dyscyplina, wydział, uczelnia

 • magisterium w dyscyplinie pedagogika specjalna – logopedia, nt. Implant ślimakowy w aspekcie historycznym, medycznym, technicznym i logopedycznym. Ocena stanu mowy dwunastoletniego chłopca z wszczepem ślimakowym, napisana pod kierunkiem dr Danuty Emiluty-Rozya, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, APS

Zainteresowania naukowe

 

 • Moje zainteresowania naukowe lokują się na pograniczu nauk społecznych i humanistycznych (pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, psychologii i nauk o prawie). Aktualnie badam wybrane aspekty funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni edukacyjnej i międzyludzkiej oraz sposoby w jaki są definiowane ich potrzeby z perspektywy zmieniających się paradygmatów pedagogiki. Szczególnie interesuje mnie w jaki sposób sensy kulturowe dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są rekontekstualizowane w urzędowym dyskursie pedagogicznym oraz reprodukowane w dokumentach szkoły i komunikacji codziennej.

Najważniejsze publikacje

 

monografie:

 • Olechowska A., 2001, Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli Wydawnictwo APS, Warszawa

 • Olechowska A., Kowalewski M.,  2010, Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach I-III szkoły podstawowej (ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej, w: R. Piotrowicz (red.) Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli szkół podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych (Programy nauczania, Poradnik metodyczny, Pakiety edukacyjne) APS, Warszawa

 • Olechowska A., 2016, Specjalne potrzeby edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 • Artykuły w czasopismach naukowych, rozdziały w książkach.

 • rozdziały w książkach, po 2014 roku:

 • Olechowska A., Cechy udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian paradygmatycznych w pedagogice specjalnej, w: E. Męcina-Bednarek (red.), Pragmatyzm edukacyjny w kontekście zmian, Staropolska Szkoła Wyższa, Kielce

 • Olechowska A., Opinie rodziców na temat zmian w codzienności po urodzeniu się ich dziecka z zespołem Downa – doniesienie z badań, w: H. Żuraw (red.), osoba niepełnosprawna procesie rehabilitacji, Pedagogium, Warszawa

 • Olechowska A., 2015, Uczeń w sytuacji granicznej – perspektywa nauczyciela, w: J. Wiśniewska (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia, Wydawnictwo ITiE, Radom

 • Olechowska A., 2016, Charakterystyka rozwojowa dziecka rozpoczynającego naukę w szkole – co mówi o dziecku u progu I. klasy współczesna psychologia rozwojowa, w. S. Kwiatkowski (red.), Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 • Olechowska A., 2016, Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi idzie do szkoły – czyli jak dobrze wybrać ogólnodostępną lub integracyjną szkołę podstawowa dla dziecka z trudnościami w rozwoju, w: S. Kwiatkowski (red.), Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 • Olechowska A., 2016, Samoocena i wartościowanie kompetencji nauczycieli-terapeutów w przestrzeni edukacyjnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – doniesienie z badań, w: W. Leżańska, D. Radzikowska (red.),  Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych, Wydawnictwo UŁ, Łódź

 • Olechowska A. 2017, Obraz idealnego ucznia – oczekiwania przyszłych nauczycieli (współaut. J. Bałachowicz, B. Kurowska), w: J. Bałachowicz, I. Adamek (red. nauk.), Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji, APS, Warszawa

 • Olechowska A., 2017, Zarządzanie różnorodnością (diversity management) w szkole – deklaracje i opinie nauczycieli, w: B. Gofron, P. Migała (red. nauk.) Szkoła w warunkach zmiany społecznej i kulturowej. Edukacja przyszłości, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 • Olechowska A., 2017, Przejawy „władzy fikcji” we współczesnym oficjalnym dyskursie pedagogicznym, w: M. Chutorański, J. Świrko-Pilipczuk, O. Szwabowski, Dyskursy władzy, Wydawnictwo Katedra, Gdańsk

artykuły:

 • liczne artykuły w recenzowanych czasopismach

Projekty badawcze

 

 • Aktualnie koordynator merytoryczny w międzynarodowym projekcie pt. Teaching ICT for People with Specific Learning Disorders”, w związku z Umową partnerską i Umową 2017-1-SE01-KA202-034573 z dnia 6 listopada 2017 r. na realizację projektu w ramach Programu Erasmus +, Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne

 • Kierownik grantu MNiSW - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne Potrzeby Edukacyjne - Nowe Perspektywy, na temat: Neuronauka w Edukacji Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi stanowiła zadanie finansowane w ramach umowy 845/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

  Kierowanie następującymi projektami badawczymi finansowanymi ze środków BST APS:
 • 1996 – Wczesne uwarunkowania kariery szkolnej dzieci o różnych możliwościach edukacyjnych,

 • 1997 – Uwarunkowania edukacyjne uczniów o różnych możliwościach rozwojowych,

 • 1998 – Profil rozwoju sprawności językowych dzieci,

 • 1998-2000 – Rozwój sprawności czytania i pisania u uczniów niższych klas szkół podstawowych w ciągu trzech lat nauki,

 • 1998 – Integracja uczniów niepełnosprawnych w Polsce,

 • 1999 – Wykrywanie, definiowanie i zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów,

 • 2002 – 2005 Możliwość prognozowania rozwoju umiejętności czytania i pisania

  u dzieci – projekt zakończony w czerwcu b.r. obronioną rozprawą doktorską.

 • 2006 – Klasyczne i nowoczesne metody terapii pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej (projekt na ukończeniu),

 • 2008 – Metody terapii opóźnień neurorozwojowych u dzieci  

  w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym (projekt międzynarodowy polsko-brytyjsko-australijski)

 • 2013 - Społeczno-ekologiczne interakcje szkoły a poznawcze osiągnięcia edukacyjne – w stronę społecznej ekologii szkoły. Badania pilotażowe (projekt uczelniany)

Współpraca międzynarodowa

 

 • profesor wizytujący w Florida University (kwiecień-maj 2014)

 • udział w międzynarodowych badaniach naukowych Survey on the empirical-hermeneutics reading function and linguistic differences, prowadzonych pod kierunkiem prof. Piero Crispiani’ego (Cattedra di Didattica generale e Pedagogia speciale – Università di Macerata, Italy)

 • trener kursu Move to Learn® (Ruch dla Uczenia się) w programie Mind the Sport, stanowiącego część realizowanego w Szkole Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie, międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus + (uczestnicy z Turcji, Portugalii i Polski)

Pełnione ważne funkcje

 • Proszę wpisać pełnione ważne funkcje naukowe i społeczne np. członkowstwo w stowarzyszeniach naukowych, redakcjach czasopism naukowych itp..

 • członkini  Zespołu Edukacji Elementarnej afiliowanego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 • członkini Zespołu Samokształceniowego Doktorów afiliowanego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 • współzałożycielka międzynarodowego stowarzyszenia Cognitive Motor International Society

 • członkini komitetu naukowego międzynarodowego czasopisma Diogene’s Journal dell’ Instituto Itard

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Lubię ludzi, głośne i intensywne podróże w gronie najbliższych osób i przyjaciół, ale i odpoczynek w leśnej głuszy poza zasięgiem Internetu, z książkami, farbami i muzyką J

 

dr Agnieszka Olechowska
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…