EN

Gąstoł Agnieszka

 

 

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

E-mail: agastol@aps.edu.pl

 

 • Pedagog specjalny wczesnej interwencji oraz wychowania przedszkolnego, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, tytuł uzyskany w 2008 r.
 • Psycholog kliniczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, tytuł uzyskany w 2010 r.
 • Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, schematu i EMDR,
 • Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, International Society of Schema Therapy, Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, tytuł uzyskany w 2013 r.

Charakterystyka dorobku naukowego:

 • Od 2015 r. uczestniczka 4-letnich studiów doktoranckich z pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (przewód doktorski otwarty w 2015 r.).
 • Obszary zainteresowań naukowych: dziecięcą teoria umysłu, koncepcje schematowe, konstruowanie programów wychowania przedszkolnego, zaburzenia rozwoju i terapia małych dzieci.

Autorka publikacji z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej oraz terapii dzieci. Publikacje:

 • Rozdział „Czas wolny dziecka” w książce „Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym” we współpracy z Anetą Jegier i Dorotą Augsburg, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016 r.
 • Rozdział „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” w książce „Obszary wychowania przedszkolnego” pod redakcją Anny Mikler-Chwastek, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014 r.
 • Rozdział „Czym jest odpowiedzialność. Zarys teoretyczny” w książce „Rodzice, nauczyciele, media. Kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci?” pod redakcją Anety Jegier, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 • Książka „Mój złośnik. Czyli jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością” we współpracy z Anetą Jegier, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 • Rozdział „Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka zdrowego” w książce „Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole” autorstwa Anety Jegier i Magdaleny Kosowskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 • Książka „Karty diagnostyczne. Ocena gotowości szkolnej dziecka cz.1 i 2” we współpracy z Anetą Jegier, Wydawnictwo Juka, Warszawa 2010.
 • Rozdziały: „A jeśli to geniusz?”, „Dziecko w sytuacji konfliktu interpersonalnego”, „Droga do celu czy droga donikąd? Jak nagradzać i karać?”, „W pułapce pierwszej klasy. Dziecko i jego emocje w sytuacji trudnej” w książce „Mały uczeń w szkole” pod redakcją dr Anety Jegier, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010.
 • Rozdział „Metody nawiązywania dobrego kontaktu z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – moje doświadczenia terapeutyczne” w książce „Optymalizacja sytuacji szkolnej uczniów – różnorodne wymiary współpracy z rodzicami” pod redakcją dr Agnieszki Koniecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.
 • Rozdział „Jak nauczyć dzieci sztuki rozwiązywania konfliktów” w książce „Moje dziecko w przedszkolu. Poradnik dla rodziców.” pod redakcją dr Anety Jegier, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2008.

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

 • Od 2008 r. asystentka w Zakładzie Pedagogiki Terapeutycznej Instytutu Pedagogiki Specjalnej, od 2015 r. asystentka w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji.
 • Współautorka podręcznika metodycznego: „Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową” oraz „Model pracy z uczniem z chorobą przewlekłą” MEN, Warszawa 2010.

Wykaz modułów/przedmiotów i godzin zajęć prowadzonych w bieżącym roku akademickim 2016/17:

 • Wychowanie rodzinne i obywatelskie – metodyka (15 godzin)
 • Programy, podręczniki i pakiety edukacyjne – laboratorium (15 godzin)
 • Konstruowanie programów wychowania przedszkolnego (123 godziny)
 • Konstruowanie autorskich programów wychowania przedszkolnego i planowanie działalności pedagogicznej (15 godzin)
 • Wychowanie i kształcenie umiejętności społecznych dzieci – metodyka (12 godzin)
 • Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dziecka (15 godzin)
 • Konstruowanie programów wychowania przedszkolnego – poziom zaawansowany (15 godzin)
 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów – metodyka projektowania działań (30 godzin)
 • Przygotowanie dziecka do nauki w szkole (30 godzin)
 • Podstawy psychologii (15 godzin)
 • Monitorowanie rozwoju dziecka (30 godzin)
 • Psychologia wychowawcza z elementami psychologii społecznej dla nauczycieli (15 godzin)
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna w domu, żłobku i przedszkolu (39 godzin)
mgr Gąstoł Agnieszka
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…