EN

Gruszczyk-Kolczyńska Edyta

Stanowisko: profesor zwyczajny

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju i Edukacji, Zakład Wczesnej Edukacji

Dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 

Kierownik Katedry Pedagogiki Małego Dziecka

E-mail:  egruszczyk@aps.edu.pl

 

 • Ukończyła  Liceum Sztuk Plastycznych (matura), Studium Nauczycielskie (kwalifikacje nauczycielskie) oraz  Uniwersytet Śląski – magisterium  z  pedagogiki  w roku  1969.

Kolejne stopnie naukowe

 • Doktor nauk humanistycznych, 1976 rok. Stopień  nadany przez  Radę Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

 • Doktor habilitowany w zakresie pedagogiki, 1989 rok. Decyzja Rady Wydziału  Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Profesor nauk  humanistycznych, rok 1997. Tytuł  przyznany na wniosek  Rady Wydziału Pedagogicznego  Uniwersytetu  Warszawskiego.

 • Mianowanie na stanowisko profesora  zwyczajnego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w roku 2000 roku, decyzja  Ministra Edukacji Narodowej.

 • Ponowne mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej w 2002 roku, decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w związku  ze  zmianą pracy.

Przebieg pracy zawodowej

 • W latach 1961-1971 – nauczycielka  w Liceum Pedagogicznym (do 1969)  i w  Studium Nauczycielskim w Jeleniej Górze.

 • W latach 1971-1984 – nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego, w Katowicach,  kolejno asystent i adiunkt. 

 • W latach 1984-1998  - nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kolejno  jako  adiunkt, doktor  habilitowany i  profesor tej Uczelni i profesor tytularny, w roku akademickim 1989 / 1990 i 1990 / 1991 prorektor  ds. dydaktyki  i  spraw studenckich.

 • W roku 1992 urlop na czas kierowania (1992  i  1993 rok)Centralnym Ośrodkiem Poradnictwa Wychowawczo – Zawodowego MEN  w Warszawie, na stanowisko dyrektora powołał Minister Edukacji Narodowej.

 • Od października 1998 roku przez 4 lata – nauczyciel  akademicki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, profesor tytularny zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, kierownika  Katedry wspomagania rozwoju dzieci

 • W październiku 2002 zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie pracuje do chwili obecnej. W tym czasie: kieruje Katedrą Pedagogiki Specjalnej (2002/2003), Katedrą Wspomagania Rozwoju  Dziecka  (2004/2005 i 2005/2006), a od roku akademickiego 2006/2007 do chwili obecnej kieruje Instytutem Wspomagania Rozwoju i Edukacji Człowieka i  Katedrą Pedagogiki Małego Dziecka. Jednocześnie  w latach 2005-2011 pracuje w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi na stanowisku profesora zwyczajnego.

Główne  kierunki  działalności   naukowej

 • Niepowodzenia w nauce matematyki i działania naprawcze. Badania rozpoczęte w siedemdziesiątych latach ubiegłego stulecia, realizowane nadal. Efektem tych badań jest: a) ustalenie przyczyn nadmiernych trudności w uczeniu się matematyki, b) określenie  mechanizmów   narastania  trudności aż do niepowodzeń oraz  niszczące konsekwencje  tego procesu  dla  rozwoju  umysłowego uczniów, c) opracowanie  skutecznych programów  i   metod  przydatnych w zmienianiu  na  lepsze szkolnych  losów  dzieci, które  nie  potrafią  uczyć  się matematyki w szkole, d) wygłoszenie dziesiątków referatów i napisanie kilkanaście publikacji, w których przedstawiony jest dramat dzieci zepchniętych na ścieżkę niepowodzeń w nauce matematyki ze wszystkimi konsekwencjami. Publikacje z tej problematyki  weszły do  kanonu literatury obowiązującej studentów pedagogiki na studiach licencjackich, magisterskich i  podyplomowych.      W poradniach  psychologicznych i  pedagogicznych  oraz w szkołach prowadzi  się zajęcia dydaktyczno-korekcyjno-wyrównawcze  dla dzieci z nadmiernymi trudnościami w uczeniu się matematyki według  koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

 • Diagnoza możliwości umysłowych dzieci oraz wiadomości i umiejętności  matematycznych.Opracowała: a) pojęcie, zakres i wskaźniki  dojrzałości do uczenia się matematyki w szkole, b)  sposoby diagnozowania dojrzałości do nauki matematyki u dzieci, w tym metody przydatne do ustalania  poziomu rozumowania operacyjnego u dzieci (w sensie J. Piageta) i orientowania się w  przestrzeni,  c) metody określania poziomu wiadomości i umiejętności matematycznych u dzieci z klas I - III, z uwzględnieniem sfery najbliższego rozwoju, d) podstawy i metody nauczycielskiej diagnozy gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Metody te są stosowane powszechnie w przedszkolach i szkołach, w  poradniach pedagogiczno-psychologicznych w Polsce, a także w badaniach naukowych dotyczących edukacji matematycznej dzieci.

 • Intensywne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z ich edukacją matematyczną. Jest autorką:   a) skutecznych  programów  i  metod  wspomagających dzieci w ich rozwoju umysłowym wraz z  edukacją matematyczną w przedszkolu i w pierwszych latach szkolnego nauczania, b) serii popularnych pedagogicznej podręczników,  środków dydaktycznych, filmów dydaktycznych o wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci wraz z ich edukacją matematyczną, c) opracowała koncepcję Dziecięca matematyka: programy, podręczniki metodyczne, pomoce do zajęć z dziećmi, d) sprawdziła skuteczność edukacyjną tej koncepcji analizując losy szkolne dzieci, które były objęte jej eksperymentalnym wdrażaniem, e) wdrożyła Dziecięcą matematykę w większości przedszkoli w Polsce (szkolenia nauczycieli, konferencje i spotkania z nauczycielami, kursy, wykłady itd.). Koncepcja edukacyjna Dziecięca matematyka jest powszechnie wdrażana  (całość lub fragmenty) w przedszkolach na terenie całej Polski.

 • Działania na rzecz dzieci wolniej rozwijających się. Przez ponad trzydzieści lat zmienia skutecznie na lepsze losy konkretnych dzieci, które z różnych przyczyn nie radzą sobie w  przedszkolu i w szkolne. Czyni to bezpłatnie i szacuje się, że skutecznie pomogła ponad setce dzieci przełamać nadmierne trudności w nauce i odnosić sukcesy w edukacji szkolnej i lepiej radzić sobie w życiu.

 • Działania podejmowane na rzecz podniesienia rangi i większej skuteczności wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W tym zakresie: a) napisała serie książek dla rodziców i nauczycieli o skutecznym wspomaganiu rozwoju umysłowym dzieci wraz z ich edukacją przedszkolną i szkolną, b) jest  współautorką 8 programów edukacyjnych dla przedszkoli i klas I-III zatwierdzonych przez Ministerstwo do użytku szkolnego i często wybieranych przez nauczycieli, c) przez prawie 2 lata kierowała zespołem specjalistów, który opracował dwa podstawowe dokumenty włączone w Podstawę programową regulującą działalność wszystkich placówek edukacyjnych w Polsce zdrożoną decyzją z 23.XII 2008 r. (Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej), są to: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego  (załącznik 1) oraz Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej, I etap  edukacyjny klasy I-III (załącznik 2). Brala i bierze udział w licznych konferencjach dla nauczycieli, w trakcie  których omawiana trudne i ważne problemy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

 • Wspomaganie dzieci rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania. W tym obszarze opracowała    i wdrożyła programy i metodyki skutecznego: a) uczenia dzieci  wierszy na pamięć, b)  rozwijania pamięci wzrokowej   u dzieci, c) wspomagania dzieci w zapamiętywaniu informacji uporządkowanych jedna po drugiej, d) wspomaganie dzieci w uważnym słuchaniu, wyłuskiwaniu i zapamiętywaniu ważnych informacji, e) wspomaganie dzieci w atrakcyjnym prezentowaniu siebie obdarzania uwagą innych. Dzieci, które uczestniczyły w zajęciach prowadzonych według tych programów świetnie radzą sobie w szkole.

 • Działania na rzecz poprawy losów dzieci z zadatkami uzdolnień matematycznych.  W tym zakresie: a) opracowała narzędzia diagnostyczne do ustalania zadatków uzdolnień matematycznych dzieci, b) przeprowadziła badania naukowe w przedszkolach oraz w szkołach i ustaliła szacunkową liczbę dzieci uzdolnionych i wysoko uzdolnionych, c) analizowała losy szkolne dzieci uzdolnionych matematycznie, aby określić przyczyny oraz skutki tego, że przestają manifestować swoje uzdolnienia już na początku nauki szkolnej, d) opracowała zasady, program i metody wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji dzieci uzdolnionych matematycznie, e) kieruje badaniami, których celem jest oszacowanie liczby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obrażonych zadatkami uzdolnień matematycznych. Ponadto opracowała i wdrożyła koncepcję studiów podyplomowych  przygotowujące nauczycieli do wspomagania dzieci z zadatkami uzdolnień matematycznych w edukacji przedszkolnej i szkolnej.

 • Współpraca z placówkami edukacyjnymi w zakresie dbania o wspomaganie rozwoju umysłowego wraz     z edukacją matematyczną dzieci uzdolnionych matematycznie. Pomaga organizować i sprawuje opiekę merytoryczną nad placówkami edukacyjnymi, które realizują koncepcje wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną rozwijającą zadatki uzdolnień matematycznych na zasadzie innowacji pedagogicznej. Takich placówek jest więcej niż 40  i nazywane są wyspami  szczęśliwości pedagogicznej, co znakomicie ujmuje ich znaczenie. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: a)  Zespół przedszkolno-szkolny „Morska Kraina” w Kołobrzegu realizujący od 10 lat innowację (decyzja właściciela i rady pedagogicznej oraz rodziców dzieci objętych innowacją) w roku  2015 placówce tej  przyznano tytuł „Najlepszej szkoły roku”, b) 14 placówek edukacyjnych w Chorzowie (decyzja władz oświatowych Chorzowa, rad pedagogicznych tych placówek edukacyjnych oraz rodziców dzieci objętych innowacją),     c) 9 szkół realizujących innowację w Warszawie, dzielnica Targówek (decyzja władz oświatowych dzielnicy Warszawa-Targówek, rad pedagogicznych tych placówek edukacyjnych oraz rodziców dzieci objętych innowacją), d) 7 placówek realizujących innowację w Krakowie (decyzja  władz oświatowych miasta Krakowa,  rad pedagogicznych placówek edukacyjnych oraz rodziców dzieci objętych innowacją), e) 4 wiejskie placówki edukacyjne (decyzja rad pedagogicznych placówek edukacyjnych oraz rodziców dzieci objętych innowacją).

 

Realizowane projekty badawcze (granty)

 • Edukacja matematyczna dzieci w klasie zerowej i w przedszkolu,  projekt badawczy nr 2 2015 91 02 finansowany przez Komitet Badan Naukowych (decyzja nr 0941/p3/92/o2), realizowany w latach 1992 -1995. Kieruje realizacją projektu, przeprowadza badania i opracowała wyniki - grant przyjęty w roku 1995. Wyniki tych badań zostały spożytkowane w serii książek dla rodziców i nauczycieli wydanych przez WSiP w serii Dziecięca matematyka.

 • Wspomaganie rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną dzieci w klasie zerowej i w pierwszym roku nauczania szkolnego, decyzja Ministra Edukacji i Nauki  nr 0898/H03 z dnia 16 lutego 2006 r. Zakończony we wrześniu 2009 r. Jest autorką programu, kieruje jego realizacją, prowadzi badania i opracowała raport końcowy. Raport został  przyjęty (do wglądu w Akademii Pedagogiki Specjalnej). Na podstawie tych badań została opracowana książka Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji szkolnej. Cele  i  treści  kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne  oraz  opisy  zajęć  z  dziećmi   w domu, w przedszkolu i w szkole. Książka dla  nauczycieli  i rodziców, red. E.  Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo Edukacja Polska 2009.

 • Rozpoznawanie i  wspomaganie rozwoju uzdolnień douczenia się matematyki u starszych przedszkolaków i małych uczniów, decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr R17 006 03 z dnia 25 czerwca 2007, zakończony we wrześniu 2009 r. Jest autorką programu, kieruje jego realizacją, prowadzi badania i opracowała raport końcowy. Raport został  przyjęty (do wglądu w Akademii Pedagogiki Specjalnej). Na podstawie tych badań zostały wykorzystane w publikacji O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli (red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012) i w serii artykułów poświęconych problemom dzieci z zadatkami uzdolnień matematycznych.

Publikacje zwarte: monografie naukowe, skrypty dla studentów oraz  książki  dla rodziców nauczycieli

 • E. Gruszczyk-Kolczyńska opublikowała 23 takich publikacji, o ich znaczeniu i popularności świadczy to, iż  wiele z nich  znajduje się w spisach obowiązkowej literatury dla studentów kierunków pedagogicznych. Korzystają z nich także rodzice oraz nauczyciele przedszkola i  nauczania początkowego ( książki  te mają  spore  nakłady i po kilka wznowień).  Jest też współautorką 6 skryptów dla studentów psychologii i nauczania początkowego. Skrypty te  ukazały drukiem  się staraniem wydawnictw Uniwersytetu  Śląskiego  i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (wszystkie zostały opublikowane przed  uzyskaniem  stopnia profesora nauk  humanistycznych). 

Ważniejsze  z  nich   to:

 • Niepowodzenia w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych. Diagnoza i terapia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego; nr 553).

 • Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, Warszawa, WSiP, pierwsze wydanie w roku 1992, a dziewiąte  2013.  

 • Dziecięca  matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, Warszawa, WSiP, wydanie pierwsze  w 1997,  drugie poprawione i rozszerzone w 2007 roku (napisana wspólnie z E. Zielińską).

 • Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, Warszawa, WSiP wydanie pierwsze w roku 2000, trzecie wydanie 2012 roku (napisana wspólnie z E. Zielińską).

 • Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa pierwsze wydanie w roku  2004, piąte w roku 2012 (książka napisana wspólnie z E. Zielińską).

 • Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania. Uwarunkowania psychologiczne      i pedagogiczne, programy i metodyka, Warszawa WSiP pierwsze wydanie w roku 2005, trzecie  w roku  2007 (książka napisana wspólnie z E. Zielińską).

 •  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009 (książka napisana wspólnie z E. Zieleńską).

 •  Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji szkolnej. Cele  i  treści  kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne  oraz  opisy  zajęć  z  dziećmi   w domu, w przedszkolu i w szkole. Książka dla  nauczycieli  i rodziców, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo Edukacja Polska 2009 (więcej niż połowa to teksty E. Gruszczyk-Kolczyńskiej).

 • Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Kraków 2011 (książka napisana wspólnie z E. Zielińską).

 • Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Kraków 2012 (książka napisana wspólnie z E. Zielińską).

 • O  dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (trzy czwarte tekstów napisała E. Gruszczyk-Kolczyńska).

 • Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. metody, interpretacja i wnioski, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2013 (książka napisana wspólnie z E. Zielińską). 

 • Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo CEBP, Kraków 2014 (połowa to teksty napisane przez E. Gruszczyk-Kolczyńską).

 • Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli i rodziców. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć z dziećmi, Gruszczyk-Kolczyńska,Wydawnictwo CEBPQ, Kraków 2014 (3/4 tekstów napisała E. Gruszczyk-Kolczyńska.

 • Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków, Wydawnictwo CEBP, Kraków 2015 (napisana wspólnie z E. Zielińską)

 • Zastosowanie darów Froebla w Dziecięcej matematyce. Treści kształcenia, komentarze metodyczne  oraz opisy zajęć wspomagających rozwój umysłowy i edukację matematyczną przedszkolaków,   Wydawca Froebel.pl. dar zabawy, Lublin 2017 ( książka napisana wspólnie z J. Kozieł).

Artykuły  naukowe i metodyczne, rozdziały w pracach zwartych oraz artykuły publicystyczne 

 • Jest autorką lub współautorką  ponad  200 takich publikacji. Trudno je  rozdzielić  na te, które zaliczyć można do  naukowych  od tych, które  są  adresowane do rodziców i nauczycieli. Wszystkie zawierają wyniki badań, ich  pogłębioną interpretację oraz  wskazówki do działań, które mogą zmienić na lepsze dziecięce losy.

Ważniejsze publikacje

 • Dojrzałość operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym jako warunek efektywnego uczenia się matematyki przez dzieci klas początkowych, „Psychologia Wychowawcza” nr 2/1986.

 • Emocjonalne uwarunkowania uczenia się matematyki na poziomie klas początkowych, „Wiadomości Matematyczne” XXVII 1989.

 • Intuicje matematyczne dostępne dzieciom przedszkolnym, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 1/1989.

 • Rytmy a wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Niektóre hipotezy, interpretacje i zastosowania, [w:] Człowiek i świat, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2001.

 •  Co to znaczy wspomagać rozwój umysłowy dzieci niepełnosprawnych, [w:] Człowiek niepełnosprawny. Sprawność w niepełnosprawności, red. Kościelska M. i Aouil A., Wydawnictwa Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003.

 • O bolesnych skutkach rozrywającej się przestrzeni edukacyjnej. Na przykładzie edukacji przedszkolnej  i młodszych uczniów [w:] Drogi i bezdroża Polskiej oświaty w latach 1945-2005. Próba wybiorczo-retrospektywnego spojrzenia,  red. Cz. Kupisiewicz, Wydawnictwo Polska Akademia Nauk i Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, Warszawa 2005 (jest to tekst wystąpienia na konferencji zorganizowanej przez Komitet Prognoz  przy PAN „ Polska 2000 Plus”).

 • O zdolności wychwytywania prawidłowości. Czyli o zastosowaniu rytmów w procesie wspomagania rozwoju umysłowego dzieci, [w:] Wspomaganie dzieci z genetycznie uwarunkowanymi wadami w rozwoju i ich rodzin, red. Twardowski, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań 2006.

 • Wspomaganie dzieci w rozwoju przyczyno-skutkowym i przewidywaniu następstw, [w:] Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi, red. Twardowski, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań 2008.

 • O blaskach i cieniach zawodu nauczyciela przedszkola. Także o tym, co zniszczyły decyzje polityczne   lat dziewięćdziesiątych z dorobku 170 lat wychowanie przedszkolnego w Polsce [w:] Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego w Polsce, red. H. Moroz,  Wydawnictwo IMPULS,  Kraków 2008.

 • Dziecięce  rozumowania matematyczne. Teorie - diagnoza - interpretacja, (w:) Dziecko i matematyka, red. E. Swoboda i J. Gunčaga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009. Wersja angielskojęzyczna: Chisdren’s amthematic reasoning. Teories - assessment - interpretation (w:)  Child and mathematics, ed. E. Swoboda, J. Gunčaga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009.

 • Dzieci matematycznie uzdolnione: Wyniki badań, interpretacje i wnioski, [w:] Semadeni Z., Gruszczyk-Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska-Jaszczołt B., Czajkowska M., Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria      i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2015.

 • Zgubne skutki zezwalania dzieciom na oglądanie ponad miarę telewizji, korzystania z komputerów i tabletów, „ Człowiek. Niepełnosprawność, Społeczeństwo” 2013 nr 2.

 • O złej jakości edukacji matematycznej dzieci i błędach merytorycznych w pierwszym dziecięcym podręczniku „Nasz elementarz”. Jakie działania trzeba podjąć, aby to zmienić na lepsze, „Ruch Pedagogiczny” nr 1/2015.

 • Kamienie milowe w nauczaniu geometrii dzieci w Polsce od II połowy XIX w. do końca XX , w: 37 Mezinárodní konference Historie matematiky, Poděbrady, 19 -  8. 2016 / Bečvář Jindřich, Bečvářová Martina 2016, Matfyzpress, ISBN 978-80-7378-317-4, (napisany wspólnie z S. Domoradzkim).                                                                                                            

 • Problemy edukacyjne matematycznie uzdolnionych dzieci: wyniku badań, wnioski i działania naprawcze, [w:] Edukacja wczesnoszkolna w warunkach zmiany społecznej i kulturowej, red. Skrzetuska Ewa, Jurkiewicz Monika, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016

 • Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupienia uwagi i gospodarowania zasobami poznawczymi. Garstka teorii i sporo praktycznych rad dla rodziców i nauczycieli, [w:] Małe dziecko - dużo pomysłów. Wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka, red. Piotrowicz, M. Walkiewicz-Krutak, Wydawnictwo Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016.                                                                        

 • Telewizor a dziecięca inteligencja. Rozmowa z prof. dr hab. Edytą Gruszczyk-Kolczyńską, wykładowcą Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, [w:] M. Zdziarki, Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży. Rozmowy z ekspertami. Wydawnictwo Instytut Łukasiewicza, Kraków 2016.  

 •  ДЕTИ, МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЕННЬІЕ: МИФЬІ, ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ВЬІВОДЬІ (часть 1, 2, 3 i 4), „ Хабаpшы Вестник, Аbaj аtyndagy Kazak ulttyk pedagogikalyk universitetì”, The Abay Kazakh National Pedagogical University, 2016 nr 1, 2, 3 i 4.                                                                                                                              

 • O trudach kształtowania.  Ważnych umiejętności u małych dzieci. Czyli o tym, jak unikać niektórych błędów wychowawczych, (w:) Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania u małych dzieci, red. A. Mikler-Chwastek, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017

 • Wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie dzieci. Co łączy i dzieli te zakresy działalności pedagogicznej, (w:) Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, w  żłobku i w przedszkolu red. A. Mikler-Chwastek, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017

 

Prezentacja dorobku naukowego na  kongresach, sympozjach i konferencjach krajowych i  międzynarodowych

Sporo artykułów E. Gruszczyk-Kolczyńskiej tworzy  serie i  napisane zostały z intencją pełniejszego przedstawiania czytelnikowi problemów. Skompletowane tworzą podręczniki  przydatny  w edukacji domowej i przedszkolnej dziećmi. Do ważniejszych  takich serii należą:

 • Seria 15 artykułów pod hasłem „Edukacja matematyczna sześciolatków” w czasopiśmie „Wychowanie w Przedszkolu”.
 • Seria 18  artykułów pod hasłem „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich” w czasopiśmie „Wychowanie w Przedszkolu”.
 • Seria 6  artykułów po hasłem „Wspomaganie  rozwoju  czterolatków i pięciolatków w przedszkolach” w czasopiśmie „Wychowanie  w Przedszkolu”. 
 • Seria 18 artykułów pod wspólnym hasłem „Krótkie  wykłady od dobrym wychowaniu” w czasopiśmie „Bliżej Przedszkola”.
 • Artykuły publicystyczne, wywiady w radiu i TV. W dorobku E. Gruszczyk-Kolczyńskiej jest też więcej niż 40  takich artykułów opublikowanych od 2012 do 2017 roku. Dotyczą problemów niepowodzeń w nauce matematyki i losów szkolnych dzieci z zadatkami uzdolnień matematycznych.

  Artykuły te trafiają do szerokiego kręgu czytelników, a więc do rodziców starszych przedszkolaków i uczniów, nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych oraz władz oświatowych. Po każdym artykule osoby zainteresowane zmianą na lepsze losów dzieci telefonują do APS-u lub piszą listy elektroniczne. W ślad za tymi publikacjami przeprowadzane są wywiady radiowe  i telewizyjne, w których E. Gruszczyk-Kolczyńska opowiada w jaki sposób można zmienić na lepsze losy szkolne dzieci z niepowodzeniami w nauce matematyki  oraz rozwijać zadatki uzdolnień matematycznych uczniów. Efekty są znakomite np. po rozmowie z Januszem Waisem w ramach audycji „Dzwonię do Pani w bardzo ważnej sprawie…” było dziesiątki telefonów rodziców, którzy o marnowaniu uzdolnień matematycznych ich dzieci w szkole. Podobne były efekty w roku 2015 były  po wywiadzie w TV z cyklu „Minęła 20” o stanie edukacji matematycznej w pierwszym roku szkolnej edukacji.

Prezentacja dorobku naukowego na  kongresach, sympozjach i konferencjach krajowych i  międzynarodowychW dorobku E. Gruszczyk-Kolczyńskiej znajduje się blisko 200 referatów i warsztatów  z prezentowaniem metod diagnostycznych. Do ważniejszych należą:

 • Metody diagnozowania i  wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z ich edukacją   matematyczną opracowane przez E. Gruszczyk-Kolczyńską  w trakcie warsztatów z prezentowaniem metod, z udziałem dzieci:

 • a) na Światowym Kongresie matematyki ICME – 7 ,  rok 1994, Quebec, Kanada w ramach Międzynarodowego Sympozjum Elementary Math Teaching, Praga - 1991 rok;

 • b) w trakcie Sympozjum Berliner Tagung  zur Didaktik der Mathematik,  Berlin - 1993 rok;

 • c) w ramach  CM’08,Elemntary Maths Teaching,  Iwonicz - 2008 rok;

 • d) podczas warsztatów zorganizowanych w Uniwersytecie im Karola, Wydział pedagogiczny,  Praga, Czechy - kwiecień 2013.

 • International Symposium  „Elementary Math Teaching”,  Praga 3 – 5 VIII, 1991 rok, organizator Instytut Matematyki Uniwersytetu im. Karola w Pradze. Na sympozjum. Referat „Mathematische Intuitionen die den Vor schulkinder zuganglich sind”

 • Sympozium „Berliner Tagung  zur Didaktik der Mathematik”,  Blossin 28 IX- 2 X. 1993 rok, organizator Uniwesytet im. Humbolta w Berlinie. Referat „Kinder mit spezifischen Schwierigkeiten im Lernen der Mathematik. Einige Undersuchungsergebnisse, Probhylaxe und Verbesserungs-maznahmen”

 • International Symposium Elementary Maths Teaching, SEMT’ 01, Prague, the Czech Republic Charles University, Faculty of Education, August 26 – 31, 2001. Referat na plenarnych obradach “Why the solwing of mathematical problems is so difficult for children? Intelectual and emotional conditions of mathematics education”

 • Europejski zjazd rodzin dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi, organizatorzy Stowarzyszenie Na Rzecz  Dzieci  z Zaburzeniami Genetycznymi GEN, Uniwersytet Im.  Adama  Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Psychopatologii Dziecka  i Zakład Pedagogiki Specjalnej, Poznań 1-3 maja 2004. Referat „Wspomaganie rozwoju dzieci: ważniejsze hipotezy       i możliwości realizowania”.

 • Międzynarodowa Konferencja „Problemy epistemologiczne dydaktyki matematyki” zorganizowana przez Profesora      Z. Semadeniego, Wydział Matematyki,  Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach 19 - 20 listopada 2004 roku. Referat „O konieczności  wspomagania   dzieci  w   kształtowaniu  skryptów  i  planów  w    ramach   edukacji    matematycznej”.

 • Konferencja „Drogi i bezdroża polskiej oświaty w latach 1945 – 2004”, zorganizowana przez Komitet Prognoz „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN i Wyższą Szkołę Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach w dniu 10 lutego 2005. Referat  „O bolesnych skutkach rozrywającej się przestrzeni edukacyjnej. Na przykładzie edukacji przedszkolaków i młodszych uczniów”.

 • II Konferencja naukowa i  warsztaty terapeutyczne „ Wspomaganie rozwoju dzieci z genetycznie  uwarunkowanymi zaburzeniami” zorganizowana przez Stowarzyszeni GEN, Poznań w dniach 3 – 6 czerwca 2005 r.  w Poznaniu. Referat „Jak wspomagać dzieci w skupianiu uwagi i mądrym  zapamiętywaniu”.

 • Międzynarodowa Konferencja  „Profilaktyka i terapia dzieci i młodzieży z  zaburzeniami  zdrowia psychicznego” zorganizowana przez Fundację Promyk Słońca we Wrocławiu dnia 9 grudnia 2005 roku. Referat „Intensywne wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Możliwości i ograniczenia”

 • III zjazd rodzin dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi, organizatorzy Stowarzyszenie Na Rzecz  Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN, Uniwersytet Im.   Adama  Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Psychopatologii Dziecka    i Zakład Pedagogiki Specjalnej, Poznań od 26 do 29 maja 2006 r. Referat  „O zdolności do wychwytywania prawidłowości. Czyli o zastosowaniu rytmów w procesie wspomagania rozwoju umysłowego dzieci”

 • Ogólnopolskie Forum Wychowania Przedszkolnego, Kraków 29-30 marca 2007 r. zorganizowane przez czasopismo Bliżej Przedszkola i Kuratorium Oświaty w Krakwie. Referat „Wspomaganie dzieci w  skupianiu uwagi i mądrym zapamiętywaniu”

 • IV Zjazd rodzin osób z rzadkimi zespołami chromosomowymi  organizowany przez  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” w Poznaniu w dniach 16 - 18 listopad 2007. Referat „Wspomaganie dzieci w  rozwoju rozumowania przyczynowo- skutkowego”

 • Międzynarodowa konferencja  „Edukacja demokratyczna w świecie” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi  w dniu 10 listopada 2007 r. W Łodzi. Referat „Jak nauczyć dzieci odróżniać dobro od zła? I sprawić żeby wybierały dobro”

 • V Zjazd Rodzin Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi, Poznań,  7-9 XI,  2008, organizator Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „Gen”. Referat  „ Jak nauczyć dziecko liczyć, dodawać i odejmować. Garsteczka teorii  i dużo skutecznych sposobów”

 • Konferencja „Nowe Podstawy Programowe- założenia, treści kształcenia”, Organizator Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski - 24 i 25 listopada 2008 r. Referat „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej”, zakończony dyskusją

 • Konferencja „Nowe Podstawy Programowe: założenia, treści kształcenia”. Organizator Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium w Białymstoku, Augustów - 27 i 28 listopada 2008 r. Referat „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej”, zakończony dyskusją

 • Konferencja Sześciolatek - pomiędzy zabawą i nauką organizowana przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (obecnych było więcej niż 640 uczestników) w dniu 5 lutego 2009.  Referat „Założenia i postanowienia zawarte w  nowych  podstawach  programowych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”, zakończony dyskusją 

 • IV Ogólnopolskie Forum Wychowania Przedszkolnego, Kraków 1-3 kwietnia, organizator czasopismo Bliżej Przedszkola. Referat „Jak wspomagać dzieci w lepszym rozróżnianiu dobra od zła. Czyli o tym, w jaki sposób nauczyciele mogą realizować jeden w ważniejszych celów wychowania przedszkolnego”

 • Seminarium organizowane przez Prof. dr hab. Z. Semadeniego 29 maja 2009 r. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego dla nauczycieli akademickich i doradców metodycznych i nauczycieli przedszkoli i szkół z cyklu Matematyczna edukacja dzieci. Referat „Wspomaganie rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji szkolnej – wyniki pewnego eksperymentu”. W drugiej części seminarium odbyła się dyskusja nad wartościami edukacyjnymi problemów przedstawionych w  referacie z udziałem prof. Anny Sierpińskiej, Uniwersytet w Toronto, Kanada.

 • Konferencja „Edukacja małego dziecka. Wymiary - możliwości i ograniczenia - perspektywy”, Cieszyn- Ustroń-Jaszowiec, 18-20 maja 2009, organizatorzy Instytut nauk o edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (fila w Cieszynie) i Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Referat „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna: wprowadzane zmiany oraz ich konsekwencje. Raport eksperta Ministra Edukacji Narodowej do spraw opracowania nowych podstaw programowych”.

 • Wczesna interwencja - wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny", Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 29.09.2015. Referat „Wspomaganie rozwoju umysłowego a zamierzone i niezamierzone wychowanie dzieci, 2015, Konferencja "Małe dziecko - dużo pomysłów.

 • Debata „Po co komu matematyka?” zorganizowana w ramach XIX Festiwalu Nauki w Warszawie. Udział w debacie wspólnie z wybitnymi polskimi matematykami. Po debacie była ożywiona dyskusja o dzieciach z zadatkami uzdolnień matematycznych i konieczności dbania o ich rozwój i lepszą edukacją.                                                                                                                         

 • V Międzynarodowa Konferencja Montessori Wiosna Montessori – Alternatywne Metody Edukacyjno- Wychowawcze      We Współczesnej Szkole i Przedszkolu, Warszawa 2015. Referat „Wspomaganie rozwoju umysłowego a zamierzone      i niezamierzone wychowanie dzieci. Ustalenia teoretyczne i wnioski praktyczne”.                                                      

 • III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju – wsparciem dla dziecka   i rodziny”, Akademia Pedagogiki Specjalnej,  2017r. Referat: „Dziecięce zabawy jako intensywny proces uczenia się”.  

 • Międzynarodowa Konferencja „ Edukacja włączająca – szanse i zagrożenia”, Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2017r. Referat „O zadatkach matematycznych uzdolnień u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: mity, wyniki badań i wnioski pedagogiczne”.                                                                                                                          

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „ Specjalne potrzeby edukacyjne. Nowe perspektywy - Wspomaganie edukacji dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi – praktyczne rozwiązania", Akademia Pedagogiki Specjalnej,  Warszawa 2017. Referat „Przyczynek do wiedzy o niekorzystnym wpływie nadmiernego oglądania telewizji oraz korzystania z komputerów i tabletów na rozwój umysłowy dzieci. Wyniki badań sygnalizujące niedostatki dzieci w organizowaniu pola spostrzeżeniowego i tworzeniu reprezentacji umysłowych”.  

 • III Ogólnopolska Konferencja Freblowska „ Kreowanie nowej rzeczywistości edukacyjnej” Lublin 2017r. „Zastosowanie darów Freobla w Dziecięcej matematyce"                                                                                                                                                   

Inne  formy popularyzowania wiedzy pedagogicznej i psychologicznej.W dorobku pedagogicznych  E. Gruszczyk-Kolczyńskiej znajduje się:  

 • Seria 6 filmów przedstawiających metody diagnozowania dzieci według koncepcji i scenariuszy E. Gruszczyk Kolczyńskiej. Każdy z nich trwa około 30 minut i do każdego dołączono broszurkę zawierającą instrukcję do badań. Producent i wydawca WSiP.

 • Seria 4 filmów przedstawiających problemy dzieci specjalnej troski. Scenariusze E. Gruszczyk-Kolczyńska, realizacja Wytwórnia DYDAKTA na zlecenie MEN-u.

 • Seria 8 wykładów telewizyjnych (po 30 minut) wygłoszonych przez E. Gruszczyk-Kolczyńską dla studentów kierunków nauczycielskich w ramach wszechnicy telewizyjnej TMT i WSSE.

 • Seria 5 audycji telewizyjnych dla rodziców z cyklu „Porozmawiajmy o dzieciach” według koncepcji i scenariuszy E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, program pierwszy TV, premiery: marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2000 r.

Środki  dydaktyczne przydatne w edukacji domowej, przedszkolnej i szkolnej:

 • Multimedialny program dla dzieci od lat 5 Moje pierwsze zabawy matematyczne... producent OPTIMUS NEXUS według pomysłu i scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Program ten był kilka lat dostępny na rynku i był często kupowany przez rodziców.

 • 4 pakiety pomocy do zajęć wspomagających rozwój umysłowy i edukację dzieci w domu i w przedszkolu (opracowane wspólnie z E. Zielińską) wydane przez WSiP.

 • Zestaw pomocy przydatnych w edukacji matematycznej dzieci wraz z instrukcją Skarbiec matematyczny (opracowany wspólnie z M. Skurą, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2005).

 • Pomoce do metody wspomagania rozwoju myślenia oraz zdolności skupiania uwagi i zapamiętywania dzieci od czwartego do siódmego roku życia Ilustrowane opowiadania. Dorosły opowiada- dzieci ilustrują (opracowane wspólnie z E. Zielińską i M. Skurą, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2009).

 • Pakiety zabawek edukacyjnych: a) dla młodszych, b) dla starszych przedszkolaków, Wydawnictwo CEBP w Krakowie  (opracowane wspólnie z E. Zielińską i J.A. Jelinkiem).

 • Kurs e-learningowy dla nauczycieli „Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu” organizowany w roku akademickim 2016/2017. Kurs składał się z dwóch modułów tematycznych podzielonych na 10 wykładów (ok. 30-40 minutowych filmów) oraz zajęcia  z dziećmi do każdego obszaru edukacyjnego ( po ok.30-40 minut filmów).  Filmy udostępniono na platformie internetowej - emisja styczeń-marzec  2017. Wykłady z bloku wspomaganie dzieci wraz z edukacją matematyczną prowadziła E. Gruszczyk-Kolczyńska, a zajęcia z dziećmi – według scenariuszy opracowanych przez E. Gruszczyk-Kolczyńską - prowadziły J. Jastrzębska i Z. Jastrzębska. Kursanci mogli  obejrzeć nagrania w wybranym przez siebie miejscu i czasie, a po ukończeniu kursu otrzymali  certyfikat uczestnictwa. Do projektu zgłosiło się ponad 2 750 nauczycieli z ponad 230 przedszkoli z całej Polski.

Kształcenie  na poziomie akademickim

 • Prof. zw. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska jest nauczycielem akademickim od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, do chwili obecnej. W ciągu minionego półwiecza prowadziła wykłady, seminaria i ćwiczenia ze studentami       ze wszystkich zakresów pedagogiki  przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z psychologii rozwojowej i wychowawczej      i z psychologii procesu uczenia się małych dzieci oraz dzieci w wieku przedszkolnego i młodszo szkolnym. Obecnie prowadzi wykłady: a) na studiach licencjackich i magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych ze wspomagania rozwoju umysłowego dzieci oraz wspomaganie rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną, b) na studiach doktoranckich z pedagogicznych i psychologicznych teorii uczenia się dzieci oraz procedur i metod poznawania możliwości umysłowych dzieci oraz preferowanych przez nie sposobów uczenia się. Przez wiele lat studenci pisali      pod jej kierunkiem rozprawy licencjackie i  magisterskie. Jest też autorką koncepcji kształcenia studentów, planów        i  programów kształcenia nauczycieli przedszkola i klas początkowych, a także studiów podyplomowych.

Kształcenie  kadry  naukowejDo listopada roku akademickiego 2017/2018 efekty tego zakresu działalności prof. zw. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej przedstawiają się  tak:

 • Prowadzenie i recenzowanie doktoratów:

 • po jej kierunkiem zostało napisanych  i obronionych  16 rozpraw doktorskich;

 • powierzono jej  opiekę nad 7 doktorantami (otwarte przewody doktorskie);

 • opracowała kilkanaście  recenzji rozpraw doktorskich.

 • Recenzje dorobku  na  stopień doktora  habilitowanego: opracowała 11 takich ekspertyz;

 • Recenzje i ocena dorobku naukowego na stopień profesora tytularnego: opracowała 6 takich ekspertyz.

Inne  formy działalności  pedagogicznej

 • Przez  6 lat  była członkiem Rady Redakcyjnej  Psychologii Wychowawczej (aż   do  zlikwidowania czasopisma).

 • Od 6 lat jest członkiem Rady Redakcyjnej kwartalnika „Człowiek. Niepełnosprawność, Społeczeństwo” i Rady Redakcyjnej kwartalnika „Nowa Fonologia”, a także przez 4 lata była członkiem Rady redakcyjnej kwartalnika „Rehabilitacja”.

 • W latach 1997, 1999 i 2002 była rzeczoznawcą kwalifikującym podręczniki i środki dydaktyczne w zakresie szkolnictwa specjalnego, mianowanie  Ministra Edukacji 

 • W roku 1997 i  ponownie w 1998  została powołana przez Ministra Edukacji do  Rady ds.   Kształcenia Nauczycieli, a w roku 1999 do Zespołu  ds. Kształcenia  Dzieci  i  Młodzieży  Niepełnosprawnej.

 • W roku 2007 została powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład zespołu ekspertów do prac nad doskonaleniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych etapach szkół - edukacja wczesnoszkolna. Powierzono jej kierowanie opracowaniem Podstaw programowych wychowania przedszkolnego i Podstaw programowych  edukacji wczesnoszkolnej, a potem kierowanie programem wdrożenia tych dokumentów.

Niektóre ważniejsze dowody uznania  działalności naukowej i społecznej

 • Liczne Nagrody Rektorów Uczelni w których była i jest nadal nauczycielem akademickim.

 • 5 Nagród  Ministra Edukacji Narodowej (pierwszego i drugiego stopnia) za działalność naukową.

 • Wpis do księgi „ Kto jest kim w Kościele. Kapłani, zakonnicy, siostry zakonne, świeccy. Ekumeniczne „Who is who chrześcijaństwa W Polsce” red. G. Polak, Wydawnictwo „Krajowa Agencja Informacyjna”, Warszawa 1999 (s. 456).

 • Przyznanie Honorowej Wstęgi „ Przyjaciel Przedszkolaka” przez czasopismo „Bliżej Przedszkola”- styczeń 2006 r.

 • Wyróżnienie „Serce Genu” przez stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi  „Gen” za działalność  na rzecz dzieci, Poznań, listopad 2008 r.

 • Uhonorowanie nagrodą Marii Weryho-Radwiłowiczowej za „Wyznaczanie nowych horyzontów edukacji dzieci”, listopad 2008 r.

 • Srebrny Medal Konwalii 2012 za „odwagę i profesjonalizm, za wielkie serce bijące wciąż tak samo dla wszystkich    dzieci w Polsce, za optymizm, uśmiech i szczególny dar przekonywania że każde dziecko wiele potrafi” wręczony w Kołobrzegu 11 Maja 2912 r.

 • Skrzydła wyobraźni  za szczególne osiągnięcia w działalności innowacyjnej dla edukacji – nagroda specjalna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, czerwiec 2017 r.

 • Odznaka honorowa za zasługi dla ochrony praw dziecka, nadana przez Rzecznika Praw Dziecka 6 wrzesień 2017 r.

 

prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…