EN

Kierzkowska Małgorzata

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Wczesnej Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

E-mail: mkierzkowska@aps.edu.pl

 

2015  - Doktor Nauk Społecznych w dyscyplinie pedagogika

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Wydział Nauk Pedagogicznych,

2003 - Magister Pedagogiki, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego,  specjalność: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza

Moje zainteresowania naukowo - badawcze koncentrują się wokół:

 • problemów współczesnej rodziny, jej przemian, dysfunkcyjności, a także kierunków i form wsparcia
 • sytuacji dziecka we współczesnej rodzinie, obrazu jego dzieciństwa w warunkach globalizacji

 

 W 2015 roku obroniłam rozprawę doktorską  Marzenia dzieci z Bałut. Między biedą a luksusem napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Realizuję projekt badawczy pod tytułem: Dobrobyt materialny rodziny jako wyznacznik dziecięcych aspiracji i marzeń finansowany ze środków Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Publikacje:

 • Kierzkowska Problemy dzieci wychowywanych w domach małego dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych [w:] Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu, red. A. Mikler  - Chwastek (oddany do druku)

 

 • Kierzkowska Trudności dzieci wynikające z zaniedbań środowiska rodzinnego [w:] Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci, red. A. Mikler - Chwastek (oddany do druku)

 

 • Kierzkowska Kształtowanie się dziecięcych marzeń - rozważania teoretyczne [w:] Alternatywne metody wspierające proces kształtowania u ucznia postaw koniecznych do rynku pracy / Kust Izabella, Michalak-Dawidziuk J. (red. ), 2016, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, ss. 209 – 217

 

 • Kierzkowska Marzenia dzieci z Bałut. Konfrontacja luksusu centrum handlowego Manufaktura z warunkami życia w najbiedniejszej dzielnicy Łodzi, [w:] Kultura i Wychowanie, nr 10 Łódź 2015, ss. 63-84
 • Kierzkowska, Dobry program praktyk pedagogicznych jako kluczowy element praktycznego przygotowania do zawodu nauczyciela, [w:] (red.) D. Podgórska – Jachnik, Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji, Łódź 2012,ss. 153-163
 • Kierzkowska, Realizacja innowacyjnego programu praktyk na kierunku nauczycielskim – doświadczenia i wnioski, [w:] (red.) D. Podgórska – Jachnik, Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji, Łódź 2012, ss. 225-234
 • Kierzkowska, O samotności dziecka we współczesnym świecie, Kultura i Wychowanie nr 3, Łódź 2012 [online]
 • Kierzkowska, Subkultura jako “schronienie” dla Innego [w:] (red.) I Chrzanowska, B. Jachimczak, D. Podgórska – Jachnik, Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Trudy dorastania, trudy dorosłości, Łódź 2010, ss. 239-245

Pełnione funkcje:

 • Od 2017 roku Redaktor tematyczny międzynarodowego elektronicznego czasopisma „Kultura i Wychowanie”
 • 2016 Członek Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Od 2014 roku Opiekun praktyk w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 2011 – 2015 Sekretarz redakcji międzynarodowego elektronicznego czasopisma „Kultura i Wychowanie”
 • 09.2011 – 30.11.2011 oraz 01.02.2012 - 30.06.2012

Koordynator realizacji praktyk w placówkach oświatowych – w ramach realizowanego przez Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Wykaz przedmiotów i godzin zajęć w roku akademickim 2016/2017

 • Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym – 27 godzin
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne w przedszkolu – 15 godzin
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne w przedszkolu i szkole - 20 godzin
 • Seminarium dyplomowe 1 oraz seminarium 2 i złożenie pracy – 90 godzin
 • Wychowanie przedszkolne w systemie rodzynkowym - 50 godzin
 • Współpraca z rodzicami – 33 + 90 godzin
 • Współpraca z rodzicami i specjalistami w przedszkolu i szkole poziom zaawansowany – 15 godzin
 • Wychowanie i kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – metodyka – 12 godzin
 • Praktyka pedagogiczna – dyplomowa w przedszkolach ogólnodostępnych – 2 tyg. (40 godz.)
 • Praktyka pedagogiczna – dyplomowa w klasach I-III szkoły podstawowej – 2 tyg. (40 godz.)

 

Ukończone szkolenia

 • Profilaktyka uzależnień w środowisku lokalnym, Edukacja – Regiony – Regionalizacja, program rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
 • Trening kreatywności w rozwoju osobistym, Edukacja – Regiony – Regionalizacja, program rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
 • w ramach Letniej Szkoły Arteterapii organizowanej w 2011 roku przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu szkolenia z zakresu:
  • Pedagogiki zabawy
  • Spotkanie z psychodramą
  • Rysunek w pracy terapeutycznej
  • „Mapa ciała”
 • Identyfikacja i pomiar zdolności twórczych dzieci i młodzieży, Edukacja – Regiony - Regionalizacja, program rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
 • Już wiem, co zrobić! edukacja dzieci i rodziców w zakresie ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Szkolenie zorganizowane przez Fundację Dzieci Niczyje, Warszawa 2013
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne , I stopień, szkolenie organizowane przez Centrum Szkoleniowe SOYER, Warszawa 2016

 

 

Kierzkowska Małgorzata
18-01-2018

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

To już VII edycja Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską. Serdecznie zapraszamy do udziału.
18-01-2018

KONKURS im. Profesora Czesława Kupisiewicza

Zapraszamy wszystkich promotorów do uczestnictwa w konkursie i składania prac magisterskich studentów. Termin upływa 16 lutego.
13-12-2017

OSPAR

XXII już przegląd artystyczny OSPAR odbywający się tradycyjnie w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jak zwykle był pełen niezwykłej radości życia! Grudniowa imp…