EN

Kotarba Marta

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

e-mail: mkotarba@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Instytut Badań Edukacyjnych MEN (2008)
 • stopień magistra, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski (2005)

Studia Podyplomowe

 • Obecnie uczestniczę w 4-letnim kursie psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej, kształcąc się na czwartym roku. Szkolenie psychoterapeutyczne organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (PTPA) we współpracy z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej. W 2017 roku rozpoczęłam także indywidualną ścieżkę szkoleniową w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Psychologii Analitycznej (International Association for Analytical Psychology, IAAP), które jest organizacją mającą na celu kształcenie psychoanalityków jungowskich oraz zapewnienie profesjonalnych, naukowych i etycznych standardów w ich treningu. Zrealizowałam także kurs: Psychoterapia Praktyczna, który odbyłam w ramach stażu psychoterapeutycznego, organizowanego przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 • Studia Podyplomowe z filozofii współczesnej - Idee XX wieku, Collegium Civitas (2012/2013).

 • Studia Podyplomowe Menedżer Innowacji - zarządzanie projektami, Szkoła Główna Handlowa (2010/2011).

 • Studia Podyplomowe z edytorstwa naukowego dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz komunikacji elektronicznej - Instyt Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN (2006/2007).

Zainteresowania naukowe

 • Szkolnictwo alternatywne, innowacje pedagogiczne w procesie kształcenia.
 • Edukacyjna polityka językowa oraz teoria i praktyka wczesnego nauczania języków obcych, w tym kształtowania kompetencji różnojęzycznej u dzieci - badam zakres rozwijania językowej kompetencji komunikacyjnej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podczas zajęć z języków obcych, aktywnie propaguję storytelling i metodę projektu w kształceniu językowym prowadząc szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.

 • W psychoterapii interesuje mnie szczególnie funkcja doświadczeń granicznych w rozwoju osobistym. Zajmuję się traumą wczesnodziecięcą i jej wpływem na życie osób dorosłych, a także zdrowiem psychicznym chorych przewlekle somatycznie, w tym szczególnie przenikaniem się i stykaniem świata psychicznego (psyche) oraz fizycznego (soma). Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej jako wolontariuszka świadczę pomoc dzieciom z MPD oraz osobom starszym, które przebywają w hospicjach. Od 2013 roku aktywnie wspieram działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, gdzie jestem odpowiedzialna za projekty psycho-edukacyjne, a także koordynowanie i prowadzenie warsztatów psychologicznych oraz treningów relaksacyjnych w ramach autorskiego programu, który obejmuje wsparcie psychologiczne, jak również aktywizację zawodową młodych chorych reumatycznie.

Najważniejsze publikacje

Prace zwarte

 • M. Kotarba-Kańczugowska, Edukacja otwarta na języki. Różnojęzyczność w teorii i praktyce, Impuls, Kraków 2015.
 • M. Kotarba-Kańczugowska (red.) Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012.
 • M. Kotarba-Kańczugowska, Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2009.
 • M. Kotarba, Przedszkolak, język obcy i... Typoradnik metodyczny dla nauczycieli języków obcych w przedszkolach, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej, Pułtusk 2007.

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych

 • M. Kotarba, Język obcy w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Języki Obce w Szkole nr 2/2016, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • M. Kotarba-Kańczugowska, Przedszkolak uczy się języka obcego. Kręta droga, wielka frajda, Języki Obce w Szkole nr 1/2015, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa..
 • M. Kotarba-Kańczugowska, Kształtowanie indywidualnej różnojęzyczności na wczesnych etapach w opinii nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego - Kwartalnik „Kultura i Edukacja” nr 3 (103) / 2014.
 • M. Kotarba-Kańczugowska, Różnojęzyczność w polu dyskursywnym nauczycieli małego dziecka. Doniesienia z badań własnych, „Poradnik Językowy” nr 2/2013.
 • M. Kotarba-Kańczugowska, Kształtowanie indywidualnej różnojęzyczności na wczesnych etapach nauczania – europejski kontekst oraz egzemplifikacje, Kultura i Edukacja” nr 4 (90) / 2012.
 • M. Kotarba-Kańczugowska, Wielojęzyczność w edukacji na podstawie programów nauczania języków w austriackich przedszkolach i szkołach podstawowych, „Poradnik Językowy” nr 2/2012.
 • M. Kotarba-Kańczugowska, Kilka uwag o wychowaniu przedszkolnym w Polsce na europejskim tle porównawczym, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” nr 2 (54) / 2011.
 • M. Kotarba-Kańczugowska, On Difficulties of Early Foreign Language Teaching – Based on Observation of the Organization of Language Learning of Bedouin Children in Israel, “Culture and Education” no. 5 (84) / 2011.

Projekty badawcze

 • 2015 - Mono, duo, multi? Dyskurs na temat języków i kultur w programach i pakietach edukacyjnych dla przedszkoli - projekt nr BSTP 13/15-I
 • 2013 - Różnojęzyczność w polu dyskursywnym nauczycieli małego dziecka - projekt nr BSTM 7/13- I.
 • 2012 – Kształtowanie indywidualnej różnojęzyczności na wczesnych etapach nauczania w opinii nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego – pilotaż narzędzia, wstępna weryfikacja hipotez– projekt nr BSTP 1/11 – III WNP.
 • 2011 – Formy wychowania przedszkolnego w Europie – projekt nr BSTM 1/11-I.

Współpraca międzynarodowa

 • 2013 – ERASMUS staff exchange programme – Katholieke Hogeschool Limburg, Hasselt, Belgia.
 • 2013 – Organizacja wizyty studyjnej w ramach Programu European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) koordynowanego w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Study visit: Developing young learners' communicative competences in a foreign language.
 • W ramach realizowanych badań – współpraca m.in. z The New North Academy w Londynie (Wielka Brytania).
 • Udział w programie: Wizyty Studyjne w ramach działań programu międzysektorowego Komisji Europejskiej (Transversal Programme) – Włochy (2008), Austria (2011), Grecja (2013), Finlandia (2013).

Pełnione funkcje

 • od 2014 - członek Rady Redakcyjnej czasopisma Przedszkolne ABC
 • 2013-2015 - członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma: Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo
 • 2010-2015 - zastępca dyrektora Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • filozofia, psychologia analityczna, opera, sztuka parzenia kawy
dr Marta Kotarba
06-03-2019

KONKURS Pedeutologiczna Wiosna Poezji

Zapraszamy do udziału w Konkursie pod tytułem: Pedeutologiczna Wiosna Poezji w terminie od 28.02.2019 do 15.04.2019. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do studentów, nauczycieli akademicki…
05-03-2019

Mogę na dwór, mamo! Co wolą Polacy

Mogę na dwór, mamo! Co wolą Polacy – skandynawską wolność czy amerykańską niewolę.
22-03-2019

finisaż wystawy DYPLOMY LICENCJACKIE 2018

Serdecznie zapraszamy na finisaż wystawy DYPLOMY LICENCJACKIE 2018 we środę, 27.03.2019, o godz. 13.30, galeria APS, przy ul. Szczęśliwickiej 40, Warszawa