EN

Mikler-Chwastek Anna

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

E-mail: amiklerchwastek@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (2007)
 • stopień zawodowy magistra z zakrestu teologii systematycznej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Zainteresowania naukowe

 • wspieranie rozwoju psychoruchowego małych dzieci,
 • dziecięce kompetencje w zakresie samodzielności elementarnej,
 • dotykowe poznawanie siebie i otoczenia przez niemowlęta i małe dzieci.

Najważniejsze publikacje

Prace zwarte i programy nauczania

 • Mikler-Chwastek A. (red.), Obszary wychowania przedszkolnego, Wydawnictwo APS, Warszawa 2014, s. 259.
 • Mikler-Chwastek A, Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011.
 • Mikler-Chwastek A, Dotykowe poznawanie otoczenia. Diagnoza i wspomaganie rozwoju małych dzieci, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.
 • Mikler-Chwastek A, Co dzień bardziej samodzielne. Program wspomagania rozwoju małych dzieci w zakresie samoobsługi dla terapeutów, nauczycieli i rodziców, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2013.
 • Mikler-Chwastek A, Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci. Dwulatki – program dla przedszkolnych grup żłobkowych, żłobków, klubów dziecięcych i domów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych

 • Mikler-Chwastek A, Uczeń o szczególnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych, w: Rocznik Pedagogiczny Kolegium Nauczycielskiego „Edukacja, wychowania, resocjalizacja“, Bielsko-Biała 2013.
 • Mikler-Chwastek A., Dwulatki w przedszkolu - wyzwanie dla systemu oświaty, j. polski w: C. Langier, K. Śleziński (red.), Edukacja dziecka wobec wyzwań i zagrożeń ponowoczesności, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Bielsko-Biała - Katowice-Kraków 2014, s. 241-252.
 • Mikler-Chwastek A, Nie przeszkadzaj mi robić to samemu. Samodzielność życiowa małych dzieci i wpływ dorosłych opiekunów na jej rozwój, w: I. Kunst, J. Michalak-Dawidziuk (red.), Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym, Wyższa Szkoła Menadżerska, Warszawa 2014, s. 265-276.
 • Mikler-Chwastek A., Samodzielność życiowa oraz kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych dzieci w wieku przedszkolnym, w:A. Mikler-Chwastek (red.), Obszary wychowania przedszkolnego, Wydawnictwo APS, Warszawa 2014, s. 86-100.
 • Mikler-Chwastek A., Wychowanie przez sztukę, w:A. Mikler-Chwastek (red.), Obszary wychowania przedszkolnego,Wydawnictwo APS, Warszawa 2014, 121-136.
 • Mikler-Chwastek A., Gotowość dziecka przedszkolnego do podjęcia nauki w szkole, w:A. Mikler-Chwastek (red.), Obszary wychowania przedszkolnego,Wydawnictwo APS, Warszawa 2014, s. 246-257.
 • Mikler-Chwastek A., Pedagogika pracy z uczniem trudnym, w:P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S. J. Żurek (red.), Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska, Wyd. Norbertinum, Lublin 2014, s. 91-96.
 • Mikler-Chwastek A., Dziecko, rodzic, nauczyciel. Zasady dobrej współpracy, w: E. Kopeć (red.), W trosce o edukację dziecka, Wyd. UMCS, Warszawa 2014, s. 175-184.
 • Mikler-Chwastek A., A two-year-old child as a participant of nursery school life, w: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.), The Educational and Social World of a Child Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization, Wyd. UAM, Poznań 2015, s. 168-176.
 • Mikler-Chwastek A., Uczeń o szczególnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych, w: Rocznik Pedagogiczny Kolegium Nauczycielskiego „Edukacja, wychowania, resocjalizacja “, Bielsko-Biała 2015, s. 57-73.
 • Mikler-Chwastek A., Rola zmysłu dotyku w rozwoju małego dziecka, w: J. Kazanowska (red.), Przetwarzanie sensoryczne i jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka – ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. PSTIS, Warszawa, 2015, s. 46-62.
 • Mikler-Chwastek A., Sposoby dotykowego poznawania siebie i otoczenia przez dzieci o zaburzonym przebiegu rozwoju oraz w normie rozwojowej, w: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, K. Kuszak (red.), ŚWIAT MAŁEGO DZIECKA. ROZWÓJ – EDUKACJA – TERAPIA, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.
 • Mikler-Chwastek A., Dwulatki w przedszkolu w: D. Klus-Stańska (red.) Problemy wczesnej edukacji, t. 4, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2012.
 • Mikler-Chwastek A., Dwulatki w przedszkolu. Szanse i zagrożenia, w: M. Kotarba-Kańczugowska (red.), Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012, s. 149-167.
 • Mikler-Chwastek A., Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. Zasady, szanse i trudności, w: E. Ogroszka-Mazur, U. Sześcik, J. Oleksy (red.),  Edukacja małego dziecka. Konteksty rozwojowe i wychowawcze, t. 4., Cieszyn 2012. 
 • Mikler-Chwastek A., Wybrane metody terapeutyczne wpływające korzystnie na proces uczenia się małych dzieci, których rozwój jest zaburzony w: Rocznik Pedagogiczny Kolegium Nauczycielskiego „EDUKACJA, WYCHOWANIE, RESOCJALIZACJA“, Bielsko-Biała 2012.
 • Mikler-Chwastek A., Wspomaganie rozwoju małych dzieci z uwzględnieniem preferencji dotykowych i w kontaktach społecznych, s. 85-106, [w:] Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo 7/2008.

Pełnione funkcje

 • od 2015 członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Szkoła Specjalna 

Projekty badawcze

 • Metody aktywizujące wykorzystywane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego (w trakcie realizacji).
 • Projekt badawczy własny (2005-2007) - Badanie preferencji powierzchni przedmiotów i kontaktów społecznych u dzieci w pierwszym roku życia. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa. [kierownik i wykonawca]
 • Uczestnictwo w projekcie badawczym (2012-2014) - Projekt  Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Badań Edukacyjnych, Europejski Fundusz Społeczny, Lublin 2012-2013. [wykonawca, PER/2012/227]
 • Pedagogika pracy z uczniem trudnym w ramach Komponentu Dydaktycznego Studiów Doktoranckich w Zakresie Literaturoznawstwa – specjalność filologia polska.
 • Wydanie monografii Obszary wychowania przedszkolnego - najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne. Projekt finansowany ze środków na naukę wAkademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa. [kierownik i wykonawca + zespół autorów].

 

dr Anna Mikler-Chwastek
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…