EN

Rola Beata

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

E-mail: brola@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych (2011)
 • stopień zawodowy magistra w zakresie pedagogiki specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

Zainteresowania naukowe

 • wychowawcze i edukacyjne kompetencje nauczycieli w zakresie organizacji pracy z mały dzieckiem
 • terapia pedagogiczna dzieci z zaburzeniami zachowania
 • metody pracy z dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole
 • planowanie  i organizowanie procesu kształcenia  w placówkach integracyjnej

Najważniejsze publikacje

 • Rola, Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz edukacja ustawiczna (W:) Marian Anasz, Joanna Wojtyńska, Halina Drychal (red.), Rehabilitacja –wsparcie – inkluzja w kierunku polityki wobec niepełnosprawności, Wydawnictwo: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016
 • Rola, A.M. Kwiatkowska Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w świecie nowych technologii cyfrowych – poradnik metodyczny, Wydawnictwo PSOUU, Warszawa 2015.
 • Rola, B. Dubińska, R. Piotrowicz, A. Pogorzelska, Patryk też może - Multimedialny system wsparcia edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Koncepcja Raport z badań, Wydawnictwo APS i WSISiZ pod auspicjami PAN, Warszawa 2015.   
 • Rola, B. Dubińska, R. Piotrowicz, Poznaje rozumiem i akceptuję siebie i innych – scenariusze zajęć, Wydawnictwo Credo, Warszawa 2013.
 • Rola, Kompetencje społeczne a bezradność szkolna gimnazjalistów z lekką niepełnosprawnością intelektualną„ Człowiek- Niepełnosprawność – Społeczeństwo” nr 2(14)/2011
 • Rola, Model pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim,
  (W:) Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wydawnictwo MEN, Warszawa 2010
 • Rola,  Scenariusze zajęć i karty pracy dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualna (W:)Pierwsza pomoc przedmedyczna – pakiet edukacyjny, Wydawnictwo APS, Warszawa 2010
 • Rola, Jak pracować w klasie integracyjnej, Wydawnictwo Raabe, Warszawa  2009.
 • Rola, Dylematy wokół edukacji włączającej, Wydawnictwo RAABE, Warszawa 2005.

Projekty badawcze

 • projekt badawczy Akademii Pedagogiki Specjalnej Postawy nauczycieli wobec edukacji włączającej -  (2016-2017)
 • projekt Akademii Pedagogiki Specjalnej  „Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” współfinansowany ze środków  EFS  (2011)
 • projekt Akademii Pedagogiki Specjalnej  Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów  współfinansowany ze środków  EFS  (2010)
 • projekt MSCDN „To warto wiedzieć. Innowacyjny pakiet edukacyjny szansą na integrację społeczną i aktywizację zawodową uczniów szkół przysposabiających do pracy” współfinansowany ze środków FIO (Koordynator - 2008)
 • projekt MSCDN Rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego  - program klucz do  uczenia  się współfinasowany ze środków  EFS  (2006-2007)

Współpraca międzynarodowa

 • 2017-2019 –ERASMUS+ Projekt: akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej – wymiana doświadczeń: Niemcy, Rumunia, Polska

Pełnione ważne funkcje

 • Członek w Komitecie Redakcyjnym czasopisma „Szkoła Specjalna”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej;
 • Członek zespołu ekspertów European Agency for Development In Special Needs Education
 • Ekspert MEN ds. adaptacji podręczników dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Fotografowanie

 

dr Rola Beata
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…