EN

Tuszyńska Ligia

Stanowisko: prof. APS

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Zakład Wczesnej Edukacji

E-mail: ltuszynska@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • habilitacja: nauki humanistyczne, pedagogika, Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny, Warszawa 2009
 • doktorat: nauki przyrodnicze, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 1984
 • magisterium: biologia, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach,  1978
 • Studium Nauczycielskie Średnich Szkół Medycznych w Warszawie 1972.
 • Biolog i pedagog, wieloletni pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie kierowała pracownią dydaktyki biologii. Od 2010 roku pracuje w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zainteresowania naukowe koncentrują się  w obszarze pedagogiki zdrowia i ochrony środowiska; Obejmują one zagadnienia związane z jakością procesu kształcenia nauczycieli i animatorów społeczności lokalnych w dziedzinie ochrony zdrowia i środowiska przyrodniczego.  Obecnie pełni funkcję koordynatora merytorycznego w międzynarodowym projekcie : „Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli dla zrównoważonego rozwoju”. Sprawuje opiekę nad pracami doktorskimi w zakresie pedagogiki zdrowia i ochrony środowiska przyrodniczego. Współpracuje z ośrodkami akademickimi w zakresie dydaktyki przedmiotów przyrodniczych. Jest autorką wielu publikacji.

Zainteresowania naukowe

 • Zainteresowania badawcze koncentrują się  w obszarze pedagogiki; dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, pedagogiki ekologicznej i zdrowotnej,  pedagogiki wczesnoszkolnej i pedeutologii. Obejmują one zagadnienia związane z jakością procesu edukacji w kształceniu przez całe życie. Szczególnie interesuje mnie przywództwo edukacyjne  szkoły w zakresie ochrony środowiska i zdrowia wśród  społeczności lokalnych.

Najważniejsze publikacje

2015

 • Adamina Korwin- Szymanowska, Ewa Lewandowska, Ligia Tuszyńska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej, Podręcznik dla nauczycieli i studentów pedagogiki wczesnoszkolnej, Wyd. APS Warszawa 2015
 • Ligia Tuszyńska, M. Czerniak-Czyżniak, Metodyka prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie, [w:] J. Bałachowicz i L. Tuszyńska (red.),Edukacja przyrodnicza w terenie – w stronę pedagogiki zrównoważonego rozwoju, Wyd. APS, Warszawa 2015 s. 71-85
 • Adamina Korwin-Szymanowska, Ligia Tuszyńska, Zachowania żywieniowe jako nieodłączny element edukacji zdrowotnej – raport z badań, [w] Agata Wolska-Adamczyk (red.), Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej, Wyd.WSIiZ, Warszawa 2015, s. 23-38
 • L. Tuszyńska,(2015) Edukacja zdrowotna w dyskursie pedagogicznym, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Polish Journal of Continuung Education, 2(89)/2015 s. 18-25
 • J. Bałachowicz i L. Tuszyńska (red.),Edukacja przyrodnicza w terenie – w stronę pedagogiki zrównoważonego rozwoju, Wyd. APS, Warszawa 2015

2014

 • L. Tuszyńska (red), O dydaktyce szkoły wyższej zdaniem biologa i pedagoga, wyd. APS, Warszawa 2014
 • Ligia Tuszyńska, Beata Gawrońska, Dydaktyka szkoły wyższej – obowiązkowy przedmiot dla doktorantów, [w] Edukacja Biologiczna i Środowiskowa Nr 3 (52) 2014 , IBE Warszawa,  s. 42-48
 • L. Tuszyńska, Edukacja i świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, [w]  Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Polish Journal of Continuing Education  3(86)/2014, s.  54-62

2013

 • Ligia Tuszyńska, Gesundheitserziehund im Biologieunterricht der polnischen Schulen, Marchwacka Maria A. (Hrsg.), Gesundheits – foerderung im Setting Schule, Springer VS, 2013, s. 221-232.
 •     Ligia Tuszyńska, Environmental protection in the awareness of residents of local communities in Poland, Journal of Ecology and Health, ROK XVII – Nr 1 (95) styczeń – marzec 2013, S. 3-10  MSW= 6.
 •     Adam Kowalak, Ligia Tuszyńska, The development of environmental awareness as an important element of lifelong education in a knowledge-based society, Science Society Didactics, Potyrała K., Wyd.  Rożen – Pabijan E. (red.), Kraków 2013 s. 108-123.
 • L.Tuszyńska, The impact of health education on lifestyle high school students, Rocznik Świętokrzyski, (2012)Seria B, Nr 33, M SW = 1
 • L. Tuszyńska, Przyroda, Biologia, (w:) Woynarowska B. (red.), Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole, ORE Warszawa 2012
 • L. Tuszyńska, Związki między zdrowiem i środowiskiem, (w:) Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Kielce 2012
 • L.Tuszyńska, Ochrona środowiska w edukacji wczesnoszkolnej. Oczekiwania społeczne a rzeczywistość (w:) Żeber – Dzikowska I. (red.), Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na obszarach wiejskich i miejskich, Wyd. UJK Kielce 2012
 • L. Tuszyńska, Mazowiecki – Kocyk P., Realizacja strategii edukacji dla zrównoważonego rozwoju wśród społeczności lokalnych w Polsce (w:) Ciążela H., Tyburski W., Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki, Wyd. APS Warszawa 2012
 • L. Tuszyńska, Edukacja zdrowotna w przedmiotach przyrodniczych, skrypt, Wyd. Wydział Biologii UW, Warszawa.

2012

 • L.Tuszyńska, Environmental protection as perceived by local communities in Poland (in)J. Zapletalowa and Antonin Vasihar [editors] Multifunctional Rural Development, Mendel University in Brno, September 2012,  Brno
 • L. Tuszyńska, The role of Education for Sustainable Development during the postgraduate studies in the field of Environment Protection, PAN, Rocznik Świętokrzyski, Seria B, Kielce, 2011, s. 119-130
 • L. Tuszyńska, Metodyka kształcenia przyrodniczego młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym, (w:) Witold Lenart [red.] Współczesne wyzwania ochrony przyrody a zrównoważony rozwój, Wyd. Wiedza, Warszawa,2011, s. 95-102
 • L. Tuszyńska, Nauczyciel dialogu w dobie edukacji dla zrównoważonego rozwoju, (w) D. Jankowska [red] Pedagogika dialogu – Nauczyciele dialogu, Wyd. APS, Warszawa 2011,s. 283-290
 • L.Tuszyńska, Edukacja zdrowotna na poszczególnych etapach edukacyjnych (w:) Woynarowska B. (red.) Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Wyd. ORE Warszawa 2011, s. 133-137; 171-178
 • L. Tuszyńska, (red) Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy, Wyd. Wydział Biologii UW, Warszawa 2010, ISBN 978-83-913372-3-3.
 • L. Tuszyńska, Diagnoza stanu edukacji środowiskowej społeczności lokalnych w wybranych regionach Polski, Wyd. UW, Warszawa 2008.
 • Tuszyńska L. Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Wyd. WSP-TWP, Warszawa 2006.
 • L. Tuszyńska (red.) Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych w programach spółdzielni mieszkaniowych i placówek oświatowych, WUW, Warszawa 2006.
 • L. Tuszyńska, (red.) Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, WUW, Warszawa 2005.
 • Tuszyńska L. Metodyka nauczania biologii i ochrony środowiska dla studentów i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, WUW, Warszawa 2003, ISBN 83-235-0108-4.
 • L. Tuszyńska 2012, Związki między zdrowiem a środowiskiem, (w) B. Woynarowska [red.] Edukacja zdrowotna, Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, Wyd. Ped. ZNP, Kielce s.205-210
 • L. Tuszyńska, 2011, Edukacja zdrowotna na poszczególnych etapach edukacyjnych (w) B. Woynarowska [red] Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Wyd. ORE, Warszawa 2011, s. 133-137, 171-178.
 • Tuszyńska L. (2012). The impact of health education on lifestyle high school students, Rocznik Świętokrzyski, Seria B, Nr 33, M SW = 1.
 • Tuszyńska L. (2012). Przyroda, Biologia, (w:) Woynarowska B. (red.), Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole, ORE Warszawa.
 • Tuszyńska L. (2012). Związki między zdrowiem i środowiskiem, (w:) Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Kielce.
 • Tuszyńska L. (2012). Ochrona środowiska w edukacji wczesnoszkolnej. Oczekiwania społeczne a rzeczywistość (w:) Żeber – Dzikowska I. (red.), Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na obszarach wiejskich i miejskich, Wyd. UJK Kielce.
 • Tuszyńska L., Mazowiecki – Kocyk P. (2012). Realizacja strategii edukacji dla zrównoważonego rozwoju wśród społeczności lokalnych w Polsce (w:) Ciążela H., Tyburski W., Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki, Wyd. APS Warszawa.
 • Tuszyńska L. (2012). Edukacja zdrowotna w przedmiotach przyrodniczych, skrypt, Wyd. Wydział Biologii UW.
 • L. Tuszyńska, The role of Education for Sustainable Development during the postgraduate studies in the field of Environment Protection, PAN, Rocznik Świętokrzyski, Seria B, Kielce, 2011, s. 119-130
 • L. Tuszyńska, 2011, Metodyka kształcenia przyrodniczego młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym, (w:) Witold Lenart [red.] Współczesne wyzwania ochrony przyrody a zrównoważony rozwój, Wyd. Wiedza, Warszawa, s. 95-102
 • L. Tuszyńska, Nauczyciel dialogu w dobie edukacji dla zrównoważonego rozwoju, (w) D. Jankowska [red] Pedagogika dialogu – Nauczyciele dialogu, Wyd. APS, Warszawa 2011,s. 283-290
 • Tuszyńska L. 2011. Edukacja zdrowotna na poszczególnych etapach edukacyjnych (w:) Woynarowska B. (red.) Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Wyd. ORE Warszawa, s. 133-137; 171-178
 • L. Tuszyńska, Strategia Edukacji dla zrównoważonego rozwoju i jej realizacja w polskiej szkole, [w] L. Tuszyńska (red)Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy, Wyd. Wydział Biologii UW,  Warszawa 2010, s 30-42,  ISBN 978-83-913372-3-3
 • L. Tuszyńska, 2010, Metodyka nauczania biologii w Uniwersytecie Warszawskim, (w) Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, Nr 1 (33), s. 34-38.
 • L. Tuszyńska i A. Aszklar [red.], Pole Mokotowskie, Przewodnik metodyczny do prowadzenia zajęć terenowych, Wydział Biologii UW, Warszawa 2010, ISBN 978-83-913372-6-4.
 • L. Tuszyńska, 2010, Miejsce edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli, (w) A. Kwatera, P. Cieśla [red.] Rola dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli, UP, Kraków, s. 31-38.
 • A. Kowalak, L. Tuszyńska, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w programach szkolnych wybranych krajów Unii Europejskiej, (w) Jacek W. Czartoszewski [red] Nauki humanistyczne i sozologia, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s.207 – 214.
 • E. Kral, L. Tuszyńska, Ochrona środowiska w   edukacji społeczeństwa europejskiego w dobie globalizacji, (w) T. Noch, A. Wesołowska [red.] Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, Wyd. Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2010, s. 120-129.
 • Piotr Mazowiecki-Kocyk, Ligia Tuszyńska, The bilingual teaching of biology In Polish high schools,  (in Monograph edited by) Nauczanie dwujęzyczne biologii warszawskich liceach ogólnokształcących (w) M. Nodzyńska i R. Paśko [red] Research in Didactics of the Science, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2010, s. 240-244.
 • Tuszyńska L. (red.) Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy, Wyd. Wydział Biologii UW, Warszawa 2010, ISBN 978-83-913372-3-3. (monografia)
 • Tuszyńska L., Kral E. (red.) Ja i moje otoczenie – ciekawe zajęcia terenowe, Warszawa 2010, ISBN 978-83-913372-5-7. (pakiet edukacyjny)
 • Tuszyńska L. Kowalak A. 2009. Społeczności lokalne w działaniach na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, [w] Studia Ecologiae et Bioethicae nr 6, ISSN 1733-1218, s. 242-254.
 • L. Tuszyńska, 2009, Analiza gminnych programów ochrony środowiska w aspekcie edukacji ekologicznej społeczeństwa, (w) Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, Nr 4 (32) s. 11-17.
 • Kral E., Tuszyńska L, 2009,  Kreatywność nauczyciela warunkiem motywacji uczniów w kształceniu przyrodniczym, (w ) Edukacja Biologiczna Środowiskowa, Nr 4 (32)  s. 41-48.

 Kierownictwo w projektach

 • 2015 – projekt norweski: APS – Polska -  UiA  Norwegia „Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli dla zrównoważonego rozwoju”
 • 2010 – „Ja i moje otoczenie – ciekawe zajęcia w terenie”, dofinansowanie –  NFOŚiGW
 • 2009 – „Fascynacja przyrodą – Karola Darwina dziennik z podróży” –  NFOŚiGW
 • 2008 – „Edukacja ekologiczna młodzieży wsparciem zrównoważonego rozwoju” - Projekt programu 13.4 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych poprzez produkcję pomocy dydaktycznych. –– prezentacje multimedialne dla nauczycieli i animatorów edukacji ekologicznej,   NFOŚiGW
 • 2006 – Udział w Projekcie Instytutu Badań Edukacyjnych EFS i MEN – „Ochrona gleby” - Pakiety edukacyjne z przedmiotu ochrona środowiska dla techników ochrony środowiska
 • 2005 – 2008 - Projekt  KBN – Rola programów edukacji środowiskowej w kształtowaniu poglądów i postaw społeczności lokalnych w odniesieniu do ochrony przyrody i strategii zrównoważonego rozwoju.

Kształcenie nauczycieli – Kierownictwo

 • 2008/2009  Studia Podyplomowe dla Nauczycieli II przedmiotu Biologia finansowane przez EFS i POKL:
 • Edycja 2009/2010  Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych  oraz II przedmiotu- Biologia
 • Edycja  2010/2011 Podyplomowe studia dla nauczycieli województwa mazowieckiego w zakresie nauczania II przedmiotu na kierunku Biologia i Przyroda
 • 2010/2011 Podyplomowe Studia Ochrony Środowiska dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Współpraca międzynarodowa

 • 2015 - … Współpraca z Uniwersytetem Agder w Kistiansand w Norwegii dot. kształcenia nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć terenowych
 • Współpraca w projekcie Uniwersytetu w Paderborn art. Dot. Edukacji zdrowotnej na lekcjach biologii: Ligia Tuszyńska, Gesundheitserziehund im Biologieunterricht der polnischen Schulen, Marchwacka Maria A. (Hrsg.), Gesundheits – foerderung im Setting Schule, Springer VS, 2013, s. 221 – 232.

Udział w kształceniu i promowaniu kadr naukowych

 • Opiekun i Promotor i recenzent  - prac  doktorskich, habilitacyjnych, publikacji naukowych w zakresie tematyki: pedagogika zdrowia, przywództwo szkoły w edukacji ekologicznej społeczności lokalnych, Pedagogika zrównoważonego rozwoju;

Działalność organizacyjna w nauce i instytucjach akademickich

 • Wiceprzewodnicząca Sekcji Dydaktyki Biologii  Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. M. Kopernika w Krakowie
 • Członek Komitetu Redakcyjnego „ Journal of Ecology and Health”
 • Członek   Komitetu Redakcyjnego  „Rocznik Świętokrzyski” Seria B – Nauki Przyrodnicze
 • Recenzent: „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia” Kraków 
 • „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych/ Environmental Protection and Natural Resources”,IOŚ, Warszawa
 • Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, IBE, Warszawa
 • Członek Rady  Konsultacyjnej ds. Reformy Systemu Edukacji MEN w latach 1999 - 2001,
 • Udział w kursach organizowanych przez różne instytucje (w tym MEN).
 • Udział w pracach na rzecz doskonalenia metodycznego nauczycieli
dr hab. prof. APS Ligia Tuszyńska
06-03-2019

KONKURS Pedeutologiczna Wiosna Poezji

Zapraszamy do udziału w Konkursie pod tytułem: Pedeutologiczna Wiosna Poezji w terminie od 28.02.2019 do 15.04.2019. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do studentów, nauczycieli akademicki…
05-03-2019

Mogę na dwór, mamo! Co wolą Polacy

Mogę na dwór, mamo! Co wolą Polacy – skandynawską wolność czy amerykańską niewolę.
22-03-2019

finisaż wystawy DYPLOMY LICENCJACKIE 2018

Serdecznie zapraszamy na finisaż wystawy DYPLOMY LICENCJACKIE 2018 we środę, 27.03.2019, o godz. 13.30, galeria APS, przy ul. Szczęśliwickiej 40, Warszawa