EN

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
(I STOPNIA)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia to trzyletnie stacjonarne studia zawodowe kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata po III roku studiów. Kierunek ten ma profil artystyczny z akcentem na edukację artystyczną, dającą umiejętności dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć i pracy w szkołach, domach kultury, klubach, galeriach jak również w miejscach rehabilitacji i resocjalizacji społecznej.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest również ukierunkowana na arteterapię, nawiązując do tradycji dokonań naukowych i dydaktycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, jedynej w kraju uczelni o tym profilu.

Celem studiów łączących uprawianie sztuk pięknych z przygotowaniem pedagogicznym jest wykształcenie wrażliwych i twórczych profesjonalistów, dbających o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych oraz zawodowych umiejętności. Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodach zaufania społecznego i niesienia wsparcia oraz pomocy potrzebującym poprzez wykorzystywanie w działaniach pedagogicznych i arteterapeutycznych znajomości sztuk plastycznych.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych uzyskuje uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela plastyki w szkołach podstawowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Równocześnie posiada właściwe dla licencjata kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych uprawnienia i kompetencje zawodowe, w szczególności dysponuje wiedzą i umiejętnościami wykwalifikowanego plastyka oraz jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, jak też drukowanych i elektronicznych mediach wizualnych oraz w reklamie wizualnej.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata sztuki uprawniający do podjęcia studiów II. stopnia. W szczególności pod względem uzyskanej wiedzy i umiejętności jest przygotowany do studiów o profilu artystycznym lub pedagogicznym.

Na rynku pracy wykazuje się niezbędną wiedzą oraz umiejętnościami do samodzielnego prowadzenia działalności artystycznej, świadczenia pracy pedagogicznej lub usług terapeutycznych, animowania kultury współczesnej bądź życia społecznego w zakresie i środkami sztuk wizualnych.

Typowe ścieżki kariery zawodowej absolwentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: artysta plastyk (twórczość własna), nauczyciel (edukacja plastyczna w szkołach podstawowych), animator (działań społecznych i ośrodków kultury), grafik (w wydawnictwach, agencjach reklamowych), projektant graficzny, fotograf.

Kandydaci przyjęci na studia podlegają kwalifikacji na specjalności w trakcie pierwszego roku studiów.

 

SPECJALNOŚCI na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH I STOPNIA

 

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

1. Edukacja plastyczna z arteterapią

W ramach programu specjalności nauczycielskiej, na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych realizowane są następujące cele: kształcenie twórczej wrażliwości, umiejętności artystycznych studentów, wiedzy z dziedziny sztuki i kultury – na poziomie dyplomu licencjackiego w wybranej specjalności plastycznej (malarstwo, grafika, rzeźba, grafika projektowa, multimedia, rysunek) oraz przygotowanie do pracy pedagoga, animatora kultury i terapeuty w zakresie sztuk wizualnych w:  galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych, szpitalach, domach opieki społecznej,  fundacjach i stowarzyszeniach, których działalność obejmuje edukacją plastyczną lub terapię przez sztukę (zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi). Student specjalności zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny historii sztuki i kultury, rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej, rzeźby, intermediów i multimediów, jednocześnie nabywa umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami stymulującymi rozwój postawy twórczej, pogłębia świadomość roli sztuki w procesie rozwoju osobowego, komunikacji interpersonalnej, terapeutycznej roli działań artystycznych w usprawnianiu dysfunkcji psychofizycznych.

Absolwent specjalności nauczycielskiej zdobywając w toku studiów umiejętności metodyczne uzyskuje uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela plastyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Program specjalności zapewnia także nabycie umiejętności prowadzenia działań terapeutycznych w formie warsztatów artystyczno-edukacyjnych, sesji arteterapeutycznych, projektów integracyjnych bazujących na doświadczaniu sztuki. Aby poszerzyć wiedzę i umiejętności studenta, bierze on udział w projektach i warsztatach, w ramach dwóch pracowni autorskich: z zakresu plakatu i scenografii, plenerach i praktykach studenckich. Umiejętności w zakresie twórczego działania oraz wykorzystania poznanych technik – zarówno tradycyjnych, jak też mediów elektronicznych, pozwalają absolwentowi realizować własne projekty artystyczne bądź podjąć pracę związaną z animacją, upowszechnianiem kultury i sztuki, informacją wizualną, reklamą i grafiką użytkową. 

2. Edukacja plastyczna i media cyfrowe

Program specjalności zakłada kształcenie twórczej wrażliwości, umiejętności artystycznych studentów, wiedzy z dziedziny sztuki i kultury – na poziomie dyplomu licencjackiego w wybranej pracowni (malarstwo, grafika, rzeźba, grafika projektowa, multimedia, rysunek). Absolwent specjalności zdobywa także uprawnienianauczyciela oraz animatora działań twórczych w obszarze sztuk wizualnych - tym samym może on podjąć pracę w szkole podstawowej i gimnazjum oraz różnorodnych placówkach edukacyjnych i kulturotwórczych. Student otrzymuje przygotowanie z zakresu pedagogiki i psychologii, uczestniczy w toku studiów w warsztatach, plenerach i praktykach pedagogicznych kształtujących kreatywność i aktywność w przestrzeni społecznej i jest w pełni przygotowany do pracy pedagoga i animatora sztuki zdolnego do poszukiwania własnej wypowiedzi artystycznej, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych technik artystycznych, jak i mediów elektronicznych. Program studiów jest tak skonstruowany, by student mógł kompetentnie realizować swoje zawodowe przygotowanie w obszarze drukowanych i elektronicznych mediów wizualnych oraz reklamy wizualnej oraz nabył umiejętności zastosowania mediów cyfrowych w edukacji, animacji oraz promocji sztuki.

Warto podkreślić, iż program specjalności zawiera, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz dokonującym się postępem technologicznym – ciekawe, istotne w nabywaniu kompetencji przedmioty, np.: montaż cyfrowy, grafikę 3D, projektowanie gier komputerowych, pozwalające na wykorzystanie mediów cyfrowych w różnorodnych projektach zarówno w ogólnym, jak specjalistycznym zakresie. Aby poszerzyć wiedzę i umiejętności studenta  ma on możliwość udziału w projektach i warsztatach, w ramach dwóch pracowni autorskich: z zakresu plakatu i scenografii. Absolwent posiada, właściwe dla licencjata kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, uprawnienia i kompetencje zawodowe, w szczególności kompetencje wykwalifikowanego plastyka w dziedzinie technik tradycyjnych i multimediów oraz jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH I stopnia absolwent:

WIEDZA

 • ma wiedzę o środkach ekspresji i elementach warsztatu sztuk plastycznych, stosowanych w pracowniach artystycznych realizowanych w trakcie studiów.
 • w podstawowym zakresie poznał technologie używane do tworzenia prac artystycznych w pracowniach artystycznych realizowanych w trakcie studiów.
 • w podstawowym zakresie opanował wiedzę o zasadach i sposobach ekspozycji dzieł plastycznych w przestrzeni wystawienniczej oraz publicznej.
 • posiada podstawową wiedzę z zakresu filozofii, estetyki, etyki, kulturoznawstwa, historii i socjologii sztuki, umożliwiającą odniesienie dzieł artystycznych do kontekstów kulturowych, historycznych i społecznych.
 • posiada podstawową i pogłębioną w wybranych zakresach (przedziałów czasowych, kierunków w sztuce, stylów artystycznych) wiedzę z historii sztuki, umożliwiającą samodzielną interpretację głównych linii rozwojowych sztuk pięknych, architektury i wzornictwa.
 • ma wiedzę na temat najważniejszych zjawisk i trendów w sztuce współczesnej w Polsce i na świecie.
 • ma zasadniczą orientację w piśmiennictwie naukowym, publikacjach środowiskowych zwartych i ciągłych, dotyczących historii sztuki oraz krytyki artystycznej.
 • dysponuje wiedzą na temat wyboru i stosowania właściwych technologii w sztukach pięknych oraz analizowania uzyskanych przy ich użyciu efektów.
 • jest świadomy związków realizacji pracy artystycznej w sztukach plastycznych z rozwojem użytkowanych technologii oraz ma pogłębioną wiedzę o aktualnym stanie rozwoju technologii stosowanych w wybranej pracowni artystycznej.
 • dysponuje podstawową wiedzą w zakresie teorii i zasad efektywnej komunikacji wizualnej oraz jej odniesienia do realizacji prac artystycznych w sztukach plastycznych.
 • rozumie język pokrewnych dziedzin sztuki i stosowane w nich środki wyrazu.
 • ma ogólną wiedzę o metodach analizy i interpretacji wizualnych oraz audiowizualnych wytworów kultury, stosowanych na gruncie nauk humanistycznych.
 • poznał podstawowe zasady i regulacje prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.
 • zna akty prawne ustanawiające zawód artysty plastyka oraz określające jego uprawnienia i zasady wykonywania, w tym ochronę praw zawodowych i materialnych.
 • orientuje się w strukturze i funkcjonowaniu instytucji polskiego oraz europejskiego systemu artystycznego, zwłaszcza w układzie instytucji obiegu sztuki.
 • wie jak wspomóc drugiego człowieka w ekspresji siebie środkami wyrazu z dziedziny sztuk plastycznych.
 • zna wybrane filozoficzne, społeczne i psychologiczne koncepcje człowieka, leżące u podstaw teorii i praktyki pedagogicznej.
 • ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym.
 • dysponuje elementarną wiedzą o różnych rodzajach niepełnosprawności, ich biomedycznych i społecznych skutkach oraz potrzebach emocjonalnych osób niepełnosprawnych.
 • ma podstawową lub pogłębioną wiedzę na temat zaburzeń w regulacji stosunków człowieka z jego otoczeniem.
 • dysponuje poszerzoną wiedzą na temat psychologicznych mechanizmów kreatywności i twórczości człowieka.
 • ma elementarną wiedzę na temat specyfiki, warunków skuteczności i przyczyn zakłóceń procesów komunikacji interpersonalnej, wewnątrzgrupowej i ogólnospołecznej.
 • ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o specyfice różnych środowisk wychowawczych i zachodzących w nich procesach.
 • ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i kulturalnej.
 • zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, poznał uwarunkowania tych procesów.
 • zna i prawidłowo interpretuje podstawowe pojęcia pedagogiki w odniesieniu do prowadzenia indywidualnych i grupowych działań plastycznych.
 • dysponuje wiedzą na temat podstaw teoretycznych, metod i technik nauczania plastyki dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • dysponuje pogłębioną wiedzą na temat organizowania i prowadzenia procesu nauczania – uczenia się plastyki na I i II etapie edukacji.
 • ma uporządkowaną wiedzę o zasadach i normach etyki
 • ma niezbędną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w organizacji i prowadzeniu artystycznych i dydaktycznych działań plastycznych w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz w przestrzeni publicznej.
 • zna przepisy prawa określające status zawodowy nauczyciela oraz wyznaczające jego ścieżkę awansu zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI

 • potrafi udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • wykorzystując doświadczenie własnej pracy artystycznej i ćwiczeń w realizowanych podczas studiów pracowniach, samodzielnie potrafi zaprojektować oraz zrealizować pracę artystyczną w każdym z poznanych mediów sztuk plastycznych.
 • świadomie posługuje się poznanymi w realizowanych w trakcie studiów pracowniach artystycznych technikami i technologiami, przyporządkowując umiejętności manualne i wiedzę warsztatową realizacji koncepcji artystycznej.
 • potrafi dostrzec i zanalizować środki ekspresji użyte w kreacji wizualnych oraz audiowizualnych wytworów kultury i odnieść rezultaty tych analiz do własnych koncepcji prac artystycznych.
 • świadomie posługuje się w pełnym zakresie nabytych w trakcie studiów umiejętności narzędziami warsztatu artystycznego oraz właściwymi technikami i technologiami do realizacji prac artystycznych w poznanych mediach sztuk plastycznych.
 • w projektowaniu własnych prac artystycznych podejmuje samodzielne decyzje co do ich tematu i kompozycji oraz znajduje własne rozwiązania warsztatowe, odwołując się do własnych doświadczeń artystycznych i wykorzystując wiedzę o skutecznej komunikacji wizualnej.
 • potrafi znaleźć bądź zaaranżować obiekty, miejsca lub sytuacje do kreatywnego przedstawienia w pracy artystycznej, w tym potrafi w sposób kulturalny współpracować z pozującymi ludźmi (modelami bądź osobami postronnymi).
 • umie samodzielnie i w grupie przygotować miejsce oraz właściwe narzędzia do wykonania planowanej pracy artystycznej, jak też zabezpieczyć je zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy warsztatowe i rozstrzygać dylematy wykonawcze w trakcie realizacji własnych prac artystycznych w poznanych mediach sztuk plastycznych.
 • potrafi dokonać analizy własnej pracy artystycznej pod kątem oryginalności koncepcji, kreatywności realizacji oraz poprawności wykorzystania technik i technologii sztuk plastycznych.
 • potrafi harmonijnie i z zachowaniem zasad kultury bycia korzystać razem z innymi użytkownikami z pracowni; przestrzegając wspólnie zasad BHP.
 • potrafi współdziałać z innymi, przyjmując i odpowiedzialnie wykonując różne role w zespole, w realizacji działań artystycznych, pedagogicznych, arteterapeutycznych oraz innych działań zespołowych.
 • potrafi organizować i kontrolować pracę zespołu uczniów, wychowanków, podopiecznych lub kolegów, nadzorując realizowane przez siebie działanie plastyczne.
 • ze świadomością zamierzonych celów i osiąganych efektów posługuje się narzędziami warsztatowymi poznanymi w realizowanych w trakcie studiów pracowniach artystycznych.
 • do wykonania pracy artystycznej w poznanych mediach sztuk plastycznych nieomylnie dobiera i stosuje właściwe dla tematu i charakteru dzieła narzędzia warsztatowe oraz techniki i technologie.
 • samodzielnie doskonali poznane techniki warsztatowe poprzez umiejętne, systematyczne, konsekwentne dalsze indywidualne ćwiczenia.
 • tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne, swobodnie wykorzystując własną wyobraźnię, intuicję i emocjonalność oraz dotychczasowe doświadczenie pracy artystycznej.
 • swobodnie wykorzystuje w pracach artystycznych własne odniesienia do poznanych w trakcie studiów koncepcji i rozwiązań stylistycznych, stosowanych w różnych mediach sztuk plastycznych.
 • potrafi dokonać analizy własnej pracy artystycznej pod kątem oryginalności koncepcji oraz odniesienia do historycznych i współczesnych nurtów sztuki.
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) oraz technologii ICT.
 • potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej oraz życia kulturalnego, odnosząc się do poznanych koncepcji sztuki, z wykorzystaniem rozmaitych źródeł informacji (także w językach obcych).
 • potrafi w języku obcym porozumieć się na temat sztuk plastycznych i zagadnień artystycznych (ma umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
 • potrafi samodzielnie poddać analizie, scharakteryzować, objaśnić własne prace artystyczne, przybliżyć ich kontekst interpretacyjny, ustnie lub pisemnie, w paradygmacie naukowym, artystycznym, pedagogicznym.
 • potrafić publicznie zaprezentować swoje dzieła oraz podjąć kulturalną dyskusję na ich temat, wykazując szacunek dla rozmówców, umiejętność przyjęcia krytyki i racjonalne poczucie własnej wartości.
 • potrafi zorganizować profesjonalną ekspozycję prac plastycznych w przestrzeni wystawienniczej i publicznej.
 • potrafi wykorzystać zdolności, wiedzę i umiejętności artystyczne do wspomagania rozwoju drugiego człowieka poprzez wyzwalanie jego potencjału twórczego.
 • potrafi użyć podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin do analizy i interpretacji lub diagnozy indywidualnych bądź grupowych zachowań ludzi.
 • na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrafi w zakresie posiadanych umiejętności zaplanować i przeprowadzić odpowiednie działania o charakterze pedagogicznym, wychowawczym, opiekuńczym lub arteterapeutycznym.
 • potrafi posłużyć się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin do projektowania, analizowania oraz interpretowania strategii działań pedagogicznych, przewidując skutki planowanych działań i prognozując ich przebieg.
 • potrafi posłużyć się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin do rozwiązywania konkretnych problemów pedagogicznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
 • potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.
 • potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działalności pedagogicznej, wychowawczej, opiekuńczej lub arteterapeutycznej; dostrzega, analizuje i rozwiązuje powstające w trakcie działań dylematy etyczne.
 • potrafi organizować, prowadzić i kontrolować przebieg procesu nauczania – uczenia się plastyki na I i II etapie edukacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • łączy wrażliwość artystyczną ze zrozumieniem i poszanowaniem jednostkowej niepowtarzalności innego człowieka, akceptując i postrzegając jako wartość jego odmienność kulturową, mentalną czy fizyczną.
 • jest świadomy konieczności nieustannego doskonalenia warsztatu artystycznego i samodzielnego poszukiwania nowych form ekspresji artystycznej.
 • rozumie potrzebę dalszego rozwoju intelektualnego i jego związku z kształtowaniem swojej osobowości jako człowieka i artysty; chce pogłębiać swoją wiedzę humanistyczną.
 • odczuwa potrzebę dalszego rozwijania i poszerzania umiejętności pedagogicznych lub arteterapeutycznych.
 • w złożonych lub trudnych sytuacjach potrafi efektywnie wykorzystać twórcze myślenie, wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, elastyczność myślenia i zdolność adaptacji do zmiennych warunków.
 • w sytuacjach dylematów artystycznych lub zawodowych potrafi znaleźć adekwatne rozwiązanie, dokonując odpowiedniej hierarchizacji wartości, celów i priorytetów realizacyjnych, uwzględniając etyczne aspekty sprawy.
 • potrafi wykorzystać poznaną wiedzę z zakresu nauk społecznych do kontrolowania własnych zachowań i rozładowania napięcia nerwowego, zwłaszcza w sytuacjach stresu zawodowego.
 • cechuje się zdolnością rzeczowej analizy własnych prac artystycznych pod kątem oryginalności koncepcyjnej, jakości warsztatowej, relacji do innych dzieł sztuki i oceny etycznej.
 • potrafi podjąć merytoryczną dyskusję na temat swojego zachowania, działań zawodowych czy prac artystycznych, wykazując szacunek dla rozmówców oraz umiejętność przyjęcia krytyki.
 • jest zdolny do podjęcia refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów swojej pracy zawodowej.
 • świadomie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu kulturalnym, przyjmując zasadę dbałości o zachowanie dziedzictwa sztuki regionalnej, polskiej i europejskiej.
 • potrafi w sposób kulturalny nawiązać i podtrzymać kontakt oraz współpracować z innymi osobami, traktując je z empatią i szanując ich godność osobistą.
 • ma wolę uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji społecznych projektów artystycznych, pedagogicznych lub arteterapeutycznych.
 • potrafi interpretować i stosować przepisy o ochronie własności intelektualnej oraz prawie autorskim; wie jak dochodzić swoich praw w tym zakresie.

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego