EN

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
(II STOPNIA)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia to dwuletnie stacjonarne studia drugiego stopnia (dzienne uzupełniające) zakończone dyplomem magistra sztuki po II roku studiów.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest m.in. ukierunkowana na arteterapię, nawiązując do tradycji dokonań naukowych i dydaktycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, jedynej w kraju uczelni o tym profilu.

Celem studiów łączących uprawianie sztuk pięknych z wiedzą humanistyczną oraz pogłębiających umiejętność terapeutycznego wykorzystania tych kompetencji, jest wykształcenie wrażliwych i twórczych profesjonalistów, dbających o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych oraz zawodowych umiejętności. Studia uwrażliwiają na zrozumienie i poszanowanie jednostkowej niepowtarzalności innego człowieka, pozwalając absolwentom na podjęcie we własnej twórczości artystycznej zagadnień niepełnosprawności i wykluczenia, ze znajomością i zrozumieniem tradycji sztuki oraz myśli humanistycznej; ugruntowują w głębokim poznaniu i przeżywaniu sztuki dalszy rozwój umiejętności terapeutycznych.

Absolwent studiów II. stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych cechuje się w pełni i świadomie ukształtowaną osobowością twórczą. Walory osobiste i wysokie umiejętności artystyczne w połączeniu z wiedzą przedmiotową oraz kompetencjami społecznymi umożliwiają podejmowanie przez niego zadań wymagających kreatywności i zdecydowania. Jest w pełni przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności twórczej jako artysta, zarządzania kulturą i promocją sztuki w instytucjach państwowych oraz na rynku artystycznym (kurator, marszand), indywidualnej działalności pedagogicznej, terapeutycznej czy usługowej (warsztaty plastyczne, arteterapia, coaching, zamówienia indywidualne).

Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki uprawniający do podjęcia studiów III. stopnia (doktoranckich) o charakterze artystycznym w zakresie sztuk wizualnych.

Na rynku pracy wykazuje się wysokimi kompetencjami artystycznymi i społecznymi oraz specjalistyczną wiedzą przedmiotową w zakresie wybranej na studiach specjalności. Dysponuje pełnią przygotowania do samodzielnego prowadzenia działalności artystycznej, świadczenia usług pedagogicznych lub terapeutycznych, promowania sztuki i kształtowania obiegu artystycznego, prowadzenia własnej zindywidualizowanej działalności w obszarze kultury i sztuki.

Typowe ścieżki kariery zawodowej absolwentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II stopnia): artysta plastyk (twórczość własna), animator (działań społecznych i ośrodków kultury), kurator (wystaw i galerii), marszand (promotor sztuki), usługodawca w zakresie sztuk wizualnych i edukacji artystycznej.

UWAGA:

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia na kierunku "Edukacja artystyczna" lub innych kierunków pokrewnych.

 

SPECJALNOŚCI na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH II STOPNIA

 

1. Arteterapia

W programie studiów realizowane są dwie grupy przedmiotów. Pierwsza grupa to przedmioty kształcenia artystycznego i kulturowego, druga – przedmioty specjalistyczne, rozwijające kompetencje studenta w dziedzinie terapii przez sztukę. Poprzez kontakt ze sztuką absolwent rozwija swoją osobowość oraz potencjał twórczy: doskonali swoje umiejętności warsztatowe, uczy się świadomie dobierać techniki w procesie terapeutycznym.

Absolwent specjalności arteterapia będzie posiadał wiedzę o psychologicznych oraz metodologicznych podstawach terapeutycznych oddziaływań przez sztuki plastyczne. W trakcie studiów nabędzie umiejętność formułowania celu, planu oraz oceny założeń podjętej terapii. Zdobędzie przygotowanie umożliwiające dalszy rozwój w wybranym  kierunku arteterapii oraz zyska umiejętności skutecznego i świadomego posługiwania się działaniami plastycznymi w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. W praktyce zawodowej będzie umiał posłużyć się metodami arteterapeutycznymi bazującymi na procesie doświadczania sztuki oraz na procesie twórczym. Program specjalności zakłada zdobycie przez studenta pogłębionej i wszechstronnej wiedzy z dziedziny arteterapii,  wzbogaconej o elementy psychoterapii oraz dziedzin pokrewnych, która pozwoli mu na dokonanie analizy oraz organizowanie procesu arteterapeutycznego. Student ma kształtować postawę twórczą, która w powiązaniu z wiedzą teoretyczną umożliwi mu podjęcie aktywności zawodowej na profesjonalnym, praktycznym gruncie artystycznym.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w: placówkach upowszechniania kultury i sztuki, w których ma miejsce oddziaływanie za pomocą sztuki oraz terapia poprzez sztukę; pracowniach arteterapeutycznych; świetlicach terapeutycznych, firmach usług terapeutycznych; a w przypadku jeśli absolwent posiadł wykształcenie pedagogiczne na poziomie studiów I stopnia w: ośrodkach wychowawczych lub świetlicach szkolnych. Absolwent może prowadzić samodzielną praktykę arteterapeutyczno - artystyczną w tworzonym przez siebie ośrodku skierowanym dla dowolnej grupy wiekowej.

2. Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)

Program specjalności został  tak skonstruowany, aby student o określonej już, na poziomie studiów I st. świadomości  potencjału osobistego, mógł elastycznie kształtować swój profil wykształcenia poprzez wybór pracowni dyplomowej i seminarium. Zajęcia specjalizacyjne mają zapewnić studentowi możliwie największy komfort pracy - własnego rozwoju artystycznego w wybranej pracowni malarstwa, grafiki lub rzeźby, a tym samym pozwolić na przygotowanie, w indywidualnym toku studiów – dojrzałej, świadomej pracy dyplomowej. Student otrzymuje przygotowanie teoretyczne – poszerzające i ugruntowujące wcześniej zdobytą wiedzę z zakresu teorii i krytyki sztuki, ma również możliwość doskonalenia umiejętności warsztatowych z zakresu tradycyjnych technik artystycznych i multimediów oraz w ramach ciekawych przedmiotów specjalistycznych, dotyczących współczesnych działań artystycznych oraz sztuki w przestrzeni publicznej. Rozwija także wiedzę i umiejętności podczas, zaplanowanych w toku studiów - warsztatów i plenerów.

Studia przygotowują przede wszystkim do podjęcia samodzielnej pracy twórczej – zarówno z wykorzystaniem technik tradycyjnych, jak mediów cyfrowych oraz, w powiązaniu z wcześniej nabytymi kompetencjami, na poziomie studiów I stopnia – pozwalają na zatrudnienie w różnorodnych placówkach i instytucjach edukacyjnych, kulturotwórczych oraz zajmujących się animacją i promocją sztuk wizualnych.

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH II stopnia absolwent:

WIEDZA

 • dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą o środkach ekspresji i elementach warsztatu sztuk plastycznych, stosowanych w pracowniach artystycznych realizowanych w trakcie studiów.
 • w sposób pogłębiony poznał technologie używane do tworzenia prac artystycznych w pracowniach artystycznych realizowanych w trakcie studiów.
 • posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wspomagania drugiego człowieka w ekspresji siebie środkami wyrazu z dziedziny sztuk plastycznych.
 • opanował na poziomie rozszerzonym wiedzę o zasadach i sposobach ekspozycji dzieł plastycznych w przestrzeni wystawienniczej oraz publicznej; dobrze zna zasady działalności galerii sztuki.
 • posiada uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, umożliwiającą odniesienie dzieł artystycznych do kontekstów kulturowych, historycznych i społecznych.
 • posiada uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z historii sztuki, umożliwiającą samodzielną interpretację złożonych zagadnień rozwoju sztuki.
 • posiada uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat sztuki współczesnej w Polsce i na świecie.
 • jest świadomy związków pracy artystycznej w sztukach plastycznych z rozwojem użytkowanych technologii oraz ma pogłębioną wiedzę o aktualnym stanie rozwoju technologii stosowanych w sztukach plastycznych.
 • rozumie język pokrewnych dziedzin sztuki i stosowane w nich środki wyrazu.
 • posiada uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o metodach analizy i interpretacji wizualnych oraz audiowizualnych wytworów kultury, stosowanych na gruncie nauk humanistycznych.
 • zna akty prawne ustanawiające zawód artysty plastyka oraz określające jego uprawnienia i zasady wykonywania, w tym ochronę praw zawodowych i materialnych.
 • dobrze orientuje się w strukturze instytucji polskiego oraz europejskiego systemu artystycznego i potrafi funkcjonować w układzie instytucji obiegu sztuki
 • posiada uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wspomagania drugiego człowieka w ekspresji siebie środkami wyrazu z dziedziny sztuk plastycznych.
 • posiada uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia.
 • posiada uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę na temat różnych rodzajów niepełnosprawności, ich biomedycznych i społecznych skutkach oraz potrzebach emocjonalnych osób niepełnosprawnych.
 • ma pogłębioną wiedzę na temat zaburzeń w regulacji stosunków człowieka z jego otoczeniem.

UMIEJĘTNOŚCI

 • w pełnym zakresie wykorzystując doświadczenie własnej pracy artystycznej, samodzielnie potrafi zaprojektować oraz zrealizować pracę artystyczną w każdym z poznanych mediów sztuk plastycznych.
 • świadomie posługuje się technikami i technologiami stosowanymi w sztukach plastycznych, kreatywnie przyporządkowując umiejętności manualne i wiedzę warsztatową realizacji koncepcji artystycznej.
 • obserwuje oraz analizuje środki ekspresji użyte w kreacji wizualnych oraz audiowizualnych wytworów kultury i wykorzystuje uzyskaną wiedzę w projektowaniu oraz ekspozycji własnych prac artystycznych.
 • świadomie i kreatywnie posługuje się narzędziami warsztatu artystycznego oraz właściwymi technikami i technologiami do realizacji prac artystycznych w znanych mediach sztuk plastycznych.
 • samodzielnie projektuje prace artystyczne, odwołując się do własnych doświadczeń artystycznych i korzystając z całość własnej wiedzy o sztuce i kulturze.
 • potrafi samodzielnie i kierując grupą przygotować miejsce oraz właściwe narzędzia do wykonania planowanej pracy artystycznej, jak też zabezpieczyć je zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • potrafi dokonać złożonej analizy własnej pracy artystycznej pod kątem oryginalności koncepcji, kreatywności realizacji oraz poprawności wykorzystania technik i technologii sztuk plastycznych.
 • potrafi harmonijnie i z zachowaniem zasad kultury bycia korzystać razem z innymi użytkownikami z pracowni; przestrzegając wspólnie zasad BHP.
 • potrafi współdziałać z innymi, przyjmując kierowniczą role w zespole, w realizacji działań artystycznych, arteterapeutycznych oraz innych działań zespołowych.
 • ze świadomością zamierzonych celów i osiąganych efektów posługuje się narzędziami warsztatowymi sztuk plastycznych.
 • do wykonania pracy artystycznej w poznanych mediach sztuk plastycznych nieomylnie dobiera i stosuje właściwe dla tematu i charakteru dzieła narzędzia warsztatowe oraz techniki i technologie.
 • samodzielnie doskonali poznane techniki warsztatowe poprzez umiejętne, systematyczne, konsekwentne ćwiczenia, dążą do osiągnięcia indywidualizmu warsztatowego (wystrzegając się manieryzmu).
 • tworzy prace artystyczne, swobodnie wykorzystując własną wyobraźnię, intuicję i emocjonalność oraz dotychczasowe doświadczenie pracy artystyczne.j
 • potrafi dokonać analizy własnej pracy artystycznej pod względem oryginalności oraz odniesienia do historycznych i współczesnych nurtów sztuki.
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) oraz technologii ICT.
 • potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na temat sztuk plastycznych oraz życia kulturalnego, odnosząc się do poznanych koncepcji sztuki, z wykorzystaniem rozmaitych źródeł informacji (także w językach obcych).
 • potrafi w języku obcym porozumieć się na temat sztuk plastycznych i zagadnień artystycznych (ma umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
 • potrafi samodzielnie poddać analizie, scharakteryzować, objaśnić własne prace artystyczne, przybliżyć ich kontekst interpretacyjny, ustnie lub pisemnie, w paradygmacie naukowym, artystycznym.
 • potrafić publicznie zaprezentować swoje dzieła oraz podjąć kulturalną dyskusję na ich temat, wykazując szacunek dla rozmówców, umiejętność przyjęcia krytyki i racjonalne poczucie własnej wartości.
 • potrafi zorganizować profesjonalną ekspozycję prac plastycznych w przestrzeni wystawienniczej i publicznej oraz kierować działaniami galerii artystycznej.
 • potrafi wykorzystać zdolności, wiedzę i umiejętności artystyczne do wspomagania rozwoju drugiego człowieka poprzez wyzwalanie jego potencjału twórczego.
 • potrafi użyć poszerzonej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin do analizy i interpretacji lub diagnozy indywidualnych bądź grupowych zachowań ludzi.
 • na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrafi w zakresie posiadanych umiejętności zaplanować i przeprowadzić odpowiednie działania o wychowawczym, opiekuńczym lub arteterapeutycznym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • łączy wrażliwość artystyczną ze zrozumieniem i poszanowaniem jednostkowej niepowtarzalności innego człowieka, akceptując i postrzegając jako wartość jego odmienność kulturową, mentalną czy fizyczną.
 • potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.
 • w wysokim stopniu jest świadomy konieczności nieustannego doskonalenia warsztatu artystycznego i samodzielnego poszukiwania doskonalszych form ekspresji artystycznej.
 • rozumie potrzebę dalszego rozwoju intelektualnego i jego związku z kształtowaniem swojej osobowości jako człowieka i artysty; chce pogłębiać swoją wiedzę humanistyczną i inspiruje do tego innych.
 • potrafi w sposób świadomy, wykorzystując poznane mechanizmy psychologiczne, podejmować złożone i odpowiedzialne decyzje.
 • w sytuacjach dylematów artystycznych lub zawodowych potrafi znaleźć adekwatne rozwiązanie, dokonując odpowiedniej hierarchizacji wartości, celów i priorytetów realizacyjnych, uwzględniając etyczne aspekty sprawy.
 • cechuje się zdolnością rzeczowej analizy własnych prac artystycznych pod kątem oryginalności, relacji do nurtów sztuki i oceny etycznej.
 • potrafi podjąć merytoryczną dyskusję na temat swojego zachowania, działań zawodowych czy prac artystycznych, wykazując szacunek dla rozmówców oraz umiejętność przyjęcia krytyki.
 • jest zdolny do podjęcia złożonej refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów wykonywanej pracy zawodowej.
 • świadomie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu kulturalnym, przyjmując zasadę dbałości o zachowanie dziedzictwa sztuki regionalnej, polskiej i europejskiej.
 • potrafi w sposób kulturalny nawiązać i podtrzymać kontakt oraz współpracować z innymi osobami, traktując je z empatią i szanując ich godność osobistą.
 • ma wolę uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji społecznych projektów artystycznych lub arteterapeutycznych oraz potrafi przewidywać ich skutki społeczne, także w wymiarze etycznym.
 • potrafi interpretować i stosować przepisy o ochronie własności intelektualnej oraz prawie autorskim; potrafi dochodzić swoich praw w tym zakresie.

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego