EN

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (studia II stopnia)

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością to innowacyjny, pierwszy w Polsce, samodzielny kierunek kształcenia na studiach drugiego stopnia. Studia zapewniają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do rozumienia i wyjaśniania niepełnosprawności oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Kierunek ten adresowany jest do tych absolwentów kierunków społecznych, humanistycznych, medycznych, nauk o sztuce lub technicznych, którzy swoje aspiracje zawodowe łączą z szeroko rozumianymi działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych lub też zamierzają podjąć karierę naukową w zakresie badań nad niepełnosprawnością i są zainteresowani kontynuowaniem studiów na III stopniu.

Atuty kierunku

 • Program studiów stwarza studentom praktyczną możliwość projektowania działań skierowanych do niepełnosprawnych i ich środowisk
 • Przygotowuje do podejmowania i realizacji badań, dotyczących problematyki  niepełnosprawności z interdyscyplinarnej perspektywy nauk społecznych (w tym pedagogiki, socjologii, psychologii, nauki o mediach, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej) oraz humanistycznych (w tym filozofii, nauki o rodzinie)
 • Program kształcenia wprowadza studenta w teoretyczne, metodologiczne i wdrożeniowe ujęcia niepełnosprawności w wymiarze indywidualnym, międzyludzkim i ogólnospołecznym

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku kształcenia INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  drugiego stopnia absolwent:

WIEDZA

 • ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych, którą jest w stanie twórczo rozwijać w kontekście zagadnień związanych z niepełnosprawnością
 • posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu niepełnosprawności rozszerzony o terminy stosowane w naukach humanistycznych, społecznych i medycznych
 • ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu studiów nad niepełnosprawnością w interdyscyplinarnym powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi oraz w ujęciu porównawczym do osiągnięć międzynarodowych
 • zna humanistyczne  i społeczne koncepcje człowieka i ich odniesienia do niepełnosprawności
 • ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat prawidłowości i zaburzeń rozwoju biologicznego, psychicznego i społecznego człowieka w cyklu życia
 • ma na poziomie rozszerzonym wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań nad różnymi obszarami niepełnosprawności oraz zna procedury prowadzenia analiz ilościowych i jakościowych
 • ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w badaniach nad niepełnosprawnością
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • ma uporządkowaną, pogłębioną i poszerzoną wiedzę o systemach wsparcia osób z niepełnosprawnością w Polsce i na świcie, ich specyfice, uwarunkowaniach,   procesach w nich zachodzących oraz możliwościach prowadzenia nad nimi badań
 • ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o prawnych podstawach wspierania osób z niepełnosprawnością
 • ma poszerzoną wiedzę o osobach z niepełnosprawnością, ich specjalnych potrzebach oraz o metodach diagnozowania i oceny jakości usług

UMIEJĘTNOŚCI

 • potrafi współpracować z członkami zespołów badawczych na każdym etapie projektowani i realizacji badań nad niepełnosprawnością, w tym potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz pełnić funkcję lidera
 • posiada umiejętność spójnego, precyzyjnego i rozbudowanego wypowiadania się w mowie i piśmie, oraz formułowania konstruktywnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień związanych z niepełnosprawnością, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne nauk humanistycznych, społecznych i medycznych, zarówno polskich, jak i zagranicznych
 • posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów w sposób kreatywny i popierania ich uzasadnioną argumentacją w kontekście wybranych ujęć teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi
 • potrafi rozpoznawać ważną empirycznie przestrzeń badawczą studiów nad niepełnosprawnością, ustalać założenia koncepcyjne badań, prowadzić badania, analizować i interpretować wyniki, formułować wnioski oraz propozycje dalszych badań, w obrębie studiów nad niepełnosprawnością
 • potrafi planować i kierować własnym rozwojem, a także inspirować innych do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
 • ma umiejętności językowe w zakresie studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • posiada pogłębione umiejętności identyfikowania, przetwarzania i interpretowania informacji obszaru problemów związanych z niepełnosprawnością, przy użyciu różnych źródeł i metod
 • potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu studiów nad niepełnosprawnością w celu analizy i rozwiązywania złożonych problemów badawczych
 • umie rozpoznawać potrzeby i możliwości rozwojowe osób niepełnosprawnością oraz w tym zakresie projektować i realizować zadania badawcze

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • potrafi ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz określić potrzeby w zakresie rozwoju osobistego i naukowego
 • docenia znaczenie ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu niepełnosprawności w powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi oraz kreowania własnego warsztatu badawczego
 • docenia bogatą tradycję oraz dorobek badań nad niepełnosprawnością oraz utożsamia się z ich wartościami, celami i zadaniami
 • ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki badacza
 • ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata
 • ma świadomość odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki
 • jest wrażliwy na problemy związane z niepełnosprawnością, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz do aktywnego uczestnictwa w zespołach badawczych oraz  grupach i organizacjach działających na rzecz osób z niepełnoprawnością..

 

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego