EN

PEDAGOGIKA I STOPNIA
(profil praktyczny)

Pedagogika I stopnia (profil praktyczny) to studia o profilu praktycznym realizowane w Studium Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Nauk Pedagogicznych APS, zakończone dyplomem licencjata po III roku studiów.

Zakres treści zgodny jest z Krajową Ramą Kwalifikacji (KRK) na kierunku pedagogika – profil praktyczny oraz standardami kształcenia nauczycieli na poziomie licencjackim. Studenci zdobywają podstawową wiedzę z obszaru dyscyplin pedagogicznych, niezbędną do zrozumienia społeczno - kulturowego kontekstu edukacji, wychowania i opieki. Przygotowanie zawodowe realizowane jest podczas zajęć specjalizacyjnych i praktyk pedagogicznych.

Kandydaci przyjęci na studia podlegają kwalifikacji na specjalności w trakcie pierwszego roku studiów.

 

SPECJALNOŚCI na kierunku PEDAGOGIKA I STOPNIA (profil praktyczny)

 

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

 

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia na tej specjalności, obok podstawowego wykształcenia pedagogicznego, psychologicznego, dają możliwość zdobycia bogatej praktyki zawodowej (co umożliwiają warsztaty, hospitacje i coroczne praktyki w placówkach wychowania przedszkolnego oraz na I etapie edukacji szkoły podstawowej). Studiowanie tej specjalności daje przygotowanie praktyczne w zakresie wspierania rozwoju dziecka w zakresie edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej), diagnozy jego aktywności i organizowania zajęć zintegrowanych określonych podstawą programową dla wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej klas I-III szkoły podstawowej. Absolwent tej specjalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli jest przygotowany do pełnienia funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela klas początkowych. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata nadawany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.

2. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Student specjalności Pedagogika opiekuńcza i socjalna przygotowywany jest do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem i rodziną. Zdobywa podstawową wiedzę umiejętności, które pozwolą mu diagnozować problemy wychowawcze, organizować pomoc i wsparcie społeczne, socjalne, psychologiczne. Jest przygotowany do realizowania programów wychowawczych na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach opiekuńczych na stanowisku opiekuna dziecięcego, w szkole jako pedagog szkolny, jako wychowawca w świetlicy, organizator współpracy z rodzicami, jako asystent rodziny. Jego miejscem zatrudnienia mogą być także różne inne placówki wychowawczo- opiekuńcze (żłobki, kluby malucha, internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze), a także administracja szkolna oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata nadawany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej  w zakresie Pedagogiki opiekuńczo wychowawczej.

Aktualności

04-10-2017

UTW

Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością i serdecznością zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
04-10-2017

STUDIA PODYPLOMOWE

Terapia pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Celem studiów jest nabycie kompetencji w zakresie profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacy…
03-10-2017

95 lat APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej kończy w tym roku 95 lat. Rok Jubileuszowy to dobry czas do refleksji nad przeszłością i do wskazania możliwych kierunków rozwoju.