EN

PEDAGOGIKA (I STOPNIA)

Pedagogika I stopnia to trzyletnie studia zawodowe istotowo związane z misją i strategią rozwoju Akademii jako uczelni prowadzącej badania i kształcenie w zakresie nauk o wychowaniu oraz rozwijającej etos i odpowiedzialność pedagogiczną w duchu patronki Marii Grzegorzewskiej.

Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie kwalifikacji umożliwiających projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów. Obejmuje on następujące cele:

 • nabycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki w jej powiązaniu z naukami humanistycznymi i społecznymi oraz praktyką społeczną,
 • przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów, w tym do radzenia sobie na rynku pracy,
 • wyrobienie umiejętności doskonalenia wiedzy i nabywania nowych kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i analizowania danych,
 • ukształtowanie gotowości i kompetencji do uczenia się przez całe życie,
 • kształtowanie wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.

Cele te są osiągane przez realizację programu studiów i związanych z nimi modułów kształcenia, w tym szczegółowych celów i efektów kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów. Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, o ile szczegółowe warunki rekrutacji nie zawierają klauzul ograniczających

Kandydaci przyjęci na studia podlegają kwalifikacji na specjalności w trakcie pierwszego roku studiów.

 

SPECJALNOŚCI na kierunku PEDAGOGIKA I STOPNIA

 

STUDIA STACJONARNE

 

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

1. Animacja społeczno – kulturowa

Studia na specjalności kształcą animatorów kultury w środowisku szkolnym wraz z uzyskaniem uprawnień nauczycielskich o specjalności głównej wychowawcy świetlicy wraz z możliwością wyboru specjalności drugiej w ramach oferowanych przez uczelnię modułów specjalnościowych. Program nakierowany jest na pomoc studentom w odkrywaniu potencjału animacyjnego zawartego w dziedzictwie kultury materialnej i symbolicznej oraz wskazywanie warunków i sposobów jego wydobywania i uruchamiania.

Absolwent specjalności posiada: podstawową wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i antropologiczną dotyczącą rozwoju człowieka, ogólną wiedzę o obszarach kultury i sztuki oraz praktyczne umiejętności w zakresie plastyki, literatury, muzyki, filmu i kultury bytu. Prezentuje umiejętności animowania uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i różnych kręgów dorosłych, umiejętności oceny potrzeby i możliwości jednostki oraz społeczności lokalnych w zakresie kultury, edukacji, problemów społecznych. Jest przygotowany do tworzenia i realizacji programów i projektów działalności z obszaru kultury materialnej i symbolicznej, kultury relacji międzyludzkich. Rozumie i docenia znaczenie tradycji i obyczaju w określaniu tożsamości kulturowej, wypowiedzi poprzez sztukę w samorealizacji człowieka. Studia wspomagają postawy poznawcze i twórcze studentów, kształtują świadomość etyczną, wyobraźnię społeczną, refleksyjność wobec własnego życia, roli zawodowej i rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz samodzielność w tworzeniu własnych kwalifikacji w zależności od nowych zadań i specyficznych potrzeb instytucji, środowiska, rynku pracy.

Absolwent  posiada kwalifikacje do pracy w instytucjach szkolnych. Jest przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela świetlicy i zajęć pozalekcyjnych – zgodnie ze standardami realizując specjalność główną w zakresie animacji społeczno-kulturowej. Absolwent posiada: - podstawową wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i antropologiczną dotyczącą rozwoju człowieka, ogólną wiedzę o obszarach kultury i sztuki oraz praktyczne umiejętności w zakresie plastyki, literatury, muzyki, filmu i kultury bytu. – umiejętność animowania uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i różnych kręgów dorosłych, a także znać biologiczne i psychiczne właściwości człowieka we wszystkich okresach jego życia. – umiejętność oceny potrzeby i możliwości jednostki oraz społeczności lokalnych w zakresie kultury, edukacji, problemów społecznych; przygotować inicjatywy społeczne i programy działalności z obszaru kultury materialnej i symbolicznej, kultury relacji międzyludzkich. Powinien także rozumieć i doceniać znaczenie tradycji i obyczaju w określaniu tożsamości kulturowej, wypowiedzi poprzez sztukę w samorealizacji człowieka. Studia wspomagają postawy poznawcze i twórcze studentów, kształtują świadomość etyczną, wyobraźnię społeczną, refleksyjność wobec własnego życia, roli zawodowej i rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz samodzielność w tworzeniu własnych kwalifikacji w zależności od nowych zadań i specyficznych potrzeb instytucji, środowiska, rynku pracy. Absolwenci specjalizacji Animacja społeczno-kulturowa mogą podjąć pracę we wszystkich instytucjach życia społecznego i kulturalnego w skali lokalnej, krajowej i europejskiej, w których istotna rolę odgrywają elementy kulturowe i edukacyjne, jak radio, prasa, telewizja, public relations, event marketing, fundrising; w instytucjach samorządu lokalnego, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, ośrodkach kultury i turystyki, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych; szczególnie we wspólnotach środowiskowych, wyznaniowych, etnicznych, a także korporacjach zawodowych.

 

2.    Edukacja dorosłychi BHP

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy dydaktycznej, kulturalno-oświatowej, poradniczej i doradczej z osobami dorosłymi oraz do pełnienia roli inspektora BHP a także wykładowcy w zakresie szkoleń z dziedziny BHP, ergonomii i ochrony pracy.

Absolwent posiada podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób dorosłych oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego oraz praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, diagnozowania potrzeb edukacyjnych, doskonalenia swoich kompetencji oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego - umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Dzięki przygotowaniu do współpracy z zagranicznymi placówkami edukacji ustawicznej, zwłaszcza w obszarze Unii Europejskiej, m. in, w ramach programu Socrates – Grundtvig i Erasmus, uczestnictwa w europejskiej kooperacji w obszarach: kształcenia otwartego i zdalnego - Open and Distance Learning (ODL) oraz znajomości nowoczesnych technologii informacji i komunikacji w edukacji dorosłych - Information and Communication Technology (ICT), absolwent będzie potrafił, adekwatnie do wyzwań współczesnego świata, realizować powierzone mu zadania zawodowe.

Zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, odnoszącymi się do zagadnień BHP, absolwent może pracować w różnych zakładach i firmach produkcyjno – usługowych wielu branż. Ponadto kończąc niniejszą specjalność, absolwent uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Dzięki uzyskanym kwalifikacjom absolwent może ubiegać się o pracę w: szkołach dla dorosłych, centrach kształcenia ustawicznego (Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego), działach szkoleniowych przedsiębiorstw, zakładach pracy (edukacja ogólnokształcąca i zawodowa), agencjach zatrudnienia.

 

3. Doradztwo zawodowe

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowisku: doradca zawodowy i nauczyciel, zorientowanego w najnowszych trendach edukacyjnych i oczekiwaniach rynku pracy (z uwzględnieniem współczesnych form zatrudnienia, w tym e-pracy).

Dzięki szerokiej ofercie przedmiotów specjalistycznych, z zakresu doradztwa zawodowego, absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe umożliwiające mu sprawne wykonywanie zadań doradcy zawodowego, adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zakres wiedzy merytorycznej, zdobytej w ramach specjalności, pozwoli absolwentowi angażować się w szerokie spektrum działań w obszarze poradnictwa zawodowego. Wśród zadań, do których absolwent zostanie profesjonalnie przygotowany znajduje się m.in.: pomoc, osobie objętej doradztwem, przy określeniu predyspozycji zawodowych, przy wyborze zawodu, a także wsparcie w procesie zmiany kwalifikacji i kształtowania dalszej kariery. specjalność przygotowuje do zawodu doradcy zawodowego. Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zakresie doradztwa dla młodzieży i dorosłych w wyborze zawodu i przekwalifikowania oraz w kształtowaniu dalszej kariery życiowej, bazując na diagnostyce, charakterystyki osobowej, osoby objętej doradztwem

Ponadto kończąc niniejszą specjalność, absolwent uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom absolwent może ubiegać się o pracę w: szkołach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, centrach kształcenia ustawicznego oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w Urzędach Pracy, Ośrodkach Pomocy Społecznej, ZUS i OHP.

 

4. Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności

Absolwent tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie w zakresie dwóch specjalności:1) pedagoga szkolnego, posiadającego kompetencje do pracy z uczniem wybitnie zdolnym oraz 2) nauczyciela zajęć komputerowych i informatyki.

W czasie studiów absolwent tej specjalności realizując ogół przedmiotów podstawowych otrzymuje solidne przygotowanie pedagogiczne. Kształcenie to uzupełnione zostaje o zajęcia z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności, dydaktyki twórczości, trening twórczości. Umiejętności informatyczne zdobywa podczas przystępnie prowadzonych zajęć warsztatowych obejmujących: tworzenie stron internetowych, obróbkę grafiki, elementy programowania, obsługę oprogramowania biurowego i edukacyjnego. Potrafi efektywnie korzystać z Internetu i tworzyć narzędzia do edukacji zdalnej. Jego warsztat nauczycielski kształtują zajęcia z metodyki nauczania zajęć komputerowych i informatyki oraz praktyki studenckie, które kładą szczególny nacisk na integrację technologii informacyjnej z innymi przedmiotami szkolnymi, a także na identyfikację i wsparcie ucznia uzdolnionego.

Kompetencje informatyczne, uprawnienia nauczycielskie oraz umiejętność i nawyk samokształcenia powodują, iż absolwenci tej specjalności z łatwością znajdą pracę w szkołach, placówkach edukacyjnych, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach upowszechniania kultury, świetlicach itp.

 

5. Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna

Studia tworzą możliwość zdobycia dwóch specjalności w czasie jednych studiów. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dają kwalifikacje do zajmowania stanowiska: 1/ nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania przedszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (z zastrzeżeniem §11 ust. 2-4, §12-14, 16-22 i 24 Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009r.), 2/ nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela-wychowawcy w internatach prowadzonych w danym  typie szkoły, 3/ wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych oraz 4/ opiekuna w żłobkach i klubach dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Studiowanie specjalności daje podstawowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z dziećmi zwłaszcza na etapach edukacji elementarnej: przedszkolnej i wczesnoszkolnej, także z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela klas początkowych, który potrafi prowadzić zajęcia w systemie zintegrowanym, a w tym zna i potrafi realizować założenia edukacji polonistycznej, środowiskowej, matematycznej, artystyczno-technicznej, wychowania fizycznego i zdrowotnego. Jest on też przygotowany do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, potrzebującymi indywidualnej pomocy w zakresie korygowania zaburzeń utrudniających uczenie się. Zdobywa ponadto rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się, organizowania i prowadzenia specjalistycznych zajęć terapii pedagogicznej.

 Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pełnienia funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela nauczania zintegrowanego, nauczyciela-wychowawcy, opiekuna dziecięcego, oraz nauczyciela-terapeuty. Kwalifikacje zdobyte w czasie studiów pozwalają mu na dokonanie wyboru miejsca zatrudnienia spośród wielu placówek: żłobka, przedszkola, szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych oraz innych instytucji skierowanych na   edukację i opiekę nad dzieckiem. Może również prowadzić własną praktykę w zakresie terapii pedagogicznej.

Specyficzne połączenie dwóch specjalności nauczycielskich czyni samego absolwenta konkurencyjnym na rynku pracy. Absolwenci, którzy w czasie studiów korzystają w pełni z oferty merytorycznej jaką daje specjalność pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna w przyszłości pomimo wyzwań jakie stawia przed nimi zawód nauczyciela odczuwają satysfakcję z wykonywanej pracy.  

 

6. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną

Celem specjalności jest kompleksowe merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zgodnie z zakresem podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego, obowiązującej od 1 września 2009r. Studia na tej specjalności, obok przygotowania teoretycznego poprzez wykłady, ćwiczenia i seminaria, dają możliwość zdobycia bogatej praktyki zawodowej (co umożliwiają warsztaty, hospitacje i coroczne praktyki w placówkach wychowania przedszkolnego oraz na I etapie edukacji szkoły podstawowej).

W ramach specjalności Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną  absolwenci zostaną wyposażeni – oprócz wykształcenia ogólnego – w wiedzę z psychologii i pedagogiki dotyczącą:

 • rozwoju psychoruchowego człowieka – prawidłowego i zaburzonego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, i skutecznego wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka: proces uczenia się i jego mechanizmy, dopasowanie procesu uczenia się do możliwości rozwojowych dziecka, mechanizmy uczenia się itd.;
 • kształtowania wiadomości i umiejętności dzieci we wszystkich obszarach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podstawie programowej);
 • wychowywania dzieci tak, aby rozróżniały dobro i zło i wybierały dobro, potrafiły kulturalnie zwracać się do innych, były odważne, prawdomówne, znały swoje miejsce w rodzinie i były do niej przywiązane, wiedziały, że mieszkają w Polsce, znały hymn i flagę naszego kraju, rozumiały, że Polska jest w Unii Europejskiej;
 • organizowania i prowadzenia placówek przedszkolnych (w tym także alternatywnych formy wychowania przedszkolnego);
 • oceny rozwoju psychoruchowego oraz prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z dziećmi, które niebawem rozpoczną naukę w szkole;
 • metod zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych w szkole;
 • prowadzenia zajęć zgodnie z zakresem Podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

Ponadto absolwenci specjalności Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną zostaną wyposażeni w umiejętności potrzebne do:

 • współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieży i z kierownictwem i nauczycielami szkół, do których będą uczęszczać absolwenci przedszkola;
 • współpracy z rodzicami dzieci przedszkolnych i małych uczniów w zakresie optymalizacji ich wychowania i kształcenia;
 • korzystania z literatury obcojęzycznej i komunikowania się ze specjalistami w jednym z języków Unii Europejskiej.

W czasie studiów studenci są wdrażani do rozwiązywania trudnych problemów społecznych z zachowaniem kultury osobistej i dobrych obyczajów oraz wyposażani w umiejętności pracy nad sobą w zakresie rozpoznawania własnych uczuć i radzenia sobie z nimi, a także wrażliwości, akceptacji i tolerancji, asertywnego reagowania itp. Ponadto w ramach seminariów i warsztatów studenci są zaprawiani do samokształcenia i doskonalenia osobistego warsztatu zawodowego.

Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych wspieraniem dziecka w jego rozwoju. Absolwenci tych studiów będą przygotowani do wychowywania i nauczania dzieci w różnych formach organizacyjnych wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Zostaną wyposażeni w wiadomości i umiejętności przydatne do organizowania działalności pedagogicznej w klasycznych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego. Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, absolwent Wychowania przedszkolnegozostanie przygotowany do pełnienia roli nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej. Specjalność Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w różnego typu placówkach wychowania przedszkolnego (publicznych i niepublicznych, integracyjnych ) oraz w klasach I –III szkoły podstawowej. Ponadto student zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia alternatywnych form wychowania przedszkolnego.

 

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:

1. Animacja społeczno – kulturowa

Specjalność kształcianimatorów działających w środowisku, uprawnionych do pracy w instytucjach życia społecznego i kulturalnego w skali lokalnej, krajowej czy europejskiej. Program nakierowany jest na pomoc studentom w odkrywaniu potencjału animacyjnego zawartego w dziedzictwie kultury materialnej i symbolicznej oraz wskazywanie warunków i sposobów jego wydobywania i uruchamiania. Absolwent specjalności posiada: podstawową wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i antropologiczną dotyczącą rozwoju człowieka, ogólną wiedzę o obszarach kultury i sztuki oraz praktyczne umiejętności w zakresie plastyki, literatury, muzyki, filmu i kultury bytu. Prezentuje umiejętności animowania uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i różnych kręgów dorosłych, umiejętności oceny potrzeby i możliwości jednostki oraz społeczności lokalnych w zakresie kultury, edukacji, problemów społecznych. Jest przygotowany do tworzenia i realizacji programów i projektów działalności z obszaru kultury materialnej i symbolicznej, kultury relacji międzyludzkich. Rozumie i docenia znaczenie tradycji i obyczaju w określaniu tożsamości kulturowej, wypowiedzi poprzez sztukę w samorealizacji człowieka. Studia wspomagają postawy poznawcze i twórcze studentów, kształtują świadomość etyczną, wyobraźnię społeczną, refleksyjność wobec własnego życia, roli zawodowej i rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz samodzielność w tworzeniu własnych kwalifikacji w zależności od nowych zadań i specyficznych potrzeb instytucji, środowiska, rynku pracy.

Absolwent animacji społeczno-kulturowej uzyskuje kompetencje do pracy w systemie oświatowym pozaszkolnym (domy kultury, pałace młodzieży, ośrodki pracy pozaszkolnej, świetlice środowiskowe), instytucjach animacji społecznej, agendach samorządu lokalnego i instytucjach zajmujących się organizacją życia społecznego i kulturalnego (radio, prasa, telewizja).

Absolwent posiada: - podstawową wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i antropologiczną dotyczącą rozwoju człowieka, ogólną wiedzę o obszarach kultury i sztuki oraz praktyczne umiejętności w zakresie plastyki, literatury, muzyki, filmu i kultury bytu. – umiejętność animowania uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i różnych kręgów dorosłych, a także znać biologiczne i psychiczne właściwości człowieka we wszystkich okresach jego życia. – umiejętność oceny potrzeby i możliwości jednostki oraz społeczności lokalnych w zakresie kultury, edukacji, problemów społecznych; przygotować inicjatywy społeczne i programy działalności z obszaru kultury materialnej i symbolicznej, kultury relacji międzyludzkich. Powinien także rozumieć i doceniać znaczenie tradycji i obyczaju w określaniu tożsamości kulturowej, wypowiedzi poprzez sztukę w samorealizacji człowieka. Studia wspomagają postawy poznawcze i twórcze studentów, kształtują świadomość etyczną, wyobraźnię społeczną, refleksyjność wobec własnego życia, roli zawodowej i rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz samodzielność w tworzeniu własnych kwalifikacji w zależności od nowych zadań i specyficznych potrzeb instytucji, środowiska, rynku pracy.

Absolwenci specjalizacji Animacja społeczno-kulturowa mogą podjąć pracę we wszystkich instytucjach życia społecznego i kulturalnego w skali lokalnej, krajowej i europejskiej, w których istotna rolę odgrywają elementy kulturowe i edukacyjne, jak radio, prasa, telewizja, public relations, event marketing, fundrising; w instytucjach samorządu lokalnego, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, ośrodkach kultury i turystyki, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych; szczególnie we wspólnotach środowiskowych, wyznaniowych, etnicznych, a także korporacjach zawodowych.

 

2. Edukacja medialna 

Absolwent „Edukacji medialnej” będzie specjalistą  w zakresie kompleksowej komunikacji w świecie wirtualnym. Wszechstronne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do różnorodnych wyzwań związanych
z edukacyjnymi zastosowaniami mediów cyfrowych umożliwi mu pełnienie funkcji eksperta.  Doskonałe przygotowanie i wiedza z zakresu komunikowania społecznego i kształcenia multimedialnego będzie atutem na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.

Zajęcia łączyć będą klasyczne wykłady prowadzone przez doświadczonych wykładowców akademickich – praktyków z innowacyjnymi warsztatami (b-learning) prowadzonymi przez najlepszych specjalistów posiadających doświadczenie komercyjnego rynku firm i korporacji. Ćwiczenia obejmują m.in. praktyki i warsztaty dziennikarskie,  multimedialne, graficzne. Studenci realizować będą etiudy i felietony filmowe, itp. Treści kształcenia zawierać będą aktualne problemy edukacyjno-medialne społeczeństwa wiedzy. Zajęcia uwzględniać będą  indywidualne predyspozycje studenta umożliwiające jego rozwój i karierę zawodową w instytucjach medialnych.

Przykładowe miejsca zatrudnienia: administracja oświatowa szczebla rządowego i samorządowego, placówki medialne i informacyjno-informatyczne, agencje multimedialne, interaktywne i reklamowe, wydawnictwa, domy mediowe, telewizja, radio, portale internetowe, firmy szkoleniowe,  administratorzy stron www., telefonia komórkowa, itp.

Na absolwenta oczekują atrakcyjne miejsca pracy w zawodach m.in. (przykłady): projektanci grafiki i aplikacji multimedialnych (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r. nr 2166), metodyk edukacji na odległość (235103), metodyk multimedialny (235104), pedagog multimedialny (235108), specjalista ds. spraw technologii informatyczno-komunikacyjnych (25), projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komunikacyjnych (251302).

 

3. Psychopedagogika kreatywności

Psychopedagogika kreatywności to unikatowa specjalność przygotowująca pedagogów do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie identyfikacji, stymulowania i wspierania zdolności twórczych. Specjalność jest dla osób lubiących twórcze wyzwania. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności potrzebne do diagnozowania zdolności i postaw twórczych, prowadzenia treningów twórczości w placówkach edukacyjnych, tworzenia i realizowania innowacji pedagogicznych, animowania inicjatyw ukierunkowanych na rozwój kreatywności. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu m.in. psychologii twórczości, pedagogiki twórczości, metodyki kształcenia twórczego, innowatyki, filozofii twórczości i socjologii twórczości. Obok zajęć teoretycznych każdy student uczestniczy w licznych warsztatach i treningach twórczości. W ramach specjalizacji działa również koło naukowe. Skupia ono osoby szczególnie zainteresowane tematyką szeroko rozumianej pedagogiki twórczości, jak również dziedzin pokrewnych. Z inicjatywy członków koła organizowane są liczne przedsięwzięcia, m.in. konferencje naukowe czy sesje warsztatowe. Studenci Psychopedagogiki Kreatywności uczestniczą w licznych konkursach kreatywności, takich jak Odyseja Umysłu czy Destination Imagination, odnosząc sukcesy na arenie światowej. Obecnie, wielu z nich jest trenerami powyższych oraz innych tego typu programów.

Program specjalności odpowiada na aktualne potrzeby rynku pracy. Absolwenci specjalności pracują  w edukacji formalnej i pozaformalnej, pełnią rolę pedagogów, nauczycieli, trenerów i coachów. Pracują  w działach marketingu, mediach - wszędzie tam gdzie kreatywność jest niezbędną umiejętnością. Podejmują działania artystyczne z licznymi sukcesami docenianymi na polskim i międzynarodowym rynku muzycznym, literackim i  naukowym. Są to studia dla osób otwartych na nowość, ambitnych i nie bojących się wyzwań, o nastawieniu innowacyjnym.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

1. Edukacja dorosłychi BHP

Celemspecjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy dydaktycznej, kulturalno-oświatowej, poradniczej i doradczej z osobami dorosłymi oraz do pełnienia roli inspektora BHP a także wykładowcy w zakresie szkoleń z dziedziny BHP, ergonomii i ochrony pracy.

Absolwent posiada podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób dorosłych oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego oraz praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, diagnozowania potrzeb edukacyjnych, doskonalenia swoich kompetencji oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego - umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Dzięki przygotowaniu do współpracy z zagranicznymi placówkami edukacji ustawicznej, zwłaszcza w obszarze Unii Europejskiej, m. in, w ramach programu Socrates – Grundtvig i Erasmus, uczestnictwa w europejskiej kooperacji w obszarach: kształcenia otwartego i zdalnego - Open and Distance Learning (ODL) oraz znajomości nowoczesnych technologii informacji i komunikacji w edukacji dorosłych - Information and Communication Technology (ICT), absolwent będzie potrafił, adekwatnie do wyzwań współczesnego świata, realizować powierzone mu zadania zawodowe.

Zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, odnoszącymi się do zagadnień BHP, absolwent może pracować w różnych zakładach i firmach produkcyjno – usługowych wielu branż. Ponadto kończąc niniejszą specjalność, absolwent uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Dzięki uzyskanym kwalifikacjom absolwent może ubiegać się o pracę w: szkołach dla dorosłych, centrach kształcenia ustawicznego (Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego), działach szkoleniowych przedsiębiorstw, zakładach pracy (edukacja ogólnokształcąca i zawodowa), agencjach zatrudnienia.

 

2. Doradztwo zawodowe

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowisku: doradca zawodowy i nauczyciel, zorientowanego w najnowszych trendach edukacyjnych i oczekiwaniach rynku pracy (z uwzględnieniem współczesnych form zatrudnienia, w tym e-pracy).

Dzięki szerokiej ofercie przedmiotów specjalistycznych, z zakresu doradztwa zawodowego, absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe umożliwiające mu sprawne wykonywanie zadań doradcy zawodowego, adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zakres wiedzy merytorycznej, zdobytej w ramach specjalności, pozwoli absolwentowi angażować się w szerokie spektrum działań w obszarze poradnictwa zawodowego. Wśród zadań, do których absolwent zostanie profesjonalnie przygotowany znajduje się m.in.: pomoc, osobie objętej doradztwem, przy określeniu predyspozycji zawodowych, przy wyborze zawodu, a także wsparcie w procesie zmiany kwalifikacji i kształtowania dalszej kariery. specjalność przygotowuje do zawodu doradcy zawodowego. Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zakresie doradztwa dla młodzieży i dorosłych w wyborze zawodu i przekwalifikowania oraz w kształtowaniu dalszej kariery życiowej, bazując na diagnostyce, charakterystyki osobowej, osoby objętej doradztwem

Ponadto kończąc niniejszą specjalność, absolwent uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom absolwent może ubiegać się o pracę w: szkołach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, centrach kształcenia ustawicznego oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w Urzędach Pracy, Ośrodkach Pomocy Społecznej, ZUS i OHP. 

 

3. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Program specjalności koncentruje się wokół zagadnień opieki i wychowania w środowisku naturalnym i instytucjach społeczno-edukacyjnych. W centrum zainteresowania usytuowane są problemy wychowania w rodzinie oraz pomocniczej roli, jaka wobec dziecka i rodziców pełni szkoła, placówki opiekuńcze, kulturalne i socjalne, resocjalizacyjne i inne.

Student specjalności Pedagogika opiekuńcza i socjalna przygotowywany jest do szeroko rozumianej pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem i rodziną. Ma zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu diagnozować problemy wychowawcze, organizować pomoc i wsparcie społeczne, socjalne, psychologiczne. Ma być specjalistą od budowania programów wychowawczych i aktywizowania środowiska lokalnego na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Kształcenie w zakresie tej specjalności ma służyć rozwojowi i modernizacji tradycyjnych funkcji opiekuńczo- socjalnych, kulturalno-wychowaczych, prewencyjno-resocjalizacyjnych szkoły i innych placówek opiekuńczych i edukacyjnych.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńcza i socjalna przygotowany jest do pracy w placówkach opiekuńczych na stanowisku opiekun dziecięcego, w szkole jako pedagog szkolny, jako wychowawca w świetlicy, animator zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizator współpracy z rodzicami i z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym jako asystent rodziny. Współpracuje z samorządem lokalnym, ze służbami socjalnymi, lokalnymi instytucjami kulturalnymi, z mediami, z policją, sądem. Jego miejscem zatrudnienia mogą być także różne inne placówki wychowawczo- opiekuńcze (żłobki, kluby malucha, internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze), a także administracja szkolna oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

 

4. Edukacja wczesnoszkolna

Studiowanie tej specjalnościdaje solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wspierania rozwoju dziecka w zakresie edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej), diagnozy jego aktywności i organizowania zajęć zintegrowanych określonych podstawą programową dla wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej klas I-III szkoły podstawowej. Absolwent tej specjalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli jest przygotowany do pełnienia funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela klas początkowych, który potrafi prowadzić zajęcia w systemie zintegrowanym, a w tym zna i potrafi realizować założenia edukacji polonistycznej, środowiskowej, matematycznej, artystyczno-technicznej, wychowania fizycznego i zdrowotnego. Jest on przygotowany do z pracy z rodzicami na rzecz tworzenia sprzyjającego dziecku środowiska edukacyjnego. Absolwent specjalności pedagogika wczesnoszkolnauzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela oraz wychowania przedszkolnego, nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej, nauczyciela- opiekuna w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie, instytucjach pozarządowych skierowanych na opiekę i edukację dziecka.

 

5. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną

Celem specjalności jest kompleksowe merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do pełnienia roli nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zgodnie z zakresem podstawy programowej, obowiązującej od 1 września 2009r. Studia na tej specjalności, obok przygotowania teoretycznego w zakresie edukacji dzieci (poprzez wykłady, ćwiczenia i seminaria), dają możliwość zdobycia doświadczeń pedagogicznych (co umożliwiają warsztaty, hospitacje i coroczne praktyki w placówkach wychowania przedszkolnego i na I etapie edukacji szkoły podstawowej).

Studia na tej specjalności pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, która umożliwia trafną diagnozę i skuteczne wspieranie rozwoju dziecka, kształtowanie dziecięcych wiadomości i umiejętności oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi, które niebawem rozpoczną naukę w szkole). Ponadto absolwent specjalności zostaje wyposażony w umiejętności potrzebne do współpracy ze specjalistami (psycholog, logopeda, pedagog specjalny) oraz rodzicami dziecka uczęszczającego do przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej. Absolwenci tych studiów będą też przygotowani do wychowywania i nauczania dzieci w różnych formach organizacyjnych wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Zostaną wyposażeni w wiadomości i umiejętności przydatne do organizowania działalności pedagogicznej w klasycznych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego. Jednocześnie - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zostanie przygotowany do pełnienia roli nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej. Specjalność Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w różnego typu placówkach wychowania przedszkolnego (publicznych i niepublicznych, integracyjnych ) oraz w klasach I –III szkoły podstawowej. Ponadto student zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia alternatywnych form wychowania przedszkolnego.

 

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:

1. Animacja społeczna i rozwój lokalny

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych jakością życia w środowisku lokalnymgminy/miasta/dzielnicy i pragnących zaangażować się, jako obecni lub przyszli pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, w działania wpływające na jej poprawę. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą absolwentom na inicjowanie lub włączenie się w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, rozwój danej społeczności, efektywne organizowanie i zarządzanie pracą grupową, współpracę z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, kreowanie rozwiązań prorozwojowych w obszarze edukacji i kultury. Studia na tej specjalności przygotowują do diagnozowania sytuacji społeczności, w tym – jej zasobów, możliwości rozwojowych i czynników hamujących rozwój, dają umiejętności projektowania i wprowadzania zmian w środowisku lokalnym. Absolwenci specjalności mają możliwość zatrudnienia: a) jako specjaliści w dziedzinie działań rozwojowych na poziomie lokalnym i regionalnym w instytucjach samorządowych; b) jako animatorzy rozwoju lokalnych społeczności; c) jako koordynatorzy projektów w instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia absolwent:

WIEDZA

 • zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
 • ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowym i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.
 • ma uporządkowana wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych postaw .
 • zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej.
 • ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.
 • ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościami.
 • ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami.
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.
 • zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.
 • ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nim zachodzących.
 • zna najważniejsze, tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.
 • ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.
 • ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę.
 • ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowania różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych.
 • ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.
 • ma elementarną wiedzę o specyfice zawodu nauczycielskiego.
 • ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.
 • ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju.
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych.
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą pomocy przedmedycznej.
 • zna podstawowe przepisy i normy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego.
 • ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie określonym specjalnością studiów.
 • ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie określonym specjalnością studiów.

UMIEJĘTNOŚCI

 • potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.
 • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, jak też podejmowania działań naprawczych.
 • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).
 • posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.
 • potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.
 • ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.
 • posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.
 • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.
 • potrafi posługiwać się podstawowym ujęciami teoretycznym w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.
 • potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.
 • potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznym i w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych.
 • potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
 • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.
 • potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie określonym specjalnością studiów.
 • ma umiejętności językowe w zakresie studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
 • docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
 • ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością i przedsiębiorczością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.
 • ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 • dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki.
 • jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.
 • ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, rozumiejąc i szanując różnorodność tworzących go tradycji.
 • wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.
 • docenia znaczenie dbałości o kulturę fizyczną.

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego