EN

PEDAGOGIKA (II STOPNIA)

Pedagogika II stopnia to dwuletnie studia uzupełniające istotowo związane z misją i strategią rozwoju Akademii jako uczelni prowadzącej badania i kształcenie w zakresie nauk o wychowaniu oraz rozwijającej etos i odpowiedzialność pedagogiczną w duchu patronki Marii Grzegorzewskiej.

Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie pogłębionych kwalifikacji umożliwiających wieloaspektowe projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów. Obejmuje on następujące cele:

 • nabycie poszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki w jej powiązaniu z naukami humanistycznymi i społecznymi oraz praktyką społeczną,
 • przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów, w tym do radzenia sobie na rynku pracy,
 • doskonalenie i poszerzanie umiejętności doskonalenia wiedzy i nabywania nowych kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i analizowania danych,
 • doskonalenie kompetencji do uczenia się przez całe życie,
 • pogłębianie wrażliwości etycznej oraz doskonalenie refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.

Cele te są osiągane przez realizację programu studiów i związanych z nimi modułów kształcenia, w tym szczegółowych celów i efektów kształcenia. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra po II roku studiów.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów, oraz prowadzenia elementarnych form pracy badawczej w zakresie pedagogiki.

Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, o ile szczegółowe warunki rekrutacji nie zawierają klauzul ograniczających.

 

SPECJALNOŚCI na kierunku PEDAGOGIKA II STOPNIA

 

STUDIA STACJONARNE

 

SPECJALNOŚCI  NAUCZYCIELSKIE:

UWAGA:

O przyjęcie na ten kierunek ze specjalnością mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela)

 

1. Pedagogika przedszkolna

Celem specjalności jest kompleksowe merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do działań pedagogicznych w przedszkolu i szkole, zgodnie z zakresem podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego, obowiązującej od 1 września 2009r.

Absolwenci studiów drugiego stopnia specjalności Pedagogika przedszkolna będą posiadali poszerzone przygotowanie do pełnienia funkcji nauczyciela przedszkola, do badania przebiegu działalności pedagogicznej, diagnozowania rozwoju dzieci i konstruowania programów edukacyjnych i dydaktyczno – wyrównawczych zmieniających na lepsze rzeczywistość wychowania przedszkolnego oraz losy starszych i młodszych przedszkolaków.

W ramach specjalności Pedagogika przedszkolna studenci rozszerzą swoją wiedzę pedagogiczno – psychologiczną o ten zakres, który jest potrzebny do skutecznego wspierania wychowania i kształcenia dzieci przedszkolnych i małych uczniów.

Ponadto zostaną wyposażeni w umiejętności potrzebne do:

 • współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieży i z kierownictwem i nauczycielami szkół, do których będą uczęszczać absolwenci przedszkola;
 • współpracy z rodzicami dzieci przedszkolnych i małych uczniów w zakresie optymalizacji ich wychowania i kształcenia;
 • korzystania z literatury obcojęzycznej i komunikowania się ze specjalistami w jednym z języków Unii Europejskiej.

W czasie studiów przygotowujemy naszych studentów do rozwiązywania trudnych problemów społecznych z zachowaniem kultury osobistej i dobrych obyczajów. Wyposażymy ich w umiejętności pracy nad sobą w zakresie rozpoznawania własnych uczuć i radzenia sobie z nimi, a także wrażliwości, akceptacji i tolerancji, asertywnego reagowania itp. Ponadto w ramach seminariów i warsztatów wdrażamy do samokształcenia i doskonalenia osobistego warsztatu zawodowego.

Nasi absolwenci stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i mogą pełnić rolę:

 • nauczyciela w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela-wychowawcy w internatach prowadzonych w danym typie szkoły,
 • wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych,
 • opiekuna w żłobkach i klubach dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

2. Pedagogika wczesnoszkolna

Absolwent specjalności II stopnia pedagogika wczesnoszkolna rozszerza i doskonali swoje przygotowanie do pełnienia funkcji nauczyciela klas początkowych oraz pogłębia przygotowanie do badania rzeczywistości pedagogicznej i projektowania nowych rozwiązań edukacyjnych. Studiowanie specjalności pedagogika wczesnoszkolna daje rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wspierania rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym, umiejętności projektowania i doskonalenia własnej działalności zawodowej oraz samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących potrzeb rozwojowych dzieci. Student będzie pogłębiał swoje kompetencje pedagogiczne w zakresie tworzenia środowiska uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym i organizacji zajęć zintegrowanych w klasach I-III. Absolwent specjalności pedagogika wczesnoszkolna rozszerza swoje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela klas I-III. Miejsce zatrudnienia: szkoła podstawowa, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, instytucje zarządzania oświatą, instytucje pozarządowe skierowane na opiekę i edukację dziecka.

 

3. Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności

Absolwent specjalności jest przygotowany do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego, ze specjalnym uwzględnieniem problematyki opieki nad uczniem wybitnie zdolnym. Posiada kompetencje w zakresie: rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych, określania form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, wspierania działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, planowania i koordynowania zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Posiada także umiejętność kreatywnego myślenia i działania, którą uzyskuje podczas zajęć z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności, pedagogiki i dydaktyki twórczości. Uzyskane w ramach studiów I stopnia uprawnienia nauczycielskie oraz ukształtowane na studiach II stopnia kompetencje powodują, iż absolwent może znaleźć pracę na stanowisku pedagoga szkolnego w ogólnodostępnych szkołach. Może być również zatrudniony w ośrodkach kultury, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz firmach komercyjnych.

 

SPECJALNOŚCI  NIENAUCZYCIELSKIE:

UWAGA:

O przyjęcie na poniższe specjalności mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogicznych i innych humanistycznych.

 

1. Andragogika i doradztwo personalne

Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnych, twórczych i refleksyjnych andragogów, przygotowanych do pracy dydaktycznej, kulturalno-oświatowej oraz poradniczej z osobami dorosłymi oraz doradców personalnych posiadających kwalifikacje do pracy w działach personalnych placówek oświatowych oraz firm o różnej strukturze zatrudnienia. Studiowanie na tej specjalności umożliwia uzyskanie rozszerzonej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób dorosłych, specyfiki pracy z dorosłymi oraz do konstruowania drogi rozwoju zawodowego człowieka dorosłego W ramach kształcenia specjalnościowego absolwent nabywa praktycznych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, diagnozowania potrzeb edukacyjnych, tworzenia własnego warsztatu metodycznego i prowadzenia działalności w obszarze edukacji pozaformalnej.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe do pracy w obszarze edukacji szkolnej i pozaszkolnej dorosłych. Powinien być przygotowany do pracy w instytucjach edukacji ustawicznej dorosłych (np. centra kształcenia ustawicznego, szkoły dla dorosłych, kształcenie kursowe, edukacja ogólnokształcąca i zawodowa w zakładach pracy). Osobne miejsce zajmuje przygotowanie do pracy w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, rodzinnego. Pedagog o specjalności Andragogika i doradztwo personalne może znaleźć zatrudnienie w: działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, firmach szkoleniowych, Zakładach Doskonalenia Zawodowego, Centrach Kształcenia Ustawicznego, Centrach Kształcenia Praktycznego; w agencjach zatrudnienia; w działach personalnych placówek oświatowych oraz firm o różnej strukturze zatrudnienia; w organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych i wspomagania zatrudnienia; jako specjalista w działach związanych z zarządzaniem karierą i rozwojem zawodowym.

 

2. Edukacja w środowisku lokalnym

Specjalność kierowana jest do szerokiej grupy absolwentów studiów pierwszego stopnia, w szczególności – do osób posiadających wrażliwość na potrzeby lokalnego środowiska społecznego, pragnących rozwinąć wiedzę pedagogiczną, orientację w problematyce społecznej i zdolności animacyjne, do osób zainteresowanych jakością edukacji na poziomie gminy/miasta/dzielnicy i pragnących zaangażować się, jako obecni lub przyszli pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, w działania wpływające na jej poprawę. Celem kształcenia na specjalności  jest przygotowanie pracowników sektora publicznego i pozarządowego, zdolnych do podjęcia działań diagnostycznych, projektowych i organizacyjnych ukierunkowanych na polepszenie jakości edukacji na poziomie środowiska lokalnego. Studia przygotowują do podejmowania działań diagnostycznych, projektowych i organizacyjnych dotyczących edukacji na poziomie lokalnym. Pozwalają na szerokie spojrzenie na potrzeby edukacyjne współczesnego człowieka, obejmujące nie tylko edukację szkolną, ale również edukację nieformalną i ustawiczną. Uzyskane przez absolwenta kwalifikacje zawodowe pozwalają absolwentowi na poszukiwanie zatrudnienia w następujących obszarach rynku pracy: a) instytucje samorządowe: pracownik urzędu samorządu terytorialnego każdego szczebla (urzędów gmin/dzielnicy, urzędów powiatowych, urzędów marszałkowskich), w funkcji urzędnika lub asystenta w ramach wydziałów związanych z zadaniami oświatowymi samorządu; b) organizacje pozarządowe: pracownik organizacji pozarządowych, działających w środowiskach lokalnych i na rzecz rozwoju tych środowisk, w szczególności – pod względem edukacyjnym, instytucjach państwowych: pracownik instytucji państwowych (np. kuratorium, instytucji wspierających).

 

 3. Edukacja zdalna i grafika komputerowa

Absolwent „Edukacji zdalnej i grafiki komputerowej” uzyskuje  przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki humanistyczne i społeczne z zastosowaniem technologii informacyjno-komuni­kacyjnych. Jest to innowacyjny  kierunek przygotowujący do zawodu metodyka i koordynatora kształcenia komplementarnego oraz projektanta multimedialnych materiałów edukacyjnych. Doskonała wiedza i przygotowanie z zakresu kształcenia zdalnego będzie atutem na dynamicznie rozwijającym się tradycyjnym i cyfrowym rynku pracy.

Zajęcia prowadzone będą przez wyśmienitych wykładowców akademickich oraz najlepszych specjalistów posiadających doświadczenie w instytucjach zajmujących się e-learningiem. Ćwiczenia obejmować będą m.in. komunikację medialną, grafikę 2 i 3D, animację komputerową, platformy kształcenia zdalnego, a także warsztaty dziennikarskie i filmowe itp. Treści kształcenia zawierać będą aktualne zagadnienia komunikacyjne, informatyczne, projektowe i programistyczne, niezbędne do sprawnego poruszania się w środowisku sieci, mediów i platform cyfrowych. Zajęcia uwzględniać będą  indywidualne predyspozycje studenta umożliwiające jego rozwój i karierę zawodową w różnorodnych instytucjach, gdzie zastosowanie mają najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne. W toku studiów student zdobędzie umiejętności projektowania i tworzenia materiałów dydaktycznych: tekstowych, audialnych, wizualnych, multimedialnych oraz internetowych.

Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie jako specjaliści w zakresie tworzenia, realizacji, kontroli i oceny kształcenia zdalnego w ośrodkach szkoleniowych, placówkach oświatowych, w działach kształcenia kadr urzędów publicznych i przedsiębiorstw, a także w wydawnictwach i podmiotach produkujących oraz dystrybuujących multimedialne materiały edukacyjne.

Na absolwenta oczekują atrakcyjne miejsca pracy w zawodach m.in. (przykłady): projektanci grafiki i aplikacji multimedialnych (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r. nr 2166), metodyk edukacji na odległość (235103), metodyk multimedialny (235104), pedagog multimedialny (235108), specjalista ds. spraw technologii informatyczno-komunikacyjnych (25), projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komunikacyjnych (251302).

 

4. Pedagogika opiekuńczo – socjalna

Program specjalności koncentruje się wokół zagadnień opieki i wychowania w środowisku naturalnym i instytucjach społeczno-edukacyjnych. W centrum zainteresowania usytuowane są problemy wychowania w rodzinie oraz pomocniczej roli, jaka wobec dziecka i rodziców pełni szkoła, placówki opiekuńcze, kulturalne i socjalne, resocjalizacyjne i inne.

Student specjalności Pedagogika opiekuńcza i socjalna przygotowywany jest do szeroko rozumianej pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem i rodziną. Ma zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu diagnozować problemy wychowawcze, organizować pomoc i wsparcie społeczne, socjalne, psychologiczne. Ma być specjalistą od budowania programów wychowawczych i aktywizowania środowiska lokalnego na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Kształcenie w zakresie tej specjalności ma służyć rozwojowi i modernizacji tradycyjnych funkcji opiekuńczo-socjalnych, kulturalno-wychowaczych, prewencyjno-resocjalizacyjnych szkoły i innych placówek opiekuńczych i edukacyjnych.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńcza i socjalna przygotowany jest do pracy w placówkach opiekuńczych na stanowisku opiekun dziecięcego, jako wychowawca w świetlicy, animator zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizator współpracy z rodzicami i z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym jako asystent rodziny. Współpracuje z samorządem lokalnym, ze służbami socjalnymi, lokalnymi instytucjami kulturalnymi, z mediami, z policją, sądem. Jego miejscem zatrudnienia mogą być także różne inne placówki wychowawczo- opiekuńcze (żłobki, kluby malucha, ośrodki szkolno-wychowawcze), a także administracja szkolna oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

 

5. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnego pedagoga pracy i specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie II stopnia studiów wyższych w zakresie kwalifikacji ogólnozawodowych i podstawowych dla zawodu, w tym przygotowanie absolwenta do działalności naukowo-badawczej i pracy zawodowej na stanowiskach związanych z relacją człowiek – człowiek.

Absolwent tej specjalności posiada: wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną dotyczącą pracy ludzkiej w ogóle, a pracy zawodowej w szczególności; wiedzę z zakresu kształcenia przedzawodowego, prozawodowego, zawodowego oraz kształcenia ustawicznego dorosłych; wiedzę w zakresie wymagań kwalifikacyjnych i procedur naboru pracowników; umiejętność organizowania zajęć wychowania do pracy, wychowania przez pracę i wychowania w toku pracy; umiejętność organizowania stanowisk pracy i kierowania zespołem ludzkim;  umiejętność zakładania własnej firmy. Studiowanie na tej specjalności umożliwia uzyskanie rozszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie przygotowania do pracy z ludźmi, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego, rozwoju zawodowego człowieka, zawodoznawstwa oraz potrzeb rynku pracy.

W ramach kształcenia specjalnościowego absolwent zdobywa kwalifikacje jako pedagog pracy i specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i może pracować w działach personalnych i szkoleniowych różnych zakładów pracy, urzędach pracy, instytucjach pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, w centrach informacji zawodowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jako analityk pracy (242301), doradca personalny (242303), konsultant do spraw kariery (242305), specjalista ds. kadr (242307), specjalista ds. rekrutacji pracowników (242309), specjalista ds. zarządzania talentami (242311), w roli brokera edukacyjnego (242401) na rynku edukacji zawodowej. Ponadto absolwenci będą przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

6. Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży

Specjalność przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych pracą łączącą warsztat pedagoga z warsztatem twórcy dziecięcych spektakli teatralnych. Jest to innowacyjny  kierunek przygotowujący do:

  • zawodu animatora ruchu teatralnego, zajmującego się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży,
  • instruktora teatralnego prowadzącego teatry dzieci i  teatry   młodzieżowe, organizującego i prowadzącego niezawodowe „offowe” teatry dorosłych oraz
  • projektanta multimedialnych materiałów edukacyjnych, prezentujących teatr w przestrzeni medialnej. 

Absolwent „PEDAGOGIKI KULTURY Z ANIMACJĄ TEATRU DZIECI I MŁODZIEŻY” uzyskuje interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne, łączące elementy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Poznaje podstawy  wiedzy o teatrze i dramacie, warsztat reżyserii teatru dramatycznego, lalkowego, monodramu, teatru wyobraźni, bajki, groteski, teatru plastycznego, teatru ruchu i pantomimy oraz technologie informacyjno-komunikacyjne i media stosowane w spektaklach teatralnych i widowiskach. Doświadczenie to zdobywa w kontekście wiedzy o ideałach, dorobku i tradycji polskiej pedagogiki kultury, wiążącej najwybitniejsze dokonania intelektualistów - pedagogów z najlepszymi tradycjami i dorobkiem inteligenckiego ruchu animacji kulturowej.

 Nacisk, kładziony na przygotowanie praktyczne absolwenta, będzie atutem dla osób wiązących swoje plany zawodowe z działalnością teatralną w tradycyjnych i nowoczesnych formach. Studia mają na celu przygotowanie pedagogów-instruktorów teatralnych, którzy realizując spektakle teatralne i imprezy kulturalne będą traktować je nie tylko jako cel sam w sobie, ale przede wszystkim jako środek do wszechstronnego rozwoju swoich podopiecznych.

 Wykłady i ćwiczenia obejmujące zagadnienia teoretyczne podejmują kwestie teorii kultury i pedagogiki kultury w kontekście dokonujących się w ostatnich dziesięcioleciach „cultural turns”.

Ćwiczenia  obejmować będą m.in.: podstawowe zadania sceniczne w planach: żywym, lalkowym, plastycznym, podstawy teatru pantomimy, kulturę słowa i interpretację sceniczną, dykcję, zabawy ortofoniczne z elementami logopedii, poszukiwania repertuarowe, reżyserską interpretację tekstu, analizę i interpretację spektakli; warsztaty wokalno-aktorskie.

Zajęcia uwzględniać będą  indywidualne predyspozycje studenta umożliwiające jego rozwój i karierę zawodową w różnorodnych instytucjach stosujących najnowsze, twórcze formy pracy z uczestnikiem zajęć artystycznych. W toku studiów student  zdobędzie umiejętności projektowania i tworzenia spektakli, widowisk i imprez kulturalnych, zbierania scenariuszowych materiałów repertuarowych: tekstowych, audialnych, wizualnych, multimedialnych oraz internetowych, potrzebnych do wykorzystania w pracy reżyserskiej.

Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie jako specjaliści instruktorzy teatralni w tworzonych teatrach, animatorzy kultury (numer kwalifikacji zawodowej: 343901 wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.) w ruchu  teatralnym, pracownicy ośrodków kultury – specjaliści realizacji widowisk,  pedagodzy świetlic szkolnych, wiejskich i socjoterapeutycznych w ośrodkach szkoleniowych i placówkach oświatowych.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

SPECJALNOŚCI  NAUCZYCIELSKIE:

UWAGA:

O przyjęcie na ten kierunek ze specjalnością mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela)

 

1. Pedagogika korekcyjna

Studiowanie tej specjalności przygotowuje przyszłych pedagogów do pracy z dziećmi potrzebującymi indywidualnej pomocy w korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń i braków utrudniających uczenie się.

Studiowanie pedagogiki korekcyjnej daje rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie diagnozy przyczyn trudności w uczeniu się i wspomagania rozwoju dziecka, umiejętności projektowania i doskonalenia własnej działalności zawodowej oraz samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących potrzeb rozwojowych dzieci i kształtowania środowiska ich rozwoju. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga szerokich umiejętności w zakresie: formułowania indywidualnej, wielostronnej diagnozy pedagogicznej, projektowania i realizacji działań kompensacyjno-korekcyjnych zgodnie z potrzebami dziecka, rozwijania samodzielności dziecka, wiary we własne siły, potrzeby dążenia do sukcesu i osiągania wyznaczonych celów.

Absolwent specjalności pedagogika korekcyjna uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-terapeuty, specjalisty w zakresie terapii pedagogicznej. Może zostać zatrudniony w: przedszkolu, szkole podstawowej, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, świetlicach terapeutycznych, instytucjach pozarządowych skierowanych na opiekę i edukację dziecka, prywatnych gabinetach terapii pedagogicznej.

 

2. Pedagogika przedszkolna

Celem specjalności jest kompleksowe merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do działań pedagogicznych w przedszkolu i szkole, zgodnie z zakresem podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego, obowiązującej od 1 września 2009r.

Absolwenci studiów drugiego stopnia specjalności Pedagogika przedszkolna będą posiadali poszerzone przygotowanie do pełnienia funkcji nauczyciela przedszkola, do badania przebiegu działalności pedagogicznej, diagnozowania rozwoju dzieci i konstruowania programów edukacyjnych i dydaktyczno – wyrównawczych zmieniających na lepsze rzeczywistość wychowania przedszkolnego oraz losy starszych i młodszych przedszkolaków.

W ramach specjalności Pedagogika przedszkolna studenci rozszerzą swoją wiedzę pedagogiczno – psychologiczną o ten zakres, który jest potrzebny do skutecznego wspierania wychowania i kształcenia dzieci przedszkolnych i małych uczniów.

Ponadto zostaną wyposażeni w umiejętności potrzebne do:

 • współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieży i z kierownictwem i nauczycielami szkół, do których będą uczęszczać absolwenci przedszkola;
 • współpracy z rodzicami dzieci przedszkolnych i małych uczniów w zakresie optymalizacji ich wychowania i kształcenia;
 • korzystania z literatury obcojęzycznej i komunikowania się ze specjalistami w jednym z języków Unii Europejskiej.

W czasie studiów przygotowujemy naszych studentów do rozwiązywania trudnych problemów społecznych z zachowaniem kultury osobistej i dobrych obyczajów. Wyposażymy ich w umiejętności pracy nad sobą w zakresie rozpoznawania własnych uczuć i radzenia sobie z nimi, a także wrażliwości, akceptacji i tolerancji, asertywnego reagowania itp. Ponadto w ramach seminariów i warsztatów wdrażamy do samokształcenia i doskonalenia osobistego warsztatu zawodowego.

Nasi absolwenci stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i mogą pełnić rolę:

 • nauczyciela w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela-wychowawcy w internatach prowadzonych w danym typie szkoły,
 • wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych,
 • opiekuna w żłobkach i klubach dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

3. Pedagogika wczesnoszkolna

Absolwent specjalności II stopnia pedagogika wczesnoszkolna rozszerza i doskonali swoje przygotowanie do pełnienia funkcji nauczyciela klas początkowych oraz pogłębia przygotowanie do badania rzeczywistości pedagogicznej i projektowania nowych rozwiązań edukacyjnych. Studiowanie specjalności pedagogika wczesnoszkolna daje rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wspierania rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym, umiejętności projektowania i doskonalenia własnej działalności zawodowej oraz samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących potrzeb rozwojowych dzieci. Student będzie pogłębiał swoje kompetencje pedagogiczne w zakresie tworzenia środowiska uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym i organizacji zajęć zintegrowanych w klasach I-III. Absolwent specjalności pedagogika wczesnoszkolna rozszerza swoje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela klas I-III. Miejsce zatrudnienia: szkoła podstawowa, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, instytucje zarządzania oświatą, instytucje pozarządowe skierowane na opiekę i edukację dziecka.

 

 

SPECJALNOŚCI  NIENAUCZYCIELSKIE:

UWAGA:

O przyjęcie na poniższe specjalności mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogicznych i innych humanistycznych.

 

1. Andragogika i doradztwo personalne

Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnych, twórczych i refleksyjnych andragogów, przygotowanych do pracy dydaktycznej, kulturalno-oświatowej oraz poradniczej z osobami dorosłymi oraz doradców personalnych posiadających kwalifikacje do pracy w działach personalnych placówek oświatowych oraz firm o różnej strukturze zatrudnienia. Studiowanie na tej specjalności umożliwia uzyskanie rozszerzonej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób dorosłych, specyfiki pracy z dorosłymi oraz do konstruowania drogi rozwoju zawodowego człowieka dorosłego W ramach kształcenia specjalnościowego absolwent nabywa praktycznych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, diagnozowania potrzeb edukacyjnych, tworzenia własnego warsztatu metodycznego i prowadzenia działalności w obszarze edukacji pozaformalnej.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe do pracy w obszarze edukacji szkolnej i pozaszkolnej dorosłych. Powinien być przygotowany do pracy w instytucjach edukacji ustawicznej dorosłych (np. centra kształcenia ustawicznego, szkoły dla dorosłych, kształcenie kursowe, edukacja ogólnokształcąca i zawodowa w zakładach pracy). Osobne miejsce zajmuje przygotowanie do pracy w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, rodzinnego. Pedagog o specjalności Andragogika i doradztwo personalne może znaleźć zatrudnienie w: działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, firmach szkoleniowych, Zakładach Doskonalenia Zawodowego, Centrach Kształcenia Ustawicznego, Centrach Kształcenia Praktycznego; w agencjach zatrudnienia; w działach personalnych placówek oświatowych oraz firm o różnej strukturze zatrudnienia; w organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych i wspomagania zatrudnienia; jako specjalista w działach związanych z zarządzaniem karierą i rozwojem zawodowym.

 

2. Pedagogika opiekuńczo – socjalna

Program specjalności koncentruje się wokół zagadnień opieki i wychowania w środowisku naturalnym i instytucjach społeczno-edukacyjnych. W centrum zainteresowania usytuowane są problemy wychowania w rodzinie oraz pomocniczej roli, jaka wobec dziecka i rodziców pełni szkoła, placówki opiekuńcze, kulturalne i socjalne, resocjalizacyjne i inne.

Student specjalności Pedagogika opiekuńcza i socjalna przygotowywany jest do szeroko rozumianej pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem i rodziną. Ma zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu diagnozować problemy wychowawcze, organizować pomoc i wsparcie społeczne, socjalne, psychologiczne. Ma być specjalistą od budowania programów wychowawczych i aktywizowania środowiska lokalnego na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Kształcenie w zakresie tej specjalności ma służyć rozwojowi i modernizacji tradycyjnych funkcji opiekuńczo-socjalnych, kulturalno-wychowaczych, prewencyjno-resocjalizacyjnych szkoły i innych placówek opiekuńczych i edukacyjnych.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńcza i socjalna przygotowany jest do pracy w placówkach opiekuńczych na stanowisku opiekun dziecięcego, jako wychowawca w świetlicy, animator zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizator współpracy z rodzicami i z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym jako asystent rodziny. Współpracuje z samorządem lokalnym, ze służbami socjalnymi, lokalnymi instytucjami kulturalnymi, z mediami, z policją, sądem. Jego miejscem zatrudnienia mogą być także różne inne placówki wychowawczo- opiekuńcze (żłobki, kluby malucha, ośrodki szkolno-wychowawcze), a także administracja szkolna oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

 

3. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnego pedagoga pracy i specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie II stopnia studiów wyższych w zakresie kwalifikacji ogólnozawodowych i podstawowych dla zawodu, w tym przygotowanie absolwenta do działalności naukowo-badawczej i pracy zawodowej na stanowiskach związanych z relacją człowiek – człowiek.

Absolwent tej specjalności posiada: wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną dotyczącą pracy ludzkiej w ogóle, a pracy zawodowej w szczególności; wiedzę z zakresu kształcenia przedzawodowego, prozawodowego, zawodowego oraz kształcenia ustawicznego dorosłych; wiedzę w zakresie wymagań kwalifikacyjnych i procedur naboru pracowników; umiejętność organizowania zajęć wychowania do pracy, wychowania przez pracę i wychowania w toku pracy; umiejętność organizowania stanowisk pracy i kierowania zespołem ludzkim;  umiejętność zakładania własnej firmy. Studiowanie na tej specjalności umożliwia uzyskanie rozszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie przygotowania do pracy z ludźmi, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego, rozwoju zawodowego człowieka, zawodoznawstwa oraz potrzeb rynku pracy.

W ramach kształcenia specjalnościowego absolwent zdobywa kwalifikacje jako pedagog pracy i specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i może pracować w działach personalnych i szkoleniowych różnych zakładów pracy, urzędach pracy, instytucjach pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, w centrach informacji zawodowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jako analityk pracy (242301), doradca personalny (242303), konsultant do spraw kariery (242305), specjalista ds. kadr (242307), specjalista ds. rekrutacji pracowników (242309), specjalista ds. zarządzania talentami (242311), w roli brokera edukacyjnego (242401) na rynku edukacji zawodowej. Ponadto absolwenci będą przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

 4. Zarządzanie w oświacie

Specjalność tę może wybrać każdy studentzainteresowany pracą w oświacie. Celem specjalności jest wyposażenie studentów w zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie pozwalającym na podjęcie działań diagnostycznych, projektowych i organizacyjnych w placówkach (instytucjach)  oświatowych, ukierunkowanych na polepszenie jakości edukacji na poziomie samej organizacji i jej otoczenia bliższego w warunkach  reformy oświatowej. 

Studia na tej specjalności mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb różnego rodzaju instytucji w warunkach reformy oświatowej i reformy administracji samorządowej. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracyna stanowiskach różnych szczebli zarządzania oświatą (np. urzędach gmin, starostwie, agendach wojewódzkich), a przede wszystkim w szkole (uczelni). Potencjalnym miejscem pracy absolwenta tej specjalności są m.in. następujące placówki: departamenty oświaty w sejmiku wojewódzkim; dziekanaty i działy kształcenia (nauczania) szkół wyższych (publicznych i niepublicznych); kuratoria oświaty; referaty oświaty w urzędach gmin; sekretariaty instytutów szkół wyższych; sekretariaty internatów i burs; sekretariaty szkół ponadgimnazjalnych; wydziały oświaty w urzędach miast; wydziały oświaty w powiatach.

Na absolwenta oczekują atrakcyjne miejsca pracy w zawodach m.in. (przykłady): projektanci grafiki i aplikacji multimedialnych (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r. nr 2166), metodyk edukacji na odległość (235103), metodyk multimedialny (235104), pedagog multimedialny (235108), specjalista ds. spraw technologii informatyczno-komunikacyjnych (25), projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komunikacyjnych (251302).

 

5. Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży

Specjalność przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych pracą łączącą warsztat pedagoga z warsztatem twórcy dziecięcych spektakli teatralnych. Jest to innowacyjny  kierunek przygotowujący do:

  • zawodu animatora ruchu teatralnego, zajmującego się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży,
  • instruktora teatralnego prowadzącego teatry dzieci i  teatry   młodzieżowe, organizującego i prowadzącego niezawodowe „offowe” teatry dorosłych oraz
  • projektanta multimedialnych materiałów edukacyjnych, prezentujących teatr w przestrzeni medialnej. 

Absolwent „PEDAGOGIKI KULTURY Z ANIMACJĄ TEATRU DZIECI I MŁODZIEŻY” uzyskuje interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne, łączące elementy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Poznaje podstawy  wiedzy o teatrze i dramacie, warsztat reżyserii teatru dramatycznego, lalkowego, monodramu, teatru wyobraźni, bajki, groteski, teatru plastycznego, teatru ruchu i pantomimy oraz technologie informacyjno-komunikacyjne i media stosowane w spektaklach teatralnych i widowiskach. Doświadczenie to zdobywa w kontekście wiedzy o ideałach, dorobku i tradycji polskiej pedagogiki kultury, wiążącej najwybitniejsze dokonania intelektualistów - pedagogów z najlepszymi tradycjami i dorobkiem inteligenckiego ruchu animacji kulturowej.

 Nacisk, kładziony na przygotowanie praktyczne absolwenta, będzie atutem dla osób wiązących swoje plany zawodowe z działalnością teatralną w tradycyjnych i nowoczesnych formach. Studia mają na celu przygotowanie pedagogów-instruktorów teatralnych, którzy realizując spektakle teatralne i imprezy kulturalne będą traktować je nie tylko jako cel sam w sobie, ale przede wszystkim jako środek do wszechstronnego rozwoju swoich podopiecznych.

 Wykłady i ćwiczenia obejmujące zagadnienia teoretyczne podejmują kwestie teorii kultury i pedagogiki kultury w kontekście dokonujących się w ostatnich dziesięcioleciach „cultural turns”.

Ćwiczenia  obejmować będą m.in.: podstawowe zadania sceniczne w planach: żywym, lalkowym, plastycznym, podstawy teatru pantomimy, kulturę słowa i interpretację sceniczną, dykcję, zabawy ortofoniczne z elementami logopedii, poszukiwania repertuarowe, reżyserską interpretację tekstu, analizę i interpretację spektakli; warsztaty wokalno-aktorskie.

Zajęcia uwzględniać będą  indywidualne predyspozycje studenta umożliwiające jego rozwój i karierę zawodową w różnorodnych instytucjach stosujących najnowsze, twórcze formy pracy z uczestnikiem zajęć artystycznych. W toku studiów student  zdobędzie umiejętności projektowania i tworzenia spektakli, widowisk i imprez kulturalnych, zbierania scenariuszowych materiałów repertuarowych: tekstowych, audialnych, wizualnych, multimedialnych oraz internetowych, potrzebnych do wykorzystania w pracy reżyserskiej.

Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie jako specjaliści instruktorzy teatralni w tworzonych teatrach, animatorzy kultury (numer kwalifikacji zawodowej: 343901 wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.) w ruchu  teatralnym, pracownicy ośrodków kultury – specjaliści realizacji widowisk,  pedagodzy świetlic szkolnych, wiejskich i socjoterapeutycznych w ośrodkach szkoleniowych i placówkach oświatowych.

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA II stopnia absolwent:

WIEDZA

 • zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym.
 • ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innym i dyscyplinami nauk.
 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i system ach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.
 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice).
 • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę.
 • ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.
 • ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych.
 • ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych.
 • ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych.
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie edukacji zdrowotnej.
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych aspektów rozwoju i wychowania.
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych.
 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.
 • ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów.
 • ma uporządkowaną wiedzę o realizatorach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, z uwzględnieniem działalności zawodowej nauczycieli.
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.
 • zna podstawowe przepisy i normy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego.
 • ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie określonym specjalnością studiów.
 • ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie określonym specjalnością studiów.
 • ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego, społecznego, kulturowego i organizacyjnego działalności pedagogicznej na danym etapie edukacji i w zakresie określonym specjalnością studiów.

UMIEJĘTNOŚCI

 • posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.
 • potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.
 • potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów ,korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
 • potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych, ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych.
 • posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi.
 • posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, w skazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki.
 • ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych z obszaru realizowanej specjalności.
 • potrafi sprawnie posługiwać się wybranym i ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działań pedagogicznych związanych ze studiowaną specjalnością.
 • potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w obszarach praktycznych realizowanej specjalności.
 • potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.
 • potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.
 • potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole.
 • potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie określonym specjalnością studiów.
 • ma umiejętności językowe w zakresie studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • ma pogłębioną świadomość poziom u swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
 • jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę.
 • docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga.
 • utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych
 • jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.
 • odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.
 • jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym zosobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.
 • ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, rozumiejąc i szanując różnorodność tworzących go tradycji.
 • wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego