EN

PEDAGOGIKA SPECJALNA (I STOPNIA)

Pedagogika specjalna I stopnia to trzyletnie studia zawodowe istotowo związane z misją i strategią rozwoju Akademii jako uczelni prowadzącej badania i kształcenie w zakresie nauk o wychowaniu oraz rozwijającej etos i odpowiedzialność pedagogiczną w duchu patronki Marii Grzegorzewskiej.

Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie kwalifikacji umożliwiających projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów. Obejmuje on następujące cele:

 • nabycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki w jej powiązaniu z naukami humanistycznymi i społecznymi oraz praktyką społeczną,
 • przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów, w tym do radzenia sobie na rynku pracy,
 • nabycie elementarnej wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań w obszarze peda­gogice specjalnej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, techni­kach i narzędziach badawczych;
 • wyrobienie umiejętności doskonalenia wiedzy i nabywania nowych kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i analizowania danych,
 • ukształtowanie gotowości i kompetencji do uczenia się przez całe życie,
 • kształtowanie wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.

Cele te są osiągane przez realizację programu studiów i związanych z nimi modułów kształcenia, w tym szczegółowych celów i efektów kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie określonym specjalnością studiów. Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, o ile szczegółowe warunki rekrutacji nie zawierają klauzul ograniczających.

Kandydaci przyjęci na studia podlegają kwalifikacji na specjalności w trakcie pierwszego roku studiów.

 

SPECJALNOŚCI na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA I STOPNIA

 

STUDIA STACJONARNE

 

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 

1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością  intelektualną i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Po ukończeniu specjalności absolwent m. in.:

 • posiada umiejętność posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń  i ograniczeń  psychicznych i społecznych
 • zna możliwości edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • potrafi rozpoznać i samodzielnie rozwiązać problemy edukacyjne i rehabilitacyjne  osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • uzyskał wiedzę w zakresie metodyki nauczania, wychowania, opieki i rehabilitacji osób z  niepełnosprawnością intelektualną.
 • potrafi  opracować i realizować programy  zajęć edukacyjno-terapeutycznych z uwzględnieniem wieku i stopnia niepełnosprawności intelektualnej osoby
 • posiada umiejętność udzielania konsultacji i instruktażu rodzicom osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwent  posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą problematyki osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także wykształconą postawę szacunku dla człowieka i wrażliwości na jego potrzeby.

Absolwent  studiów I stopnia edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do m. in.:

1. NAUCZYCIELA

 • w przedszkolach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • w podstawowych szkołach specjalnych dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • w szkołach podstawowych specjalnych  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim na I etapie edukacji i w świetlicy (na II etapie po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzania zajęć lub przedmiotu)
 • w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno –wychowawczych

2. NAUCZYCIELA WSPIERAJĄCEGO

 • w przedszkolach  (oddziałach) integracyjnych
 • w szkołach podstawowych  integracyjnych

3. TERAPEUTY – PEDAGOGA SPECJALNEGO

 • w ośrodkach  wczesnej interwencji
 • poradniach rehabilitacyjnych

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  przygotowany jest do pracy w szkole jako pedagog szkolny, jako wychowawca w świetlicy, animator zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,  organizator współpracy z rodzicami i z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Jego miejscem zatrudnienia mogą być także różne inne placówki wychowawczo- opiekuńcze ( internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze).

 

2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością  intelektualną i pedagogika wczesnoszkolna

Po ukończeniu specjalności absolwent m. in.:

 • posiada umiejętność posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń  i ograniczeń  psychicznych i społecznych
 • zna możliwości edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • potrafi rozpoznać i samodzielnie rozwiązać problemy edukacyjne i rehabilitacyjne  osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • uzyskał wiedzę w zakresie metodyki nauczania, wychowania, opieki i rehabilitacji osób z  niepełnosprawnością intelektualną.
 • potrafi  opracować i realizować programy  zajęć edukacyjno-terapeutycznych z uwzględnieniem wieku i stopnia niepełnosprawności intelektualnej osoby
 • posiada umiejętność udzielania konsultacji i instruktażu rodzicom osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwent  posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą problematyki osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także wykształconą postawę szacunku dla człowieka i wrażliwości na jego potrzeby.

Absolwent  studiów I stopnia edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do m. in.:

1. NAUCZYCIELA

 • w przedszkolach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • w podstawowych szkołach specjalnych dla osób  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • w szkołach podstawowych specjalnych  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzania zajęć lub przedmiotu)
 • w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno –wychowawczych

2. NAUCZYCIELA WSPIERAJĄCEGO

 • w przedszkolach  (oddziałach) integracyjnych
 • w szkołach podstawowych  integracyjnych

3. TERAPEUTY – PEDAGOGA SPECJALNEGO

 • w ośrodkach  wczesnej interwencji
 • w poradniach rehabilitacyjnych

Absolwent pedagogiki wczesnoszkolnej zdobywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć w kl. I - III, organizacji pracy w szkole podstawowej, współpracy z rodzicami oraz wiedzę z zakresu metod nauczania i uczenia się dziecka, obszarów integracji i kierunków zmian w edukacji wczesnoszkolnej, współczesnych koncepcji edukacji początkowej, charakteru pracy nauczyciela – wychowawcy.

 

3. Logopedia

Absolwent studiów I stopnia specjalności „logopedia” otrzymuje tytuł „licencjata pedagogiki specjalnej w zakresie logopedii”. W czasie studiów I stopnia przyswoił wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i lingwistycznych podstaw dziedziny zajmującej się zaburzeniami w językowym porozumiewaniu się. Zna normy rozwoju mowy, potrafi rozpoznać dzieci z nieprawidłowościami w tym zakresie oraz realizować profilaktykę logopedyczną. Otrzymał podstawy wiedzy z różnych form patologii mowy i pełną wiedzę dotycząca zaburzeń wymowy (dyslalii) oraz stanów opóźnionego rozwoju mowy. Absolwent opanował umiejętności praktyczne w zakresie: prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych, diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami wymowy (dyslalii) oraz zajęć mających na celu likwidowanie trudności w czytaniu i pisaniu (pozostających w związku z zaburzeniami mowy).  Podczas studiów I stopnia absolwent zdobywa także podstawy umożliwiające dalsze kształcenie się (na studiach II stopnia) w celu uzyskania pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.

Absolwent zdobył kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy w następujących placówkach oświatowych: w przedszkolach, także specjalnych; w szkołach podstawowych i gimnazjach, także specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Według ustaleń środowiska logopedycznego oraz dla poszerzenia możliwości zatrudnienia absolwent powinien dążyć do uzyskania tytułu magistra, czyli kontynuować studia na specjalności logopedia II stopnia. Plan tych studiów w APS jest nadbudową studiów 3-letnich, tzn. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii osób z zaburzeniami w komunikacji językowej (także pochodzenia mózgowego) w różnym wieku (od noworodkowego do wieku starczego) zarówno w placówkach resortu oświaty, jak i służby zdrowia.

 

4. Pedagogika terapeutyczno-lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika wczesnoszkolna

Specjalność ta prowadzi do nabycia wiedzy i umiejętności pedagogicznych potrzebnych do:

 • nauczania w klasach początkowych szkoły podstawowej obejmujących również dzieci ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. dzieci z niepełnosprawnością ruchową (np. z MPD), autyzmem oraz z chorobami przewlekłymi;
 • prowadzenie diagnozy edukacyjnej tych dzieci;
 • organizowanie zajęć lekcyjnych w formie zindywidualizowanej;
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wspierających proces uczenia się dzieci;
 • wspomaganie procesu komunikacji u dzieci z zaburzeniami tej sfery poprzez korzystanie z alternatywnych i wspomagających form komunikacji;

Oprócz uzyskanej wiedzy teoretycznej absolwent tej specjalności zdobędzie podstawowe umiejętności i doświadczenie w:

 • realizowaniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w klasach początkowych szkoły podstawowej ogólnodostępnej i integracyjnej;
 • realizowaniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w początkowych klasach szkół specjalnych dla dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową oraz specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • realizowaniu zajęć w ramach ośrodków terapeutyczno – rewalidacyjnych mających wspierać rozwój dzieci z chorobami przewlekłymi i dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • prowadzeniu zajęć wychowawczych ukierunkowanych na poprawę relacji w grupie rówieśniczej;

Absolwent pedagogiki terapeutyczno-leczniczej może pracować w roli nauczyciela klas początkowych w:

 • szkołach ogólnodostępnych
 • szkołach integracyjnych
 • w szkołach specjalnych, w tym szczególnie w szkołach przyszpitalnych i przy ośrodkach rehabilitacyjnych

lub w roli wychowawcy w:

 • świetlicach szkolnych
 • świetlicach środowiskowych

a także w roli nauczyciela wiodącego lub nauczyciela wspierającego oraz nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego różnego typu zajęcia rewalidacyjne.

Absolwent pedagogiki wczesnoszkolnej zdobywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć w kl. I - III, organizacji pracy w szkole podstawowej, współpracy z rodzicami oraz wiedzę z zakresu metod nauczania i uczenia się dziecka, obszarów integracji i kierunków zmian w edukacji wczesnoszkolnej, współczesnych koncepcji edukacji początkowej, charakteru pracy nauczyciela – wychowawcy.

 

5. Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje kadrę pedagogiczną do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Wszechstronne przygotowanie do pracy zapewniają ciekawe przedmioty specjalistyczne, m.in. pedagogika resocjalizacyjna, metodyka pracy resocjalizacyjnej i profilaktyczno-wychowawczej, patologie społeczne, kryminologia, prawo  rodzinne i prawne podstawy resocjalizacji, diagnostyka, profilaktyka społeczna i wiele innych. W toku studiów przewidziane są praktyki w  zakładach karnych, poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,  placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w sądach w zespołach kuratorów sądowych itp.

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej może być  zatrudniony w  zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego,  świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także jako pedagog ulicy i pedagog rodzinny.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  przygotowany jest do pracy w szkole jako pedagog szkolny, jako wychowawca w świetlicy, animator zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,  organizator współpracy z rodzicami i z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Jego miejscem zatrudnienia mogą być także różne inne placówki wychowawczo- opiekuńcze ( internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze).

 

6. Surdopedagogika i wychowanie przedszkolne

Studia I stopnia na kierunku pedagogika specjalna specjalność surdopedagogika prowadzone przez Akademię Pedagogiki Specjalnej przygotowują do pracy w zawodzie nauczyciela surdopedagoga w placówkach edukacyjnych, w których uczą się dzieci i młodzież  z uszkodzonym słuchem. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie: 

  1. Edukacji umie: dokonać analizy teorii i praktyki pedagogicznej; tworzyć autorskie plany i programy  dydaktyczne i realizować je w praktyce; współpracować ze środowiskiem w celu realizacji potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i rehabilitacyjnych osób z wadą słuchu oraz kształtować pozytywne postawy wobec osób niepełnosprawnych;
  2. Neuro- i psychopatologii rozwoju: umie rozpoznawać zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży, realizować programy wczesnej interwencji pedagogicznej;
  3. Diagnostyki psychopedagogicznej oraz metod terapii.

Absolwent surdopedagogiki posiada ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu: audiologii i technicznych środków korekcyjnych; psycholingwistycznych podstaw komunikacji językowej; alternatywnych metod komunikowania się z dzieckiem z wadą słuchu; dydaktyki wczesnoszkolnej (szkoły specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej); dydaktyki pracy w internacie dla dzieci z uszkodzonym słuchem oraz organizacji czasu wolnego; specjalnych metod korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczonych dla dzieci z wadą słuchu.

Absolwent studiów I stopnia kierunku pedagogika specjalna specjalności surdopedagogika jest przygotowany do pracy: na stanowisku nauczyciela: w szkołach podstawowych dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących  na I etapie nauczania w klasach I-III[1]; w przedszkolach dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących[2]; wychowawcy internatu dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących[3]; nauczyciela wspomagającego w szkołach podstawowych integracyjnych na I etapie nauczania (klasy I-III); w przedszkolach integracyjnych (brak podstawy prawnej); surdopedagoga w specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu. Absolwent studiów I stopnia może kontynuować kształcenia na studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych w zakresie nauk pedagogicznych w tym surdopedagogiki, wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Absolwent specjalności wychowanie przedszkolne jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzinami; potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Może zatem podjąć następującą pracę:

 • nauczyciela w przedszkolach publicznych i niepublicznych;
 • doradcy pedagogicznego w środowisku lokalnym w zakresie problematyki rodzin z małymi dziećmi;
 • lidera współpracy pomiędzy przedszkolem i szkołą.


[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r., &14, ust. 2
[2] ibidem
[3] Ibidem, &24

 

7. Surdopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna

Studia I stopnia na kierunku pedagogika specjalna specjalność surdopedagogika prowadzone przez Akademię Pedagogiki Specjalnej przygotowują do pracy w zawodzie nauczyciela surdopedagoga w placówkach edukacyjnych, w których uczą się dzieci i młodzież  z uszkodzonym słuchem. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie: 

  1. Edukacji umie: dokonać analizy teorii i praktyki pedagogicznej; tworzyć autorskie plany i programy  dydaktyczne i realizować je w praktyce; współpracować ze środowiskiem w celu realizacji potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i rehabilitacyjnych osób z wadą słuchu oraz kształtować pozytywne postawy wobec osób niepełnosprawnych;
  2. Neuro- i psychopatologii rozwoju: umie rozpoznawać zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży, realizować programy wczesnej interwencji pedagogicznej;
  3. Diagnostyki psychopedagogicznej oraz metod terapii.

Absolwent surdopedagogiki posiada ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu: audiologii i technicznych środków korekcyjnych; psycholingwistycznych podstaw komunikacji językowej; alternatywnych metod komunikowania się z dzieckiem z wadą słuchu; dydaktyki wczesnoszkolnej (szkoły specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej); dydaktyki pracy w internacie dla dzieci z uszkodzonym słuchem oraz organizacji czasu wolnego; specjalnych metod korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczonych dla dzieci z wadą słuchu.

Absolwent studiów I stopnia kierunku pedagogika specjalna specjalności surdopedagogika jest przygotowany do pracy: na stanowisku nauczyciela: w szkołach podstawowych dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących  na I etapie nauczania w klasach I-III[1]; w przedszkolach dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących[2]; wychowawcy internatu dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących[3]; nauczyciela wspomagającego w szkołach podstawowych integracyjnych na I etapie nauczania (klasy I-III); w przedszkolach integracyjnych (brak podstawy prawnej); surdopedagoga w specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu. Absolwent studiów I stopnia może kontynuować kształcenia na studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych w zakresie nauk pedagogicznych w tym surdopedagogiki, wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Absolwent pedagogiki wczesnoszkolnej zdobywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć w kl. I - III, organizacji pracy w szkole podstawowej, współpracy z rodzicami oraz wiedzę z zakresu metod nauczania i uczenia się dziecka, obszarów integracji i kierunków zmian w edukacji wczesnoszkolnej, współczesnych koncepcji edukacji początkowej, charakteru pracy nauczyciela – wychowawcy.[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r., &14, ust. 2
[2] ibidem
[3] Ibidem, &24

 

8. Tyflopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna

Absolwent studiów I stopnia potrafi przeprowadzić diagnozę specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów słabowidzących i niewidomych oraz na jej podstawie dokonać właściwych modyfikacji procesu dydaktycznego. Umie zastosować w praktyce edukacyjnej odpowiednie zasady, metody i formy nauczania uczniów z dysfunkcją wzroku oraz samodzielnie wykonać, zaadaptować lub dobrać specjalistyczne środki dydaktyczne do realizacji określonych treści programowych. Posiada pełne kompetencje do nauczania uczniów z dysfunkcją wzroku w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz pełnienia funkcji nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych.

Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii osób niewidomych i słabowidzących niezbędną do efektywnej pracy edukacyjno-rehabilitacyjnej z  tą grupą m.in. rozumie wpływ niepełnosprawności wzrokowej na realizację zadań rozwojowych przypadających na kolejne fazy życia i jego implikacje praktyczne, zna wyniki badań naukowych dotyczących różnych aspektów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku oraz psychospołecznego funkcjonowania ich rodzin, zna specyfikę rozwoju procesów poznawczych u osób z dysfunkcją wzroku, potrafi przedstawić psychologiczne konsekwencje utraty wzroku u osób w różnym wieku.

Absolwent tyflopedagogiki może podjąć prace w takich miejscach jak: ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci z dysfunkcją wzroku, placówki PZN, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły i odziały integracyjne;  na stanowiskach: stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w placówkach edukacyjnych, nauczyciel orientacji przestrzennej i poruszania się osób z dysfunkcją wzroku, tyflopedagog, wychowawca w internacie dla dzieci z dysfunkcją wzroku.

Absolwent pedagogiki wczesnoszkolnej zdobywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć w kl. I - III, organizacji pracy w szkole podstawowej, współpracy z rodzicami oraz wiedzę z zakresu metod nauczania i uczenia się dziecka, obszarów integracji i kierunków zmian w edukacji wczesnoszkolnej, współczesnych koncepcji edukacji początkowej, charakteru pracy nauczyciela – wychowawcy.

 

9. Rehabilitacja wzroku osób słabowidzących

Specjalność przygotowuje do wykonywania zawodu rehabilitanta wzroku osób słabowidzących w różnym wieku. Absolwent zyskuje kompetencje w zakresie funkcjonalnej oceny wzroku i usprawniania możliwości posługiwania się wzrokiem w odniesieniu do małych dzieci (wiek niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny), dzieci w wieku szkolnym i młodzieżyorazdorosłych osób słabowidzących, ze słabowzrocznością wrodzoną i nabytą, jak również osób z innymi dysfunkcjami, współwystępującymi z osłabionym widzeniem.  Zajęcia dydaktyczne wzbogacone są praktyką realizowaną z osobami słabowidzącymi w różnym wieku. Program studiów zakłada nie tylko zdobycie kompetencji w zakresie funkcjonalnej oceny i usprawniania wzroku, ale pozwala również na pełniejsze rozumienie skutków słabowzroczności w aspekcie zadań rozwojowych i umożliwia absolwentowi poradnictwo w różnych sferach funkcjonowania osoby słabowidzącej, na przykład w zakresie adaptacji materiałów dydaktycznych, modyfikacji otoczenia do potrzeb osób słabowidzących oraz orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. Możliwości zatrudnienia absolwentów specjalności Rehabilitacja wzroku osób słabowidzących to: poradnie dla osób z dysfunkcją wzroku (dla dzieci, dla dorosłych), ośrodki wczesnej interwencji, szkoły i przedszkola specjalne i integracyjne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie okulistyczne, przychodnie specjalistyczne, domy pomocy społecznej i inne.

 

10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Studia  przygotowują  specjalistów  w  zakresie:

 1. Rewalidacji oraz  intensywnego wspomagania rozwoju dzieci  niepełnosprawnych, począwszy od pierwszych tygodni życia do czasu podjęcia przez nie  nauki w szkole.  Także do udzielania szybkiej i  długotrwałej pomocy  rodzinom tych dzieci
 2. nauczania i wychowania dziecka w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Po ukończeniu studiów  absolwent posiada w  wiedzę dotyczącą:

 • rozwoju  psychoruchowego (prawidłowego i zaburzonego) człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem  okresu  od poczęcia do 7 roku życia dziecka;
 • skutecznego wspomagania rozwoju psychoruchowego  dziecka : proces uczenia się i jego mechanizmy,  dopasowanie procesu uczenia się do  możliwości rozwojowych dziecka, mechanizmy uczenia się itd.;
 • ważnych problemów rodziny ( zdrowej  i zaburzonej ) wychowującej  dziecko z niepełną sprawnością: wspieranie, pomoc, poradnictwo itp.
 • diagnozy  dziecka  dla  podjęcia wczesnej  interwencji, intensywnego wspomagania rozwoju i zapewnienia szans edukacyjnych;
 • planowania, konstruowania i  realizowania programów intensywnego wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o specjalnych potrzebach rozwojowych  dla  zapewniania mu szans edukacyjnych;
 • systemów opieki  nad  dzieckiem  niepełnosprawnym i  jego rodziny na świecie i w Polsce.
 • kształtowania wiadomości i umiejętności dzieci we wszystkich obszarach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podstawie programowej);
 • wychowywania dzieci tak, aby rozróżniały dobro i zło i wybierały dobro, potrafiły kulturalnie zwracać się do innych, były odważne, prawdomówne, znały swoje miejsce w rodzinie i były do niej przywiązane, wiedziały, że mieszkają w Polsce, znały hymn i flagę naszego kraju, rozumiały, że Polska jest w Unii Europejskiej;
 • organizowania i prowadzenia placówek przedszkolnych (w tym także alternatywnych formy wychowania przedszkolnego);
 • metod zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych w szkole;
 • prowadzenia zajęć zgodnie z zakresem Podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

 Ponadto absolwenci  specjalności zostaną wyposażeni w następujące umiejętności:

 • wspieranie  rodziców  w  trudach  wychowywania dziecka o zaburzonym  rozwoju (lub  dziecka niepełnosprawnego) i udzielania pomocy w docieraniu do różnych specjalistów, a także w  uzyskiwaniu  świadczeń socjalnych;
 • współpracy z rodzicami dzieci przedszkolnych i małych uczniów w zakresie optymalizacji ich wychowania i kształcenia;
 • podejmowanie i przeprowadzanie diagnozy  dziecka  na użytek działań wspierających  jego rozwój, w tym także współpraca z lekarzami, psychologami, rehabilitantami, logopedami;
 • stwarzania warunków do optymalnego rozwoju psychoruchowego małego i przedszkolnego  dziecka, u którego  stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub niepełnosprawność;
 • intensywnego wspomagania  rozwoju psychoruchowego  małych i  przedszkolnych dzieci tak, aby potrafiły  lepiej poznawać i rozumieć  siebie oraz  swe otoczenie i  mogły korzystać z  dobrodziejstwa  szkolnej edukacji;
 • współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieży i z kierownictwem i nauczycielami szkół, do których będą uczęszczać absolwenci przedszkola;
 • korzystania z literatury obcojęzycznej i komunikowania się ze specjalistami w jednym z języków Unii Europejskiej.
 • pracy nad  sobą w zakresie   rozpoznawania  własnych  uczuć  i  radzenia sobie  z nimi, a także  wrażliwości, akceptacji i tolerancji, asertywnego reagowania itp.

Podstawy prawne kwalifikacji          

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
 3. Zgodnie z Ustawą o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku.
 4. Zgodnie z warunkami kontraktowania usług – świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie rehabilitacji medycznej dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.

 Absolwent specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może podjąć pracę:

1. na stanowisku rehabilitanta- terapeuty w :

 • Ośrodkach wczesnej interwencji,
 • Specjalistycznych poradniach: rehabilitacji, zdrowia psychicznego, zaburzeń i wad rozwojowych, dziennych ośrodkach rehabilitacji dla dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,

2. na stanowisku nauczyciela w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w p lacówkach edukacyjnych realizujących wczesnego wspomagania rozwoju (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły specjalne)

3. na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 • przedszkola ogólnodostępne, przedszkola integracyjne
 • kl. I-III szkoła podstawowa ogólnodostępna, szkoła integracyjna

4. na stanowisku opiekuna, wychowawcy  – kluby malucha, żłobki

Absolwent specjalności wychowanie przedszkolne zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzinami; potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Może zatem podjąć następującą pracę:

 • nauczyciela w przedszkolach publicznych i niepublicznych;
 • doradcy pedagogicznego w środowisku lokalnym w zakresie problematyki rodzin z małymi dziećmi;
 • lidera współpracy pomiędzy przedszkolem i szkołą.

 

11. Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku:

1. nauczyciela zajęć specjalistycznych, a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

  • w przedszkolu, szkole podstawowej i placówce (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej);

2. nauczyciela wspierającego posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego

  • w przedszkolach integracyjnych,
  • w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi,
  • w ogólnodostępnych szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi,
  • w szkołach podstawowych integracyjnych.

Ponadto absolwent jest przygotowany do prowadzenia:

  • zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój,
  • zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli, doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.

3.   nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 12 marca 2009 r. § 2.1. (w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli …) oraz

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczyciel niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – Dz. U. z 2012 r., poz. 426.

Kontynuacja kształcenia na studiach 2 stopnia.

 

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:

 

1. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją

Profilaktyka społeczna z resocjalizacją przygotowuje kadrę pedagogiczną do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i metodyki oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Wszechstronne przygotowanie do pracy zapewniają ciekawe przedmioty specjalistyczne, m.in. profilaktyka społeczna i pedagogika resocjalizacyjna, metodyka pracy profilaktyczno-wychowawczej i resocjalizacyjnej, patologie społeczne, kryminologia, prawo  rodzinne i prawne podstawy resocjalizacji, diagnostyka, wiele innych. W toku studiów przewidziane są praktyki w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w sądach w zespołach kuratorów sądowych, w  zakładach karnych, poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii itp.

Absolwenci tej specjalności mogą być  zatrudniani  w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego,  świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych a także jako pedagog ulicy i pedagog rodzinny.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 

1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością  intelektualną i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Po ukończeniu specjalności absolwent m. in.:

 • posiada umiejętność posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń  i ograniczeń  psychicznych i społecznych
 • zna możliwości edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • potrafi rozpoznać i samodzielnie rozwiązać problemy edukacyjne i rehabilitacyjne  osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • uzyskał wiedzę w zakresie metodyki nauczania, wychowania, opieki i rehabilitacji osób z  niepełnosprawnością intelektualną.
 • potrafi  opracować i realizować programy  zajęć edukacyjno-terapeutycznych z uwzględnieniem wieku i stopnia niepełnosprawności intelektualnej osoby
 • posiada umiejętność udzielania konsultacji i instruktażu rodzicom osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwent  posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą problematyki osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także wykształconą postawę szacunku dla człowieka i wrażliwości na jego potrzeby.

Absolwent  studiów I stopnia edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do m. in.:

1. NAUCZYCIELA

 • w przedszkolach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • w podstawowych szkołach specjalnych dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • w szkołach podstawowych specjalnych  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim na I etapie edukacji i w świetlicy (na II etapie po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzania zajęć lub przedmiotu)
 • w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno –wychowawczych

2. NAUCZYCIELA WSPIERAJĄCEGO

 • w przedszkolach  (oddziałach) integracyjnych
 • w szkołach podstawowych  integracyjnych

3. TERAPEUTY – PEDAGOGA SPECJALNEGO

 • w ośrodkach  wczesnej interwencji
 • poradniach rehabilitacyjnych

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  przygotowany jest do pracy w szkole jako pedagog szkolny, jako wychowawca w świetlicy, animator zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,  organizator współpracy z rodzicami i z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Jego miejscem zatrudnienia mogą być także różne inne placówki wychowawczo- opiekuńcze ( internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze).

 

2. Logopedia

Absolwent studiów I stopnia specjalności „logopedia” otrzymuje tytuł „licencjata pedagogiki specjalnej w zakresie logopedii”. W czasie studiów I stopnia przyswoił wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i lingwistycznych podstaw dziedziny zajmującej się zaburzeniami w językowym porozumiewaniu się. Zna normy rozwoju mowy, potrafi rozpoznać dzieci z nieprawidłowościami w tym zakresie oraz realizować profilaktykę logopedyczną. Otrzymał podstawy wiedzy z różnych form patologii mowy i pełną wiedzę dotycząca zaburzeń wymowy (dyslalii) oraz stanów opóźnionego rozwoju mowy. Absolwent opanował umiejętności praktyczne w zakresie: prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych, diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami wymowy (dyslalii) oraz zajęć mających na celu likwidowanie trudności w czytaniu i pisaniu (pozostających w związku z zaburzeniami mowy).  Podczas studiów I stopnia absolwent zdobywa także podstawy umożliwiające dalsze kształcenie się (na studiach II stopnia) w celu uzyskania pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.

Absolwent zdobył kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy w następujących placówkach oświatowych: w przedszkolach, także specjalnych; w szkołach podstawowych i gimnazjach, także specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Według ustaleń środowiska logopedycznego oraz dla poszerzenia możliwości zatrudnienia absolwent powinien dążyć do uzyskania tytułu magistra, czyli kontynuować studia na specjalności logopedia II stopnia. Plan tych studiów w APS jest nadbudową studiów 3-letnich, tzn. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii osób z zaburzeniami w komunikacji językowej (także pochodzenia mózgowego) w różnym wieku (od noworodkowego do wieku starczego) zarówno w placówkach resortu oświaty, jak i służby zdrowia.

 

3. Pedagogika terapeutyczno-lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika wczesnoszkolna

Specjalność ta prowadzi do nabycia wiedzy i umiejętności pedagogicznych potrzebnych do:

 • nauczania w klasach początkowych szkoły podstawowej obejmujących również dzieci ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. dzieci z niepełnosprawnością ruchową (np. z MPD), autyzmem oraz z chorobami przewlekłymi;
 • prowadzenie diagnozy edukacyjnej tych dzieci;
 • organizowanie zajęć lekcyjnych w formie zindywidualizowanej;
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wspierających proces uczenia się dzieci;
 • wspomaganie procesu komunikacji u dzieci z zaburzeniami tej sfery poprzez korzystanie z alternatywnych i wspomagających form komunikacji;

Oprócz uzyskanej wiedzy teoretycznej absolwent tej specjalności zdobędzie podstawowe umiejętności i doświadczenie w:

 • realizowaniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w klasach początkowych szkoły podstawowej ogólnodostępnej i integracyjnej;
 • realizowaniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w początkowych klasach szkół specjalnych dla dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową oraz specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • realizowaniu zajęć w ramach ośrodków terapeutyczno – rewalidacyjnych mających wspierać rozwój dzieci z chorobami przewlekłymi i dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • prowadzeniu zajęć wychowawczych ukierunkowanych na poprawę relacji w grupie rówieśniczej;

Absolwent pedagogiki terapeutyczno-leczniczej może pracować w roli nauczyciela klas początkowych w:

 • szkołach ogólnodostępnych
 • szkołach integracyjnych
 • w szkołach specjalnych, w tym szczególnie w szkołach przyszpitalnych i przy ośrodkach rehabilitacyjnych

lub w roli wychowawcy w:

 • świetlicach szkolnych
 • świetlicach środowiskowych

a także w roli nauczyciela wiodącego lub nauczyciela wspierającego oraz nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego różnego typu zajęcia rewalidacyjne.

Absolwent pedagogiki wczesnoszkolnej zdobywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć w kl. I - III, organizacji pracy w szkole podstawowej, współpracy z rodzicami oraz wiedzę z zakresu metod nauczania i uczenia się dziecka, obszarów integracji i kierunków zmian w edukacji wczesnoszkolnej, współczesnych koncepcji edukacji początkowej, charakteru pracy nauczyciela – wychowawcy.

 

4. Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje kadrę pedagogiczną do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Wszechstronne przygotowanie do pracy zapewniają ciekawe przedmioty specjalistyczne, m.in. pedagogika resocjalizacyjna, metodyka pracy resocjalizacyjnej i profilaktyczno-wychowawczej, patologie społeczne, kryminologia, prawo  rodzinne i prawne podstawy resocjalizacji, diagnostyka, profilaktyka społeczna i wiele innych. W toku studiów przewidziane są praktyki w  zakładach karnych, poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,  placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w sądach w zespołach kuratorów sądowych itp.

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej może być  zatrudniony w  zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego,  świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także jako pedagog ulicy i pedagog rodzinny.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  przygotowany jest do pracy w szkole jako pedagog szkolny, jako wychowawca w świetlicy, animator zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,  organizator współpracy z rodzicami i z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Jego miejscem zatrudnienia mogą być także różne inne placówki wychowawczo- opiekuńcze ( internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze).

 

5. Surdopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna

Studia I stopnia na kierunku pedagogika specjalna specjalność surdopedagogika prowadzone przez Akademię Pedagogiki Specjalnej przygotowują do pracy w zawodzie nauczyciela surdopedagoga w placówkach edukacyjnych, w których uczą się dzieci i młodzież  z uszkodzonym słuchem. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie: 

  1. Edukacji umie: dokonać analizy teorii i praktyki pedagogicznej; tworzyć autorskie plany i programy  dydaktyczne i realizować je w praktyce; współpracować ze środowiskiem w celu realizacji potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i rehabilitacyjnych osób z wadą słuchu oraz kształtować pozytywne postawy wobec osób niepełnosprawnych;
  2. Neuro- i psychopatologii rozwoju: umie rozpoznawać zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży, realizować programy wczesnej interwencji pedagogicznej;
  3. Diagnostyki psychopedagogicznej oraz metod terapii.

Absolwent surdopedagogiki posiada ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu: audiologii i technicznych środków korekcyjnych; psycholingwistycznych podstaw komunikacji językowej; alternatywnych metod komunikowania się z dzieckiem z wadą słuchu; dydaktyki wczesnoszkolnej (szkoły specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej); dydaktyki pracy w internacie dla dzieci z uszkodzonym słuchem oraz organizacji czasu wolnego; specjalnych metod korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczonych dla dzieci z wadą słuchu.

Absolwent studiów I stopnia kierunku pedagogika specjalna specjalności surdopedagogika jest przygotowany do pracy: na stanowisku nauczyciela: w szkołach podstawowych dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących  na I etapie nauczania w klasach I-III[1]; w przedszkolach dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących[2]; wychowawcy internatu dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących[3]; nauczyciela wspomagającego w szkołach podstawowych integracyjnych na I etapie nauczania (klasy I-III); w przedszkolach integracyjnych (brak podstawy prawnej); surdopedagoga w specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu. Absolwent studiów I stopnia może kontynuować kształcenia na studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych w zakresie nauk pedagogicznych w tym surdopedagogiki, wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Absolwent pedagogiki wczesnoszkolnej zdobywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć w kl. I - III, organizacji pracy w szkole podstawowej, współpracy z rodzicami oraz wiedzę z zakresu metod nauczania i uczenia się dziecka, obszarów integracji i kierunków zmian w edukacji wczesnoszkolnej, współczesnych koncepcji edukacji początkowej, charakteru pracy nauczyciela – wychowawcy.[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r., &14, ust. 2
[2] ibidem
[3] Ibidem, &24

 

6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Studia  przygotowują  specjalistów  w  zakresie:

 1. Rewalidacji oraz  intensywnego wspomagania rozwoju dzieci  niepełnosprawnych, począwszy od pierwszych tygodni życia do czasu podjęcia przez nie  nauki w szkole.  Także do udzielania szybkiej i  długotrwałej pomocy  rodzinom tych dzieci
 2. nauczania i wychowania dziecka w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Po ukończeniu studiów  absolwent posiada w  wiedzę dotyczącą:

 • rozwoju  psychoruchowego (prawidłowego i zaburzonego) człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem  okresu  od poczęcia do 7 roku życia dziecka;
 • skutecznego wspomagania rozwoju psychoruchowego  dziecka : proces uczenia się i jego mechanizmy,  dopasowanie procesu uczenia się do  możliwości rozwojowych dziecka, mechanizmy uczenia się itd.;
 • ważnych problemów rodziny ( zdrowej  i zaburzonej ) wychowującej  dziecko z niepełną sprawnością: wspieranie, pomoc, poradnictwo itp.
 • diagnozy  dziecka  dla  podjęcia wczesnej  interwencji, intensywnego wspomagania rozwoju i zapewnienia szans edukacyjnych;
 • planowania, konstruowania i  realizowania programów intensywnego wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o specjalnych potrzebach rozwojowych  dla  zapewniania mu szans edukacyjnych;
 • systemów opieki  nad  dzieckiem  niepełnosprawnym i  jego rodziny na świecie i w Polsce.
 • kształtowania wiadomości i umiejętności dzieci we wszystkich obszarach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podstawie programowej);
 • wychowywania dzieci tak, aby rozróżniały dobro i zło i wybierały dobro, potrafiły kulturalnie zwracać się do innych, były odważne, prawdomówne, znały swoje miejsce w rodzinie i były do niej przywiązane, wiedziały, że mieszkają w Polsce, znały hymn i flagę naszego kraju, rozumiały, że Polska jest w Unii Europejskiej;
 • organizowania i prowadzenia placówek przedszkolnych (w tym także alternatywnych formy wychowania przedszkolnego);
 • metod zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych w szkole;
 • prowadzenia zajęć zgodnie z zakresem Podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

 Ponadto absolwenci  specjalności zostaną wyposażeni w następujące umiejętności:

 • wspieranie  rodziców  w  trudach  wychowywania dziecka o zaburzonym  rozwoju (lub  dziecka niepełnosprawnego) i udzielania pomocy w docieraniu do różnych specjalistów, a także w  uzyskiwaniu  świadczeń socjalnych;
 • współpracy z rodzicami dzieci przedszkolnych i małych uczniów w zakresie optymalizacji ich wychowania i kształcenia;
 • podejmowanie i przeprowadzanie diagnozy  dziecka  na użytek działań wspierających  jego rozwój, w tym także współpraca z lekarzami, psychologami, rehabilitantami, logopedami;
 • stwarzania warunków do optymalnego rozwoju psychoruchowego małego i przedszkolnego  dziecka, u którego  stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub niepełnosprawność;
 • intensywnego wspomagania  rozwoju psychoruchowego  małych i  przedszkolnych dzieci tak, aby potrafiły  lepiej poznawać i rozumieć  siebie oraz  swe otoczenie i  mogły korzystać z  dobrodziejstwa  szkolnej edukacji;
 • współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieży i z kierownictwem i nauczycielami szkół, do których będą uczęszczać absolwenci przedszkola;
 • korzystania z literatury obcojęzycznej i komunikowania się ze specjalistami w jednym z języków Unii Europejskiej.
 • pracy nad  sobą w zakresie   rozpoznawania  własnych  uczuć  i  radzenia sobie  z nimi, a także  wrażliwości, akceptacji i tolerancji, asertywnego reagowania itp.

Podstawy prawne kwalifikacji          

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
 3. Zgodnie z Ustawą o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku.
 4. Zgodnie z warunkami kontraktowania usług – świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie rehabilitacji medycznej dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.

 Absolwent specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może podjąć pracę:

1. na stanowisku rehabilitanta- terapeuty w :

 • Ośrodkach wczesnej interwencji,
 • Specjalistycznych poradniach: rehabilitacji, zdrowia psychicznego, zaburzeń i wad rozwojowych, dziennych ośrodkach rehabilitacji dla dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,

2. na stanowisku nauczyciela w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w p lacówkach edukacyjnych realizujących wczesnego wspomagania rozwoju (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły specjalne)

3. na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 • przedszkola ogólnodostępne, przedszkola integracyjne
 • kl. I-III szkoła podstawowa ogólnodostępna, szkoła integracyjna

4. na stanowisku opiekuna, wychowawcy  – kluby malucha, żłobki

Absolwent specjalności wychowanie przedszkolne zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzinami; potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Może zatem podjąć następującą pracę:

 • nauczyciela w przedszkolach publicznych i niepublicznych;
 • doradcy pedagogicznego w środowisku lokalnym w zakresie problematyki rodzin z małymi dziećmi;
 • lidera współpracy pomiędzy przedszkolem i szkołą.

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA I stopnia absolwent:

WIEDZA

 • zna podstawową terminologię używaną w pedagogice, psychologii, socjologii, medycynie 
 • ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplina­mi naukowymi
 • zna terminologię stosowaną w pedagogice specjalnej i jej subdyscyplinach
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji
 • zna wybrane filozoficzne, psychologiczne i społecz­ne koncepcje człowieka, stanowiące teoretyczne podstawy rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji
 • ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym, pedagogicznym  oraz społecznym
 • ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i zachodzących między nimi relacjach oraz insty­tucjach życia społecznego
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń
 • zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
 • ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
 • zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty oraz systemy pedagogicz­ne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
 • zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty pedagogiki specjalnej
 • ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w peda­gogice specjalnej
 • ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych
 • ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą pomocy przedmedycznej
 • zna podstawowe przepisy i normy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego
 • zna podstawy przedsiębiorczości zarówno w ujęciu przedmiotowym (aktywne działanie w sferze gospodarczej), jak i  w ujęciu podmiotowym (cechy osobowe warunkujące aktywność gospodarczą).
 • zna podstawowe koncepcja:  rehabilitacji, edukacji, terapii, resocjalizacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  i  rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
 • ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o systemach wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
 • ma elementarną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą realizowanej specjalności, obejmującą terminologię, teorię i metodykę
 • ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi; ce­lach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych insty­tucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych oraz instytucji wsparcia
 • ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej
 • ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, nor­mach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pe­dagogiki specjalnej
 • ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytu­cjach rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych,

UMIEJĘTNOŚCI

 • posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspek­tyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
 • potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii
 • posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowa­nie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezento­wać wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań
 • potrafi w sposób precyzyjny i spójny, z wy­korzystaniem różnych ujęć teoretycznych, wypowiadać się w mowie i piś­mie  na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogiki specjalnej
 • ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, po­trafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób pre­cyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
 • potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedago­gicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
 • potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wy­znaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalają­ce na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
 • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
 • ma umiejętności językowe w zakresie studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu peda­gogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpreto­wania problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych
 • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania, interpretowania  i prognozowania w ramach różnych kontekstów działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej,
 • potrafi zaprogramować, ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej oraz przeprowadzić zaprojektowane zajęcia
 • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań z obszaru pedagogiki specjalnej; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów  i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidy­wać skutki planowanych działań
 • potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedago­gicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
 • potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrze­bę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, doko­nuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyzna­cza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
 • ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych
 • ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, reflek­sji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki
 • jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
 • docenia znaczenie dbałości o kulturę fizyczną
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania z obszaru pedagogiki specjalnej  i zdolny do porozu­miewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonu­je działania pedagogiczne

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego