EN

PEDAGOGIKA SPECJALNA (II STOPNIA)

Pedagogika specjalna II stopnia to dwuletnie studia uzupełniające istotowo związane z misją i strategią rozwoju Akademii jako uczelni deklarującej swój akademicki charakter oraz  komplementarność subdyscyplin pedagogicznych i komplementarność dwóch kierunków studiów: Pedagogika specjalna i Pedagogika, prowadzącej badania i kształcenie w zakresie nauk o wychowaniu oraz rozwijającej etos i odpowiedzialność pedagogiczną w duchu patronki - twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce Marii Grzegorzewskiej, zgodnie z  przesłaniem „nie ma kaleki - jest człowiek”..

Studiowanie na kierunku Pedagogika specjalna ma zapewnić wykształcenie światłych i twórczych pedagogów specjalnych, profesjonalnie przygotowanych do zadań zawodowych,  dbających o rozwijanie własnej osobowości i zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności praktycznych.

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Pedagogika specjalna  jest uzyskanie przez absolwentów pogłębionych kwalifikacji, umożliwiających projektowanie i realizację złożonych działań pedagogicznych związanych z rehabilitacją, edukacją, terapią lub resocjalizacją.
Cele szczegółowe obejmują:

 • nabycie poszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki specjalnej  w jej powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi oraz praktyką społeczną;
 • przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów oraz nabycie umiejętności radzenia sobie na rynku pracy;
 • pogłębianie wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań w obszarze peda­gogice specjalnej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, techni­kach i narzędziach badawczych;
 • wyrobienie umiejętności doskonalenia wiedzy i nabywania nowych kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i analizowania danych;
 • doskonalenie  kompetencji do uczenia się przez całe życie;
 • pogłębienie wrażliwości etycznej oraz doskonalenie refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.

Cele te są osiągane przez realizację programu studiów, który obejmuje moduły kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie określonym specjalnością studiów oraz do projektowania i prowadzenia pracy badawczej z zakresu pedagogiki specjalnej .

Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, o ile szczegółowe warunki rekrutacji nie zawierają klauzul ograniczających.

 

 

SPECJALNOŚCI na STUDIACH STACJONARNYCH

 

SPECJALNOŚCI  NAUCZYCIELSKIE:

UWAGA:

O przyjęcie na ten kierunek ze specjalnością mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela)

 

KONTYNUACJA SPECJALNOŚCI ZE STUDIÓW  I  STOPNIA

1. Logopedia

Absolwent studiów II stopnia specjalności „logopedia”  otrzymuje tytuł „magistra pedagogiki specjalnej w zakresie logopedii”. Absolwent tych studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania logopedycznego, programowania terapii oraz jej realizacji u osób z poważnymi zaburzeniami w komunikacji językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie. Uzupełniana zostaje (na bazie studiów I stopnia) wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu usprawniania osób z zaburzeniami mowy pochodzenia mózgowego (dyzartrii, afazji, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, autyzmu oraz zaburzeń sprzężonych) oraz obwodowego (uszkodzenia narządu słuchu, zmian w narządzie głosu). Ma umiejętności przeprowadzania diagnozy różnicowej. Podczas studiów w APS poznaje sposoby rozpoznawania dysfagii i postępowania w tych przypadkach, czyli problematykę włączoną w zakres kompetencji logopedy w krajach Unii Europejskiej. Absolwent przygotowany jest do usprawniania osób w różnym wieku: od noworodkowego po wiek starczy. Posiada umiejętności współpracy z innymi specjalistami, tzn. lekarzami, psychologami, fizjoterapeutami, itp.

Absolwent może podjąć pracę we wszystkich placówkach oświatowych, także i specjalnych oraz - co jest nową kwalifikacją - w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, jak również ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 17 kwietnia 2012r.)

Absolwent studiów II stopnia może być zatrudniony w resorcie służby zdrowia, ale aby zdobywać tam stopnie specjalizacji powinien – zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia)- podjąć studia podyplomowe specjalizacyjne w zakresie  neurologopedii albo surdologopedii i zdać państwowy egzamin.  Przygotowany jest do pracy w instytucjach dydaktyczno – badawczych zajmujących się upowszechnianiem i rozwijaniem wiedzy logopedycznej. Logopedzi mogą pracować także w radiu, telewizji oraz w teatrach. Wskazane jest ukończenie dodatkowych studiów z zakresu emisji głosu.

 

2. Surdopedagogika

Absolwent studiów II stopnia kierunku pedagogika specjalna specjalność surdopedagogika uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie: audiologii i technicznych środków korekcyjnych (zna typy uszkodzenia słuchu, ich etiologię i powiązania z innymi chorobami i zaburzeniami; zna urządzenia diagnozujące i wspomagające słyszenie,) psychologii dziecka z wadą słuchu i umie ją zastosować w procesach edukacji, wychowania i rehabilitacji; posługiwania się alternatywnymi metodami komunikowania się z dzieckiem z wadą słuchu; surdologopedii; dydaktyki wczesnoszkolnej (szkoły specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej); dydaktyki pracy w internacie dla dzieci z uszkodzonym słuchem oraz organizacji czasu wolnego; stosowania specjalnych metod korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczonych dla dzieci z wadą słuchu. Absolwent surdopedagogiki potrafi przeciwdziałać marginalizacji osób niesłyszących, umie przedstawiać potrzeby i możliwości osób z wadą słuchu oraz pertraktować na ich temat z grupami decyzyjnym.

Absolwent studiów II stopnia kierunku pedagogika specjalna specjalności surdopedagogika jest przygotowany do pracy: na stanowisku nauczyciela: w szkołach podstawowych dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących  na I etapie nauczania w klasach I-III[1]; w przedszkolach dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących[2]; wychowawcy internatu dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących[3]; nauczyciela wspomagającego w szkołach podstawowych integracyjnych na I etapie nauczania (klasy I-III); w przedszkolach integracyjnych (brak podstawy prawnej); surdopedagoga w specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu. Absolwent studiów II stopnia może kontynuować kształcenia na studiach III stopnia oraz studiach podyplomowych w zakresie nauk pedagogicznych w tym surdopedagogiki, wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r., &14, ust. 2
[2] ibidem
[3] ibidem, &24

 

3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 Po ukończeniu studiów  II stopnia absolwent m. in.:

 • potrafi podejmować i realizować badania naukowe z zastosowaniem podstawowego instrumentarium metodologicznego, dostrzegać i samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne dotyczące szeroko pojętej edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • posiada umiejętność współpracy z innymi specjalistami reprezentującymi instytucje zajmujące się opieką, wychowaniem, edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • potrafi kierować zespołem specjalistów oraz zarządzać placówką oświatową przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • zna problemy rodziny osoby z niepełnosprawnością i potrafi współpracować z jej członkami
 • potrafi konstruować system wsparcia społecznego dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną i jej najbliższego otoczenia
 • wykształcił własną tożsamość zawodową, jednocześnie będąc przygotowanym do współpracy z innymi specjalistami
 • potrafi twórczo i refleksyjnie podejść do wszelkich problemów dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 Absolwent  studiów II stopnia posiada przygotowanie pedagogiczne  i kwalifikacje do pracy w charakterze m. in.:

1. NAUCZYCIELA

 • w przedszkolach specjalnych dla dzieci  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • w podstawowych szkołach specjalnych dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • w szkołach specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na I etapie edukacyjnym i w świetlicy (na II etapie edukacji po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzania zajęć lub przedmiotu)
 • w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno –wychowawczych

2. NAUCZYCIELA WSPIERAJĄCEGO

 • w przedszkolach (oddziałach) integracyjnych
 • w szkołach integracyjnych

3. TERAPEUTY – PEDAGOGA SPECJALNEGO

 • w ośrodkach wczesnej interwencji
 • w poradniach rehabilitacyjnych

 

 

DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW  I  STOPNIA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKICH - SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE KWALIFIKACYJNE

1. Rehabilitacja dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością

2. Rehabilitacja wzroku słabo widzących

Absolwent potrafi:

 • wyjaśnić słabowidzącemu i osobom z jego otoczenia, na czym polega jego schorzenie/uszkodzenie układu wzrokowego i następstwa funkcjonalne tego schorzenia/uszkodzenia
 • określić etap rozwoju widzenia, na którym znajduje się słabowidzący i uwzględniając specyfikę zaburzeń
 • w rozwoju poszczególnych funkcji wzrokowych oraz etapy rozwoju słabowidzącego w innych sferach funkcjonowania
 • przygotować program wspierania rozwoju widzenia
 • przeprowadzić funkcjonalną ocenę widzenia i umiejętności posługiwania się  wzrokiem u dzieci i dorosłych słabowidzących, w tym osób z dodatkowymi niesprawnościami,
 • opracować program stymulowania widzenia i rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem bez pomocy optycznych i elektronicznych i z takimi pomocami
 • zrealizować programy stymulowania i rozwijania widzenia
 • zaplanować i przeprowadzić szkolenie dla różnych grup zawodowych zainteresowanych problemami funkcjonowania wzrokowego osób słabowidzących. 

Możliwości zatrudnienia:

 • szkoły i przedszkola integracyjne
 • szkoły i przedszkola specjalne
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • oddziały i poradnie okulistyczne
 • gabinety ortoptyczne i optometryczne
 • poradnie dla osób z dysfunkcją wzroku
 • domy pomocy społecznej

Możliwości kontynuacji studiów:

 • studia podyplomowe

 

3. Surdopedagogika

Absolwent studiów II stopnia kierunku pedagogika specjalna specjalność surdopedagogika uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie: audiologii i technicznych środków korekcyjnych (zna typy uszkodzenia słuchu, ich etiologię i powiązania z innymi chorobami i zaburzeniami; zna urządzenia diagnozujące i wspomagające słyszenie,) psychologii dziecka z wadą słuchu i umie ją zastosować w procesach edukacji, wychowania i rehabilitacji; posługiwania się alternatywnymi metodami komunikowania się z dzieckiem z wadą słuchu; surdologopedii; dydaktyki wczesnoszkolnej (szkoły specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej); dydaktyki pracy w internacie dla dzieci z uszkodzonym słuchem oraz organizacji czasu wolnego; stosowania specjalnych metod korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczonych dla dzieci z wadą słuchu. Absolwent surdopedagogiki potrafi przeciwdziałać marginalizacji osób niesłyszących, umie przedstawiać potrzeby i możliwości osób z wadą słuchu oraz pertraktować na ich temat z grupami decyzyjnym.

 Absolwent studiów II stopnia kierunku pedagogika specjalna specjalności surdopedagogika jest przygotowany do pracy: na stanowisku nauczyciela: w szkołach podstawowych dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących  na I etapie nauczania w klasach I-III[1]; w przedszkolach dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących[2]; wychowawcy internatu dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących[3]; nauczyciela wspomagającego w szkołach podstawowych integracyjnych na I etapie nauczania (klasy I-III); w przedszkolach integracyjnych (brak podstawy prawnej); surdopedagoga w specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu. Absolwent studiów II stopnia może kontynuować kształcenia na studiach III stopnia oraz studiach podyplomowych w zakresie nauk pedagogicznych w tym surdopedagogiki, wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r., &14, ust. 2
[2] ibidem
[3] ibidem, &24

 

4. Edukacja integracyjna i włączająca

Absolwent studiów II stopnia specjalności edukacja integracyjna i włączająca posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, organizowania oraz prowadzenia kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach integracyjnych i włączających. Zdobyte kompetencje pozwalają mu na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych we wspólnym nauczaniu uczniów o prawidłowym rozwoju oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które przyczyniają się do efektywnego wykorzystania istniejących zasobów i zapewnienia wysokiej jakości edukacji wszystkich uczniów.  Jest gotowy do kreatywnego, innowacyjnego wychodzenia naprzeciw potrzebom swoich podopiecznych, do doskonalenia siebie i metod swojej pracy oraz prowadzenia badań naukowych.

Dysponuje przygotowaniem o charakterze interdyscyplinarnym, które zorientowane jest ogólnie na problematykę kształcenia, wychowania i wspierania dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, gdyż od jego działania zależy nie tylko aktualna sytuacja podopiecznych, ale i ich przyszłe losy życiowe.

Absolwent posiada:

 • Umiejętności i kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej:

 • rozpoznawanie warunków dla pomyślnie prowadzonej integracji i edukacji włączającej;
 • korzystanie z wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej w kontaktach z dziećmi i młodzieżą z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności i deficytów w funkcjonowaniu psychospołecznym;
 • współpraca z instytucjami w środowisku lokalnym: szkołą, placówkami oświatowo-wychowawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego.

 • Umiejętności i kompetencje w zakresie diagnostyki psychopedagogicznej:

 • właściwe interpretowanie wielospecjalistycznej diagnozy dzieci i młodzieży z różnym rodzajem i stopniem

Możliwość zatrudnienia:

 • Nauczyciel wspomagający w przedszkolu i szkole integracyjnej
 • Pedagog specjalny (nowy zawód na liście zawodów)

 

5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 Po ukończeniu studiów  II stopnia absolwent m. in.:

 • potrafi podejmować i realizować badania naukowe z zastosowaniem podstawowego instrumentarium metodologicznego, dostrzegać i samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne dotyczące szeroko pojętej edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • posiada umiejętność współpracy z innymi specjalistami reprezentującymi instytucje zajmujące się opieką, wychowaniem, edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • potrafi kierować zespołem specjalistów oraz zarządzać placówką oświatową przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • zna problemy rodziny osoby z niepełnosprawnością i potrafi współpracować z jej członkami
 • potrafi konstruować system wsparcia społecznego dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną i jej najbliższego otoczenia
 • wykształcił własną tożsamość zawodową, jednocześnie będąc przygotowanym do współpracy z innymi specjalistami
 • potrafi twórczo i refleksyjnie podejść do wszelkich problemów dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 Absolwent  studiów II stopnia posiada przygotowanie pedagogiczne  i kwalifikacje do pracy w charakterze m. in.:

1. NAUCZYCIELA

 • w przedszkolach specjalnych dla dzieci  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • w podstawowych szkołach specjalnych dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • w szkołach specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na I etapie edukacyjnym i w świetlicy (na II etapie edukacji po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzania zajęć lub przedmiotu)
 • w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno –wychowawczych

2. NAUCZYCIELA WSPIERAJĄCEGO

 • w przedszkolach (oddziałach) integracyjnych
 • w szkołach integracyjnych

3. TERAPEUTY – PEDAGOGA SPECJALNEGO

 • w ośrodkach wczesnej interwencji
 • w poradniach rehabilitacyjnych

 

6. Terapia pedagogiczna

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć specjalistycznych

 • w przedszkolu, szkole podstawowej i placówce (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej), a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Ponadto absolwent jest przygotowany do prowadzenia:

 • zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój,
 • zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.

Możliwość zatrudnienia:

 • Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 12 marca 2009 r. § 2.1. (w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli …) oraz
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

 

SPECJALNOŚCI  NIENAUCZYCIELSKIE:

 

UWAGA:

O przyjęcie na poniższe specjalności mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogicznych i innych humanistycznych.

 

DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW  I  STOPNIA – po każdym kierunku studiów

 

1. Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

Absolwent. studiów II stopnia powinien przyswoić wiedzę i nabyć umiejętności pozwalające pracować mu z osobą ze złożoną niepełnosprawnością na każdym etapie jej rozwoju.

Wiedza ta powinna obejmować następujące obszary:

 • Specyfikę funkcjonowania osób ze złożoną niepełnosprawnością,
 • Metody diagnozy właściwości psychofizycznych osób ze złożoną niepełnosprawnością,
 • Konstruowanie programów edukacyjno – terapeutycznych,
 • Metody i techniki oddziaływania terapeutyczno – edukacyjnego w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym,
 • Organizacja i realizacja procesu edukacyjno – rehabilitacyjnego w placówkach integracyjnych ogólnodostępnych i specjalnych na poziomie przedszkolnym i szkolnym,
 • Propedeutyka metodologii badań pedagogicznych

 Absolwent powinien umieć:

 • Przeprowadzić diagnozę potrzeb i możliwości osób ze złożoną niepełnosprawnością,
 • Opracować indywidualne programy edukacyjno- rehabilitacyjne
 • Ustalić skuteczne i optymalne metody i techniki edukacyjno – terapeutycznego oddziaływania w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym,
 • Stosować metody terapeutyczno – edukacyjne w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym,
 • Organizować i realizować proces terapii i edukacji dziecka ze złożoną niepełnosprawnością w placówkach integracyjnych, ogólnodostępnych i specjalnych na poziomie przedszkolnym i szkolnym,
 • Stosować w procesie edukacyjno –rehabilitacyjnym nowoczesne środki przekazu informacji
 • Tworzyć racjonalne konteksty diagnostyczne, edukacyjne, wychowawcze, rehabilitacyjne i terapeutyczne,
 • Zastosować teorię do w realizacji zadań pedagogicznych i terapeutycznych oraz jest zdolny do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce,
 • Współpracować z innymi specjalistami
 • Powinien być przygotowany do podjęcia studiów III stopnia

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy na stanowisku terapeuty – pedagoga specjalnego w:

 • ośrodkach rehabilitacyjnych, domach pomocy społecznej środowiskowych domach samopomocy.
 • w  poradniach rehabilitacyjnych,
 • w  poradniach zdrowia psychicznego,
 • w poradniach pedagogiczno – psychologicznych,
 • w warsztatach terapii zajęciowej

 

2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną  - kontynuacja/kwalifikacja

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną przygotowuje kadrę pedagogiczną do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Wszechstronne przygotowanie do pracy zapewniają ciekawe przedmioty specjalistyczne, m.in. pedagogika resocjalizacyjna, metodyka pracy resocjalizacyjnej i profilaktyczno-wychowawczej, patologie społeczne, kryminologia, prawo  rodzinne i prawne podstawy resocjalizacji, diagnostyka, profilaktyka społeczna, metodyka pracy z osobami uzależnionymi i wiele innych. W toku studiów przewidziane są praktyki w  zakładach karnych, poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,  placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w sądach w zespołach kuratorów sądowych itp.

Absolwenci tej specjalności mogą być  zatrudniani  zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego,  świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także jako pedagog ulicy i pedagog rodzinny.

 

3. Rehabilitacja społeczno-zawodowa

Przygotowuje do pracy w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej z młodzieżą oraz osobami dorosłymi niewidomymi i słabowidzącymi, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz z niedostosowaniem społecznym. Absolwent może uzyskać zatrudnienie w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, w warsztatach terapii zajęciowej, urzędach pracy, zakładach pracy chronionej, ośrodkach pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych, podejmujących działania w zakresie poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością. Absolwent posiada kompetencje w zakresie posługiwania się warsztatem diagnostycznym w celu określania predyspozycji i uwarunkowań aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej. Umie nawiązać współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz wzrostu aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, również w zakresie projektów realizowanych finansowanych ze środków UE.

 Obszary zatrudnienia

 • Pedagog specjalny – doradca zawodowy  udzielający pomocy młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym w wyborze kierunku kształcenia, przyszłego zawodu oraz planowania kariery zawodowej;
 • Pedagog specjalny – doradca zawodowy, zatrudniony w ośrodkach resocjalizacyjnych wspierający osoby niedostosowane społecznie bądź zagrożone wykluczeniem społecznym w planowaniu kariery zawodowej i udzielaniu informacji w tym zakresie;
 • Pedagog specjalny – koordynator indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych dorosłych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, pensjonariuszy domów pomocy społecznej;
 • Pedagog specjalny uczestniczący w pracach Zespołów do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, szczególnie w ustalaniu rodzaju szkolenia i zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • Specjalista ds. rozwoju zawodowego bądź pedagog specjalny - doradca zawodowy zatrudniony w Urzędzie Pracy w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych oraz w innych instytucjach realizujących zadania z zakresu rehabilitacji i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych;
 • Pedagog specjalny – trener pracy zatrudniony w organizacjach realizujących zatrudnienie wspomagane, wypracowuje odpowiednie dla osób z niepełnosprawnością możliwości szkoleń i zatrudnienia na otwartym rynku pracy;
 • Pośrednik pracy – pedagog specjalny zajmujący się pozyskiwaniem informacji na temat wolnych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • Doradca rodzinny w poradniach rodzinnych i innych instytucjach realizujących poradnictwo rodzinne.

 

 

SPECJALNOŚCI na STUDIACH NIESTACJONARNYCH

 

SPECJALNOŚCI  NAUCZYCIELSKIE:

UWAGA:

O przyjęcie na ten kierunek ze specjalnością mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela)

 

KONTYNUACJA SPECJALNOŚCI ZE STUDIÓW  I  STOPNIA

1. Surdopedagogika

Absolwent studiów II stopnia kierunku pedagogika specjalna specjalność surdopedagogika uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie: audiologii i technicznych środków korekcyjnych (zna typy uszkodzenia słuchu, ich etiologię i powiązania z innymi chorobami i zaburzeniami; zna urządzenia diagnozujące i wspomagające słyszenie,) psychologii dziecka z wadą słuchu i umie ją zastosować w procesach edukacji, wychowania i rehabilitacji; posługiwania się alternatywnymi metodami komunikowania się z dzieckiem z wadą słuchu; surdologopedii; dydaktyki wczesnoszkolnej (szkoły specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej); dydaktyki pracy w internacie dla dzieci z uszkodzonym słuchem oraz organizacji czasu wolnego; stosowania specjalnych metod korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczonych dla dzieci z wadą słuchu. Absolwent surdopedagogiki potrafi przeciwdziałać marginalizacji osób niesłyszących, umie przedstawiać potrzeby i możliwości osób z wadą słuchu oraz pertraktować na ich temat z grupami decyzyjnym.

 Absolwent studiów II stopnia kierunku pedagogika specjalna specjalności surdopedagogika jest przygotowany do pracy: na stanowisku nauczyciela: w szkołach podstawowych dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących  na I etapie nauczania w klasach I-III[1]; w przedszkolach dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących[2]; wychowawcy internatu dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących[3]; nauczyciela wspomagającego w szkołach podstawowych integracyjnych na I etapie nauczania (klasy I-III); w przedszkolach integracyjnych (brak podstawy prawnej); surdopedagoga w specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu. Absolwent studiów II stopnia może kontynuować kształcenia na studiach III stopnia oraz studiach podyplomowych w zakresie nauk pedagogicznych w tym surdopedagogiki, wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r., &14, ust. 2
[2] ibidem
[3] ibidem, &24

 

2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 Po ukończeniu studiów  II stopnia absolwent m. in.:

 • potrafi podejmować i realizować badania naukowe z zastosowaniem podstawowego instrumentarium metodologicznego, dostrzegać i samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne dotyczące szeroko pojętej edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • posiada umiejętność współpracy z innymi specjalistami reprezentującymi instytucje zajmujące się opieką, wychowaniem, edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • potrafi kierować zespołem specjalistów oraz zarządzać placówką oświatową przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • zna problemy rodziny osoby z niepełnosprawnością i potrafi współpracować z jej członkami
 • potrafi konstruować system wsparcia społecznego dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną i jej najbliższego otoczenia
 • wykształcił własną tożsamość zawodową, jednocześnie będąc przygotowanym do współpracy z innymi specjalistami
 • potrafi twórczo i refleksyjnie podejść do wszelkich problemów dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 Absolwent  studiów II stopnia posiada przygotowanie pedagogiczne  i kwalifikacje do pracy w charakterze m. in.:

1. NAUCZYCIELA

 • w przedszkolach specjalnych dla dzieci  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • w podstawowych szkołach specjalnych dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • w szkołach specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na I etapie edukacyjnym i w świetlicy (na II etapie edukacji po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzania zajęć lub przedmiotu)
 • w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno –wychowawczych

2. NAUCZYCIELA WSPIERAJĄCEGO

 • w przedszkolach (oddziałach) integracyjnych
 • w szkołach integracyjnych

3. TERAPEUTY – PEDAGOGA SPECJALNEGO

 • w ośrodkach wczesnej interwencji
 • w poradniach rehabilitacyjnych

 

 

DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW  I  STOPNIA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKICH - SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE KWALIFIKACYJNE

 

1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 Po ukończeniu studiów  II stopnia absolwent m. in.:

 • potrafi podejmować i realizować badania naukowe z zastosowaniem podstawowego instrumentarium metodologicznego, dostrzegać i samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne dotyczące szeroko pojętej edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • posiada umiejętność współpracy z innymi specjalistami reprezentującymi instytucje zajmujące się opieką, wychowaniem, edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • potrafi kierować zespołem specjalistów oraz zarządzać placówką oświatową przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • zna problemy rodziny osoby z niepełnosprawnością i potrafi współpracować z jej członkami
 • potrafi konstruować system wsparcia społecznego dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną i jej najbliższego otoczenia
 • wykształcił własną tożsamość zawodową, jednocześnie będąc przygotowanym do współpracy z innymi specjalistami
 • potrafi twórczo i refleksyjnie podejść do wszelkich problemów dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 Absolwent  studiów II stopnia posiada przygotowanie pedagogiczne  i kwalifikacje do pracy w charakterze m. in.:

1. NAUCZYCIELA

 • w przedszkolach specjalnych dla dzieci  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • w podstawowych szkołach specjalnych dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • w szkołach specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na I etapie edukacyjnym i w świetlicy (na II etapie edukacji po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzania zajęć lub przedmiotu)
 • w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno –wychowawczych

2. NAUCZYCIELA WSPIERAJĄCEGO

 • w przedszkolach (oddziałach) integracyjnych
 • w szkołach integracyjnych

3. TERAPEUTY – PEDAGOGA SPECJALNEGO

 • w ośrodkach wczesnej interwencji
 • w poradniach rehabilitacyjnych

 

2. Surdopedagogika

Absolwent studiów II stopnia kierunku pedagogika specjalna specjalność surdopedagogika uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie: audiologii i technicznych środków korekcyjnych (zna typy uszkodzenia słuchu, ich etiologię i powiązania z innymi chorobami i zaburzeniami; zna urządzenia diagnozujące i wspomagające słyszenie,) psychologii dziecka z wadą słuchu i umie ją zastosować w procesach edukacji, wychowania i rehabilitacji; posługiwania się alternatywnymi metodami komunikowania się z dzieckiem z wadą słuchu; surdologopedii; dydaktyki wczesnoszkolnej (szkoły specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej); dydaktyki pracy w internacie dla dzieci z uszkodzonym słuchem oraz organizacji czasu wolnego; stosowania specjalnych metod korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczonych dla dzieci z wadą słuchu. Absolwent surdopedagogiki potrafi przeciwdziałać marginalizacji osób niesłyszących, umie przedstawiać potrzeby i możliwości osób z wadą słuchu oraz pertraktować na ich temat z grupami decyzyjnym.

Absolwent studiów II stopnia kierunku pedagogika specjalna specjalności surdopedagogika jest przygotowany do pracy: na stanowisku nauczyciela: w szkołach podstawowych dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących  na I etapie nauczania w klasach I-III[1]; w przedszkolach dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących[2]; wychowawcy internatu dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących[3]; nauczyciela wspomagającego w szkołach podstawowych integracyjnych na I etapie nauczania (klasy I-III); w przedszkolach integracyjnych (brak podstawy prawnej); surdopedagoga w specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu. Absolwent studiów II stopnia może kontynuować kształcenia na studiach III stopnia oraz studiach podyplomowych w zakresie nauk pedagogicznych w tym surdopedagogiki, wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r., &14, ust. 2
[2] ibidem
[3] ibidem, &24

 

3. Edukacja integracyjna i włączająca

Absolwent studiów II stopnia specjalności edukacja integracyjna i włączająca posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, organizowania oraz prowadzenia kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach integracyjnych i włączających. Zdobyte kompetencje pozwalają mu na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych we wspólnym nauczaniu uczniów o prawidłowym rozwoju oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które przyczyniają się do efektywnego wykorzystania istniejących zasobów i zapewnienia wysokiej jakości edukacji wszystkich uczniów.  Jest gotowy do kreatywnego, innowacyjnego wychodzenia naprzeciw potrzebom swoich podopiecznych, do doskonalenia siebie i metod swojej pracy oraz prowadzenia badań naukowych.

Dysponuje przygotowaniem o charakterze interdyscyplinarnym, które zorientowane jest ogólnie na problematykę kształcenia, wychowania i wspierania dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, gdyż od jego działania zależy nie tylko aktualna sytuacja podopiecznych, ale i ich przyszłe losy życiowe.

Absolwent posiada:

 • Umiejętności i kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej:

 • rozpoznawanie warunków dla pomyślnie prowadzonej integracji i edukacji włączającej;
 • korzystanie z wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej w kontaktach z dziećmi i młodzieżą z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności i deficytów w funkcjonowaniu psychospołecznym;
 • współpraca z instytucjami w środowisku lokalnym: szkołą, placówkami oświatowo-wychowawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego.

 • Umiejętności i kompetencje w zakresie diagnostyki psychopedagogicznej:

 • właściwe interpretowanie wielospecjalistycznej diagnozy dzieci i młodzieży z różnym rodzajem i stopniem

Możliwość zatrudnienia:

 • Nauczyciel wspomagający w przedszkolu i szkole integracyjnej
 • Pedagog specjalny (nowy zawód na liście zawodów)

 

4. Pedagogika terapeutyczno-lecznicza

Specjalność ta prowadzi do poszerzenia wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli, potrzebnych do:

 • prowadzenia diagnozy edukacyjnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • organizowania zajęć lekcyjnych w formie zindywidualizowanej;
 • prowadzenia pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych wspierających proces uczenia się dzieci;
 • wspomagania procesu komunikacji u dzieci z zaburzeniami tej sfery poprzez korzystanie z alternatywnych i wspomagających form komunikacji;

Oprócz uzyskanej wiedzy teoretycznej absolwent tej specjalności zdobędzie podstawowe umiejętności i doświadczenie w:

 • realizowaniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi;
 • realizowaniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach specjalnych dla dzieci chorych, z niepełnosprawnością ruchową oraz specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • realizowaniu zajęć w ramach ośrodków terapeutyczno – rewalidacyjnych mających wspierać rozwój dzieci z chorobami przewlekłymi i dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • prowadzeniu zajęć wychowawczych ukierunkowanych na poprawę relacji w grupie rówieśniczej;

Możliwości zatrudnienia:
W roli nauczyciela ogólnego w ramach posiadanych uprawnień oraz nauczyciela wspomagającego w:

 • szkołach ogólnodostępnych,
 • szkołach integracyjnych,
 • w szkołach specjalnych, w tym szczególnie w szkołach przyszpitalnych i przy ośrodkach rehabilitacyjnych,

lub w roli wychowawcy w:

 • świetlicach szkolnych,
 • świetlicach środowiskowych.

W roli nauczyciela wiodącego lub nauczyciela wspierającego oraz nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego różnego typu zajęcia rewalidacyjne.

 

5. Terapia pedagogiczna

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć specjalistycznych

 • w przedszkolu, szkole podstawowej i placówce (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej), a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Ponadto absolwent jest przygotowany do prowadzenia:

 • zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój,
 • zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.

Możliwość zatrudnienia:

 • Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 12 marca 2009 r. § 2.1. (w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli …) oraz
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

 

SPECJALNOŚCI  NIENAUCZYCIELSKIE:

UWAGA:

O przyjęcie na poniższe specjalności mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogicznych i innych humanistycznych.

 

DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW  I  STOPNIA – po każdym kierunku studiów

1. Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

Absolwent. studiów II stopnia powinien przyswoić wiedzę i nabyć umiejętności pozwalające pracować mu z osobą ze złożoną niepełnosprawnością na każdym etapie jej rozwoju.

Wiedza ta powinna obejmować następujące obszary:

 • Specyfikę funkcjonowania osób ze złożoną niepełnosprawnością,
 • Metody diagnozy właściwości psychofizycznych osób ze złożoną niepełnosprawnością,
 • Konstruowanie programów edukacyjno – terapeutycznych,
 • Metody i techniki oddziaływania terapeutyczno – edukacyjnego w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym,
 • Organizacja i realizacja procesu edukacyjno – rehabilitacyjnego w placówkach integracyjnych ogólnodostępnych i specjalnych na poziomie przedszkolnym i szkolnym,
 • Propedeutyka metodologii badań pedagogicznych

 Absolwent powinien umieć:

 • Przeprowadzić diagnozę potrzeb i możliwości osób ze złożoną niepełnosprawnością,
 • Opracować indywidualne programy edukacyjno- rehabilitacyjne
 • Ustalić skuteczne i optymalne metody i techniki edukacyjno – terapeutycznego oddziaływania w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym,
 • Stosować metody terapeutyczno – edukacyjne w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym,
 • Organizować i realizować proces terapii i edukacji dziecka ze złożoną niepełnosprawnością w placówkach integracyjnych, ogólnodostępnych i specjalnych na poziomie przedszkolnym i szkolnym,
 • Stosować w procesie edukacyjno –rehabilitacyjnym nowoczesne środki przekazu informacji
 • Tworzyć racjonalne konteksty diagnostyczne, edukacyjne, wychowawcze, rehabilitacyjne i terapeutyczne,
 • Zastosować teorię do w realizacji zadań pedagogicznych i terapeutycznych oraz jest zdolny do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce,
 • Współpracować z innymi specjalistami
 • Powinien być przygotowany do podjęcia studiów III stopnia

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy na stanowisku terapeuty – pedagoga specjalnego w:

 • ośrodkach rehabilitacyjnych, domach pomocy społecznej środowiskowych domach samopomocy.
 • w  poradniach rehabilitacyjnych,
 • w  poradniach zdrowia psychicznego,
 • w poradniach pedagogiczno – psychologicznych,
 • w warsztatach terapii zajęciowej

 

2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną przygotowuje kadrę pedagogiczną do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Wszechstronne przygotowanie do pracy zapewniają ciekawe przedmioty specjalistyczne, m.in. pedagogika resocjalizacyjna, metodyka pracy resocjalizacyjnej i profilaktyczno-wychowawczej, patologie społeczne, kryminologia, prawo  rodzinne i prawne podstawy resocjalizacji, diagnostyka, profilaktyka społeczna, metodyka pracy z osobami uzależnionymi i wiele innych. W toku studiów przewidziane są praktyki w  zakładach karnych, poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,  placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w sądach w zespołach kuratorów sądowych itp.

Absolwenci tej specjalności mogą być  zatrudniani  zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego,  świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także jako pedagog ulicy i pedagog rodzinny.

 

3. Profilaktyka z resocjalizacją sądową

Profilaktyka z resocjalizacją sądową przygotowuje kadrę pedagogiczną do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Bardzo ważnym elementem toku studiów jest właściwa realizacja bloku przedmiotów związanych ze specjalnością. Mają one charakter teoretyczny i praktyczny. Do zagadnień  teoretycznych pozwalających na zdobycie odpowiedniej wiedzy w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej należą: psychologia zachowań dewiacyjnych i przestępczych, systemy resocjalizacyjne w Europie i na świecie, diagnostyka  i profilaktyka zachowań przestępczych i dewiacyjnych. Tak określona wiedza teoretyczna umożliwia wprowadzenie przedmiotów o charakterze praktycznym, zadaniem których jest wyposażenie absolwentów w umiejętności pozwalające na prowadzenie działalności wychowawczej i korekcyjnej z osobami wymagającymi oddziaływań resocjalizacyjnych. Służy temu studiowanie przedmiotów nauczania takich jak: metodyka wychowania resocjalizacyjnego w środowisku otwartym, metodyka pracy resocjalizacyjnej z rodziną dysfunkcjonalną, wprowadzenie do technik negocjacji i mediacji w resocjalizacji. W toku studiów przewidziane są praktyki w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w sądach w zespołach kuratorów sądowych, w zakładach karnych, poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii itp.

Absolwenci tej specjalności mogą być  zatrudniani  w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego,  świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych a także jako pedagog ulicy i pedagog rodzinny.

 

 4. Rehabilitacja społeczno-zawodowa

Przygotowuje do pracy w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej z młodzieżą oraz osobami dorosłymi niewidomymi i słabowidzącymi, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz z niedostosowaniem społecznym. Absolwent może uzyskać zatrudnienie w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, w warsztatach terapii zajęciowej, urzędach pracy, zakładach pracy chronionej, ośrodkach pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych, podejmujących działania w zakresie poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością. Absolwent posiada kompetencje w zakresie posługiwania się warsztatem diagnostycznym w celu określania predyspozycji i uwarunkowań aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej. Umie nawiązać współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz wzrostu aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, również w zakresie projektów realizowanych finansowanych ze środków UE.

 Obszary zatrudnienia

 • Pedagog specjalny – doradca zawodowy  udzielający pomocy młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym w wyborze kierunku kształcenia, przyszłego zawodu oraz planowania kariery zawodowej;
 • Pedagog specjalny – doradca zawodowy, zatrudniony w ośrodkach resocjalizacyjnych wspierający osoby niedostosowane społecznie bądź zagrożone wykluczeniem społecznym w planowaniu kariery zawodowej i udzielaniu informacji w tym zakresie;
 • Pedagog specjalny – koordynator indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych dorosłych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, pensjonariuszy domów pomocy społecznej;
 • Pedagog specjalny uczestniczący w pracach Zespołów do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, szczególnie w ustalaniu rodzaju szkolenia i zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • Specjalista ds. rozwoju zawodowego bądź pedagog specjalny - doradca zawodowy zatrudniony w Urzędzie Pracy w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych oraz w innych instytucjach realizujących zadania z zakresu rehabilitacji i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych;
 • Pedagog specjalny – trener pracy zatrudniony w organizacjach realizujących zatrudnienie wspomagane, wypracowuje odpowiednie dla osób z niepełnosprawnością możliwości szkoleń i zatrudnienia na otwartym rynku pracy;
 • Pośrednik pracy – pedagog specjalny zajmujący się pozyskiwaniem informacji na temat wolnych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • Doradca rodzinny w poradniach rodzinnych i innych instytucjach realizujących poradnictwo rodzinne.

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA II stopnia absolwent:

WIEDZA

 • ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych, którą jest w stanie twórczo rozwijać w kontekście zagadnień pedagogiki specjalnej
 • posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu pedagogiki specjalnej rozszerzony o terminy stosowane w naukach humanistycznych i społecznych.
 • ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi
 • ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię i podstawy teoretyczne
 • zna filozoficzne, psychologiczne i społeczne koncepcje człowieka i ich odniesienia do teoretycznych podstaw rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji
 • ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat prawidłowości i zaburzeń rozwoju biologicznego, psychicznego i społecznego człowieka w cyklu życia
 • ma na poziomie rozszerzonym wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie peda­gogiki specjalnej oraz zna założenia prowadzenia analiz ilościowych i jakościowych
 • ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • zna na poziomie rozszerzonym koncepcje  rehabilitacji, edukacji, terapii, resocjalizacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
 • ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, w szczególności metodykę działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych
 • ma uporządkowaną, pogłębioną i poszerzoną wiedzę o systemach wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
 • ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanego systemu wsparcia
 • ma poszerzoną wiedzę o uczestnikach rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji, ich specjalnych potrzebach oraz o metodach diagnozowania i oceny jakości usług

UMIEJĘTNOŚCI

 • potrafi współpracować ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów, w tym potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, korzystając z nowoczesnych rozwią­zań technologicznych oraz pełnić funkcję lidera
 • posiada umiejętność spójnego, precyzyjnego i rozbudowanego wypowiadania się w mo­wie i piśmie, oraz formułowania konstruktywnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień z pedagogiki specjalnej, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych nauk humanistycznych i społecznych
 • posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów w sposób kreatywny i popierania ich uzasadnioną argumentacją w kon­tekście wybranych ujęć  teoretycznych, poglądów różnych auto­rów, kierując się przy tym zasadami etycznymi
 • potrafi rozpoznawać ważną empirycznie przestrzeń badawczą z zakresu pedagogiki specjalnej, ustalać założenia koncepcyjne badań, prowadzić badania, analizować i interpretować wyniki, forować wnioski oraz dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 • potrafi planować i kierować własnym rozwojem, a także inspirować innych do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
 • ma umiejętności językowe w zakresie studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • posiada pogłębione umiejętności identyfikowania, prze­twarzania i interpretowania informacji obszaru problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych przy użyciu różnych źródeł i metod
 • potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu peda­gogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy i rozwiązywania złożonych proble­mów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych oraz prowadzenia zajęć
 • umie rozpoznawać potrzeby i możliwości rozwojowe osób ze specjalnymi potrzebami oraz obiektywnie diagnozować złożone sytuacje rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, resocjalizacyjne, wykorzystując obserwację i inne metody

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • potrafi ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności i określić potrzeby w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego
 • docenia znaczenie ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności zakresu pedagogiki specjalnej w powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi oraz bu­dowania warsztatu pracy pedagoga specjalnego
 • docenia bogatą tradycję oraz dorobek pedagogiki specjalnej oraz utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami
 • ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturo­wego regionu, kraju, Europy i świata
 • ma świadomość odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, po­dejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki
 • jest wrażliwy na problemy z obszaru pedagogiki specjalnej, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organi­zacjach realizujących działania edukacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, resocjalizacyjne

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego